EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1182

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali

C/2017/2411

OJ L 171, 4.7.2017, p. 74–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj

4.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 171/74


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1182

z dne 20. aprila 2017

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 19(6)(a) do (d), člena 223(1) ter člena 223(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (2). Oddelek 1 poglavja I naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 vsebuje pravila o javni intervenciji in pomoči za zasebno skladiščenje, vključno z razvrščanjem trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem njihovih cen, ter pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s tem. Da se zagotovi nemoteno delovanje lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter za vzpostavitev primerljivih tržnih cen za trupe in žive živali v novem pravnem okviru, je treba sprejeti nekatera pravila v obliki takih aktov. Nova pravila bi morala nadomestiti izvedbena pravila uredb Komisije (ES) št. 315/2002 (3), (ES) št. 1249/2008 (4) in (EU) št. 807/2013 (5).

(2)

Člen 10 Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da se lestvice Unije za razvrščanje trupov iz točke A Priloge IV k navedeni uredbi uporabljajo za goveda, stara osem mesecev ali več. Za zagotovitev enotne uporabe je primerno, da se državam članicam dovoli uvedba obvezne uporabe lestvice Unije za trupe goved določene starosti, ki se določi na podlagi sistema za identifikacijo in registracijo iz Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Navedeni sistem za identifikacijo in registracijo bi bilo treba uporabiti tudi za razvrstitev trupov v kategorije iz točke A.II Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

(3)

Zaradi zmanjšanja upravnega bremena bi morale imeti države članice možnost, da za manjše obrate odobrijo odstopanja od splošne obveznosti razvrščanja trupov. Na podlagi izkušenj, pridobljenih pri uporabi lestvice Unije za razvrščanje, je primerno določiti taka odstopanja za klavnice, v katerih se kot letno povprečje zakolje manj kot 150 goved, starih osem mesecev ali več, oziroma manj kot 500 prašičev na teden. Kljub temu lahko države članice določijo nižje meje glede na razmere v državi, zlasti da se zagotovi reprezentativnost pri sporočanju cen.

(4)

Ker nekatere klavnice v svojih obratih pitajo goveda, stara osem mesecev ali več, in prašiče, se za trupe takih živali tržne cene ne beležijo. Zato uporaba obveznih lestvic Unije za razvrščanje v teh primerih ni potrebna. Zato je primerno, da se državam članicam, ki imajo tako prakso, dovoli odstopanje od pravil o obveznem razvrščanju trupov za take trupe. To odstopanje bi moralo biti dovoljeno tudi za razvrščanje trupov lokalnih pasem prašičev s posebno anatomsko sestavo telesa ali posebnimi načini trženja, kadar homogeno in standardizirano razvrščanje trupov ni mogoče.

(5)

Zaradi upoštevanja posebnosti obratov in sezonskega zakola ovac je primerno državam članicam, ki uporabljajo razvrščanje trupov ovac iz člena 10 Uredbe (EU) št. 1308/2013, omogočiti, da iz tega razvrščanja izvzamejo nekatere klavnice na podlagi objektivnih in nediskriminacijskih meril.

(6)

Da se zagotovi enotno razvrščanje trupov goved, starih osem mesecev ali več, in ovac v Uniji, je treba podrobneje opredeliti razrede mesnatosti in zamaščenosti, maso trupov in barvo mesa iz točk A.III in C.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013. Za trupe jagnjet, lažjih od 13 kilogramov, pa se lahko uporabljajo druga merila.

(7)

V točki A.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 je določen razred mesnatosti S za trupe goved z dvojno omišičenostjo. Glede na to, da se ta izjemni razred mesnatosti trži le v nekaterih državah članicah, je primerno določiti, da imajo države članice možnost, da razreda mesnatosti S ne uporabljajo.

(8)

Ker delež pustega mesa trupov prašičev stalno narašča, je večina prašičjih trupov razvrščena samo v dva razreda. Zato je treba državam članicam dovoliti, da razrede razvrščanja prašičjih trupov iz točke B.II Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 nadalje razdelijo v podrazrede, da se zagotovi razločevanje prašičjih trupov.

(9)

Ob upoštevanju tržnih zahtev za določitev tržne vrednosti prašičjih trupov bi bilo treba poleg mase in ocenjene vsebnosti pustega mesa dovoliti tudi uporabo drugih ocenjevalnih meril.

(10)

Da se zagotovijo primerljive tržne cene, točka A.IV Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 določa standardno predstavitev trupov. Da bi predstavitev trupov odražala določeno povpraševanje na trgu, je treba določiti, da države članice za namene vzpostavitve tržnih cen z uporabo korekcijskih faktorjev lahko uporabljajo predstavitev trupov, ki je drugačna od predstavitve trupov iz točke A.IV Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

(11)

Da bi se upoštevale tradicionalne prakse nekaterih držav v zvezi z odstranjevanjem podkožne maščobe, je primerno navedenim državam članicam dovoliti nadaljnjo uporabo takih praks, če so izpolnjene nekatere zahteve.

