Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2031

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2031 z dne 19. decembra 2018 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2018/9139

OJ L 325, 20.12.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2031/oj

20.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/50


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/2031

z dne 19. decembra 2018

o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) ter zlasti člena 25(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po navedenem uradnem obvestilu, tj. 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)

Kot je bilo napovedano v Sporočilu Komisije z dne 13. novembra 2018 z naslovom Priprave na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 30. marca 2019: načrt ukrepov za nepredvidljive razmere (2) (v nadaljnjem besedilu: načrt ukrepov za nepredvidljive razmere), izstop brez sporazuma lahko ogrozi finančno stabilnost Unije in njenih držav članic. Da bi preprečili takšna tveganja, je upravičeno in v interesu Unije ter njenih držav članic, da se za omejeno obdobje zagotovi, da lahko centralne nasprotne stranke (v nadaljnjem besedilu: CNS), ki že imajo dovoljenje v Združenem Kraljestvu (v nadaljnjem besedilu: CNS iz ZK), po 29. marcu 2019 še naprej opravljajo klirinške storitve v Uniji.

(3)

Centralni kliring povečuje preglednost trga, zmanjšuje kreditna tveganja in zmanjšuje tveganja širjenja negativnih učinkov, če en ali več udeležencev v CNS ne izpolnjuje obveznosti. Opravljanje takšnih storitev je torej kritično za zagotavljanje finančne stabilnosti. Motnje pri opravljanju klirinških storitev bi lahko vplivale tudi na izvajanje monetarne politike centralnih bank, če se kliring transakcij opravlja v valuti, ki jo izdaja centralna banka v Uniji. Poleg tega so finančni instrumenti, za katere kliring opravljajo CNS, pomembni tudi za finančne posrednike in njihove stranke, npr. za varovanje obrestnih tveganj, zato bi motnje pri opravljanju klirinških storitev lahko povzročile tudi tveganja za realno gospodarstvo Unije.

(4)

31. decembra 2017 je neporavnani nominalni znesek izvedenih finančnih instrumentov OTC znašal več kot 500 bilijonov EUR, pri čemer so obrestni izvedeni finančni instrumenti predstavljali več kot 75 % tega zneska, valutni izvedeni finančni instrumenti pa skoraj 20 %. Približno 30 % vseh izvedenih finančnih instrumentov OTC je denominiranih v eurih in drugih valutah Unije. Trg za centralni kliring izvedenih finančnih instrumentov OTC je zelo koncentriran, zlasti trg za centralni kliring obrestnih izvedenih finančnih instrumentov OTC, pri katerih se približno 97 % kliringa opravi v eni od CNS v ZK (3).

(5)

CNS iz ZK bodo od 30. marca 2019„CNS iz tretje države“ in bodo kot take lahko opravljale klirinške storitve samo, če jih prizna Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 648/2012. Če CNS iz ZK ne pridobijo priznanja, nasprotne stranke s sedežem v Uniji pri njih ne morejo opravljati kliringa izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katere velja obveznost kliringa v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 648/2012. Takšen položaj lahko povzroči začasne težave za navedene nasprotne stranke pri izpolnjevanju njihovih obveznosti kliringa, kar lahko posledično ogrozi finančno stabilnost in izvajanje monetarne politike Unije in njenih držav članic. Kot je bilo napovedano v akcijskem načrtu za izredne razmere, je zato nujno, da se v teh izrednih razmerah pravne in nadzorne ureditve, ki urejajo CNS iz ZK, za strogo omejeno časovno obdobje in pod posebnimi pogoji določijo kot enakovredne, da lahko navedene CNS še naprej opravljajo klirinške storitve v Uniji.

(6)

V skladu s členom 25(6) Uredbe (EU) št. 648/2012 morajo biti za določitev, da so pravne in nadzorne ureditve v tretji državi v zvezi s CNS z dovoljenjem v tej tretji državi enakovredne tistim, določenim v navedeni uredbi, izpolnjeni trije pogoji.

