Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2196

Uredba Komisije (EU) 2017/2196 z dne 24. novembra 2017 o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/7775

OJ L 312, 28.11.2017, p. 54–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2196/oj

28.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/54


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2196

z dne 24. novembra 2017

o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (1) in zlasti člena 6(11) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Povsem delujoč in interkonekcijski notranji trg z energijo je ključnega pomena za ohranjanje zanesljive oskrbe z energijo, povečanje konkurenčnosti in omogočanje nakupa električne energije po dostopnih cenah za vse potrošnike.

(2)

V Uredbi (ES) št. 714/2009 so določena nediskriminacijska pravila, ki urejajo dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije, da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga z električno energijo.

(3)

Uredba Komisije (EU) 2017/1485 (2) določa harmonizirana pravila za delovanje sistema za sistemske operaterje prenosnih omrežij (SOPO), regijske koordinatorje sigurnega obratovanja (RKSO), sistemske operaterje, operaterje distribucijskih omrežij (SODO) in pomembne uporabnike omrežja (PUO). Določa različna kritična stanja sistema (normalno obratovalno stanje, stanje pripravljenosti, krizno stanje, stanje razpada in ponovna vzpostavitev sistema). Vsebuje tudi zahteve in načela za zagotovitev pogojev za ohranjanje obratovalne sigurnosti po vsej Uniji, spodbuja usklajevanje obratovanja sistema, zahteve in načela za postopke operativnega načrtovanja in načrtovanja voznega reda, ki so nujni za predvidevanje težav pri obratovalni sigurnosti v realnem času, ter zahteve in načela za regulacijo frekvence in rezerve za vso Unijo.

(4)

Treba je oblikovati skupen sklop minimalnih zahtev in načel za postopke in ukrepe, ki se posebej izvajajo v kriznem stanju, stanju razpada in v stanju ponovne vzpostavitve sistema.

(5)

Čeprav je vsak operater prenosnega sistema odgovoren za obratovalno sigurnost v svojem regulacijskem območju, je sigurno in učinkovito obratovanje elektroenergetskega sistema Unije skupna naloga vseh operaterjev prenosnih sistemov Unije, saj so nacionalni sistemi v določeni meri medsebojno povezani in okvara v enem regulacijskem območju lahko vpliva na druga območja. Za učinkovito obratovanje elektroenergetskega sistema Unije je potrebno tudi tesno sodelovanje in usklajevanje med zainteresiranimi stranmi.

(6)

Zato je treba določiti harmonizirane zahteve glede tehničnih in organizacijskih ukrepov, s katerimi bi preprečili širitev ali poslabšanje incidenta v nacionalnem sistemu in onemogočili širitev motnje in stanja razpada v druge sisteme. Določiti je treba tudi harmonizirane postopke, ki bi jih morali operaterji prenosnih sistemov uporabljati za ponovno vzpostavitev stanja pripravljenosti ali normalnega obratovalnega stanja po širitvi motnje ali stanja razpada.

(7)

Vsak operater prenosnega sistema bi moral oblikovati načrt ohranitve sistema in načrt za ponovno vzpostavitev sistema, in sicer v treh korakih: faza zasnove, v kateri se podrobno opredeli vsebina načrta; faza izvedbe, v kateri se razvijejo in namestijo vsa potrebna sredstva in vzpostavijo službe za aktivacijo načrta, in faza aktivacije, v kateri se eden ali več ukrepov iz načrta operativno uporabi.

(8)

Harmonizacija zahtev za vzpostavitev načrtov ohranitve sistema in načrtov za ponovno vzpostavitev sistema s strani SOPO bi morala zagotoviti splošno učinkovitost teh načrtov na ravni Unije.

(9)

SOPO bi morali zagotoviti neprekinjen potek transakcij z električno energijo med kriznim stanjem, stanjem razpada ali ponovne vzpostavitve sistema, prekinitev tržnih dejavnosti in spremljajočih tržnih procesov pa bi smela biti le izhod v skrajni sili. Določiti bi bilo treba jasne, objektivne in harmonizirane pogoje, v katerih bi bilo mogoče prekiniti in nato znova vzpostaviti transakcije z električno energijo.

(10)

Vsak SOPO bi moral na zahtevo nuditi pomoč drugemu SOPO v kriznem stanju, stanju razpada ali ponovne vzpostavitve, če taka pomoč ne povzroči kriznega stanja ali stanja razpada v sistemu SOPO, ki prejme zahtevo.

(11)

V državah članicah, v katerih se uporabljajo sistemi javnih komunikacij, si morajo SOPO, SODO, PUO in izvajalci storitev za ponovno vzpostavitev sistema prizadevati od svojega ponudnika telekomunikacijskih storitev pridobiti prednostni položaj.

(12)

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 20. julija 2015 priporočila, da Komisija sprejme omrežni kodeks o izravnavi električne energije, pod pogojem, da bodo izpolnjene zahteve iz priporočila Agencije št. 3/2015.

(13)

Poleg splošnih določb Uredbe (EU) 2017/1485 so potrebne posebne zahteve za zagotovitev izmenjave informacij in komunikacije med kriznim stanjem, stanjem razpada ali stanjem ponovne vzpostavitve sistema ter razpoložljivosti kritičnih orodij in objektov, potrebnih za obratovanje in ponovno vzpostavitev sistema.

(14)

Ta uredba je bila sprejeta na podlagi Uredbe (ES) št. 714/2009, ki jo dopolnjuje in je njen sestavni del. Sklici na Uredbo (ES) št. 714/2009 v drugih pravnih aktih se razumejo tudi kot sklici na to uredbo.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 23(1) Uredbe (ES) št. 714/2009 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Da bi ohranili obratovalno sigurnost, onemogočili širitev ali poslabšanje incidenta in tako preprečili obsežne motnje in stanje razpada ter omogočili učinkovito in hitro ponovno vzpostavitev elektroenergetskega sistema po kriznem stanju ali stanju razpada, se s to uredbo vzpostavlja omrežni kodeks, ki določa zahteve za:

(a)

upravljanje kriznega stanja, stanja razpada in stanja ponovne vzpostavitve sistema s strani SOPO;

(b)

usklajevanje obratovanja sistema po vsej Uniji med kriznim stanjem, stanjem razpada in stanjem ponovne vzpostavitve sistema;

(c)

simulacije in preskuse za zagotovitev zanesljive, učinkovite in hitre ponovne vzpostavitve medsebojno povezanih prenosnih sistemov v normalno obratovalno stanje po kriznem stanju ali stanju razpada;

(d)

orodja in objekte, potrebne za zagotovitev zanesljive, učinkovite in hitre ponovne vzpostavitve interkonekcijskih prenosnih sistemov v normalno obratovalno stanje po kriznem stanju ali stanju razpada.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za SOPO, SODO, PUO, izvajalce storitev za ohranitev sistema, izvajalce storitev za ponovno vzpostavitev sistema, stranke, odgovorne za izravnavo, izvajalce izravnalnih storitev, imenovane operaterje trga električne energije (IOTEE) in druge subjekte, ki jim je bilo naloženo izvajanje tržnih funkcij v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/1222 (3) in Uredbo Komisije (EU) 2016/1719 (4).

2.   Ta uredba se uporablja za naslednje PUO:

(a)

obstoječe in nove elektroenergijske module, ki so v skladu z merili iz člena 5 Uredbe Komisije (EU) 2016/631 (5) razvrščeni kot tip C in D;

(b)

obstoječe in nove elektroenergijske module, ki so v skladu z merili iz člena 5 Uredbe (EU) 2016/631 razvrščeni kot tip B, če se štejejo za PUO v skladu s členom 11(4) in členom 23(4);

(c)

obstoječe in nove odjemne objekte, priključene na prenosna omrežja;

(d)

obstoječe in nove zaprte distribucijske sisteme, priključene na prenosno omrežje;

(e)

dobavitelje ponovnega dispečiranja za elektroenergijske module ali odjemne objekte s pomočjo agregacije in ponudnike rezerve delovne moči v skladu z naslovom 8 Uredbe (EU) 2017/1485 ter

(f)

obstoječe in nove visokonapetostne sisteme prenosa z enosmernim tokom (HVDC) in module v proizvodnem polju, priključeni na enosmerni tok, v skladu z merili iz člena 4(1) Uredbe Komisije (EU) 2016/1447 (6).

3.   Ta uredba se uporablja za obstoječe in nove elektroenergijske module tipa A v skladu z merili iz člena 5 Uredbe(EU) 2016/631, obstoječe in nove elektroenergijske module tipa B razen tistih, ki so navedeni v odstavku 2(b), ter obstoječe in nove odjemne objekte, zaprte distribucijske sisteme in tretje osebe, ki zagotavljajo prilagajanje odjema, če se štejejo za izvajalce storitev za ohranitev sistema ali izvajalce storitev za ponovno vzpostavitev sistema v skladu s členom 4(4).

4.   Elektroenergijski moduli tipa A in B iz odstavka 3, odjemni objekti in zaprti distribucijski sistemi, ki izvajajo prilagajanje odjema, lahko izpolnjujejo zahteve iz te uredbe neposredno ali posredno preko tretje osebe pod pogoji, določenimi v skladu s členom 4(4).

5.   Ta uredba se uporablja za enote za hrambo energije pomembnega uporabnika omrežja, izvajalca storitev za ohranitev sistema ali izvajalca storitev za ponovno vzpostavitev sistema, ki se lahko uporabljajo za izravnavo sistema, če so kot take določene v načrtih ohranitve sistema ali ustrezni pogodbi o storitvah.

6.   Ta uredba se uporablja za vse prenosne sisteme, distribucijske sisteme in povezovalne daljnovode v Uniji razen prenosnih sistemov in distribucijskih sistemov ali delov prenosnih sistemov in distribucijskih sistemov na otokih držav članic, kjer sistemi ne obratujejo sinhrono s sinhronimi območji celinske Evrope, Velike Britanije, Severne Evrope, Irske in Severne Irske ali Baltika, če to nesinhrono obratovanje ni posledica motnje.

7.   V državah članicah, kjer obstaja več kot en sistemski operater prenosnega omrežja, se ta uredba uporablja za vse sistemske operaterje prenosnih omrežij v tej državi članici. Če SOPO nima funkcije, ki bi ustrezala eni ali več obveznostim v skladu s to uredbo, lahko države članice določijo, da se odgovornost izpolnjevanja ene ali več obveznosti dodeli enemu ali več različnim določenim sistemskim operaterjem prenosnih omrežij.

8.   SOPO Litve, Latvije in Estonije so v delu, v katerem obratujejo v sinhronem načinu na sinhronem območju, v katerem zakonodaja Unije ne velja za vse države, izvzeti iz uporabe členov 15, 29 in 33, razen če je določeno drugače v sporazumu o sodelovanju s SOPO tretje države, ki je podlaga za njihovo sodelovanje glede sigurnega obratovanja sistema v skladu s členom 10.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7), člena 2 Uredbe (ES) št. 714/2009, člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 543/2013 (8), člena 2 Uredbe (EU) 2015/1222, člena 2 Uredbe (EU) 2016/631, člena 2 Uredbe Komisije (EU) 2016/1388 (9), člena 2 Uredbe (EU) 2016/1447, člena 2 Uredbe (EU) 2016/1719 in člena 2 Uredbe (EU) 2017/1485.

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„izvajalec storitev za ohranitev sistema“ pomeni pravno osebo, ki je zakonsko ali pogodbeno zavezana izvajati storitev, ki prispeva k enemu ali več ukrepov iz načrta ohranitve sistema;

(2)

„izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema“ pomeni pravno osebo, ki je zakonsko ali pogodbeno zavezana izvajati storitev, ki prispeva k enemu ali več ukrepov iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema;

(3)

„prednostni pomembni uporabnik omrežja“ pomeni pomembne uporabnike omrežja, za katere veljajo posebni pogoji za odklop in obnovitev napajanja;

(4)

„netiran odjem“ pomeni netirano vrednost delovne moči z vidika sistema, izračunano kot (obremenitev – proizvodnja); običajno se izraža v kilovatih (kW) ali megavatih (MW), v določenem trenutku ali kot povprečje v določenem časovnem presledku;

(5)

„načrt za ponovno vzpostavitev sistema“ pomeni vse tehnične in organizacijske ukrepe, ki so potrebni za ponovno vzpostavitev sistema v normalno obratovalno stanje;

(6)

„obnovitev napajanja“ pomeni ponoven priklop proizvodnje in obremenitve za obnovitev napajanja za sistem, ki je bil odklopljen;

(7)

„strategija vzpostavitve napajanja po načelu od zgoraj navzdol“ pomeni strategijo, pri kateri je za obnovitev oskrbe sistema ali delov sistema SOPO z energijo potrebna pomoč drugih SOPO;

(8)

„strategija vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor“ pomeni strategijo, pri kateri je mogoče del sistema SOPO ponovno oskrbeti z energijo brez pomoči drugih SOPO;

(9)

„ponovna sinhronizacija“ pomeni ponovno sinhronizacijo in priklop dveh sinhronih regij na točki ponovne sinhronizacije;

(10)

„vodja frekvence“ pomeni SOPO, ki je imenovan in odgovoren za upravljanje sistemske frekvence v sinhroni regiji ali sinhronem območju, da bi frekvenco sistema povrnili na nazivno frekvenco;

(11)

„sinhrona regija“ pomeni del sinhronega območja, ki ga pokrivajo medsebojno povezani SOPO s skupno frekvenco sistema in ki ni sinhroniziran z ostalim delom sinhronega območja;

(12)

„vodja ponovne sinhronizacije“ pomeni SOPO, ki je imenovan in odgovoren za ponovno sinhronizacijo dveh sinhronih regij:

(13)

„točka ponovne sinhronizacije“ pomeni napravo, s katero se povežeta sinhroni regiji, navadno odklopnik.

Člen 4

Regulativni vidiki

1.   Države članice, regulativni organi, pristojni subjekti in sistemski operaterji pri uporabi te uredbe:

(a)

uporabljajo načeli sorazmernosti in nediskriminacije;

(b)

zagotavljajo preglednost;

(c)

uporabljajo načelo optimizacije med največjim celotnim izkoristkom in najnižjimi skupnimi stroški za vse udeležene strani;

(d)

zagotavljajo, da SOPO za zagotavljanje sigurnosti in stabilnosti omrežja, kolikor je mogoče, uporabljajo tržne mehanizme;

(e)

spoštujejo tehnične in zakonske omejitve ter omejitve, ki zadevajo osebno varnost in sigurnost;

(f)

spoštujejo odgovornost zadevnega SOPO, da se zagotovi sigurnost sistema, tudi v skladu z zahtevami nacionalne zakonodaje;

(g)

se posvetujejo z zadevnimi SODO in upoštevajo morebitne učinke na njihov sistem in

(h)

upoštevajo dogovorjene evropske standarde in tehnične specifikacije.