(12)

Da bi zagotovili pravilno uporabo lestvic Unije za razvrščanje in da bi se izboljšala preglednost trga, bi bilo treba določiti pogoje in praktične metode za razvrščanje, tehtanje in označevanje trupov goved, starih osem mesecev ali več, ter trupov prašičev in ovac.

(13)

Za primer tehnične okvare sistemov za samodejno razvrščanje je primerno določiti nekatera odstopanja, zlasti glede roka za razvrstitev in tehtanje trupov.

(14)

Trupe bi bilo treba označiti hkrati z razvrščanjem. Države članice lahko odločijo, da ne bodo označevale trupov, kadar uradno vodenje evidenc zagotavlja povezavo med trupi in rezultati razvrščanja, zlasti če so trupi razrezani takoj po razvrstitvi, zaradi česar označevanje trupov ni potrebno.

(15)

Da bi se zagotovili točnost in zanesljivost razvrščanja trupov goved, starih osem mesecev ali več, ter trupov prašičev in ovac, bi morale navedeno razvrščanje izvajati osebe, usposobljene za razvrščanje, ki imajo potrebno dovoljenje ali odobritev, ali pa bi se razvrščanje moralo izvajati z uporabo odobrene metode razvrščanja.

(16)

Zaradi odobritve metod razvrščanja za neposredno ocenjevanje mesnatosti in zamaščenosti trupov goved, starih osem mesecev ali več, in trupov ovac ter deleža pustega mesa prašičjih trupov se lahko uvedejo metode razvrščanja, če temeljijo na statistično potrjenih metodah. Za odobritev metod razvrščanja bi morali biti izpolnjeni nekateri pogoji in zahteve.

(17)

Predvideti bi bilo treba možnost, da se tehnične specifikacije metod za samodejno razvrščanje trupov goved, starih osem mesecev ali več, in trupov ovac po izdaji dovoljenja spremenijo, da se zagotovi njihova točnost.

(18)

Vrednost prašičjih trupov se določi zlasti z vsebnostjo pustega mesa glede na maso. Delež pustega mesa se oceni z metodo razvrščanja, ki bi morala zajemati samodejni, polsamodejni ali ročni sistem za razvrščanje in ocenjevalno formulo. Ocenjevalna formula bi morala temeljiti na merjenju nekaterih anatomskih delov trupa z odobrenimi in statistično potrjenimi metodami. Za zagotovitev objektivne uporabe statistično potrjenih metod je strokovnjake držav članic treba obvestiti s protokoli o preskusu za odobritev in se z njimi posvetovati o rezultatih preskusa. Čeprav se lahko za ocenjevanje deleža pustega mesa v prašičjih trupih uporabijo različne metode, je treba zagotoviti, da izbira metode ne vpliva na ocenjeni delež pustega mesa.

(19)

Zaradi spremljanja primerljivih tržnih cen trupov in živih živali je treba določiti, da bi se moralo beleženje cen nanašati na jasno opredeljeno stopnjo trženja. Treba je določiti vrste živali, na katere se nanaša sporočanje cen.

(20)

Tržne cene različnih vrst živali bi bilo treba sporočiti Komisiji v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1184 (7), ki bi morala biti podlaga za določitev ponderiranih povprečnih cen na ravni Unije.

(21)

Če je država članica za namen te uredbe opredelila regije, bi bilo treba pri izračunu nacionalnih cen treba upoštevati določene regionalne cene. V primeru kakršnih koli doplačil dobaviteljem živali bi morali imeti obrati ali osebe, za katere velja obveznost sporočanja cen, tudi obveznost, da pristojni organ obvestijo o doplačilu, da se nacionalna povprečna cena popravi.

(22)

Za zagotovitev spremljanja trga in primerjavo gibanja cen z nekaterimi referenčnimi cenami iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 je treba izračunati povprečne cene Unije za nekatere trupe in žive živali na podlagi nekaterih informacij, ki jih letno pošljejo države članice.

(23)

Zaradi spremljanja sporočanja cen trupov goved, starih osem mesecev ali več, in prašičjih trupov ter izračuna ponderiranih koeficientov za kategorije bi morale države članice Komisijo redno uradno obveščati o nekaterih informacijah v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1185 (8), z izjemo obvestil, ki so potrebna za organizacijo inšpekcijskih pregledov na kraju samem ali ki so podlaga za popoln pregled trga mesa.

(24)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi bilo treba uredbe (ES) št. 315/2002, (ES) št. 1249/2008 in (EU) št. 807/2013 razveljaviti.

(25)

Zaradi potrebe, da se državam članicam omogoči prilagoditev novemu pravnemu okviru, bi se morala ta uredba začeti uporabljati 12 mesecev po začetku veljavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

LESTVICE UNIJE ZA RAZVRŠČANJE TRUPOV

Člen 1

Identifikacija starosti in kategorij goved

Starost goved za določitev kategorij iz točke A.II Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 se preveri na podlagi razpoložljivih informacij iz sistema za identifikacijo in registracijo goved, ki je vzpostavljen v vsaki državi članici v skladu z naslovom I Uredbe (ES) št. 1760/2000.

