Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1278

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1278 z dne 29. julija 2019 o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/248/EU o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Singapurja za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/5802

OJ L 201, 30.7.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1278/oj

30.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/23


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1278

z dne 29. julija 2019

o razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/248/EU o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Singapurja za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (1) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5(6) Uredbe (ES) št. 1060/2009 ima Komisija pooblastilo, da sprejme odločitev o enakovrednosti, v okviru katere poda izjavo, da pravni in nadzorni okvir tretje države zagotavlja, da bonitetne agencije, ki imajo dovoljenje oziroma so registrirane v tej tretji državi, izpolnjujejo pravno zavezujoče zahteve, ki so enake zahtevam iz navedene uredbe in v zvezi s katerimi se opravlja učinkovit nadzor in izvrševanje v tej tretji državi. Da bi veljal za enakovrednega, mora pravni in nadzorni okvir izpolnjevati vsaj pogoje, določene v členu 5(6) Uredbe (ES) št. 1060/2009.

(2)

Komisija je 28. aprila 2014 sprejela Izvedbeni sklep 2014/248/EU (2), v katerem je ugotovila, da so navedeni trije pogoji izpolnjeni, in priznala singapurski pravni in nadzorni okvir za bonitetne agencije za enakovrednega zahtevam iz takrat veljavne Uredbe (ES) št. 1060/2009.

(3)

Singapurski pravni in nadzorni okvir še vedno izpolnjuje tri pogoje, ki so bili prvotno določeni v členu 5(6) Uredbe (ES) št. 1060/2009. Vendar je Uredba (EU) št. 462/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) uvedla dodatne zahteve za bonitetne agencije, registrirane v Uniji, zaradi česar se je pravni in nadzorni sistem za navedene bonitetne agencije zaostril. Te dodatne zahteve vključujejo pravno zavezujoča pravila za bonitetne agencije v zvezi z obeti glede bonitetnih ocen, obvladovanjem nasprotij interesov, zahtevami glede zaupnosti, kakovostjo metodologij bonitetnega ocenjevanja ter predstavitvijo in razkritjem bonitetnih ocen.

(4)

V skladu s točko (1)(b) drugega odstavka člena 2 Uredbe (EU) št. 462/2013 se dodatne zahteve za namene ocenjevanja enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira tretjih držav uporabljajo od 1. junija 2018.

(5)

Na podlagi tega je Komisija 13. julija 2017 Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) zaprosila za nasvet o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira med drugim Singapurja s temi dodatnimi zahtevami, uvedenimi z Uredbo (EU) št. 462/2013, ter za njegovo mnenje o pomembnosti razlik.

(6)

ESMA je v svojem strokovnem nasvetu, objavljenem 17. novembra 2017, navedel, da singapurski pravni in nadzorni okvir ne vključuje zadostnih določb, ki bi izpolnjevale cilje dodatnih zahtev, uvedenih z Uredbo (EU) št. 462/2013.

(7)

Uredba (EU) št. 462/2013 v členu 3(1)(w) Uredbe (ES) št. 1060/2009 uvaja opredelitev obetov glede bonitetnih ocen in razširja nekatere zahteve, ki se uporabljajo za bonitetne ocene, na obete glede bonitetnih ocen. Singapurski pravni in nadzorni okvir ne priznava obetov glede bonitetnih ocen.

(8)

Da bi okrepili videz neodvisnosti bonitetnih agencij v razmerju do ocenjevanih subjektov, Uredba (EU) št. 462/2013 v členu 6(4) ter členih 6a in 6b Uredbe (ES) št. 1060/2009 pravila o nasprotjih interesov razširja na tista nasprotja interesov, ki jih povzročijo delničarji ali družbeniki na pomembnih položajih v bonitetni agenciji. Singapurski pravni in nadzorni okvir ni tako podroben ali zavezujoč kot ureditev v Uniji. Bonitetne agencije morajo vzpostaviti funkcijo notranjih kontrol in notranje postopke za odkrivanje, zmanjševanje in preprečevanje nasprotij interesov. Vendar pa ni izrecne zahteve po obravnavanju nasprotij interesov v zvezi z delničarji. Zato se izdaja bonitetne ocene subjektu ne prepoveduje, če ima član upravnega odbora bonitetne agencije ali delničar, ki ima več kot 10 % delnic ali glasovalnih pravic bonitetne agencije, več kot 10 % delnic v ocenjevanem subjektu. Prav tako posamezniku ali subjektu, ki ima več kot 5 % delnic ali glasovalnih pravic v bonitetni agenciji, ni prepovedano opravljanje posvetovalnih ali svetovalnih storitev za ocenjevan subjekt navedene bonitetne agencije.