2.   Vsak SOPO predloži ustreznemu regulativnemu organu v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES v odobritev naslednje predloge:

(a)

pogodbene pogoje, pod katerimi deluje kot izvajalec storitev za ohranitev sistema v skladu z odstavkom 4;

(b)

pogodbene pogoje, pod katerimi deluje kot izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema v skladu z odstavkom 4;

(c)

seznam PUO, ki so odgovorni, da na svojih napravah uvedejo ukrepe, ki izhajajo iz obveznih zahtev iz uredb (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 ter (EU) 2016/1447 in/ali nacionalne zakonodaje, in seznam ukrepov, ki jih morajo ti PUO izvesti in ki so jih določili SOPO v skladu s členom 11(4)(c) in členom 23(4)(c);

(d)

seznam prednostnih pomembnih uporabnikov omrežja iz člena 11(4)(d) in člena 23(4)(d) oziroma načela za njihovo opredelitev ter pogoje za odklop prednostnih uporabnikov omrežja in obnovitev oskrbe teh uporabnikov z energijo, razen če so opredeljeni v nacionalni zakonodaji držav članic;

(e)

pravila za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti v skladu s členom 36(1);

(f)

posebna pravila za poravnavo odstopanj in poravnavo izravnalne energije v primeru prekinitve tržnih dejavnosti v skladu s členom 39(1);

(g)

načrt preskusov v skladu s členom 43(2).

3.   Če tako določi država članica, se lahko predlogi iz točk (a)–(d) in (g) odstavka 2 predložijo v odobritev subjektu, ki ni regulativni organ. Regulativni organi in subjekti, ki jih v skladu s tem odstavkom določijo države članice, o predlogih iz odstavka 2 odločijo v šestih mesecih od datuma predložitve s strani SOPO.

4.   Pogoji za opravljanje nalog izvajalca storitev za ohranitev sistema in storitev za ponovno vzpostavitev sistema se določijo v nacionalnem pravnem okviru ali pogodbeno. Če je tako določeno s pogodbo, vsak SOPO do 18. decembra 2018 pripravi predlog ustreznih pogojev, v katerih morajo biti opredeljene vsaj:

(a)

značilnosti storitev, ki se opravljajo;

(b)

možnost agregacije in pogoje zanjo in

(c)

pri izvajalcih storitev za ponovno vzpostavitev sistema ciljno geografsko porazdelitev virov energije z zmožnostjo zagona brez zunanjega vira napajanja in otočnega obratovanja.

5.   Vsak SOPO do 18. decembra 2018 uradno obvesti regulativni organ ali subjekt, ki ga imenuje država članica, o načrtu ohranitve sistema, oblikovanem v skladu s členom 11, in načrtu za ponovno vzpostavitev sistema, oblikovanem v skladu s členom 23, ali vsaj o naslednjih elementih teh načrtov:

(a)

ciljih načrta ohranitve sistema in načrta za ponovno vzpostavitev sistema, vključno s pojavi, ki jih je treba obvladovati, ali položaji, ki jih je treba rešiti;

(b)

pogojih, v katerih se aktivirajo ukrepi iz načrta ohranitve sistema in načrta za ponovno vzpostavitev sistema;

(c)

utemeljitvi vsakega ukrepa s pojasnilom, kako prispeva k ciljem načrta ohranitve sistema in načrta za ponovno vzpostavitev sistema, ter navedbo subjekta, ki je odgovoren za izvedbo navedenih ukrepov in

(d)

rokih za izvedbo ukrepov, določeni v skladu s členoma 11 in 23.

6.   Če ta uredba SOPO nalaga ali dovoljuje, da navede ali določi zahteve, pogoje ali metodologije, za katere ni potrebna odobritev v skladu z odstavkom 2, oziroma se dogovori zanje, lahko države članice zahtevajo, da te zahteve, pogoje ali metodologije predhodno odobrijo regulativni organ, subjekt, ki ga določi država članica, ali drugi pristojni organi držav članic.

7.   Če SOPO meni, da je potrebna sprememba dokumentov, odobrenih v skladu z odstavkom 3, se za predlagano spremembo uporabljajo zahteve iz odstavkov 2–5. SOPO, ki predlagajo spremembo, upoštevajo morebitna legitimna pričakovanja, ki jih imajo lastniki objektov za proizvodnjo električne energije, lastniki odjemnih objektov in druge zainteresirane strani na podlagi prvotno opredeljenih ali dogovorjenih zahtev ali metodologij.

8.   Vsaka stranka se lahko pritoži proti zadevnemu sistemskemu operaterju ali zadevnemu SOPO v zvezi z obveznostmi ali odločitvami zadevnega sistemskega operaterja ali zadevnega SOPO iz te uredbe in lahko pritožbo posreduje regulativnemu organu, ki kot organ za reševanje sporov sprejme odločitev najpozneje dva meseca po prejemu pritožbe. Kadar regulativni organ potrebuje dodatne informacije, se to obdobje lahko podaljša za še dva meseca. Navedeni podaljšani rok se lahko s soglasjem pritožnika še dodatno podaljša. Odločitev regulativnega organa je zavezujoča, dokler se ne ovrže s pritožbo.

Člen 5

Posvetovanje in usklajevanje

1.   Če ta uredba določa, da se SOPO posvetuje z zadevnimi strankami o ukrepih, ki jih opredeli pred realnim časom ali v realnem času, se uporablja naslednji postopek:

(a)

SOPO se poveže vsaj s strankami, za katere je v skladu z določbami te uredbe potrebno posvetovanje;

(b)

SOPO pojasni utemeljitev in cilj posvetovanja ter odločitev, ki jo mora sprejeti;

(c)

SOPO od strank iz točke (a) zbere vse pomembne informacije in njihovo oceno;

(d)

SOPO upošteva stališča, položaj in omejitve strani, s katerimi se posvetuje;

(e)

SOPO pred sprejetjem odločitve strankam, s katerimi se posvetuje, poda pojasnilo o razlogih, zaradi katerih njihova stališča upošteva oziroma jih ne upošteva.

2.   Če ta uredba določa, da SOPO usklajuje izvajanje sklopa ukrepov v realnem času z več strankami, se uporablja naslednji postopek:

(a)

SOPO se poveže vsaj s strankami, za katere je v skladu z določbami te uredbe potrebno usklajevanje v realnem času;

(b)

SOPO pojasni utemeljitev in cilj usklajevanja ter ukrepe, ki jih je treba sprejeti;

(c)

SOPO poda izhodiščni predlog ukrepov, ki jih mora izvesti vsaka stranka;

(d)

SOPO od strank iz točke (a) zbere vse pomembne informacije in njihovo oceno;

(e)

SOPO poda dokončni predlog o ukrepih, ki jih mora izvesti vsaka stranka, pri čemer upošteva stališča, položaj in omejitve zadevnih strank ter strankam postavi rok, do katerega lahko izrazijo svoje nasprotovanje ukrepom, ki jih predlaga SOPO;

(f)

če zadevne stranke ne nasprotujejo izvedbi ukrepov, ki jih predlaga SOPO, vsaka stranka, tudi SOPO, izvede ukrepe v skladu s predlogom;

(g)

če ena ali več strank v določenem roku zavrne ukrep, ki ga predlaga SOPO, potem SOPO predlagani ukrep posreduje v odločitev ustreznemu organu skupaj z obrazložitvijo utemeljitve in ciljev ukrepa, ki ga predlaga SOPO, ter oceno in stališčem strank;

(h)

če ukrepa ni mogoče posredovati ustreznemu organu v realnem času, SOPO začne izvajati enakovreden ukrep, ki najmanj vpliva ali nič ne vpliva na stranke, ki so zavrnile izvedbo predlaganega ukrepa;

3.   Stranka lahko zavrne izvedbo ukrepov v realnem času, ki jih je predlagal SOPO, v okviru postopka usklajevanja, opisanega v odstavku 2, če obrazloži, da bi zaradi tega ukrepa prišlo do kršitve ene ali več tehničnih in zakonskih omejitev ali omejitev, ki zadevajo osebno varnost ali sigurnost.

Člen 6

Regionalno usklajevanje

1.   Vsak SOPO pri oblikovanju svojega načrta ohranitve sistema v skladu s členom 11 in načrta za ponovno vzpostavitev sistema v skladu s členom 23 ali pri pregledu svojega načrta ohranitve sistema v skladu s členom 50 in načrta za ponovno vzpostavitev sistema v skladu s členom 51 zagotovi, da so vsaj naslednja merila skladna z ustreznimi merili iz načrtov SOPO v njegovem sinhronem območju ter iz načrtov sosednjih SOPO, ki spadajo na drugo sinhrono območje:

(a)

medsebojna pomoč in usklajevanje SOPO med kriznim stanjem v skladu s členom 14;

(b)

postopki za vodenje frekvence v skladu s členoma 18 in 28, razen določitve ciljne frekvence v primeru strategije vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor pred ponovno sinhronizacijo v interkonekcijski prenosni sistem;

(c)

pomoč za postopek delovne moči v skladu s členom 21;

(d)

strategija vzpostavitve napajanja po načelu od zgoraj navzdol v skladu s členom 27.

2.   Ocena skladnosti načrta ohranitve sistema in načrta za ponovno vzpostavitev sistema v skladu z odstavkom 1 med drugim zajema naslednje naloge:

(a)

izmenjavo informacij in podatkov v zvezi z ukrepi iz odstavka 1 med zadevnimi SOPO;

(b)

ugotovitev nezdružljivosti ukrepov iz odstavka 1 v načrtih udeleženih SOPO;

(c)

ugotovitev možnih nevarnosti za obratovalno sigurnost v območju določanja zmogljivosti. Med temi nevarnostmi so med drugim regionalne odpovedi zaradi skupnega vzroka, ki pomembno vplivajo na prenosne sisteme udeleženih SOPO;

(d)

oceno učinkovitosti ukrepov iz odstavka 1, ki so v načrtih ohranitve sistema in načrtih za ponovno vzpostavitev sistema udeleženih SOPO določeni za obvladovanje možnih nevarnosti iz ročke (c);

(e)

posvetovanje z RKSO, v katerem se oceni skladnost ukrepov iz odstavka 1 na celotnem sinhronem območju;

(f)

ugotovitev ublažitvenih ukrepov v primeru nezdružljivosti v načrtih ohranitve sistema in načrtih za ponovno vzpostavitev sistema udeleženih SOPO ali v primeru, da v načrtih ohranitve sistema in načrtih za ponovno vzpostavitev sistema manjkajo ukrepi.

3.   Vsak SOPO do 18. decembra 2018 o ukrepih iz odstavka 1 obvesti ustrezne RKSO, določene v skladu s členom 77 Uredbe (EU) 2017/1485. RKSO v treh mesecih od predložitve ukrepov predloži tehnično poročilo o skladnosti ukrepov na podlagi meril iz odstavka 2. Vsak SOPO zagotovi, da so njegovi strokovnjaki na razpolago za pomoč RKSO pri pripravi tega poročila.

4.   RKSO tehnično poročilo iz odstavka 3 nemudoma posredujejo vsem udeleženim SOPO, ki ga nato posredujejo ustreznim regulativnim organom ter ENTSO-E za namene iz člena 52.

5.   Vsi SOPO na vsakem območju določanja zmogljivosti se dogovorijo o pragu, nad katerim se učinek ukrepov enega ali več SOPO v primeru kriznega stanja, stanja razpada ali stanja ponovne vzpostavitve sistema šteje za pomembnega za druge SOPO na območju določanja zmogljivosti.

Člen 7

Javno posvetovanje

1.   Zadevni SOPO se posvetujejo z zainteresiranimi stranmi, tudi s pristojnimi organi vsake države članice, o predlogih, za katere je potrebna odobritev v skladu s točkami (a), (b), (e), (f) in (g) člena 4(2). Posvetovanje mora trajati najmanj en mesec.

2.   Zadevni SOPO upoštevajo stališča zainteresiranih strani s posvetovanj pred predložitvijo osnutka predloga. V predložitvi se vedno navede jasna utemeljitev vključitve ali izključitve mnenj zainteresiranih strani ter se pravočasno objavi pred objavo predloga ali skupaj z njim.

Člen 8

Pokrivanje stroškov

1.   Stroške, ki jih imajo sistemski operaterji in so predmet reguliranja omrežnih tarif in ki izhajajo iz obveznosti iz te uredbe, ocenijo zadevni regulativni organi v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES. Stroški, za katere se oceni, da so razumni, učinkoviti in sorazmerni, se povrnejo prek omrežnih tarif ali drugih primernih mehanizmov.

2.   Če zadevni regulativni organi tako zahtevajo, sistemski operaterji iz odstavka 1 v treh mesecih po zahtevi zagotovijo informacije, potrebne za oceno nastalih stroškov.

Člen 9

Obveznosti glede zaupnosti

1.   Za vse zaupne informacije, ki se prejmejo, izmenjajo ali posredujejo v skladu s to uredbo, veljajo pogoji o varovanju poslovne skrivnosti iz odstavkov 2, 3 in 4.

2.   Obveznost varovanja poklicne skrivnosti se uporablja za vse osebe, za katere veljajo določbe te uredbe.

3.   Zaupne informacije, ki jih prejmejo osebe iz odstavka 2 v okviru svojih dolžnosti, se ne smejo razkriti nobeni drugi osebi ali organu, ne glede na primere, ki jih zajemajo nacionalno zakonodajo, druge določbe te uredbe ali druga ustrezna zakonodaja Unije.

4.   Brez poseganja v zadeve, za katere velja nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Unije, lahko regulativni organi, organi ali osebe, ki prejmejo zaupne informacije v skladu s to uredbo, te informacije uporabijo le za namene opravljanja svojih dolžnosti na podlagi te uredbe.

Člen 10

Sporazum s SOPO, za katere ta uredba na velja

Na sinhronih območjih, ki zajemajo SOPO iz Unije in tretjih držav, vsi SOPO iz Unije na tem sinhronem območju do 18. junija 2019 s SOPO iz tretje države, za katere ta uredba ne velja, poskusijo skleniti dogovor, ki predstavlja podlago za njihovo sodelovanje glede sigurnega obratovanja sistema in določa ureditev za izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe s strani SOPO iz tretje države.

POGLAVJE II

NAČRT OHRANITVE SISTEMA

ODDELEK 1

Splošne določbe

Člen 11

Oblikovanje načrta ohranitve sistema

1.   Vsak SOPO do 18. decembra 2018 oblikuje načrt ohranitve sistema v posvetovanju z ustreznimi SODO, PUO, nacionalnimi regulativnimi organi ali subjekti iz člena 4(3), sosednjimi SOPO in drugimi SOPO v svojem sinhronem območju.

2.   Vsak SOPO pri oblikovanju načrta ohranitve sistema upošteva vsaj naslednje elemente:

(a)

meje obratovalne sigurnosti, določene v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2017/1485;

(b)

vedenje in zmožnosti obremenitve in proizvodnje v sinhronem območju;

(c)

posebne potrebe prednostnih pomembnih uporabnikov, naštetih v skladu s točko (d) odstavka 4, in

(d)

značilnosti svojega prenosnega sistema in sistemov podrejenih SODO.