(7)

Prvič, pravne in nadzorne ureditve tretje države morajo zagotavljati, da CNS v tej tretji državi izpolnjujejo pravno zavezujoče zahteve, ki so enakovredne zahtevam iz naslova IV Uredbe (EU) št. 648/2012. Do 29. marca 2019 se bo Uredba (EU) št. 648/2012 neposredno uporabljala v Združenem kraljestvu, zato morajo CNS iz ZK, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 14 navedene uredbe, izpolnjevati njene zahteve. V skladu z zakonom o Evropski uniji (o izstopu iz Evropske unije) iz leta 2018 je Združeno kraljestvo 26. junija 2018 vključilo določbe Uredbe (EU) št. 648/2012 v nacionalno zakonodajo Združenega kraljestva z učinkom od datuma izstopa Združenega kraljestva iz Unije.

(8)

Drugič, pravne in nadzorne ureditve tretje države morajo zagotavljati, da so CNS s sedežem v tretji državi predmet stalnega učinkovitega nadzora in izvrševanja. Do 29. marca 2019 bodo CNS iz ZK pod nadzorom centralne banke Bank of England, kot to določa nacionalna zakonodaja Združenega kraljestva v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 (4). Kot del vključitve Uredbe (EU) št. 648/2012 v nacionalno zakonodajo Združenega kraljestva bo Bank of England še naprej odgovorna za nadzor CNS, njene pristojnosti za nadzor in izvrševanje v zvezi s CNS pa bodo v bistvu ostale nespremenjene.

(9)

Tretjič, pravni okvir tretje države mora določati učinkovit enakovreden sistem za priznavanje CNS, ki imajo dovoljenje v skladu s pravnimi ureditvami tretjih držav. To je zagotovljeno z vključitvijo sistema enakovrednosti iz člena 25 Uredbe (EU) št. 648/2012 v nacionalno pravo Združenega kraljestva.

(10)

Komisija ugotavlja, da bodo pravne in nadzorne ureditve Združenega kraljestva, ki veljajo za CNS iz ZK, na dan po izstopu Združenega kraljestva iz Unije izpolnjevale pogoje iz člena 25(6) Uredbe (EU) št. 648/2012.

(11)

Vendar ta sklep temelji na pravnih in nadzornih ureditvah, ki se bodo za CNS iz ZK uporabljale na dan po izstopu Združenega kraljestva iz Unije. Te pravne in nadzorne ureditve bi se morale šteti za enakovredne samo, če se zahteve, ki se uporabljajo za CNS v nacionalnem pravu Združenega kraljestva, ohranijo in se še naprej učinkovito uporabljajo in izvršujejo. Učinkovita izmenjava informacij in usklajevanje nadzornih dejavnosti med ESMA in Bank of England je zato bistven pogoj, da se določitev enakovrednosti ohrani.

(12)

Navedena izmenjava informacij zahteva sklenitev celovitih in učinkovitih dogovorov o sodelovanju v skladu s členom 25(7) Uredbe (EU) št. 648/2012. Navedeni dogovori o sodelovanju bi morali zagotoviti tudi možnost izmenjave vseh pomembnih informacij z organi iz člena 25(3) Uredbe (EU) št. 648/2012, vključno z Evropsko centralno banko in drugimi članicami Evropskega sistema centralnih bank, in sicer zaradi posvetovanja z navedenimi organi o priznanem statusu CNS iz ZK ali kadar so te informacije potrebne, da navedeni organi opravljajo svoje nadzorne naloge.