Člen 2

Odstopanja od obveznega razvrščanja trupov

1.   Države članice lahko odločijo, da zahteve za razvrščanje trupov goved in prašičev, določene v točki A.V oziroma B.II Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013, niso obvezne za klavnice, ki zakoljejo:

(a)

manj kot 150 goved, starih osem mesecev ali več, na teden kot letno povprečje;

(b)

manj kot 500 prašičev na teden kot letno povprečje.

Države članice lahko določijo nižjo mejo, zlasti da zagotovijo reprezentativnost pri beleženju cen iz člena 8(2) Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184.

2.   Države članice lahko odločijo, da zahteve za razvrščanje trupov goved in prašičev niso obvezne:

(a)

za trupe goved in prašičev, ki so v lasti klavnice, če pri nakupu teh živali ni sklenjen trgovinski posel;

(b)

za trupe prašičev jasno opredeljenih lokalnih pasem ali za trupe prašičev s posebnimi načini trženja, če zaradi posebne anatomske sestave telesa homogeno in standardizirano razvrščanje trupov ni mogoče.

3.   Države članice, ki trupe ovac razvrščajo v skladu z drugim odstavkom člena 10 Uredbe (EU) št. 1308/2013 lahko na podlagi objektivnih in nediskriminacijskih meril odločijo, da zahteve za razvrščanje trupov ovac za nekatere klavnice niso obvezne.

4.   Države Komisijo uradno obvestijo, če se odločijo za uporabo katerega od odstopanj iz odstavkov 1, 2 in 3 tega člena.

Člen 3

Dodatne določbe glede razredov mesnatosti in zamaščenosti ter mase trupa za goveda in ovce

1.   Dodatne določbe glede opredelitev razredov mesnatosti in zamaščenosti za trupe goved, starih osem mesecev ali več, in trupe ovac iz točk A.III in C.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 so določene v prilogah I in II k tej uredbi.

2.   Dodatne določbe glede razvrščanja jagnjet z maso trupa manj kot 13 kg so določene v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 4

Razred mesnatosti S

Države članice lahko odločijo, da ne bodo uporabljale razreda mesnatosti S za trupe goved iz točke A.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 ob upoštevanju posebnih značilnosti svojih goved.

Člen 5

Razvrščanje prašičjih trupov

Države članice lahko razrede razvrščanja prašičjih trupov iz točke B.II Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 nadalje razdelijo v podrazrede.

Države članice lahko za določitev tržne vrednosti prašičjih trupov poleg mase in ocenjenega deleža pustega mesa iz točke B.II Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 dovolijo tudi uporabo drugih ocenjevalnih meril.

Člen 6

Dodatne zahteve za predstavitev trupov za vzpostavitev primerljivih tržnih cen

1.   Brez poseganja v točke A.IV, B.III in C.IV Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 se pred tehtanjem, razvrščanjem in označevanjem s trupa ne smejo odstraniti maščobno tkivo, mišice ali drugo tkivo, razen v primeru uporabe veterinarskih zahtev.

2.   Trupi goved, starih manj kot osem mesecev, se predstavijo v skladu s točko A.IV Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 in brez:

(a)

rebrnega dela trebušne prepone;

(b)

mišičnega dela trebušne prepone.

3.   Trupi goved, starih osem mesecev ali več, se predstavijo brez:

(a)

ledvic;

(b)

ledvičnega loja;

(c)

medeničnega loja;

(d)

rebrnega dela trebušne prepone;

(e)

mišičnega dela trebušne prepone;

(f)

repa;

(g)

hrbtenjače;

(h)

skrotalne maščobe;

(i)

maščobe notranjega stegna;

(j)

vratne vene in ob njej ležeče maščobe.

4.   Za uporabo drugega odstavka točke A.V Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 in z odstopanjem od odstavka 1 tega člena države članice lahko dovolijo, da se pred tehtanjem, razvrščanjem in označevanjem s trupa odstrani podkožna maščoba, če taka odstranitev omogoča bolj objektivno presojo mesnatosti in ne vpliva na zamaščenost. Države članice zagotovijo, da je taka praksa urejena z nacionalno zakonodajo in vključuje izključno delno odstranitev podkožne maščobe:

(a)

s stegna, šimbasa in srednjih reber;

(b)

s konca prsi in zunanjega analno-genitalnega dela;

(c)

z notranjega stegna.

Člen 7

Razvrščanje in tehtanje

1.   Razvrščanje iz točk A.II, A.III, B.II, C.II in C.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 se izvede v klavnici v času določanja mase toplega trupa.

2.   Komisija lahko dovoli razvrščanje pred tehtanjem v skladu s členom 11 te uredbe, če to zahtevajo določene metode razvrščanja, ki se uporabljajo na ozemlju države članice.

3.   Trup se stehta čim prej po zakolu in najpozneje:

(a)

60 minut po zakolu za goveda in ovce;

(b)

45 minut po zakolu za prašiče.