3.   Načrt ohranitve sistema vsebuje najmanj naslednje določbe:

(a)

pogoje, v katerih se načrt ohranitve sistema aktivira, v skladu s členom 13;

(b)

navodila za načrt ohranitve sistema, ki jih izda SOPO, in

(c)

ukrepe, za katere je potrebno posvetovanje v realnem času ali usklajevanje z ugotovljenimi strankami.

4.   Načrt ohranitve sistema vsebuje zlasti naslednje elemente:

(a)

seznam ukrepov, ki jih izvede SOPO na svojih napravah;

(b)

seznam ukrepov, ki jih izvedejo SODO, in SODO, ki so odgovorni za izvedbo teh ukrepov na svojih napravah;

(c)

seznam PUO, ki so odgovorni za izvedbo ukrepov, ki izhajajo iz obveznih zahtev iz Uredbe (EU) 2016/631, Uredbe (EU) 2016/1388 in Uredbe (EU) 2016/1447 ali nacionalne zakonodaje, na svojih napravah in seznam ukrepov, ki jih morajo navedeni PUO izvesti;

(d)

seznam prednostnih pomembnih uporabnikov omrežja, pogoje za njihov odklop in

(e)

roke za izvedbo vsakega ukrepa, naštetega v načrtu ohranitve sistema.

5.   Načrt ohranitve sistema zajema najmanj naslednje tehnične in organizacijske ukrepe iz oddelka 2 poglavja II:

(a)

sheme za zaščito sistema, ki zajemajo vsaj:

(i)

shemo podfrekvenčnega razbremenjevanja v skladu s členom 15;

(ii)

shemo nadfrekvenčnega razbremenjevanja v skladu s členom 16 in

(iii)

samodejno shemo za preprečevanje napetostnega zloma v skladu s členom 17.

(b)

postopke načrta ohranitve sistema, med njimi vsaj:

(i)

postopek za upravljanje odstopanja frekvence v skladu s členom 18;

(ii)

postopek za upravljanje odstopanja napetosti v skladu s členom 19;

(iii)

postopek za upravljanje pretoka moči v skladu s členom 20;

(iv)

pomoč za postopek delovne moči v skladu s členom 21 in

(v)

postopek za ročni izklop odjemalcev v skladu s členom 22.

6.   Ukrepi iz načrta ohranitve sistema so skladni z naslednjimi načeli:

(a)

najmanjši možni vpliv na uporabnike sistema;

(b)

ekonomičnost;

(c)

aktivirajo se samo tisti ukrepi, ki so potrebni, in

(d)

v prenosnem sistemu SOPO ali interkonekcijskih prenosnih sistemih ne smejo povzročiti kriznega stanja ali stanja razpada.

Člen 12

Uvedba načrta ohranitve sistema

1.   Vsak SOPO do 18. decembra 2019 uvede ukrepe iz svojega načrta za ohranitev sistema, ki jih je treba uvesti na prenosnem sistemu. Uvedene ukrepe odtlej ohranja v veljavi.

2.   Vsak SOPO do 18. decembra 2018 uradno obvesti SODO, priklopljene na prenosno omrežje, o ukrepih, vključno z njihovimi roki za uvedbo, ki jih je treba uvesti na:

(a)

napravah SODO v skladu s členom 11(4) ali

(b)

napravah PUO, ugotovljenih v skladu s členom 11(4), ki so priključeni na njihove distribucijske sisteme, ali

(c)

napravah izvajalcev storitev za ohranitev sistema, priključenih na njihove distribucijske sisteme, ali

(d)

napravah SODO, priključenih na njihove distribucijske sisteme.

3.   Vsak SOPO do 18. decembra 2018 uradno obvesti PUO, ugotovljene v skladu s točko (c) člena 11(4), ali izvajalce storitev za ohranitev sistema, ki so neposredno priključeni na njegov prenosni sistem, o ukrepih, ki jih je treba uvesti na njihovih napravah, vključno z roki za uvedbo.

4.   Če tako določa nacionalna zakonodaja, SOPO neposredno obvesti PUO, ugotovljene v skladu s točko (c) člena 11(4), izvajalce storitev za ohranitev sistema ali SODO, ki so priključeni na distribucijske sisteme, o ukrepih, ki jih je treba uvesti na njihovih napravah, vključno z roki za uvedbo. Zadevne SODO uradno obvesti o tem obvestilu.

5.   Če SOP uradno obvesti SODO v skladu z odstavkom 2, SODO nemudoma obvesti PUO, izvajalce storitev za ohranitev sistema in SODO, priključene na njegov distribucijski sistem, o ukrepih iz načrta ohranitve sistema, ki jih morajo uvesti na svojih napravah, vključno z roki za uvedbo.

6.   Vsak uradno obveščeni SODO, PUO in izvajalec storitev za ohranitev sistema:

(a)

najpozneje v 12 mesecih od datuma uradnega obvestila uvede ukrepe, o katerih je bil uradno obveščen v skladu s tem členom;

(b)

uvedbo ukrepov potrdi sistemskemu operaterju, ki je poslal uradno obvestilo, ta pa, če ni SOPO, o potrditvi uradno obvesti SOPO in

(c)

uvedene ukrepe na svojih napravah ohranja v veljavi.

Člen 13

Aktivacija načrta ohranitve sistema

1.   Vsak SOPO aktivira postopke iz svojega načrta ohranitve sistema v skladu s točko (b) člena 11(5) ob uskladitvi s SODO in PUO, ugotovljenimi v skladu s členom 11(4), in izvajalci storitev za ohranitev sistema.

2.   Vsak SOPO poleg samodejno aktiviranih shem iz načrta ohranitve sistema v skladu s točko (a) člena 11(5) aktivira postopek iz načrta ohranitve sistema, če:

(a)

je sistem v kriznem stanju v skladu z merili iz člena 18(3) Uredbe (EU) 2017/1485 in niso na razpolago popravni ukrepi za ponovno vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja sistema ali

(b)

je na podlagi analize obratovalne sigurnosti za obratovalno sigurnost poleg razpoložljivih popravnih ukrepov potrebna uvedba ukrepa iz načrta ohranitve sistema v skladu s členom 11(5).

3.   V skladu s postopki iz načrta ohranitve sistema, določenimi v točki (b) člena 11(5), vsak SODO in PUO, ugotovljen v skladu s členom 11(4), ter vsak izvajalec storitev za ohranitev sistema nemudoma izvede navodila iz načrta ohranitve sistema, ki jih da SOPO v skladu s točko (c) člena 11(3).

4.   Vsak SOPO aktivira postopke iz svojega načrta ohranitve sistema, navedene v točki (b) člena 11(5), ki imajo pomemben čezmejni učinek, ob uskladitvi z zadevnimi SOPO.

Člen 14

Medsebojna pomoč SOPO in usklajevanje med kriznim stanjem

1.   Na zahtevo SOPO, ki je v kriznem stanju, vsak SOPO preko interkonekcijskih daljnovodov nudi vso možno pomoč SOPO, ki pošlje zahtevo, če to ne povzroči kriznih razmer ali stanja razpada v njegovem prenosnem sistemu ali povezanih prenosnih sistemih.

2.   Če je treba nuditi pomoč preko povezovalnih daljnovodov za enosmerni tok, je pomoč lahko sestavljena iz naslednjih ukrepov, pri izvedbi katerih se upoštevajo tehnične lastnosti in zmogljivost sistema HVDC:

(a)

ukrepi ročnega reguliranja prenesene delovne moči, s pomočjo katerih lahko SOPO, ki je v kriznem stanju, spravi pretoke moči v meje obratovalne sigurnosti ali frekvenco sosednjega sinhronega območja v meje sistemske frekvence za stanje pripravljenosti, opredeljene v skladu s členom 18(2) Uredbe (EU) 2017/1485;

(b)

funkcije samodejne regulacije prenesene delovne moči na podlagi signalov in meril iz člena 13 Uredbe (EU) 2016/1447;

(c)

samodejna regulacija frekvence v skladu s členi 15–18 Uredbe (EU) 2016/1447 v primeru otočnega obratovanja;

(d)

regulacija napetosti in jalove moči v skladu s členom 24 Uredbe (EU) 2016/1447 in

(e)

drugi primerni ukrepi.

3.   Vsak SOPO lahko izvede ročni odklop katerega koli elementa prenosnega sistema s pomembnim čezmejnim vplivom, tudi povezovalnega daljnovoda, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

SOPO se uskladi s sosednjimi SOPO in

(b)

ta ukrep v preostalih interkonekcijskih prenosnih sistemih ne sme povzročiti kriznega stanja ali stanja razpada.

4.   SOPO lahko ne glede na določbe iz odstavka 3 v izjemnih okoliščinah, pri katerih gre za neupoštevanje meja obratovalne sigurnosti, brez usklajevanja ročno odklopi kateri koli element prenosnega sistema s pomembnim čezmejnim vplivom, tudi interkonekcijski daljnovod, da bi preprečil ogrožanje varnosti osebja ali poškodbe na opremi. SOPO v 30 dneh od incidenta pripravi poročilo vsaj v angleščini, ki vsebuje podrobno pojasnilo utemeljitve, izvedbe in vpliva tega ukrepa, ga predloži ustreznemu regulativnemu organu v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES in sosednjim SOPO ter da na razpolago uporabnikom sistema, na katere je ukrep pomembno vplival.

ODDELEK 2

Ukrepi iz načrta ohranitve sistema

Člen 15

Shema samodejnega podfrekvenčnega razbremenjevanja

1.   Shema za samodejno podfrekvenčno razbremenjevanje v načrtu ohranitve sistema zajema shemo za samodejni izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence in nastavitve omejenega frekvenčno občutljivega načina – podfrekvence v območju za regulacijo frekvence in moči (LFC) sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

2.   SOPO pri oblikovanju svojega načrta ohranitve sistema omogoči aktivacijo omejenega frekvenčno občutljivega načina – podfrekvence pred aktivacijo sheme za izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence, če je to mogoče glede na hitrost spreminjanja frekvence.

3.   Vsak SOPO in SODO, ugotovljen v skladu s členom 11(4), pred aktivacijo samodejne sheme za izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence poskrbi, da enote za hrambo električne energije v vlogi obremenitve, priključene na njegov sistem:

(a)

samodejno preklopijo v način proizvodnje v roku in na želeno vrednost delovne moči, ki sta določena v načrtu ohranitve sistema, ali

(b)

če se enota za hrambo energije ne more preklopiti v roku, ki ga je SOPO določil v načrtu ohranitve sistema, samodejno odklopijo enote za hrambo energije v vlogi obremenitve.

4.   Vsak SOPO v svojem načrtu ohranitve sistema opredeli frekvenčne pragove, pri katerih se izvede samodejni preklop ali odklop enot za hrambo energije. Ti frekvenčni pragovi morajo biti nižji ali enaki kot meja sistemske frekvence, opredeljena za krizno stanje v členu 18(3) Uredbe (EU) 2017/1485, in višji kot meja frekvence za obvezni nivo za začetek izklopa odjemalcev, določena v Prilogi.

5.   Vsak SOPO oblikuje shemo za avtomatski izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence v skladu s parametri razbremenjevanja v realnem času, določenimi v Prilogi. Shema zajema izklop odjemalcev pri različnih frekvencah od „začetnega obveznega nivoja“ do „končnega obveznega nivoja“ v razponu izvajanja, pri čemer se upošteva najnižje število in največji obseg korakov. Razpon izvajanja opredeljuje največje dopustno odstopanje netiranega odjema za izklop od ciljnega netiranega odjema za izklop pri dani frekvenci, izračunano z linearno interpolacijo med začetnim in končnim obveznim nivojem. Razpon izvajanja ne omogoča izklopa manjšega netiranega odjema, kot je obseg netiranega odjema za odklop na začetnem obveznem nivoju. Korak ne pride v poštev, če v trenutku, ko se ta korak doseže, ni izklopljen noben netiran odjem.

6.   Vsak SOPO ali SODO namesti releje, potrebne za izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence, pri čemer upošteva vsaj obnašanje obremenitve in razpršeno proizvodnjo.

7.   Vsak SOPO in SODO pri izvajanju sheme za samodejni izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence v skladu z uradnim obvestilom iz člena 12(2):

(a)

prepreči nastavitev namernega časovnega zamika kot dodatka k času delovanja relejev in odklopnikov;

(b)

zmanjša na najmanjšo mero odklop elektroenergijskih modulov, zlasti tistih, ki zagotavljajo vztrajnost, in

(c)

omeji tveganje, da bi shema povzročila odstopanje pretoka moči in napetosti, ki bi preseglo meje obratovalne sigurnosti.

Če SODO ne more izpolniti zahtev iz točk (b) in (c), o tem uradno obvesti SOPO in predlaga zahtevo, ki se uporablja. SOPO v posvetovanju s SODO določi veljavne zahteve na podlagi skupne analize stroškov in koristi.

8.   Shema za samodejni izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence v načrtu ohranitve sistema lahko omogoča izklop netiranega odjema na podlagi gradienta frekvence, če:

(a)

se aktivira samo:

(i)

ko odstopanje frekvence prekorači najvišje stacionarno odstopanje sistemske frekvence, gradient frekvence pa je višji od tistega pri referenčnem incidentu;

(ii)

dokler frekvenca ne doseže frekvence obveznega nivoja za začetek izklopa odjemalcev;

(b)

je skladna s Prilogo in

(c)

je potrebna in upravičena za učinkovito ohranjanje obratovalne sigurnosti.

9.   Če shema za samodejni izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence v načrtu ohranitve sistema zajema izklop netiranega odjema na podlagi gradienta frekvence, kot je opisan v odstavku 8, SOPO v 30 dneh od izvedbe predloži nacionalnemu regulativnemu organu poročilo s podrobnim pojasnilom utemeljitve, izvedbe in vpliva tega ukrepa.

10.   SOPO lahko v shemi za samodejni izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence v svojem načrtu ohranitve sistema navede tudi dodatne korake za izklop netiranega odjema pod končnim obveznim nivojem za izklop odjemalcev, določenim v Prilogi.

11.   Vsak SOPO ima pravico uporabiti dodatne sheme za zaščito sistema, ki se sprožijo ob frekvenci, ki je nižja ali enaka kot frekvenca končnega obveznega nivoja za izklop odjemalcev, in katerih cilj je pospešiti postopek ponovne vzpostavitve sistema. SOPO zagotovi, da take dodatne sheme ne povzročijo dodatnega poslabšanja frekvence.

Člen 16

Shema samodejnega nadfrekvenčnega razbremenjevanja

1.   Shema za samodejno nadfrekvenčno razbremenjevanje iz načrta ohranitve sistema povzroči samodejno zmanjšanje skupne delovne moči, ki se pošilja v vsako območje za regulacijo frekvence in moči.

