EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0775

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/775 z dne 28. maja 2018 o pravilih za uporabo člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva pravila glede navajanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine živila (Besedilo velja za EGP. )

C/2018/3120

OJ L 131, 29.5.2018, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2019

?: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/oj

29.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/775

z dne 28. maja 2018

o pravilih za uporabo člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva pravila glede navajanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine živila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (1) ter zlasti člena 26(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 26 Uredbe (EU) št. 1169/2011 določa splošna pravila in zahteve v zvezi z navajanjem države porekla ali kraja izvora živil, ki se uporabljajo brez poseganja v posebne določbe Unije.

(2)

Člen 26(2)(a) Uredbe (EU) št. 1169/2011 določa, da je navedba države porekla ali kraja izvora obvezna, kadar bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede prave države porekla ali kraja izvora posameznega končnega živila, zlasti če bi informacije, priložene živilu, ali označba kot celota sicer pomenila, da ima živilo drugačno državo porekla ali kraj izvora. Cilj tega člena je preprečiti zavajajoče informacije o živilu, ki nakazujejo določeno poreklo živila, čeprav je dejansko poreklo drugačno.

(3)

Člen 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 določa, da se, kadar je država porekla ali kraj izvora živila naveden in ni enak državi porekla ali kraju izvora njegove osnovne sestavine, navede tudi država porekla ali kraj izvora osnovne sestavine oziroma podatek, da država porekla ali kraj izvora osnovne sestavine ni enak državi porekla ali kraju izvora živila. Poleg tega navaja, da je uporaba teh zahtev odvisna od sprejetja izvedbenega akta.

(4)

Člen 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 se nanaša na primere, ko je navedba države porekla ali kraja izvora obvezna v skladu s členom 26(2)(a) Uredbe ali prostovoljna, in sicer v obliki izjav, besed, slikovnih znakov ali simbolov.

(5)

V skladu s posebno zakonodajo EU so lahko del označb proizvodov, ki so zaščiteni kot geografske označbe ali blagovne znamke, tudi prostovoljne navedbe, kot so informacije o geografskem poreklu, dodane imenu živila ali vključene vanj.

(6)

Za navedbe države porekla ali kraja izvora živila, ki so del označb proizvodov, zaščitenih kot geografske označbe v skladu z uredbami Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1151/2012 (2), (EU) št. 1308/2013 (3), (ES) št. 110/2008 (4) ali (EU) št. 251/2014 (5) ali zaščitenih na podlagi mednarodnih sporazumov, se uporablja člen 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011. Glede na to, da pri teh označbah proizvodov obstaja tesna povezava med značilnostmi proizvoda in njegovim geografskim poreklom ter da jih urejajo posebna pravila, vključno s pravili o označevanju, in ob upoštevanju posebne narave teh imen kot pravic intelektualne lastnine je nujno nadalje preučiti, kako bi bilo treba navajati poreklo osnovne sestavine iz člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 za tovrstna imena.

(7)

Za navedbe države porekla ali kraja izvora živila, ki so del registriranih blagovnih znamk, se uporablja člen 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011. Blagovne znamke so lahko sestavljene iz kakršnih koli znakov, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, barv, oblike blaga ali njegove embalaže ali zvokov, če imajo blago ali storitve določenega podjetja s takimi znaki razlikovalni značaj. Namen blagovnih znamk je omogočiti potrošnikom, da določeni trgovski izvor povežejo z določenim blagom in/ali storitvijo. Ob upoštevanju posebne narave in namena blagovnih znamk je primerno nadalje preučiti, kako bi bilo treba označevati poreklo osnovne sestavine iz člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 za blagovne znamke, kadar se to zahteva.

(8)

Ta uredba ne bi smela zajemati običajnih in generičnih imen, ki vključujejo geografska imena, ki dobesedno sicer označujejo poreklo, vendar v splošnem niso interpretirana kot dejanske navedbe porekla ali kraja izvora živila.

(9)

V tej uredbi se identifikacijske oznake, priložene živilom v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6) o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora, ne bi smele šteti za navedbo države porekla ali kraja izvora.

(10)

Da bi potrošnikom omogočili sprejemanje bolj ozaveščenih odločitev, je treba s to uredbo določiti posebna pravila, ki bi se morala uporabljati, kadar je navedena država porekla ali naveden kraj izvora osnovne sestavine. Navedena pravila zagotavljajo, da so takšne informacije dovolj natančne in smiselne.

(11)

Zato je primerno, da se v tovrstno navedbo za osnovne sestavine vključijo podatki o geografskem območju, ki bi morali biti razumljivi potrošnikom. Uporabo izmišljenih imen regij ali drugih geografskih območij, ki ne zagotavljajo smiselnih informacij ali bi lahko zavajala potrošnika glede dejanskega kraja izvora osnovne sestavine, bi bilo treba prepovedati.