4.   Če v določeni klavnici običajno ni mogoče upoštevati 45-minutnega časa med zakolom prašiča in tehtanjem njegovega trupa, lahko pristojni organ zadevne države članice dovoli, da se odbitek 2 % iz člena 14(3):

(a)

zmanjša za 0,1 odstotne točke za vsake dodatne četrt ure ali del te četrt ure, ki je pretekel, če je čas med zakolom in tehtanjem daljši od 45 minut;

(b)

poveča za odstotne točke, ki jih določi zadevna država članica, če je čas med zakolom in tehtanjem krajši od 45 minut. V tem primeru se odbitek utemelji na podlagi znanstvenih podatkov.

5.   Kadar metode za samodejno razvrščanje trupov goved ali ovac iz člena 10 trupov ne razvrstijo, se taki trupi razvrstijo na dan zakola ali, če se zahtevano obdobje med zakolom in tehtanjem izteče na dan po zakolu, čim prej na ta dan.

Člen 8

Označevanje trupov

1.   Trupi se označijo ob razvrščanju.

2.   Označijo se z žigom ali etiketo, na kateri je navedeno vsaj:

(a)

za goveda in ovce kategorija, razred mesnatosti in zamaščenosti iz točk A.II, A.III, C.II oziroma C.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013;

(b)

za prašiče razred trupa ali delež ocenjenega pustega mesa, kot je določeno v točki B.II Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

3.   Označiti je treba vsaj:

(a)

vsako četrt trupa goved;

(b)

vsak trup ali polovico trupa ovac;

(c)

vsako polovico prašičjega trupa.

Označevalni žigi so na zunanji strani trupov. Etikete so lahko na zunanji ali na notranji strani trupov.

4.   Označevalni žigi so jasno čitljivi in odtisnjeni z neizbrisnim in nestrupenim črnilom, ki je odporno na toploto.

5.   Etikete so jasno čitljive, zaščitene pred nedovoljenim spreminjanjem in dobro pritrjene na trupe.

6.   Države članice lahko določijo, da trupov ni treba označevati v naslednjih primerih:

(a)

sestavljen je uradni zapisnik, ki za vsak trup vključuje vsaj:

(i)

individualno identifikacijo trupa na kakršen koli nespremenljiv način;

(ii)

maso toplega trupa in

(iii)

rezultat razvrščanja;

(b)

vsi trupi se v neprekinjenem postopku razrežejo v razsekovalnici, ki je odobrena v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (9) in je v sklopu klavnice.

7.   Države članice lahko določijo nacionalne določbe o dodatnih zahtevah za označevanje.

Člen 9

Metode za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac

Države članice zagotovijo, da razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac opravljajo:

(a)

osebe, usposobljene za razvrščanje, ki imajo dovoljenje za vizualno razvrščanje trupov. Dovoljenje se lahko nadomesti z odobritvijo, ki jo izda država članica, kadar taka odobritev ustreza priznanju usposobljenosti, ali

(b)

z uporabo odobrenih metod razvrščanja, ki lahko zajemajo samodejni, polsamodejni ali ročni sistem za razvrščanje iz členov 10 in 11. Države članice zagotovijo, da sistem za razvrščanje upravlja usposobljeno osebje.

Člen 10

Odobritev metod za samodejno razvrščanje trupov goved in ovac

1.   Države članice lahko izdajo dovoljenje, da se na njihovem ozemlju ali delu njihovega ozemlja uporabljajo metode za samodejno razvrščanje trupov goved in ovac, ki zajemajo sistem za samodejno razvrščanje (napravo) in enačbo (formulo).

2.   Odobritev se izda, če so izpolnjeni pogoji in minimalne zahteve za preskus za odobritev iz dela A Priloge IV.

3.   Države članice najmanj dva meseca pred začetkom preskusa za odobritev Komisiji predložijo informacije, navedene v delu B Priloge IV, da Komisija lahko sodeluje v preskusu za odobritev.

4.   Države članice imenujejo neodvisni organ, ki analizira rezultate preskusa za odobritev. Države članice v dveh mesecih po opravljenem preskusu za odobritev Komisiji predložijo podatke iz dela C Priloge IV.

5.   Kadar se izda dovoljenje za uporabo metod za samodejno razvrščanje trupov goved ali ovac na podlagi preskusa za odobritev, pri katerem je bilo uporabljenih več različnih predstavitev trupa, razlike med temi predstavitvami trupa ne povzročijo razlik med rezultati razvrščanja.

6.   Države članice lahko odobrijo metode za samodejno razvrščanje trupov goved in ovac brez preskusa za odobritev, če je bila taka odobritev že izdana za enake metode razvrščanja v drugi državi članici na podlagi preskusa za odobritev, v katerem je bil vzorec trupov dovolj reprezentativen za populacijo goved ali ovac v zadevni državi članici.

7.   Spremembe tehničnih specifikacij odobrene metode za samodejno razvrščanje trupov goved in ovac pristojni organi odobrijo, če se predloži dokazilo, da take spremembe pomenijo raven točnosti, ki izpolnjuje najmanj minimalne zahteve za preskus za odobritev.

Države članice obvestijo Komisijo o vseh takih spremembah, ki so jih odobrile.