2.   Vsak SOPO v posvetovanju z drugimi SOPO svojega sinhronega območja določi naslednje parametre svoje sheme za samodejno nadfrekvenčno razbremenjevanje:

(a)

frekvenčne pragove za aktivacijo in

(b)

razmerje zmanjšanja za pošiljanje delovne moči.

3.   Vsak SOPO pri oblikovanju svoje sheme samodejnega nadfrekvenčnega razbremenjevanja upošteva zmogljivosti modulov za proizvodnjo električne energije glede omejenega frekvenčno občutljivega načina – nadfrekvenca in enot za hrambo energije v svojem območju za regulacijo frekvence in moči. Če omejeni frekvenčno občutljivi način – nadfrekvenca ne obstaja ali ne zadostuje za izpolnitev zahtev iz točk (a) in (b) odstavka 2, vsak SOPO dodatno pripravi postopen linearni odklop proizvodnje na svojem območju za regulacijo frekvence in moči. SOPO v posvetovanju z drugimi SOPO svojega sinhronega območja določi najvišje število korakov za odklop elektroenergijskih modulov in/ali sistemov HVDC.

Člen 17

Samodejna shema za preprečevanje napetostnega zloma

1.   Samodejna shema za preprečevanje napetostnega zloma lahko, odvisno od rezultatov ocene sigurnosti sistema, ki jo opravijo SOPO:

(a)

shema za izklop odjemalcev v primeru prenizke napetosti v skladu s členom 19(2) Uredbe (EU) 2016/1388;

(b)

shema blokade za regulacijsko stikalo v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) 2016/1388 in

(c)

sheme za zaščito sistema za upravljanje napetosti.

2.   Če iz ocene v skladu z odstavkom 1 ni razvidno, da za preprečitev napetostnega zloma na območju nadzora SOPO ni potrebna uvedba sheme blokade za regulacijsko stikalo, SOPO določi pogoje, pod katerimi se regulacijsko stikalo blokira v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) 2016/1388, ti pogoji pa zajemajo vsaj:

(a)

način blokiranja (na kraju samem ali iz centra vodenja);

(b)

prag nivoja napetosti na priključnem mestu;

(c)

smer pretoka jalove moči in

(d)

najdaljši časovni presledek med zaznavo praga in blokiranjem.

Člen 18

Postopek za upravljanje odstopanja frekvence

1.   Postopek za upravljanje odstopanj frekvence iz načrta ohranitve sistema vsebuje sklop ukrepov za ohranjanje odstopanja frekvence zunaj omejitev frekvence, kot so opredeljene za stanje pripravljenosti v členu 18(2) Uredbe (EU) 2017/1485. Postopek za upravljanje odstopanja frekvence mora biti skladen s postopki za popravne ukrepe, ki jih je treba upravljati usklajeno v skladu s členom 78(4) Uredbe (EU) 2017/1485 in ki morajo izpolnjevati vsaj naslednje zahteve:

(a)

zmanjšanje proizvodnje mora biti nižje od zmanjšanja obremenitve v primeru podfrekvence in

(b)

zmanjšanje proizvodnje mora biti višje od zmanjšanja obremenitve v primeru nadfrekvence.

2.   Vsak SOPO prilagodi način obratovanja svoje regulacije frekvence in moči tako, da prepreči interferenco z ročno aktivacijo ali deaktivacijo delovne moči v skladu z odstavkoma 3 in 5.

3.   Vsak SOPO ima pravico določiti želeno vrednost delovne moči, ki jo vzdržuje vsak PUO, ugotovljen v skladu s točko (c) člena 11(4), pod pogojem, da je želena vrednost v skladu s tehničnimi omejitvami PUO. Vsak SOPO ima pravico določiti želeno vrednost delovne moči, ki jo mora vzdrževati vsak izvajalec storitev za ohranitev sistema, pod pogojem, da ta ukrep velja zanje v skladu s pogoji iz člena 4(4) in da je želena vrednost v skladu s tehničnimi omejitvami izvajalca ohranitvenih storitev. PUO in izvajalci storitev za ohranitev sistema nemudoma izvedejo navodila, ki jih je SOPO dal neposredno ali posredno preko SODO, in vzpostavljeno stanje ohranjajo, dokler ne dobijo nadaljnjih navodil. Če se navodila dajo neposredno, SOPO brez nepotrebnega odlašanja obvesti zadevne SODO.

4.   Vsak SOPO ima pravico neposredno ali posredno preko SODO odklopiti PUO in izvajalce storitev za ohranitev sistema. PUO in izvajalci storitev za ohranitev sistema ostanejo odklopljeni do nadaljnjih navodil. Če se PUO odklopijo neposredno, SOPO brez nepotrebnega odlašanja obvesti zadevne SODO. SOPO v 30 dneh od incidenta pripravi poročilo, ki vsebuje podrobno pojasnilo utemeljitve, izvedbe in vpliva tega ukrepa, ga predloži ustreznemu regulativnemu organu v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES ter ga da na razpolago uporabnikom sistema, na katere je ukrep pomembno vplival.

5.   Vsak SOPO pred aktivacijo sheme samodejnega izklopa odjemalcev v primeru prenizke frekvence iz člena 15 in, če je to mogoče glede na hitrost spreminjanja frekvence, neposredno ali posredno preko SODO aktivira prilagajanje odjema od ustreznih izvajalcev storitev za ohranitev sistema in

(a)

preklopi enote za hrambo energije, ki so v vlogi obremenitve, v način proizvodnje na želeni vrednosti delovne moči, ki jo določi SOPO v načrtu ohranitve sistema, ali

(b)

ročno odklopi enoto za hrambo energije, če te enote ni mogoče preklopiti dovolj hitro, da bi stabilizirali frekvenco.

Člen 19

Postopek za upravljanje odstopanja napetosti

1.   Postopek za upravljanje odstopanj napetosti iz načrta ohranitve sistema vsebuje sklop ukrepov za upravljanje odstopanj napetosti zunaj meja obratovalne sigurnosti iz člena 25 Uredbe (EU) 2017/1485.

2.   Vsak SOPO ima pravico določiti območje jalove moči ali območje napetosti in naložiti SODO in PUO, ki so v skladu s členom 11(4) določeni za izvajanje tega ukrepa, da ga vzdržujejo v skladu s členoma 28 in 29 Uredbe (EU) 2017/1485.

3.   Vsak SOPO na zahtevo sosednjih SOPO, ki so v kriznem stanju, da na razpolago vse sposobnosti zagotavljanja jalove moči, ki ne povzročijo kriznega stanja ali stanja razpada v njegovem prenosnem sistemu.

Člen 20

Postopek upravljanja pretoka moči

1.   Postopek za upravljanje pretoka moči iz načrta ohranitve sistema zajema sklop ukrepov za upravljanje pretoka moči zunaj meja obratovalne sigurnosti iz člena 25 Uredbe (EU) 2017/1485.

2.   Vsak SOPO ima pravico določiti želeno vrednost delovne moči, ki jo vzdržuje vsak PUO, ugotovljen v skladu s točko (c) člena 11(4), pod pogojem, da je želena vrednost v skladu s tehničnimi omejitvami PUO. Vsak SOPO ima pravico določiti želeno vrednost delovne moči, ki jo mora vzdrževati vsak izvajalec storitev za ohranitev sistema, pod pogojem, da ta ukrep velja zanje v skladu s pogoji iz člena 4(4) in da je želena vrednost v skladu s tehničnimi omejitvami izvajalcev storitev za ohranitev sistema. PUO in izvajalci storitev za ohranitev sistema nemudoma izvedejo navodila, ki jih je SOPO dal neposredno ali posredno preko SODO, in vzpostavljeno stanje ohranjajo, dokler ne dobijo nadaljnjih navodil. Če se navodila dajo neposredno, SOPO brez nepotrebnega odlašanja obvesti zadevne SODO.

3.   Vsak SOPO ima pravico neposredno ali posredno preko SODO odklopiti PUO in izvajalce storitev za ohranitev sistema. PUO in izvajalci storitev za ohranitev sistema ostanejo odklopljeni do nadaljnjih navodil. Če se PUO odklopijo neposredno, SOPO brez nepotrebnega odlašanja obvesti zadevne SODO. SOPO v 30 dneh od incidenta pripravi poročilo, ki vsebuje podrobno pojasnilo utemeljitve, izvedbe in vpliva tega ukrepa, in ga predloži ustreznemu regulativnemu organu v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES.

Člen 21

Pomoč za postopek delovne moči

1.   Vsak SOPO ima v primeru neustreznosti regulacijskega območja, ugotovljene v časovnem okviru za dan naprej in znotraj dneva v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 107 Uredbe (EU) 2017/1485, in pred morebitno prekinitvijo tržnih dejavnosti v skladu s členom 35 pravico zahtevati pomoč za delovno moč od:

(a)

katerega koli izvajalca izravnalnih storitev, ki na zahtevo SOPO spremeni svoje stanje razpoložljivosti tako, da da na razpolago vso svojo delovno moč, pod pogojem, da ni bila že aktivirana preko izravnalnega trga, in v skladu s svojimi tehničnimi omejitvami

(b)

katerega koli PUO, povezanega v njegovem območju za regulacijo frekvence in moči, ki še ne opravlja storitev izravnave za SOPO in ki na zahtevo SOPO da na razpolago vso svojo delovno moč v skladu s svojimi tehničnimi omejitvami. in

(c)

drugih SOPO, ki so v normalnem obratovalnem stanju ali stanju pripravljenosti.

2.   SOPO lahko aktivira pomoč za delovno moč od izvajalca izravnalnih storitev ali PUO v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 1 samo, če je aktiviral vse razpoložljive ponudbe izravnalne energije, pri čemer upošteva razpoložljivo zmogljivosti med območji v trenutku neustreznosti regulacijskega območja.

3.   Vsak SOPO, od katerega je bila zahtevana pomoč za delovno moč v skladu z odstavkom 1(c):

(a)

da na razpolago svoje še nedeljene ponudbe;

(b)

ima pravico do aktivacije razpoložljive izravnalne energije, da bi zagotovil moč za SOPO, ki pošlje zahtevo. in

(c)

ima, da bi zagotovil ustrezno pomoč za delovno moč SOPO, ki pošlje zahtevo, pravico zahtevati pomoč za delovno moč od svojih izvajalcev storitev izravnave in od katerega koli PUO, ki je povezan v njegovem območju za regulacijo frekvence in moči in ki še ne opravlja storitev izravnave za SOPO.

4.   SOPO, ki pošljejo zahtevo, in SOPO, ki prejmejo zahtevo, imajo pri aktivaciji delovne moči, zahtevane v skladu z odstavkom 1(c), pravico uporabiti:

(a)

razpoložljivo zmogljivost med območji, če se aktivacija izvede pred časom zaprtja trgovanja med območji znotraj dneva in če zagotavljanje zadevne zmogljivosti med območji ni prekinjeno v skladu s členom 35;

(b)

dodatno zmogljivost, ki bi lahko bila na razpolago zaradi stanja sistema v realnem času, v tem primeru pa se SOPO, ki pošlje zahtevo, in SOPO, ki prejme zahtevo, v skladu s členom 6(5) uskladita z drugimi SOPO, na katere ukrep pomembno vpliva.

5.   Potem ko SOPO, ki prejme zahtevo, in SOPO, ki pošlje zahtevo, dosežeta dogovor o pogojih za nudenje pomoči za delovno moč, se dogovorjeni obseg delovne moči šteje za čvrstega, razen če v prenosnem sistemu SOPO, ki nudi pomoč, nastopi krizno stanje ali stanje razpada.

Člen 22

Postopek ročnega izklopa odjemalcev

1.   Vsak SOPO lahko poleg ukrepov iz členov 18–21 določi obseg netiranega odjema, ki ga SOPO ročno izklopi neposredno ali posredno preko SODO, če je to potrebno za preprečitev širitve ali poslabšanja kriznega stanja. Če je treba odjemalce izklopiti neposredno, SOPO nemudoma obvesti zadevne SODO.

2.   SOPO aktivira ročni izklop netiranega odjema iz odstavka 1, da bi:

(a)

razrešil preobremenitev ali položaj podnapetosti ali

(b)

razrešil stanja, v katerih je bila sicer zahtevana pomoč za delovno moč v skladu s členom 21, vendar ni bila zadostna za ohranitev ustreznosti v časovnih okvirih za dan vnaprej in znotraj dneva na njegovem regulacijskem območju v skladu s členom 107 Uredbe (EU) 2017/1485, zaradi česar je na sinhronem območju nastopilo tveganje poslabšanja frekvence.

3.   SOPO uradno obvestijo SODO o obsegu netiranega odjema, določenega v skladu z odstavkom 1, ki bo izklopljen v njihovih distribucijskih sistemih. Vsak SODO nemudoma izklopi obseg netiranega odjema iz uradnega obvestila.

4.   SOPO v 30 dneh od incidenta pripravi poročilo, ki vsebuje podrobno pojasnilo utemeljitve, izvedbe in vpliva tega ukrepa, in ga predloži ustreznemu regulativnemu organu v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES.

POGLAVJE III

NAČRT ZA PONOVNO VZPOSTAVITEV SISTEMA

ODDELEK 1

Splošne določbe

Člen 23

Oblikovanje načrta za ponovno vzpostavitev sistema

1.   Vsak SOPO do 18. decembra 2018 oblikuje načrt za ponovno vzpostavitev sistema v posvetovanju z ustreznimi SODO, PUO, nacionalnimi regulativnimi organi ali subjekti iz člena 4(3), sosednjimi SOPO in drugimi SOPO v navedenem sinhronem območju.

2.   Vsak SOPO pri oblikovanju načrta za ponovno vzpostavitev sistema upošteva vsaj naslednje elemente:

(a)

vedenje in zmožnosti obremenitve in proizvodnje;

(b)

posebne potrebe prednostnih pomembnih uporabnikov, naštetih v skladu z odstavkom 4 in

(c)

značilnosti svojega omrežja ter omrežij podrejenih SODO.

3.   Načrt za ponovno vzpostavitev sistema vsebuje najmanj naslednje določbe:

(a)

pogoje, v katerih se načrt za ponovno vzpostavitev sistema aktivira, v skladu s členom 25;

(b)

navodila za načrt za ponovno vzpostavitev sistema, ki jih izda SOPO, in

(c)

ukrepe, za katere je potrebno posvetovanje v realnem času ali usklajevanje z ugotovljenimi strankami.