(9)

Uredba (EU) št. 462/2013 uvaja nove določbe za zagotovitev, da se zaupni podatki uporabljajo samo za namene, povezane z dejavnostmi bonitetnega ocenjevanja, in so zaščiteni pred goljufijo, krajo ali zlorabo. V ta namen člen 10(2a) Uredbe (ES) št. 1060/2009 določa, da morajo bonitetne agencije vse bonitetne ocene, obete glede bonitetnih ocen in s tem povezane informacije do razkritja javnosti obravnavati kot notranje informacije. Singapurski pravni in nadzorni okvir vsebuje opredelitev notranjih informacij, vendar bonitetne ocene in z njimi povezane informacije niso samodejno priznane kot notranje informacije.

(10)

Cilj Uredbe (EU) št. 462/2013 je povečati raven preglednosti in kakovosti metodologij bonitetnega ocenjevanja. V odstavku 3 pododdelka I oddelka D Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009 se uvaja obveznost, da morajo bonitetne agencije ocenjevanemu subjektu dati možnost, da pred objavo bonitetne ocene ali obetov glede bonitetne ocene opozori na morebitne stvarne napake. Singapurski pravni in nadzorni okvir ne vsebuje nobene izrecne zahteve, da mora bonitetna agencija pred objavo bonitetne ocene o njej obvestiti ocenjevani subjekt. Bonitetna agencija mora ocenjevani subjekt obvestiti le, kadar je to izvedljivo in ustrezno.

(11)

Uredba (EU) št. 462/2013 v člen 8(5a) in (6)(aa) in (ab) ter (7) Uredbe (ES) št. 1060/2009 uvaja zaščitne ukrepe za zagotovitev, da nobena sprememba metodologij bonitetnega ocenjevanja ne privede do manj strogih metodologij. Singapurski pravni in nadzorni okvir zahteva, da bonitetna agencija vzpostavi in izvaja strogo in formalno funkcijo pregleda, odgovorno za redne preglede metodologij bonitetnega ocenjevanja. Vendar ne vsebuje izrecne zahteve, da mora bonitetna agencija odpraviti napake in se posvetovati o spremembah metodologij. Čeprav morajo bonitetne agencije javno razkriti vsako pomembno spremembo svojih metodologij, v takem primeru ni treba obvestiti nadzornika ali vseh subjektov, ki jih sprememba zadeva.

(12)

Uredba (EU) št. 462/2013 zaostruje zahteve glede predstavljanja in razkrivanja bonitetnih ocen. V skladu s členom 8(2) in odstavkom 2a pododdelka I oddelka D Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009 bonitetna agencija razkritje metodologij, modelov in ključnih predpostavk bonitetnega ocenjevanja pospremi z jasnimi in lahko razumljivimi navodili, ki pojasnjujejo vse predpostavke, parametre, omejitve in negotovosti glede modelov in metodologij bonitetnega ocenjevanja, uporabljenih v postopku bonitetnega ocenjevanja. V skladu s singapursko pravno in nadzorno ureditvijo je treba zagotoviti, da se bonitetno ocenjevanje in metodologija izvajata ob upoštevanju ustreznih smernic in navodil.

(13)

Z namenom krepitve konkurence in omejitve obsega nasprotij interesov v sektorju bonitetnih agencij Uredba (EU) št. 462/2013 v pododdelku II oddelka E Priloge I k Uredbi (ES) št. 1060/2009 uvaja zahtevo, da honorarji, ki jih bonitetne agencije zaračunajo za bonitetno ocenjevanje in pomožne storitve, ne smejo biti diskriminatorni in da morajo temeljiti na dejanskih stroških. Zahteva, da morajo bonitetne agencije razkriti nekatere finančne podatke. Singapurska pravna in nadzorna ureditev ne vsebuje nobenih sistematičnih zahtev, da morajo bonitetne agencije razkriti politike določanja cen bodisi nadzorniku bodisi ocenjevanim subjektom, čeprav lahko nadzornik te informacije zahteva v okviru svojih nadzornih dejavnosti. Poleg tega ne obstaja zahteva, da morajo honorarji, ki se zaračunajo strankam, temeljiti na stroških in ne smejo biti diskriminatorni.

(14)

Glede na dejavnike, ki so bili preučeni, singapurski pravni in nadzorni okvir za bonitetne agencije ne izpolnjuje vseh pogojev za enakovrednost iz drugega pododstavka člena 5(6) Uredbe (ES) št. 1060/2009. Zato se ne more šteti za enakovrednega pravnemu in nadzornemu okviru, vzpostavljenem z navedeno uredbo.

(15)

Izvedbeni sklep 2014/248/EU bi bilo zato treba razveljaviti.

(16)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2014/248/EU se razveljavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/248/EU z dne 28. aprila 2014 o priznavanju pravnega in nadzornega okvira Singapurja za enakovrednega zahtevam Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L 132, 3.5.2014, str. 73).

(3)  Uredba (EU) št. 462/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1060/2009 o bonitetnih agencijah (UL L 146, 31.5.2013, str. 1).


Top