Člen 11

Odobritev metod razvrščanja prašičjih trupov

1.   Metoda razvrščanja iz točke B.IV Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013 zajema samodejni, polsamodejni ali ročni sistem za razvrščanje (napravo) in enačbo (formulo), da se oceni delež pustega mesa prašičjih trupov.

2.   Odobritev se izda, če so izpolnjeni pogoji in minimalne zahteve za preskus za odobritev v skladu z delom A Priloge V k tej uredbi.

3.   Države članice s protokolom, določenim v delu B Priloge V k tej uredbi, obvestijo Komisijo o metodah razvrščanja prašičjih trupov, za katere želijo, da jih Komisija odobri za uporabo na njihovem ozemlju.

Protokol je sestavljen iz dveh delov in vsebuje elemente, določene v delu B Priloge V k tej uredbi.

Prvi del protokola se Komisiji predloži pred začetkom preskusa za odobritev. Države članice v dveh mesecih po opravljenem preskusu za odobritev Komisiji predložijo drugi del protokola.

4.   Ko Komisija prejeme protokol, ga da na voljo drugim državam članicam. Druge države članice lahko strokovne pripombe pošljejo v treh tednih od prejema protokola. Države članice, ki so predložile protokol, ga lahko prilagodijo in ponovno predložijo nov protokol v osmih tednih od predložitve prvega protokola.

5.   Uporaba metod razvrščanja se mora v vseh podrobnostih skladati z opisom iz sklepa Komisije, s katerim so metode odobrene.

6.   Komisija lahko odobri metode razvrščanja brez preskusa za odobritev, če je bila taka odobritev že izdana za enako metodo razvrščanja v drugi državi članici na podlagi preskusa za odobritev, v katerem je bil vzorec trupov dovolj reprezentativen za populacijo prašičev v zadevni državi članici.

Člen 12

Dodatne določbe za razvrščanje s sistemom za samodejno razvrščanje

1.   Klavnice, ki trupe razvrščajo s sistemom za samodejno razvrščanje, kakor je opredeljeno v členu 10(1) in členu 11(1):

(a)

pri trupih goved določijo kategorijo trupa s sistemom za identifikacijo in registracijo goved, vzpostavljenim v skladu s členom 1;

(b)

vodijo evidenco dnevnih nadzornih poročil o delovanju metod za samodejno razvrščanje, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi in ukrepi, ki jih po potrebi sprejmejo.

2.   Razvrščanje s sistemom za samodejno razvrščanje je veljavno le, če:

(a)

je predstavitev trupa identična s predstavitvijo, uporabljeno med preskusom za odobritev, ali

(b)

se pristojnim organom zadevne države članice zadovoljivo dokaže, da uporaba drugačne predstavitve trupa ne vpliva na rezultat razvrščanja z metodami za samodejno razvrščanje.

POGLAVJE II

SPOROČANJE TRŽNIH CEN ZA TRUPE IN ŽIVE ŽIVALI

Člen 13

Splošne določbe o sporočanju tržnih cen

Za namen vzpostavitve tržnih cen nekaterih kategorij živali se tržne cene sporočijo v skladu s členom 15 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184 za:

(a)

trupe:

(i)

goved, starih osem mesecev ali več;

(ii)

prašičev;

(iii)

goved, starih manj kot osem mesecev;

(iv)

ovac, starih manj kot dvanajst mesecev;

(b)

žive živali:

(i)

teleta moškega spola, stara od osem dni do štiri tedne;

(ii)

uhljevljena goveda;

(iii)

prašički s približno 25 kg žive teže.

Člen 14

Sporočanje tržnih cen za trupe goved, starih osem mesecev in več, in trupe prašičev

1.   Tržna cena, ki se sporoči, je cena v klavnici, ki izraža vrednost trupa, brez davka na dodano vrednost, v skladu z dokumenti, ki jih dobavitelju izda:

(a)

klavnica ali

(b)

fizična ali pravna oseba, ki je žival dala v zakol v klavnico.

2.   Cena iz odstavka 1 je izražena na 100 kilogramov trupa, predstavljenega v skladu s členom 6 in stehtanega na kavlju v klavnici.

3.   Masa trupa, ki se upošteva za sporočanje tržne cene, je masa hladnega trupa, ki ustreza masi toplega trupa iz člena 7(1), zmanjšani za 2 %.

4.   Cene za razvrščene trupe, ki jih sporoča klavnica ali fizična ali pravna oseba, ki je živali dala v zakol v klavnico, so bodisi povprečne cene za razred bodisi cene trupov za vsak razred. Če se sporočajo cene trupov za vsak razred, pristojni organ izračuna povprečno ceno za razred.

Člen 15

Sporočanje tržnih cen za trupe goved, starih manj kot osem mesecev, in trupe ovac, starih manj kot 12 mesecev

1.   Za trupe goved, starih manj kot osem mesecev, in trupe ovac, starih manj kot 12 mesecev, je tržna cena, ki se sporoči, povprečje cen, plačanih v klavnici, ki izražajo vrednost trupa, brez davka na dodano vrednost, in so ponderirane s koeficientom. Ta koeficient izraža:

(a)

sorazmerni delež:

(i)

različnih kakovosti trupov goved, starih manj kot osem mesecev, kot jih opredeli država članica, ali

(ii)

različnih kategorij mase trupov ovac, starih manj kot 12 mesecev, kot jih opredeli država članica, in

(b)

relativni pomen vsakega trga.