4.   Načrt za ponovno vzpostavitev sistema vsebuje zlasti naslednje elemente:

(a)

seznam ukrepov, ki jih izvede SOPO na svojih napravah;

(b)

seznam ukrepov, ki jih izvedejo SODO, in SODO, ki so odgovorni za izvedbo teh ukrepov na svojih napravah;

(c)

seznam PUO, ki so odgovorni za izvedbo ukrepov, ki izhajajo iz obveznih zahtev iz uredb (EU) 2016/631, (EU) 2016/1388 in (EU) 2016/1447 ali nacionalne zakonodaje, na svojih napravah in seznam ukrepov, ki jih morajo navedeni PUO izvesti;

(d)

seznam prednostnih pomembnih uporabnikov omrežja, pogoje za njihov odklop in obnovitev njihovega napajanja;

(e)

seznam postaj, ki so bistvene za postopke iz njegovega načrta za ponovno vzpostavitev sistema;

(f)

število virov energije v regulacijskem območju SOPO, ki so potrebni za obnovitev napajanja v svojem sistemu s strategijo vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor, ker razpolagajo z zmožnostjo zagona brez zunanjega vira napajanja, zmožnostjo hitre ponovne sinhronizacije (preko obratovanja na lastni rabi) in zmožnostjo otočnega obratovanja, in

(g)

roke za izvedbo vsakega od naštetih ukrepov.

5.   Načrt za ponovno vzpostavitev sistema zajema najmanj naslednje tehnične in organizacijske ukrepe iz poglavja III:

(a)

postopek obnovitve napajanja v skladu z oddelkom 2;

(b)

postopek upravljanja frekvence v skladu z oddelkom 3 in

(c)

postopek ponovne sinhronizacije v skladu z oddelkom 4.

6.   Ukrepi iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema so skladni z naslednjimi načeli:

(a)

najmanjši možni vpliv na uporabnike sistema;

(b)

ekonomičnost;

(c)

aktivirajo se samo tisti ukrepi, ki so potrebni, in

(d)

v interkonekcijskih prenosnih sistemih ne smejo povzročiti kriznega stanja ali stanja razpada.

Člen 24

Uvedba načrta za ponovno vzpostavitev sistema

1.   Vsak SOPO do 18. decembra 2019 uvede ukrepe iz svojega načrta za ponovno vzpostavitev sistema, ki jih je treba uvesti na prenosnem sistemu. Uvedene ukrepe odtlej ohranja v veljavi.

2.   Vsak SOPO do 18. decembra 2018 uradno obvesti SODO, priklopljene na prenosno omrežje, o ukrepih, vključno z njihovimi roki za uvedbo, ki jih je treba uvesti na:

(a)

napravah SODO v skladu s členom 23(4) in

(b)

napravah PUO, ugotovljenih v skladu s členom 23(4), ki so priključeni na njihove distribucijske sisteme, in

(c)

napravah izvajalcev storitev za ponovno vzpostavitev sistema, priključenih na njihove distribucijske sisteme, in

(d)

napravah SODO, priključenih na njihove distribucijske sisteme.

3.   Vsak SOPO do 18. decembra 2018 uradno obvesti PUO, ugotovljene v skladu s členom 23(4), in izvajalce storitev za ponovno vzpostavitev sistema, ki so neposredno priključeni na njegov prenosni sistem, o ukrepih, ki jih je treba uvesti na njihovih napravah, vključno z roki za uvedbo v skladu s točko (g) člena 23(4).

4.   Če tako določa nacionalna zakonodaja, SOPO neposredno obvesti PUO, ugotovljene v skladu s členom 23(4), in izvajalce storitev za ponovno vzpostavitev sistema ter SODO, priključene na distribucijske sisteme, zadevne SODO pa obvesti o tem obvestilu.

5.   Če SOPO uradno obvesti SODO v skladu z odstavkom 2, SODO nemudoma obvesti PUO, izvajalce storitev za ponovno vzpostavitev sistema in SODO, priključene na njegov distribucijski sistem, o ukrepih iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema, ki jih morajo uvesti na svojih napravah, vključno z roki za uvedbo, v skladu s točko (g) člena 23(4).

6.   Vsak uradno obveščeni SODO, PUO in izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema:

(a)

najpozneje v 12 mesecih od datuma uradnega obvestila uvede ukrepe, o katerih je bil uradno obveščen;

(b)

uvedbo ukrepov potrdi sistemskemu operaterju, ki pošlje uradno obvestilo, ta pa, če ni SOPO, uradno obvesti SOPO in

(c)

uvedene ukrepe na svojih napravah ohranja v veljavi.

Člen 25

Aktivacija načrta za ponovno vzpostavitev sistema

1.   Vsak SOPO ob uskladitvi s SODO in PUO, ugotovljenimi v skladu s členom 23(4), in z izvajalci storitev za ponovno vzpostavitev sistema aktivira postopke iz svojega načrta za ponovno vzpostavitev sistema:

(a)

če je sistem v kriznem stanju v skladu z merili iz člena 18(3) Uredbe (EU) 2017/1485, potem ko je sistem stabiliziran po aktivaciji ukrepov iz načrta ohranitve sistema, ali

(b)

če je sistem v stanju razpada v skladu z merili iz člena 18(4) Uredbe (EU) 2017/1485.

2.   Vsak SOPO med ponovno vzpostavitvijo sistema ugotovi in spremlja:

(a)

obseg in meje sinhrone regije ali sinhronih regij, na katere spada njegovo regulacijsko območje;

(b)

SOPO, s katerimi si deli sinhrono regijo ali sinhrone regije, in

(c)

razpoložljive rezerve delovne moči na svojem regulacijskem območju.

3.   V skladu s postopki iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema vsak SODO in PUO, ugotovljen v skladu s členom 23(4), in vsak izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema nemudoma izvede navodila iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema, ki jih da SOPO v skladu s točko (b) člena 23(3).

4.   Postopke iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema, ki imajo pomemben čezmejni vpliv, vsak SOPO izvede ob usklajevanju s SOPO, na katere postopek vpliva.

ODDELEK 2

Obnovitev napajanja

Člen 26

Postopek obnovitve napajanja

1.   Postopek obnovitve napajanja iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema vsebuje sklop ukrepov, ki SOPO omogočajo, da uporabi:

(a)

strategijo vzpostavitve napajanja po načelu od zgoraj navzdol in

(b)

strategijo vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor.

2.   Glede strategije vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor postopek obnovitve napajanja vsebuje vsaj ukrepe za:

(a)

upravljanje napetosti in odstopanj frekvence zaradi obnovitve napajanja;

(b)

spremljanje in upravljanje otočnega obratovanja in

(c)

ponovno sinhronizacijo območij z otočnim obratovanjem.

Člen 27

Aktivacija postopka obnovitve napajanja

1.   Vsak SOPO ob aktivaciji postopka obnovitve napajanja vzpostavi strategijo, ki se uporabi, pri čemer upošteva:

(a)

razpoložljivost virov energije, ki lahko obnovijo oskrbo z energijo na njegovem regulacijskem območju;

(b)

pričakovano trajanje in tveganja možnih strategij obnovitve napajanja;

(c)

pogoje elektroenergetskih sistemov;

(d)

pogoje neposredno povezanih sistemov, med njimi zlasti stanje povezovalnih daljnovodov;

(e)

prednostne uporabnike, naštete v skladu s členom 23(4), in

(f)

možnost kombiniranja strategije vzpostavitve napajanja po načelu od zgoraj navzdol in strategije vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor.

2.   Ob uporabi strategije vzpostavitve napajanja po načelu od zgoraj navzdol vsak SOPO upravlja povezavo obremenitve in proizvodnje s ciljem, da bi z regulacijo frekvence dosegel nazivno frekvenco z najvišjo toleranco najvišjega stacionarnega odstopanja frekvence. Vsak SOPO uporabi pogoje za povezavo obremenitve in proizvodnje, ki jo je opredelil vodja frekvence, imenovan v skladu s členom 29.

3.   Ob uporabi strategije vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor vsak SOPO upravlja povezavo obremenitve in proizvodnje, da bi z regulacijo frekvence dosegel ciljno frekvenco, opredeljeno v skladu s točko (c) člena 28(3).

4.   SOPO med obnovitvijo napajanja po posvetovanju s SODO opredeli in sporoči obseg odjema, ki ga je treba ponovno priklopiti na distribucijska omrežja. Vsak SODO ponovno priklopi sporočeni obseg odjema, pri čemer upošteva blokovno obremenitev in samodejno ponovno povezavo obremenitve in proizvodnje v svojem omrežju.

5.   Vsak SOPO obvesti sosednje SOPO o svoji zmožnosti pomoči pri strategiji vzpostavitve napajanja po načelu od zgoraj navzdol.

6.   SOPO pri aktivaciji strategije vzpostavitve napajanja po načelu od zgoraj navzdol zahteva od sosednjih SOPO pomoč pri obnovitvi napajanja. Pri tej podpori lahko gre za pomoč pri delovni moči v skladu z odstavki 3–5 člena 21. SOPO, ki prejmejo zahtevo, nudijo pomoč pri obnovitvi napajanja, razen če bi to v njihovih sistemih povzročilo krizno stanje ali stanje razpada. V tem primeru SOPO, ki pošlje zahtevo, uporabi strategijo vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor.

ODDELEK 3

Vodenje frekvence

Člen 28

Postopek za vodenje frekvence

1.   Postopek za vodenje frekvence iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema vsebuje sklop ukrepov za ponovno vzpostavitev sistemske frekvence nazaj na nazivno frekvenco.

2.   Vsak SOPO aktivira svoj postopek za vodenje frekvence:

(a)

ob pripravi na postopek ponovne vzpostavitve frekvence, če je sinhrono območje razdeljeno na več sinhronih regij;

(b)

v primeru odstopanja frekvence na sinhronem območju ali

(c)

v primeru obnovitve napajanja.

3.   Postopek za vodenje frekvence vsebuje vsaj:

(a)

seznam ukrepov v zvezi z nastavitvijo regulatorja delovne moči in frekvence pred imenovanjem vodij frekvence;

(b)

imenovanje vodij frekvence;

(c)

določitev ciljne frekvence v primeru strategije vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor;

(d)

vodenje frekvence po odstopanju frekvence in

(e)

vodenje frekvence po razdelitvi sinhronega območja.

(f)

ugotovitev obsega obremenitve in proizvodnje, ki jo je treba ponovno priklopiti, ob upoštevanju razpoložljivih rezerv delovne moči v sinhroni regiji, da bi preprečili večja odstopanja frekvence.

Člen 29

Imenovanje vodje frekvence

1.   Če je sinhrono območje med ponovno vzpostavitvijo sistema razdeljeno na več sinhronih regij, SOPO vsake sinhrone regije imenujejo vodjo frekvence v skladu z odstavkom 3.

2.   Če sinhrono območje med ponovno vzpostavitvijo sistema ni razdeljeno, vendar sistemska frekvenca preseže mejno frekvenco za stanje pripravljenosti, kot je opredeljeno v členu 18(2) Uredbe (EU) 2017/1485, vsi SOPO sinhronega območja imenujejo vodjo frekvence v skladu z odstavkom 3.

3.   Za vodjo frekvence se imenuje SOPO z najvišjim ocenjenim faktorjem K v realnem času, razen če se SOPO sinhrone regije ali sinhronega območja dogovorijo, da bodo za vodjo frekvence imenovali kakšnega drugega SOPO. V takem primeru SOPO sinhrone regije ali sinhronega območja upoštevajo naslednja merila:

(a)

obseg razpoložljivih rezerv delovne moči in zlasti rezerv za povrnitev frekvence;

(b)

zmogljivosti, ki so na razpolago na interkonekcijskih daljnovodih;

(c)

razpoložljivost meritev frekvence SOPO sinhrone regije ali sinhronega območja in

(d)

razpoložljivost meritev kritičnih elementov v sinhroni regiji ali na sinhronem območju.

4.   SOPO sinhronega območja lahko ne glede na odstavek 3, če je to mogoče glede na velikost zadevnega sinhronega območja in razmere v realnem času, imenujejo vnaprej določenega vodjo frekvence.

5.   SOPO, ki je imenovan za vodjo frekvence v skladu z odstavkoma 1 in 2, o svojem imenovanju nemudoma obvesti druge SOPO sinhronega območja.

6.   Imenovani vodja frekvence opravlja svoje naloge, dokler:

(a)

za njegovo sinhrono regijo ni imenovan drug vodja frekvence;

(b)

ni imenovan nov vodja frekvence zaradi ponovne sinhronizacije njegove sinhrone regije z drugo sinhrono regijo ali

(c)

sinhrono območje ni v celoti ponovno sinhronizirano, sistemska frekvenca v standardnem frekvenčnem območju, regulacija frekvence, ki jo izvaja vsak SOPO sinhronega območja, pa znova v normalnem načinu obratovanja v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) 2017/1485.

Člen 30

vodenje frekvence po odstopanju frekvence

1.   Ko je bil med ponovno vzpostavitvijo sistema imenovan vodja frekvence v skladu s členom 29(3), SOPO sinhronega območja, razen vodje frekvence, kot prvi ukrep začasno ustavijo ročno aktivacijo rezerv za povrnitev frekvence in rezerv za nadomestitev.

2.   Vodja frekvence o posvetovanju z drugimi SOPO sinhronega območja določi način obratovanja, ki se bo uporabil za regulacijo frekvence, ki jo izvaja vsak SOPO sinhronega območja.

3.   Cilj vodje frekvence pri upravljanju ročne aktivacije rezerv za povrnitev frekvence in rezerv za nadomestitev na sinhronem območju je frekvenco sinhronega območja regulirati tako, da bi dosegla nazivno frekvenco, ob upoštevanju meja obratovalne sigurnosti, opredeljenih v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2017/1485. Vsak SOPO sinhronega območja vodji frekvence na njegovo zahtevo nudi pomoč.

Člen 31

vodenje frekvence po razdelitvi sinhronega območja

1.   Ko je med ponovno vzpostavitvijo sistema imenovan vodja frekvence v skladu s členom 29(3), SOPO vsake sinhrone regije, razen vodje frekvence, kot prvi ukrep začasno ustavijo ročno aktivacijo rezerv za povrnitev frekvence in rezerv za nadomestitev.

2.   Vodja frekvence po posvetovanju z drugimi SOPO sinhrone regije določi način obratovanja, ki se bo uporabil za regulacijo frekvence in moči, ki jo izvaja vsak SOPO sinhrone regije.

3.   Cilj vodje frekvence pri uravnavanju ročne aktivacije rezerv za povrnitev frekvence in rezerv za nadomestitev v sinhroni regiji je frekvenco sinhrone regije regulirati tako, da bi dosegla nazivno frekvenco, ki jo določi morebitni vodja ponovne sinhronizacije, v skladu s točko (a) člena 34(1) in ob upoštevanju meja obratovalne sigurnosti iz člena 25 Uredbe (EU) 2017/1485. Če za sinhrono regijo ni imenovan vodja sinhronizacije, je cilj vodje frekvence regulirati frekvenco tako, da doseže nazivno frekvenco. Vsak SOPO sinhrone regije vodji frekvence na njegovo zahtevo nudi pomoč.