(12)

Kadar je osnovna sestavina živilo, za katerega se uporabljajo posebne določbe Unije o navajanju države porekla ali kraja izvora, bi se lahko za namene člena 26(3)(a) Uredbe (EU) št. 1169/2011 uporabile te določbe.

(13)

Kadar se nosilci živilskih dejavnosti odločijo zgolj za navedbo, da se država porekla ali kraj izvora osnovne sestavine razlikuje od države porekla ali kraja izvora živila, na primer zaradi več različnih ali spremenljivih dobavnih virov in posebnih proizvajalnih postopkov, je primerno zagotoviti okvir, ki upošteva različne okoliščine predelave živil. Zadevna navedba bi morala potrošnikom zagotoviti razumljive informacije.

(14)

Informacije, zagotovljene v zvezi z osnovno sestavino v skladu s to uredbo, bi morale dopolnjevati informacije, ki potrošnike obveščajo o državi porekla ali kraju izvora živila, in bi morale biti dobro vidne, jasno berljive ter, kadar je to ustrezno, neizbrisne.

(15)

Za uporabo te uredbe bi bilo treba določiti primerno prehodno obdobje v skladu s členom 47 Uredbe (EU) št. 1169/2011, ki določa, da bi bilo treba kakršne koli nove ukrepe glede informacij o živilih uporabljati od 1. aprila vsakega koledarskega leta.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba določa načine uporabe člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011, kadar sta država porekla ali kraj izvora živila navedena na kakršen koli način, kot na primer v obliki izjav, slikovnih znakov, simbolov ali besed, in se navedba nanaša na kraje ali geografska območja, razen geografskih imen, vključenih v običajna in generična imena, ki dobesedno sicer označujejo poreklo, vendar v splošnem niso interpretirana kot dejanske navedbe države porekla ali kraja izvora.

2.   Ta uredba se ne uporablja za geografske označbe, zaščitene v skladu z Uredbo (EU) št. 1151/2012, Uredbo (EU) št. 1308/2013, Uredbo (ES) št. 110/2008 ali Uredbo (EU) št. 251/2014 ali na podlagi mednarodnih sporazumov, in registrirane blagovne znamke, če gre za navedbe porekla, dokler ne bodo sprejeta posebna pravila glede uporabe člena 26(3) za takšne navedbe.

Člen 2

Navedba države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine

Država porekla ali kraj izvora osnovne sestavine, ki se razlikuje od navedene države porekla ali navedenega kraja izvora živila, se navede:

(a)

s sklicem na eno od naslednjih geografskih območij:

(i)

„EU“, „zunaj EU“ ali „EU in zunaj EU“ ali

(ii)

regija ali katero koli drugo geografsko območje v več državah članicah ali tretjih državah, če je kot tako opredeljeno v mednarodnem javnem pravu ali dobro razumljivo običajno obveščenim povprečnim potrošnikom, ali

(iii)

ribolovno območje FAO ali morje ali sladkovodno telo, če je kot tako opredeljeno v mednarodnem javnem pravu ali dobro razumljivo običajno obveščenim povprečnim potrošnikom, ali

(iv)

države članice ali tretje države ali

(v)

regija ali katero koli drugo geografsko območje v državi članici ali tretji državi, ki je dobro razumljivo običajno obveščenim povprečnim potrošnikom, ali

(vi)

država porekla ali kraj izvora v skladu s posebnimi določbami Unije, ki se uporabljajo za osnovne sestavine kot take,

(b)

ali z naslednjo izjavo:

„(ime osnovne sestavine) izvira/ne izvira iz (država porekla ali kraj izvora živila)“ ali podobna ubeseditev, ki bi imela za potrošnike enak pomen.

Člen 3

Predstavitev informacij

1.   Informacije, zagotovljene v skladu s členom 2, se zagotovijo v velikosti črk, ki ni manjša od najmanjše velikosti črk iz člena 13(2) Uredbe (EU) št. 1169/2011.

2.   Kadar se država porekla ali kraj izvora živila navede z besedami, so informacije, zagotovljene v skladu s členom 2, brez poseganja v odstavek 1 prikazane v istem vidnem polju kot navedba države porekla ali kraja izvora živila in v velikosti črk, pri kateri je srednji črkovni pas (x-height) vsaj 75 % srednjega črkovnega pasu navedbe države porekla ali kraja izvora živila.

3.   Kadar se država porekla ali kraj izvora živila ne navede z besedami, so informacije, zagotovljene v skladu s členom 2, brez poseganja v odstavek 1, prikazane v istem vidnem polju kot navedba države porekla ali kraja izvora živila.

Člen 4

Začetek veljavnosti, datum začetka uporabe in prehodni ukrepi

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2020.

Živila, dana v promet ali označena pred datumom začetka uporabe te uredbe, se lahko tržijo do odprodaje zalog.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. maja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

(2)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(4)  Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 39, 13.2.2008, str. 16).

(5)  Uredba (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91 (UL L 84, 20.3.2014, str. 14).

(6)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).


Top