2.   Tržna cena iz odstavka 1 je izražena na 100 kilogramov trupa, predstavljenega v skladu s členom 6 in stehtanega na kavlju v klavnici.

3.   Za trupe goved, starih manj kot osem mesecev, je masa, ki se upošteva za sporočanje tržne cene, masa hladnega trupa, ki ustreza masi toplega trupa iz člena 7(1), zmanjšani za 2 %.

4.   Za trupe ovac, starih manj kot 12 mesecev, je masa, ki se upošteva za sporočanje tržne cene, masa hladnega trupa, ki ustreza masi toplega trupa, popravljeni tako, da se upošteva izguba mase med hlajenjem.

Člen 16

Sporočanje tržnih cen za žive živali

1.   Za namene sporočanja tržnih cen se žive živali, navedene v členu 13(b), razvrstijo v naslednje vrste:

(a)

za teleta moškega spola, stara od osem dni do štiri tedne:

(i)

„tele moškega spola za vzrejo mlečnega tipa“ za tele moškega spola za vzrejo iz mlečne pasme;

(ii)

„tele moškega spola za vzrejo mesnega tipa“ pomeni tele moškega spola za vzrejo iz mesne pasme, pasme kombiniranega tipa ali rojeno s križanjem z mesno pasmo;

(b)

za uhlevljena goveda:

(i)

„mlada uhljevljena goveda“ za goveda moškega in ženskega spola, stara 6 mesecev ali več, vendar manj kot 12 mesecev, kupljena po odstavitvi za pitanje;

(ii)

„enoletna uhljevljena goveda moškega spola“ za goveda moškega spola, stara 12 mesecev ali več, vendar manj kakor 24 mesecev, kupljena za pitanje;

(iii)

„enoletna uhlevljena goveda ženskega spola“ za goveda ženskega spola, stara 12 mesecev ali več, vendar manj kakor 24 mesecev, kupljena za pitanje;

(c)

za prašiče: „prašički“ za prašiče, ki imajo v povprečju 25 kg žive teže in so kupljeni za pitanje.

2.   Tržna cena, ki se sporoči, je povprečje cen, ki se v navedeni državi članici plačajo na isti stopnji prodaje na debelo za vrsto živali iz odstavka 1, brez davka na dodano vrednost, in so ponderirane s koeficienti. Koeficienti odražajo relativni delež različnih kakovosti živali iz odstavka 1(a), (b) in (c) ter relativni pomen vsakega trga.

Člen 17

Dodatne določbe za sporočanje tržnih cen za trupe in žive živali

1.   Če je država članica opredelila regije v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184, pristojni organ države članice določi povprečne regionalne cene za vsak razred in kakovost trupov ter za vsako vrsto in kakovost živih živali iz členov 14, 15 oziroma 16 te uredbe.

2.   V primeru doplačil klavnice ali fizične ali pravne osebe, ki mora sporočati cene, dobaviteljem trupov ali živih živali, lahko država članica upošteva zneske takih doplačil in obdobje, na katero se nanašajo. Če država članica odloči, da bo upoštevala doplačila dobaviteljem trupov ali živih živali, klavnica ali fizična ali pravna oseba, ki mora sporočati cene, pristojni organ uradno obvesti o znesku doplačil vsakič, ko se tako doplačilo opravi.

POGLAVJE III

IZRAČUN POVPREČNIH CEN UNIJE

ODDELEK I

Povprečna cena unije za trupe

Člen 18

Povprečna cena Unije za goveda

1.   Za dano kategorijo, navedeno v točki A.II Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013:

(a)

povprečna cena Unije za vsakega od razredov mesnatosti in zamaščenosti iz člena 7 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184 je ponderirano povprečje nacionalnih tržnih cen, zabeleženih za razred. Ponderiranje temelji na razmerju med količinami zadevnega razreda, zaklanega v posamezni državi članici, in celotnim obsegom zakola v Uniji v tem razredu;

(b)

povprečna cena Unije za vsak razred mesnatosti je ponderirano povprečje povprečnih cen Unije za razrede zamaščenosti, ki sestavljajo navedeni razred mesnatosti. Ponderiranje temelji na razmerju med zakoli v vsakem razredu zamaščenosti in celotnim obsegom zakola v Unije v zadevnem razredu mesnatosti;

(c)

povprečna cena Unije je ponderirano povprečje povprečnih cen Unije iz točke (a). Ponderiranje temelji na razmerju med količinami, zaklanimi v vsakem razredu iz točke (a), in celotnim obsegom zakola v Uniji v tej kategoriji.

2.   Povprečna cena Unije za vse kategorije skupaj je ponderirano povprečje povprečnih cen iz odstavka 1(c). Ponderiranje temelji na razmerju med vsako kategorijo in celotnim obsegom zakola goved, starih osem mesecev ali več, v Uniji.