ODDELEK 4

Ponovna sinhronizacija

Člen 32

Postopek ponovne sinhronizacije

Postopek ponovne sinhronizacije iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema vsebuje vsaj:

(a)

imenovanje vodje ponovne sinhronizacije;

(b)

ukrepe, ki SOPO omogočajo izvedbo strategije ponovne sinhronizacije, in

(c)

zgornje meje razlik v faznem kotu, frekvenci in napetosti za povezovalne vode.

Člen 33

Imenovanje vodje ponovne sinhronizacije

1.   Če je mogoče dve sinhroni regiji ponovno sinhronizirati, ne da bi bila ogrožena obratovalna sigurnost prenosnih sistemov, vodji frekvence teh sinhronih regij imenujeta vodjo ponovne sinhronizacije, pri čemer se posvetujeta vsaj s SOPO, ki se štejejo za možne vodje ponovne sinhronizacije, in v skladu z odstavkom 2. Vsak vodja frekvence nemudoma obvesti SOPO iz svoje sinhrone regije o imenovanju vodje ponovne sinhronizacije.

2.   Za vsak par sinhronih regij, ki ju je treba ponovno sinhronizirati, je vodja ponovne sinhronizacije SOPO, ki:

(a)

ima na meji med sinhronima regijama, ki ju je treba ponovno sinhronizirati, v obratovanju vsaj eno postajo, opremljeno z napravo za sinhrono spajanje;

(b)

ima dostop do meritev frekvence iz obeh sinhronih regij;

(c)

ima dostop do meritev napetosti na postajah, med katerimi se nahajajo možne točke ponovne sinhronizacije, in

(d)

lahko regulira napetost na možnih točkah ponovne sinhronizacije.

3.   Če merila iz odstavka 2 izpolnjuje več SOPO, se za vodjo ponovne sinhronizacije imenuje SOPO z največjim številom možnih točk ponovne sinhronizacije med sinhronima regijama, razen če se vodji frekvence sinhronih regij dogovorita, da za vodjo ponovne sinhronizacije imenujeta drugega SOPO.

4.   Imenovani vodja ponovne sinhronizacije opravlja svoje naloge, dokler:

(a)

za sinhroni regiji ni imenovan drug vodja ponovne sinhronizacije ali

(b)

sinhroni regiji nista ponovno sinhronizirani in niso bili dokončani vsi koraki iz člena 34.

Člen 34

Strategija ponovne sinhronizacije

1.   Vodja ponovne sinhronizacije pred ponovno sinhronizacijo:

(a)

v skladu z zgornjimi mejami iz člena 32 določi:

(i)

ciljno vrednost frekvence za ponovno sinhronizacijo;

(ii)

največjo frekvenčno razliko med sinhronima regijama;

(iii)

največjo izmenjavo delovne in jalove moči in

(iv)

način obratovanja, ki se uporabi za regulacijo frekvence in moči;

(b)

izbere točko ponovne sinhronizacije, pri čemer upošteva meje obratovalne sigurnosti v sinhronih regijah;

(c)

določi in pripravi vse potrebne ukrepe za ponovno sinhronizacijo sinhronih regij na točki ponovne sinhronizacije;

(d)

določi in pripravi sklop nadaljnjih ukrepov za vzpostavitev dodatnih povezav med sinhronima regijama in

(e)

oceni pripravljenost sinhronih regij za ponovno sinhronizacijo, pri čemer upošteva pogoje iz točke (a).

2.   Vodja ponovne sinhronizacije se pri izvajanju nalog iz odstavka 1 posvetuje z vodji frekvence zadevnih sinhronih regij, za naloge iz točk (b)–(e) pa se posvetuje tudi s SOPO, ki upravljajo postaje, ki se uporabljajo za ponovno sinhronizacijo.

3.   Vsak vodja frekvence nemudoma obvesti SOPO v svoji sinhroni regiji o načrtovani ponovni sinhronizaciji.

4.   Ko so vzpostavljeni vsi pogoji v skladu s točko (a) odstavka 1, vodja ponovne sinhronizacije izvede ponovno sinhronizacijo z aktiviranjem ukrepov, določenih v skladu s točkama (c) in (d) odstavka 1.

POGLAVJE IV

TRžNI ODNOSI

Člen 35

Postopek za prekinitev tržnih dejavnosti

1.   SOPO lahko začasno prekine eno ali več tržnih dejavnosti iz odstavka 2, če:

(a)

je prenosni sistem SOPO v stanju razpada ali

(b)

če je SOPO že izkoristil vse možnosti, ki jih daje trg, in bi se zaradi nadaljevanja tržnih dejavnosti v kriznem stanju poslabšal eden ali več pogojev iz člena 18(3) Uredbe (EU) 2017/1485 ali

(c)

če bi se zaradi nadaljevanja tržnih dejavnosti občutno zmanjšala učinkovitost postopka vzpostavitve normalnega obratovalnega stanja ali stanja pripravljenosti ali

(d)

če niso na voljo potrebna orodja in komunikacijska sredstva, s katerimi bi SOPO omogočili tržne dejavnosti.

2.   Tržne dejavnosti, ki se lahko prekinejo v skladu z odstavkom 1:

(a)

zagotavljanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji za dodelitev zmogljivosti na ustreznih mejah trgovalnega območja za vsako tržno časovno enoto, kjer se pričakuje, da v prenosnem sistemu ne bo vzpostavljeno stanje normalnega obratovanja ali stanje pripravljenosti;

(b)

predložitev zmogljivosti za izravnavo in ponudb za izravnalno energijo s strani izvajalca storitev izravnave;

(c)

predložitev izravnane pozicije ob koncu časovnega okvira za dan vnaprej s strani stranke, odgovorne za izravnavo, če tako zahtevajo pogoji v zvezi z izravnavo;

(d)

predložitev sprememb položaja strank, odgovornih za izravnavo;

(e)

predložitev voznih redov iz člena 111(1) in (2) Uredbe (EU) 2017/1485 in

(f)

druge zadevne tržne dejavnosti, za katere se šteje, da je njihova prekinitev potrebna za ohranitev ali ponovno vzpostavitev sistema.

3.   Vsak PUO v primeru prekinitve tržnih dejavnosti v skladu z odstavkom 1 na zahtevo SOPO, če je tehnično možno, obratuje na želeni vrednosti delovne moči, ki jo določi SOPO.

4.   SOPO lahko ob prekinitvi tržnih dejavnosti v skladu z odstavkom 1 v celoti ali deloma prekine delovanje svojih postopkov, na katere bi taka prekinitev vplivala.

5.   SOPO se ob prekinitvi tržnih dejavnosti v skladu z odstavkom 1 uskladi vsaj z naslednjimi strankami:

(a)

SOPO območij določanja zmogljivosti, katerih član je;

(b)

SOPO, s katerimi ima SOPO sklenjene dogovore o usklajevanju izravnave;

(c)

„IOTEE“ in drugimi subjekti, ki jim je bilo naloženo ali na katere je bilo preneseno izvajanje tržnih funkcij v njegovem regulacijskem območju v skladu z Uredbo (EU) 2015/1222;

(d)

SOPO bloka za regulacijo delovne moči in frekvenc, katerega član je in

(e)

izvajalcem usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti za območja določanja zmogljivosti, katerih član je.

6.   V primeru prekinitve tržnih dejavnosti vsak SOPO začne izvajati komunikacijski postopek iz člena 38.

Člen 36

Pravila za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti

1.   Do 18. decembra 2018 vsak SOPO pripravi predlog pravil glede prekinitve in ponovne vzpostavitve tržnih dejavnosti.

2.   SOPO ta pravila objavi na svojem spletnem mestu, potem ko jih je odobril ustrezni regulativni organ v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES.

3.   Pravila za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti so, kolikor je mogoče, združljiva z naslednjimi pravili:

(a)

pravila o zagotavljanju prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji v zadevnih območjih določanja zmogljivosti;

(b)

pravila za predložitev zmogljivosti za izravnavo in ponudb izravnalne energije, ki izhajajo iz dogovorov z drugimi SOPO za usklajevanje izravnave, s strani izvajalcev storitev izravnave;

(c)

pravila za predložitev izravnane pozicije ob koncu časovnega okvira za dan vnaprej s strani stranke, odgovorne za izravnavo, če tako zahtevajo pogoji v zvezi z izravnavo;

(d)

pravila za predložitev sprememb položaja strank, odgovornih za izravnavo; in

(e)

pravila za predložitev voznih redov iz člena 111(1) in (2) Uredbe (EU) 2017/1485.

4.   Vsak SOPO pri pripravi pravil za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti razmere iz člena 35(1) pretvori v objektivno opredeljene parametre, pri čemer upošteva naslednje dejavnike:

(a)

delež odklopa obremenitve na območju za regulacijo frekvence in moči SOPO, ki ustreza:

(i)

nezmožnosti znatnega deleža strank, odgovornih za izravnavo, da ohranjajo izravnavo, ali

(ii)

potrebi SOPO, da ne upošteva običajnih postopkov za izvedbo učinkovite obnovitve oskrbe z energijo;

(b)

delež odklopa proizvodnje v območju za regulacijo frekvence in moči SOPO, ki ustreza nezmožnosti znatnega deleža strank, odgovornih za izravnavo, da ohranjajo ravnovesje;

(c)

delež in geografsko porazdelitev nerazpoložljivih elementov prenosnega sistema, ki ustreza:

(i)

desinhronizaciji znatnega dela območja za regulacijo frekvence in moči, zaradi katere bi bil običajni postopek izravnave kontraproduktiven, ali

(ii)

zmanjšanju prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji na mejah trgovalnega območja na nič;

(d)

nezmožnost znatnega dela naslednjih prizadetih subjektov, da bi izvajali tržne dejavnosti, iz razlogov, na katere nimajo vpliva:

(i)

strank, odgovornih za izravnavo;

(ii)

izvajalcev storitev izravnave;

(iii)

IOTEE in drugih subjektov, ki jim je bilo naloženo ali na katere je bilo preneseno izvajanje tržnih funkcij v skladu z Uredbo (EU) 2015/1222;

(iv)

SODO, ki so priklopljeni na prenosno omrežje;

(e)

nerazpoložljivost pravilno delujočih orodij in komunikacijskih sredstev, potrebnih za izvedbo:

(i)

enotno spajanje trgov za dan vnaprej ali znotraj dneva ali kateri koli eksplicitni mehanizem dodeljevanja zmogljivosti ali

(ii)

postopka povrnitve frekvence ali

(iii)

postopka nadomestitve rezerve ali

(iv)

predložitve izravnane pozicije za dan vnaprej s strani stranke, odgovorne za izravnavo, in predložitve spremembe njene pozicije ali

(v)

predložitev voznih redov iz člena 111(1) in (2) Uredbe (EU) 2017/1485.

5.   V pravilih za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti je opredeljen rok, ki ga je treba za vsakega od parametrov, opredeljenih v skladu z odstavkom 4, upoštevati pred začetkom postopka za prekinitev tržnih dejavnosti.

6.   Zadevni SOPO ocenijo parametre, opredeljene v skladu z odstavkom 4, v realnem času na podlagi informacij, s katerimi razpolagajo.

7.   ENTSO-E do 18. decembra 2020 Agenciji predloži poročilo, v katerem je ocenjena stopnja harmonizacije pravil za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti, kot so jih določili SOPO, in so določena območja, za katera je potrebna harmonizacija.

8.   Vsak SOPO do 18. junija 2019 predloži ENTSO-E podatke, potrebne za pripravo in predložitev poročila iz odstavka 7.

Člen 37

Postopek za ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti

1.   Zadevni SOPO ob usklajevanju z IOTEE, ki delujejo na njegovem regulacijskem območju, in s sosednjimi SOPO začne postopek za ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti, prekinjenih v skladu s členom 35(1), če:

(a)

so razmere, ki so sprožile aktivacijo, prenehale obstajati in ne obstajajo nobene druge razmere iz člena 35(1) in

(b)

so bili subjekti iz člena 38(2) ustrezno obveščeni vnaprej v skladu s členom 38.

2.   Zadevni SOPO usklajeno s sosednjimi SOPO začne ponovno vzpostavitev postopkov SOPO, na katere je vplivala prekinitev tržnih dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1, ali prej, če je to potrebno za ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti.

3.   Zadevni IOTEE ob usklajevanju s SOPO in subjekti iz člena 35(5) začnejo ponovno vzpostavitev ustreznih postopkov spajanja za dan vnaprej in/ali enotnega spajanja trgov znotraj dneva, ko jih SOPO uradno obvesti, da so bili postopki SOPO ponovno vzpostavljeni.

4.   Če je bilo zagotavljanje prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji prekinjeno in nato ponovno vzpostavljeno, vsak zadevni SOPO posodobi zmogljivosti med trgovalnimi območji za dodelitev zmogljivosti, pri čemer za vsak čas trgovanja uporabi najlažje izvedljivo in najučinkovitejšo izmed naslednjih možnosti:

(a)

uporabi zadnje razpoložljive prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji, ki jih je izračunal izvajalec usklajenega izračuna prenosne zmogljivosti;

(b)

začne regionalne postopke izračuna zmogljivosti, ki se uporabljajo v skladu s členoma 29 in 30 Uredbe (EU) 2015/1222, ali

(c)

ob usklajevanju s SOPO območja določanja zmogljivosti ugotovi prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji na podlagi dejanskih pogojev fizičnega omrežja.

5.   Če je v delu celotnega spojenega območja, na katerem so bile tržne dejavnosti prekinjene, vzpostavljeno normalno obratovalno stanje ali stanje pripravljenosti, imajo IOTEE tega območja pravico ob posvetovanju s SOPO in subjekti iz člena 35(5) izvesti spajanje trgov v delu celotnega spojenega območja, če je SOPO ponovno vzpostavil postopek izračuna zmogljivosti.

6.   SOPO, ki so prekinili in ponovno vzpostavili tržne dejavnosti, najpozneje 30 dni po ponovni vzpostavitvi tržnih dejavnosti pripravijo poročilo vsaj v angleščini, ki vsebuje podrobno pojasnilo utemeljitve, izvedbe in vpliva prekinitve tržnih dejavnosti ter sklic na skladnost s pravili za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti, ga predložijo ustreznemu regulativnemu organu v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES in ga dajo na razpolago subjektom iz člena 38(2).

7.   Regulativni organi držav članic ali Agencija lahko izdajo priporočilo zadevnim SOPO o spodbujanju dobrih praks in preprečevanju podobnih dogodkov v prihodnje.

Člen 38

Komunikacijski postopek

1.   Pravila za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti, pripravljena v skladu s členom 36, vsebujejo tudi komunikacijski postopek s podrobno navedbo nalog in ukrepov, ki se pričakujejo od vsake stranke v njenih različnih vlogah med prekinitvijo in ponovno vzpostavitvijo tržnih dejavnosti.