(13)

V primeru izrednih razmer, ki bi nastale v primeru izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez sporazuma, morajo dogovori o sodelovanju, sklenjeni v skladu s členom 25(7) Uredbe (EU) št. 648/2012, zagotoviti, da ima ESMA takojšen stalen dostop do vseh informacij, ki jih zahteva. Te informacije med drugim vključujejo informacije, ki omogočajo oceno kakršnih koli pomembnih tveganj, ki jih CNS iz ZK neposredno ali posredno pomenijo za Unijo ali njene države članice. V dogovorih o sodelovanju bi se zato morali določiti mehanizmi in postopki za hitro izmenjavo informacij v zvezi s klirinškimi dejavnostmi CNS iz ZK, ki zadevajo finančne instrumente, denominirane v valutah Unije, mesta trgovanja, klirinške udeležence ter podrejena podjetja kreditnih institucij in investicijska podjetja v Uniji; dogovore o interoperabilnosti z drugimi CNS; lastna sredstva, sestavo in kalibracijo jamstvenih skladov, marže, likvidna sredstva in portfelje zavarovanja s premoženjem, vključno z umerjanjem odbitkov in testi izjemnih situacij; ter mehanizme iz postopke za hitro obveščanje o kakršni koli spremembi, ki vpliva na CNS iz ZK ali pravne in nadzorne ureditve Združenega kraljestva, ki se uporabljajo za CNS iz ZK, kot tudi mehanizem za takojšnje obveščanje ESMA o vsem dogajanju v zvezi s CNS iz ZK, ki bi lahko vplivalo na monetarno politiko v Uniji.

(14)

Komisija bo v sodelovanju z ESMA spremljala kakršne koli spremembe pravnih in nadzornih ureditev, ki vplivajo na CNS iz ZK, razvoj na trgu in učinkovitost sodelovanja pri nadzoru, vključno s hitro izmenjavo informacij med ESMA in Bank of England. Komisija lahko kadar koli opravi pregled, če mora zaradi razvoja dogodkov ponovno oceniti, ali še obstaja enakovrednost, določena s tem sklepom, tudi v primeru, da se pogoji dogovorov o sodelovanju, sklenjenih med ESMA in Bank of England, ne spoštujejo ali ne omogočajo učinkovite ocene tveganja, ki ga CNS iz ZK predstavljajo za Unijo ali njene države članice.

(15)

Glede na negotovosti v zvezi s prihodnjimi odnosi med Združenim kraljestvom in Unijo ter glede na njihov morebitni vpliv na finančno stabilnost Unije in njenih držav članic ter na celovitost enotnega trga, bi moral ta sklep prenehati veljati 30. marca 2020. Ocena iz tega sklepa zato ne posega v nobeno prihodnjo oceno pravnih in nadzornih ureditev Združenega kraljestva za CNS in se kot taka ne bi smela uporabljati za namene, ki presegajo namene tega sklepa.

(16)

Ta sklep bi moral začeti veljati čim prej in bi se moral začeti uporabljati šele dan po tem, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo in v njem, razen če je do takrat začel veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom, ali če je bilo podaljšano dveletno obdobje iz člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

(17)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za namene člena 25 Uredbe (EU) št. 648/2012 se pravne in nadzorne ureditve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, ki jih sestavljata zakon o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 ter zakon o Evropski uniji (o izstopu iz Evropske unije) iz leta 2018 ter ki se uporabljajo za centralne nasprotne stranke, ki že imajo sedež in dovoljenje v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, štejejo za enakovredne zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne en dan po datumu, na katerega Pogodbi prenehata veljati za Združeno kraljestvo in v njem v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Vendar se ta sklep ne uporablja v naslednjih primerih:

(a)

do navedenega datuma je začel veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji;

(b)

sprejeta je bila odločitev o podaljšanju dveletnega obdobja iz člena 50(3) Pogodbe o Evropski uniji.

Veljati preneha 30. marca 2020.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Banka za mednarodne poravnave: Statistical release: OTC derivatives statistics at end December 2017 (Statistični podatki o izvedenih finančnih instrumentih OTC s konca decembra 2017), 3. maj 2018 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  Del 5 zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 (izvedeni finančni instrumenti OTC, centralne nasprotne stranke in repozitoriji sklenjenih poslov) predpisi iz leta 2013.


Top