Člen 19

Povprečna cena Unije za prašiče

Povprečna cena Unije za vsak razred iz člena 9 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184 je ponderirano povprečje nacionalnih tržnih cen, zabeleženih za razred. Ponderiranje temelji na razmerju med količinami zadevnega razreda, zaklanega v posamezni državi članici, in celotnim obsegom zakola v Uniji v tem razredu.

Člen 20

Povprečna cena Unije za goveda, stara manj kot osem mesecev

Povprečna cena Unije za goveda, zaklana pri starosti manj kot osem mesecev, je povprečje cen, zabeleženih za ta goveda iz člena 10 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184. To povprečje se ponderira s koeficienti, določenimi na podlagi neto proizvodnje navedenih goved v Uniji.

Člen 21

Povprečna cena za ovce, stare manj kot 12 mesecev

Povprečna cena Unije za ovce, stare manj kot 12 mesecev, je povprečje cen, zabeleženih za različne kategorije mase iz člena 11 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184. To povprečje se ponderira s koeficienti, določenimi na podlagi neto proizvodnje navedenih jagnjet v Uniji.

ODDELEK II

Povprečna cena Unije za žive živali

Člen 22

Povprečna cena Unije za teleta moškega spola, stara od osem dni do štiri tedne

1.   Povprečna cena Unije na glavo telet moškega spola, starih od osem dni do štiri tedne, je povprečje cen, zabeleženih za teleta moškega spola za vzrejo mlečnega tipa in teleta moškega spola za vzrejo mesnega tipa v skladu s členom 12 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184.

2.   Povprečje zabeleženih cen se ponderira s koeficienti, določenimi na podlagi števila krav, evidentiranih v Uniji, v skladu z Uredbo (ES) št. 1165/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (10), kot sledi:

(a)

za teleta moškega spola za vzrejo mlečnega tipa število krav molznic;

(b)

za teleta moškega spola za vzrejo mesnega tipa število krav.

Člen 23

Povprečna cena Unije za uhlevljena goveda

1.   Povprečna cena Unije na kilogram žive teže uhlevljenih goved je povprečje cen, zabeleženih za mlada uhlevljena goveda, enoletna uhlevljena goveda moškega spola in enoletna uhlevljena goveda ženskega spola v skladu s členom 12 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184.

2.   Povprečje zabeleženih cen se ponderira s koeficienti, določenimi na podlagi števila goved, evidentiranih v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 1165/2008, kot sledi:

(a)

za mlada uhlevljena goveda število goved, ki niso starejša od enega leta in niso namenjena za zakol;

(b)

za enoletna uhlevljena goveda moškega spola število goved moškega spola, starih več kot eno leto in manj kot dve leti;

(c)

za enoletna uhlevljena goveda ženskega spola število goved ženskega spola, starih več kot eno leto in manj kot dve leti, ki še niso telila.

Člen 24

Povprečna cena Unije za prašičke

Povprečna cena Unije za prašičke s povprečno živo težo 25 kg je povprečje cen, zabeleženih za prašičke v skladu s členom 12 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184. To povprečje se ponderira s koeficienti, določenimi na podlagi števila prašičkov, evidentiranih v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 1165/2008.

POGLAVJE IV

URADNA OBVESTILA

Člen 25

Uradna obvestila držav članic Komisiji

1.   Uradna obvestila iz tega člena se pošljejo v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185.

2.   Države članice Komisijo najpozneje do 15. aprila vsako leto uradno obvestijo o skupnem številu goved, starih osem mesecev ali več, ter prašičev in ovac, zaklanih v prejšnjem koledarskem letu, ki je razčlenjeno, kot sledi:

(a)

za goveda se navedejo skupno število za vsako kategorijo, razred mesnatosti in razred zamaščenosti;

(b)

za prašiče se navede skupno število za vsak razred trupov;

(c)

za ovce se navede skupno število za vsako kategorijo mase.

3.   Države članice na zahtevo dajo Komisiji na voljo sezname:

(a)

klavnic, ki beležijo cene, v skladu s členom 8 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184 z navedbo količine proizvodnje goved, starih osem mesecev ali več, v vsaki klavnici v preteklem koledarskem letu, izraženo v številkah;

(b)

fizičnih ali pravnih oseb, ki beležijo cene, v skladu s členom 8 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184 z navedbo števila goved, starih osem mesecev ali več, ki so jih v preteklem koledarskem letu poslale v zakol.

4.   Države članice na zahtevo Komisiji sporočijo naslednje podatke v zvezi s proizvodi, zajetimi v delih XV, XVII in XVIII Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013, če imajo take podatke na voljo:

(a)

tržne cene v državah članicah za proizvode, uvožene iz tretjih držav;

(b)

cene, ki veljajo na reprezentativnih trgih tretjih držav.

5.   Zadevne države članice Komisijo najpozneje do 1. junija vsako leto obvestijo o kakovostih trupov in živih živali, o ponderiranih koeficientih iz členov 14, 15 in 16 te uredbe ter o korekcijskih faktorjih in reprezentativnih trgih iz členov 5, 10, 11 in 12 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184.