2.   Komunikacijski postopek zagotovi informacije, ki se istočasno pošljejo naslednjim subjektom:

(a)

strankam iz člena 35(5);

(b)

strankam, odgovornim za izravnavo;

(c)

izvajalcem storitev izravnave;

(d)

SODO, ki so priklopljeni na prenosno omrežje, in

(e)

ustreznemu regulativnemu organu zadevne države članice v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES.

3.   Komunikacijski postopek zajema vsaj naslednje korake:

(a)

uradno obvestilo, ki ga pošlje SOPO, da so bile tržne dejavnosti prekinjene v skladu s členom 35;

(b)

uradno obvestilo, ki ga pošlje SOPO, z oceno časa in datuma ponovne vzpostavitve prenosnega sistema;

(c)

uradno obvestilo, ki ga pošljejo IOTEE in drugi subjekti, ki jim je bilo naloženo izvajanje tržnih funkcij v skladu z Uredbo (EU) 2015/1222 in Uredbo (EU) 2016/1719, o prekinitvi svojih morebitnih dejavnosti;

(d)

posodobitve podatkov, ki jih pošiljajo SOPO glede postopka ponovne vzpostavitve prenosnega sistema;

(e)

uradno obvestilo, ki ga pošljejo subjekti iz točk (a)–(d) odstavka 2, da so njegova tržna orodja in komunikacijski sistemi pripravljeni za delovanje;

(f)

uradno obvestilo, ki ga pošljejo SOPO, da je bilo v prenosnem sistemu znova vzpostavljeno normalno obratovalno stanje ali stanje pripravljenosti;

(g)

uradno obvestilo, ki ga pošljejo IOTEE in drugi subjekti, ki jim je bilo naloženo ali na katere je bilo preneseno izvajanje tržnih funkcij v skladu z Uredbo (EU) 2015/1222, z oceno časa in datuma ponovne vzpostavitve tržnih dejavnosti in

(h)

potrdilo, ki ga pošljejo IOTEE in drugi subjekti, ki jim je bilo naloženo ali na katere je bilo preneseno izvajanje tržnih funkcij v skladu z Uredbo (EU) 2015/1222, o ponovni vzpostavitvi svojih morebitnih dejavnosti;

4.   Vsa uradna obvestila in posodobitve podatkov, ki jih pošljejo SOPO, IOTEE in drugi subjekti, ki jim je bilo naloženo ali na katere je bilo preneseno izvajanje tržnih funkcij, iz odstavka 3, se objavijo na spletnih mestih teh subjektov. Če uradno obvestilo ali posodobitev podatkov ni možna preko spletnega mesta, subjekt, za katerega velja obveznost, po e-pošti ali na kateri koli drug razpoložljiv način obvesti vsaj stranke, ki neposredno sodelujejo v prekinjenih tržnih dejavnostih.

5.   Uradno obvestilo na podlagi točke (e) odstavka 3 se pošlje po e-pošti po e-pošti ali na kateri koli drug razpoložljiv način zadevnemu SOPO.

Člen 39

Pravila za poravnavo v primeru prekinitve tržnih dejavnosti

1.   Vsak SOPO do 18. decembra 2018 pripravi predlog pravil za poravnavo odstopanj in poravnavo zmogljivosti za izravnavo ter izravnalno energijo, ki se bo uporabljala za obdobja poravnave odstopanj, v katerih bodo tržne dejavnosti prekinjene. SOPO lahko predlaga enaka pravila, kot veljajo pri normalnem obratovanju.

SOPO ta pravila objavi na svojem spletnem mestu, potem ko jih je odobril ustrezni regulativni organ v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES.

SOPO lahko naloge SOPO iz tega člena prenese na eno ali več tretjih oseb, če lahko tretja oseba zadevno nalogo opravi vsaj enako dobro kot SOPO. Država članica ali, če je primerno, regulativni organ, lahko naloge iz tega člena dodeli na eni ali več tretjim osebam, če lahko tretja oseba zadevno nalogo opravi vsaj enako dobro kot SOPO.

2.   Pravila iz odstavka 1 vsebujejo rešitev za poravnavo SOPO s tretjimi osebami, če je primerno, s strankami, odgovornimi za izravnavo, in izvajalci storitev izravnave.

3.   Pravila, pripravljena v skladu z odstavkom 1:

(a)

zagotavljajo finančno nevtralnost vsakega SOPO in zadevne tretje osebe iz odstavka 1;

(b)

preprečujejo izkrivljanje spodbud ali kontraproduktivne spodbude za stranke, odgovorne za izravnavo, izvajalce storitev izravnave in SOPO;

(c)

spodbujajo stranke, odgovorne za izravnavo, k temu, da si prizadevajo ostati v ravnovesju ali da pomagajo pri ponovni vzpostavitvi ravnovesja sistema;

(d)

preprečujejo, da bi se strankam, odgovornim za izravnavo, in izvajalcem storitev izravnave nalagale denarne kazni zaradi izvajanja ukrepov, ki jih je zahteval SOPO;

(e)

odvračajo SOPO od prekinitve tržnih dejavnosti, če ni nujno potrebna, in jih spodbujajo k čimprejšnji ponovni vzpostavitvi tržnih dejavnosti ter

(f)

spodbujajo izvajalce storitev izravnave k temu, da nudijo storitve, s pomočjo katerih lahko SOPO, ki vzpostavlja povezavo, v sistemu ponovno vzpostavi normalno obratovalno stanje.

POGLAVJE V

IZMENJAVA INFORMACIJ IN KOMUNIKACIJA, ORODJA IN OBJEKTI

Člen 40

Izmenjava informacij

1.   Poleg določb iz členov 40–53 Uredbe (EU) 2017/1485 ima vsak SOPO, kadar se nahaja v kriznem stanju, stanju razpada ali stanju ponovne vzpostavitve sistema, pravico do zbiranja naslednjih informacij:

(a)

od SODO, ugotovljenih v skladu s členom 23(4), vsaj potrebne informacije o:

(i)

delu njihovega omrežja, ki je v otočnem obratovanju;

(ii)

zmožnosti sinhronizacije delov njihovega omrežja, ki je v otočnem obratovanju, in

(iii)

zmožnosti, da začnejo otočno obratovanje;

(b)

od PUO, ugotovljenih v skladu s členom 23(4), in izvajalcev storitev za ponovno vzpostavitev sistema vsaj informacije o naslednjih pogojih:

(i)

trenutno stanje naprave;

(ii)

obratovalne meje;

(iii)

čas popolne aktivacije in čas za povečanje proizvodnje ter

(iv)

procesi, ki so ključnega pomena za čas.

2.   Vsak SOPO v kriznem stanju, stanju razpada ali stanju ponovne vzpostavitve sistema pravočasno in za namene postopkov iz načrta ohranitve sistema ter iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema, sporoči naslednje podatke, če so mu na razpolago:

(a)

sosednjim SOPO vsaj informacije o:

(i)

obsegu in mejah sinhrone regije ali sinhronih regij, na katere spada njegovo regulacijsko območje;

(ii)

omejitvah za obratovanje sinhrone regije;

(iii)

najdaljše trajanje in obseg delovne in jalove moči, ki jo je mogoče dobaviti preko interkonekcijskih daljnovodov. in

(iv)

vseh drugih tehničnih ali organizacijskih omejitvah;

(b)

vodji frekvence svoje sinhrone regije vsaj informacije o:

(i)

omejitvah za ohranjanje otočnega obratovanja;

(ii)

razpoložljivi dodatni obremenitvi in proizvodnji in

(iii)

razpoložljivosti obratovalnih rezerv;

(c)

SODO, priključenim na prenosno omrežje, ugotovljenim v skladu s členom 11(4) in 23(4), vsaj informacije o:

(i)

stanju sistema v svojem prenosnem sistemu;

(ii)

mejah delovne in jalove moči, blokovne obremenitve, položaju odcepov in odklopnikov na priključnih točkah;

(iii)

sedanjem in načrtovanem statusu modulov za proizvodnjo električne energije, priklopljenih na SODO, če SODO teh informacij nima neposredno na razpolago, in

(iv)

vse potrebne informacije za nadaljnje usklajevanje s strankami, priklopljenimi na distribucijsko omrežje;

(d)

izvajalcem storitev za ohranitev sistema vsaj informacije o:

(i)

stanju sistema v svojem prenosnem sistemu in

(ii)

načrtovanih ukrepih, za katere je potrebno sodelovanje izvajalcev storitev za ohranitev sistema;

(e)

SODO in PUO, ugotovljenim v skladu s členom 23(4), in izvajalcem storitev za ponovno vzpostavitev sistema vsaj informacije o:

(i)

stanju sistema v svojem prenosnem sistemu

(ii)

zmožnosti in načrtih za obnovitev oskrbe povezav z energijo in

(iii)

načrtovanih ukrepih, za katere je potrebno njihovo sodelovanje.

3.   SOPO v kriznem stanju, stanju razpada ali ponovne vzpostavitve sistema si izmenjajo vsaj informacije o:

(a)

okoliščinah, zaradi katerih je prišlo do trenutnega stanja njihovih prenosnih sistemov, kolikor so znane, in

(b)

možnih problemih, zaradi katerih bi bila lahko potrebna pomoč za delovno moč.

4.   SOPO v kriznem stanju, stanju razpada ali ponovne vzpostavitve sistema pravočasno zagotovi informacije o stanju sistema v svojem prenosnem sistemu in dodatne informacije s pojasnili o razmerah v prenosnem sistemu, če so na razpolago:

(a)

IOTEE, ki te informacije dajo na razpolago svojim udeležencem na trgu v skladu s členom 38;

(b)

svojemu ustreznemu regulativnemu organu v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES ali, če tako izrecno določa nacionalna zakonodaja, drugim subjektom iz člena 4(3). in

(c)

po potrebi drugim pomembnim strankam.

5.   SOPO vsako prizadeto stranko obvestijo o načrtu preskusov, pripravljenem v skladu s členom 43(2) in (3).

Člen 41

Komunikacijski sistemi

1.   Vsak SODO in PUO, ugotovljen v skladu s točkama (b) in (c) člena 23(4), vsak izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema in vsak SOPO ima vzpostavljen sistem za glasovno komunikacijo z zadostno redundanco sistema in rezervnimi viri napajanja, da mu omogoča izmenjavo potrebnih informacij za načrt za ponovno vzpostavitev sistema najmanj 24 ur, če pride do popolnega izpada oskrbe z električno energijo ali okvare opreme posameznega sistema za glasovno komunikacijo. Države članice lahko zahtevajo, da je najkrajše trajanje zmogljivosti rezervnega napajanja več kot 24 ur.

2.   Vsak SOPO v posvetovanju s SODO in PUO, ugotovljenimi v skladu s členom 23(4), ter izvajalci storitev za ponovno vzpostavitev sistema določi tehnične zahteve za njihove sisteme glasovne komunikacije ter za svoj lastni sistem za glasovno komunikacijo, da bi omogočil njihovo interoperabilnost in zagotovil, da bo druga stran lahko prepoznala dohodni klic SOPO in se takoj oglasila.

3.   Vsak SOPO v posvetovanju s sosednjimi SOPO in drugimi SOPO sinhronega območja določi tehnične zahteve za njihove sisteme glasovne komunikacije ter za svoj lastni sistem za glasovno komunikacijo, da bi omogočil njihovo interoperabilnost in zagotovil, da bo druga stran lahko prepoznala dohodni klic SOPO in se takoj oglasila.

4.   Ne glede na odstavek 1 mora biti PUO, ugotovljenim v skladu s členom 23(4), ki so elektroenergijski moduli tipa B, in izvajalcem storitev za ponovno vzpostavitev sistema, ki so elektroenergijski moduli tipa A ali B, omogočeno, da imajo, če se tako dogovorijo s SOPO, namesto sistema za glasovno komunikacijo samo sistem podatkovne komunikacije. Ta sistem podatkovne komunikacije izpolnjuje zahteve iz odstavkov 1 in 2.

5.   Države članice lahko zahtevajo, da se poleg sistema za glasovno komunikacijo za podporo načrtu za ponovno vzpostavitev sistema uporablja dopolnilni komunikacijski sistem; v tem primeru dopolnilni komunikacijski sistem izpolnjuje zahteve iz odstavka 1.

Člen 42

Orodja in naprave

1.   V primeru izpada glavnega vira napajanja vsak SOPO da na razpolago kritična orodja in naprave iz člena 24 Uredbe (EU) 2017/1485 za najmanj 24 ur.

2.   V primeru izpada glavnega vira napajanja vsak SODO in PUO, ugotovljen v skladu s členom 23(4), ter izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema da na razpolago kritična orodja in naprave iz člena 24 Uredbe (EU) 2017/1485, ki se uporabljajo v načrtu za ponovno vzpostavitev sistema za najmanj 24 ur, kakor opredeli SOPO.

3.   Vsak SOPO ima vsaj en geografsko ločen rezervni center vodenja. Rezervni center vodenja zajema vsaj kritična orodja in naprave iz člena 24 Uredbe (EU) 2017/1485. Vsak SOPO za svoj center vodenja v primeru izpada glavnega vira napajanja zagotovi rezervno napajanje za vsaj 24 ur.

4.   Vsak SOPO pripravi postopek prenosa za čim hitrejšo selitev funkcij iz glavnega centra vodenja v rezervni center vodenja, ki lahko traja največ tri ure. Postopek zajema tudi upravljanje sistema med prenosom.

5.   Postaje, ki se štejejo za bistvene za postopke iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema v skladu s členom 23(4), morajo biti v primeru izpada glavnega vira napajanja zmožne obratovati najmanj 24 ur. Za postaje na sinhronem območju Irske in Latvije je trajanje obratovanja v primeru izpada glavnega vira napajanja lahko krajše od 24 ur, kar odobri regulativni organ ali drug pristojni organ države članice na predlog SOPO.

POGLAVJE VI

PREVERJANJE SKLADNOSTI IN PREGLED

ODDELEK 1

Preverjanje skladnosti zmogljivosti SOPO, SODO in PUO

Člen 43

Splošna načela

1.   Vsak SOPO redno ocenjuje pravilno delovanje vse opreme in zmogljivosti, upoštevanih v načrtu ohranitve sistema in načrtu za ponovno vzpostavitev sistema. V ta namen vsak SOPO redno preverja skladnost take opreme in zmogljivosti v skladu z odstavkom 2 in členom 41(2) Uredbe (EU) 2016/631, členom 35(2) Uredbe (EU) 2016/1388 in členom 69(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/1447.

2.   Vsak SOPO do 18. decembra 2019 opredeli načrt preskusov v posvetovanju s SODO, PUO, ugotovljenimi v skladu s členoma 11(4) in 23(4), izvajalci storitev za ohranitev sistema in izvajalci storitev za ponovno vzpostavitev sistema. V načrtu preskusov so določene oprema in zmogljivosti, pomembne za načrt ohranitve sistema, in načrt za ponovno vzpostavitev sistema, ki jih je treba preskusiti.

3.   V načrtu preskusov mora biti navedeno tudi obdobje preskusov in pogoji zanje, ob upoštevanju najnižjih zahtev iz členov 44–47. V načrtu preskusov mora biti za ustrezno zmogljivost, ki je predmet preskusa, upoštevana metodologija iz Uredbe (EU) 2016/631, Uredbe (EU) 2016/1388 in Uredbe (EU) 2016/1447. Za PUO, za katere Uredba (EU) 2016/631, Uredba (EU) 2016/1388 in Uredba (EU) 2016/1447 ne veljajo, se v načrtu preskusov upoštevajo določbe nacionalne zakonodaje.

4.   Noben SOPO, SODO, PUO, izvajalec storitev za ohranitev sistema ali izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema med preskusom ne sme ogroziti obratovalne sigurnosti prenosnega sistema in interkonekcijskega prenosnega sistema. Preskus se opravi tako, da je vpliv na uporabnike sistema čim manjši.

5.   Šteje se, da je preskus opravljen uspešno, če izpolnjuje pogoje, ki jih je določil ustrezni operater sistema v skladu z odstavkom 3. Dokler niso izpolnjena ta merila, SOPO, SODO, PUO, izvajalec storitev za ohranitev sistema ali izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema ta preskus ponavljata.

Člen 44

Preverjanje skladnosti zmogljivosti elektroenergijskega modula

1.   Vsak izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema, ki je elektroenergijski modul in izvaja zagon brez zunanjega vira napajanja, vsaj vsaka tri leta opravi preskus zmožnosti zagona brez zunanjega vira napajanja v skladu z metodologijo iz člena 45(5) Uredbe (EU) 2016/631.

2.   Vsak izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema, ki je elektroenergijski modul in opravlja storitev hitre ponovne sinhronizacije, po vsaki spremembi opreme, ki vpliva na njegovo zmožnost obratovanja na lastni rabi, opravi preskus preklopa na obratovanje na lastni rabi v skladu z metodologijo iz člena 45(6) Uredbe (EU) 2016/631.

Člen 45

Preverjanje skladnosti odjemnih objektov, ki zagotavljajo prilagajanje odjema

1.   Vsak izvajalec storitev za ohranitev sistema, ki izvaja prilagajanje odjema, po dveh zaporednih neuspešnih prilagoditvah v dejanskem obratovanju ali vsaj enkrat na leto opravi preskus spreminjanja odjema v skladu z metodologijo iz člena 41(1) Uredbe (EU) 2016/1388.

2.   Vsak izvajalec storitev za ohranitev sistema, ki izvaja izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence, opravi preskus izklopa odjemalcev v primeru prenizke frekvence v obdobju, ki se opredeli na nacionalni ravni, in v skladu z metodologijo iz člena 37(4) Uredbe (EU) 2016/1388 za odjemne objekte, ki so priklopljeni na prenosno omrežje, ali v skladu s podobno metodologijo, ki jo opredeli ustrezni operater sistema za druge odjemne objekte.

Člen 46

Preverjanje skladnosti zmogljivosti HVDC

Vsak izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema, ki je sistem HVDC, ki izvaja zagon brez zunanjega vira napajanja, vsaj vsaka tri leta opravi preskus zmožnosti zagona brez zunanjega vira napajanja v skladu z metodologijo iz člena 70(11) Uredbe (EU) 2016/1447.

Člen 47

Preverjanje skladnosti relejev za izklop odjemalcev v primeru prenizke frekvence

Vsak SOPO in SODO opravi preskus izklopa odjemalcev v primeru prenizke frekvence, ki se izvaja na njegovih napravah, v obdobju, ki se opredeli na nacionalni ravni, in v skladu z metodologijo iz člena 37(6) in člena 39(5) Uredbe (EU) 2016/1388.

Člen 48

Preskus komunikacijskih sistemov

1.   Vsak SODO in PUO, ugotovljen v skladu s členom 23(4), vsak SOPO in vsak izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema najmanj enkrat na leto preskusi komunikacijske sisteme, opredeljene v členu 41.

2.   Vsak SODO in PUO, ugotovljen v skladu s členom 23(4), vsak SOPO in vsak izvajalec storitev za ponovno vzpostavitev sistema najmanj vsakih 5 let preskusi rezervni vir napajanja svojih komunikacijskih sistemov.

3.   Do 18. decembra 2024 v posvetovanju z drugimi SOPO opredeli načrt preskusov za preskušanje komunikacije med SOPO.

Člen 49

Preskus orodij in objektov

1.   Vsak SOPO vsaj enkrat na leto preskusi zmogljivost glavnega in rezervnega vira napajanja svojega glavnega in rezervnega centra vodenja iz člena 42.

2.   Vsak SOPO vsaj vsaka tri leta preskusi funkcionalnost kritičnih orodij in objektov iz člena 24 Uredbe (EU) 2017/1485, pri čemer preskus zajema glavna in rezervna orodja in objekte. Če so pri teh orodjih in objektih udeleženi SODO ali PUO, sodelujejo pri tem preskusu.

3.   Vsak SOPO vsaj vsakih 5 let preskusi zmogljivost rezervnih virov napajanja za oskrbo bistvenih storitev postaj, ki se štejejo za bistvene za postopke iz načrta za ponovno vzpostavitev sistema v skladu s členom 23(4). Če so te postaje v distribucijskih sistemih, ta test opravijo SODO.

4.   Vsak SOPO vsaj enkrat na leto preskusi postopek prenosa za selitev iz glavnega centra vodenja v rezervni center vodenja, določen v členu 42(4).

ODDELEK 2

Preverjanje skladnosti in pregled načrtov ohranitve sistema in načrtov za ponovno vzpostavitev sistema

Člen 50

Preverjanje skladnosti in redni pregled načrta ohranitve sistema

1.   Vsak SODO, ki ga zadeva izvedba izklopa odjemalcev v primeru prenizke frekvence na njegovih napravah, enkrat letno posodobi sporočilo sistemskemu operaterju, ki pošlje uradno obvestilo, iz točke (b) člena 12(6). V tem sporočilu so navedene tudi nastavitve frekvence, pri katerih se začne izklop netiranega odjema, in delež izklopa netiranega odjema pri vsaki izmed teh nastavitev.

2.   Vsak SOPO spremlja pravilno izvajanje izklopa odjemalcev v primeru prenizke frekvence na podlagi letnih pisnih sporočil iz odstavka 1 in, če je primerno, na podlagi podatkov o izvedbi na napravah SOPO.

3.   Vsak SOPO vsaj vsakih 5 let pregleda svoj celoten načrt ohranitve sistema in oceni njegovo učinkovitost. Pri tem pregledu SOPO upošteva vsaj:

(a)

razvoj in spremembe svojega omrežja od zadnjega pregleda ali prve zasnove;

(b)

zmogljivosti nove opreme, nameščene na prenosnih in distribucijskih sistemih od zadnjega pregleda ali prve zasnove;

(c)

PUO, ki so bili dani v uporabo od zadnjega pregleda ali prve zasnove, njihove zmogljivosti in ustrezne ponujene storitve;

(d)

opravljene preskuse in analizo sistemskih incidentov v skladu s členom 56(5) Uredbe (EU) 2017/1485 in

(e)

podatke o obratovanju, zbrane med normalnim obratovanjem in po motnji.

4.   Vsak SOPO pred kakršno koli bistveno spremembo konfiguracije omrežja pregleda ustrezne ukrepe v svojem načrtu ohranitve sistema v skladu z odstavkom 3.

5.   Če SOPO ugotovi potrebo po prilagoditvi načrta ohranitve sistema, spremeni svoj načrt ohranitve sistema in te spremembe uvede v skladu s točkama (c) in (d) člena 4(2) ter členoma 11 in 12.

Člen 51

Preverjanje skladnosti in redni pregled načrta za ponovno vzpostavitev sistema

1.   Vsak SOPO vsaj vsakih 5 let pregleda ukrepe iz svojega načrta za ponovno vzpostavitev sistema s preskusi z računalniško simulacijo, pri kateri uporabi podatke, pridobljene od SODO, ugotovljenih v skladu s členom 23(4), in izvajalcev ohranitvenih storitev. SOPO te preskuse s simulacijo opredeli v posebnem preskusnem postopku, ki zajema vsaj:

(a)

pot ponovne vzpostavitve oskrbe z energijo od izvajalcev storitev za ponovno vzpostavitev sistema z zmožnostjo zagona brez zunanjega vira napajanja;

(b)

napajanje glavne opreme elektroenergijskih modulov;

(c)

postopek ponovnega priklopa odjemalcev in

(d)

postopek ponovne sinhronizacije omrežij v otočnem obratovanju.

2.   Poleg tega vsak SOPO, če meni, da je potrebno za učinkovitost načrta za ponovno vzpostavitev sistema, ob usklajevanju s SODO, ugotovljenimi v skladu s členom 23(4), in izvajalci storitev za ponovno vzpostavitev sistema izvede obratovalni preskus delov načrta za ponovno vzpostavitev sistema. Navedene obratovalne preskuse SOPO ob posvetovanju s SODO in izvajalci storitev za ponovno vzpostavitev sistema določi v posebnem poskusnem postopku.

3.   Vsak SOPO pregleda svoj načrt za ponovno vzpostavitev sistema vsaj vsakih pet let, da bi ocenil njegovo učinkovitost.

4.   Vsak SOPO pred kakršno koli bistveno spremembo konfiguracije omrežja pregleda ustrezne ukrepe v svojem načrtu za ponovno vzpostavitev sistema v skladu z odstavkom 1 in pregleda njihovo učinkovitost.

5.   Če SOPO ugotovi potrebo po prilagoditvi načrta za ponovno vzpostavitev sistema, spremeni svoj načrt za ponovno vzpostavitev sistema in te spremembe uvede v skladu s točkama (c) in (d) člena 4(2) ter členoma 23 in 24.

POGLAVJE VII

IZVAJANJE

Člen 52

Spremljanje

1.   ENTSO za električno energijo spremlja izvajanje te uredbe v skladu s členom 8(8) Uredbe (ES) št. 714/2009. Spremljanje vključuje zlasti naslednje zadeve:

(a)

ugotovitev razhajanj v nacionalnem izvajanju te uredbe pri postavkah, naštetih v členu 4(2);

(b)

ocena skladnosti načrtov ohranitve sistema in načrtov za ponovno vzpostavitev sistema, ki jo izvedejo SOPO v skladu s členom 6;

(c)

prage, nad katerimi se učinek ukrepov enega ali več SOPO v primeru kriznega stanja, stanja razpada ali stanja ponovne vzpostavitve sistema šteje za pomembnega za druge SOPO na območju določanja zmogljivosti v skladu s členom 6;

(d)

stopnjo harmonizacije pravil za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti, kot jo določijo SOPO, v skladu s členom 36(1) in za namene poročila iz člena 36(7);

(e)

stopnjo harmonizacije pravil za poravnavo odstopanj in poravnavo izravnalne energije v primeru prekinitve tržne dejavnosti iz člena 39.

2.   Agencija v sodelovanju z ENTSO-E do 18. decembra 2018 pripravi seznam zadevnih informacij, ki jih ENTSO za električno energijo Agenciji posreduje v skladu s členoma 8(9) in 9(1) Uredbe (ES) št. 714/2009. Seznam zadevnih informacij se lahko posodablja. ENTSO-E informacije, ki jih zahteva Agencija, hrani v digitalnem arhivu podatkov, in sicer v izčrpni in standardizirani obliki.

3.   Zadevni SOPO ENTSO za električno energijo predložijo informacije, potrebne za izpolnitev nalog iz odstavkov 1 in 2.

4.   SODO in subjekti v skladu s členom 39(1) na zahtevo ustreznega regulativnega organa v skladu s členom 37 Direktive 2009/72/ES sporočijo SOPO informacije iz odstavka 2, razen če so navedene informacije že pridobili regulativni organi, SOPO, Agencija ali ENTSO-E v okviru svojih nalog spremljanja, da se prepreči podvajanje informacij.

Člen 53

Udeležba zainteresiranih strani

Agencija v tesnem sodelovanju z ENTSO-E organizira udeležbo zainteresiranih strani glede izvajanja te Uredbe. Taka udeležba zajema tudi redne sestanke z zainteresiranimi stranmi, na katerih se ugotavljajo problemi in predlagajo izboljšave v zvezi z zahtevami te uredbe.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 54

Spremembe pogodb in splošnih pogojev

Vse pomembne določbe v pogodbah in splošnih pogojih SOPO, SODO, in PUO, ki zadevajo obratovanje sistema, morajo biti skladne s to uredbo. V ta namen je treba navedene pogodbe in splošne pogoje ustrezno spremeniti.

Člen 55

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 15(5)–(8), člen 41 ter člen 42(1), (2) in (5) začnejo veljati 18. decembra 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 211, 14.8.2009, str. 15.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije (UL L 220, 25.8.2017, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (UL L 197, 25.7.2015, str. 24).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2016/1719 z dne 26. septembra 2016 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (UL L 259, 27.9.2016, str. 42).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/631 z dne 14. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (UL L 112, 27.4.2016, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) 2016/1447 z dne 26. avgusta 2016 o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o zahtevah za priključitev visokonapetostnih sistemov prenosa z enosmernim tokom in modulov v proizvodnem polju, priključenih na enosmerni tok, na omrežje (UL L 241, 8.9.2016, str. 1).

(7)  Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 55).

(8)  Uredba Komisije (EU) št. 543/2013 z dne 14. junija 2013 o predložitvi in objavi podatkov na trgih z električno energijo ter spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 163, 15.6.2013, str. 1).

(9)  Uredba Komisije (EU) 2016/1388 z dne 17. avgusta 2016 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za priključitev odjemalcev (UL L 223, 18.8.2016, str. 10).


PRILOGA

Značilnosti sheme izklopa odjemalcev v primeru prenizke frekvence:

Parameter

Vrednosti SO Celinska Evropa

Vrednosti SO Severna Evropa

Vrednosti SO Velika Britanija

Vrednosti SO Irska

Merska enota

Začetni obvezni nivo za izklop odjemalcev:

Frekvenca

49

48,7–48,8

48,8

48,85

Hz

Začetni obvezni nivo za izklop odjemalcev:

Odjem za izklop

5

5

5

6

% skupne obremenitve na nacionalni ravni

Končni obvezni nivo za izklop odjemalcev:

Frekvenca

48

48

48

48,5

Hz

Končni obvezni nivo za izklop odjemalcev:

Skupni odjem za izklop

45

30

50

60

% skupne obremenitve na nacionalni ravni

Razpon izvajanja

± 7

± 10

± 10

± 7

% skupne obremenitve na nacionalni ravni za dano frekvenco

Najmanjše število korakov za dosego obveznega nivoja

6

2

4

6

število korakov

Največji izklop odjemalcev za vsak korak

10

15

10

12

% skupne obremenitve na nacionalni ravni za dani korak


Top