6.   Države članice na zahtevo Komisijo obvestijo o ukrepih, ki so jih sprejele za uporabo člena 3(1) in (2) Izvedbene uredbe (EU) 2017/1184.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 26

Razveljavitve

Uredbe (ES) št. 315/2002, (ES) št. 1249/2008 in (EU) št. 807/2013 se razveljavijo.

Sklicevanja na razveljavljene uredbe (ES) št. 315/2002, (ES) št. 1249/2008 in (EU) št. 807/2013 se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1184 ter se razlagajo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge VI k tej uredbi.

Člen 27

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 11. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. aprila 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 315/2002 z dne 20. februarja 2002 o ugotavljanju cen svežih ali ohlajenih ovčjih trupov na reprezentativnih trgih Skupnosti (UL L 50, 21.2.2002, str. 47).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L 337, 16.12.2008, str. 3).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 807/2013 z dne 26. avgusta 2013 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede ugotavljanja cen nekaterih goved na reprezentativnih trgih Unije (UL L 228, 27.8.2013, str. 5).

(6)  Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (glej stran 103 tega Uradnega lista).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obvestil Komisiji o informacijah in dokumentih ter o spremembi in razveljavitvi nekaterih uredb Komisije (glej stran 113 tega Uradnega lista).

(9)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(10)  Uredba (ES) št. 1165/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o statistiki živinoreje in mesa ter razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS (UL L 321, 1.12.2008, str. 1).


PRILOGA I

Dodatne določbe o razredih mesnatosti in zamaščenosti trupov govedi iz člena 3(1)

1.   MESNATOST

Razvoj profilov trupa, zlasti najpomembnejših delov (stegno, hrbet, pleče)

Razred mesnatosti

Dodatne določbe

S

Superiorna

Stegno: izjemno zaokroženi, dvojno omišičeni, vidno ločeni sloji

Notranje stegno se zelo izrazito razteza čez medenično zrast (symphisis pelvis).

Hrbet: zelo širok in zelo debel vse do plečeta

Križ je zelo zaokrožen.

Pleče: izrazito zaokroženo

 

E

Odlična

Stegno: zelo zaokroženo

Notranje stegno se izrazito razteza čez medenično zrast (symphisis pelvis).

Hrbet: širok in zelo debel vse do plečeta

Križ je zelo zaokrožen.

Pleče: zelo zaokroženo

 

U

Zelo dobra

Stegno: zaokroženo

Notranje stegno se razteza čez medenično zrast (symphisis pelvis).

Hrbet: širok in debel vse do plečeta

Križ je zaokrožen.

Pleče: zaokroženo

 

R

Dobra

Stegno: dobro razvito

Notranje stegno in križ sta rahlo zaokrožena.

Hrbet: še vedno debel, a manj širok čez pleče

 

Pleče: precej dobro razvito

 

O

Zadovoljiva

Stegno: povprečno do premalo razvito

 

Hrbet: povprečna do pomanjkljiva debelina

Križ: raven profil

Pleče: povprečno razvito do skoraj plosko

 

P

Slaba

Stegno: slabo razvito

 

Hrbet: ozek, z vidnimi kostmi

 

Pleče: plosko, z vidnimi kostmi

 

2.   STOPNJA ZAMAŠČENOSTI

Količina maščobe na površini trupa in v prsni votlini

Razred zamaščenosti

Dodatne določbe

1

Nizka

V prsni votlini ni maščobe.

2

Rahla

V prsni votlini so jasno vidne mišice med rebri.

3

Povprečna

V prsni votlini so še vidne mišice med rebri.

4

Visoka

Na stegnu so vidne maščobne plasti. V prsni votlini se čez mišice med rebri lahko širi maščoba.

5

Zelo visoka

Stegno je skoraj povsem prekrito z maščobo, tako da maščobni sloji niso več jasno vidni. V prsni votlini se čez mišice med rebri širi maščoba.


PRILOGA II

Dodatne določbe o razredih mesnatosti in zamaščenosti trupov ovac iz člena 3(1)

1.   MESNATOST

Razvoj profilov trupa, zlasti najpomembnejših delov (zadnja četrt, hrbet, pleče).

Razred mesnatosti

Dodatne določbe

S

Superiorna

Zadnja četrt: dvojna omišičenost. Profili izjemno izbočeni

Hrbet: izjemno izbočen, izjemno širok, izjemno debel

Pleče: izjemno izbočeno in izjemno debelo

E

Odlična

Zadnja četrt: zelo debela. Profili zelo izbočeni

Hrbet: zelo izbočen, zelo širok in zelo debel do plečeta

Pleče: zelo izbočeno in zelo debelo

U

Zelo dobra

Zadnja četrt: odebeljena. Profili izbočeni

Hrbet: širok in debel do plečeta

Pleče: debelo in izbočeno

R

Dobra

Zadnja četrt: profili pretežno ravni

Hrbet: debel, vendar ne tako širok do plečeta

Pleče: dobro razvito, a manj debelo

O

Zadovoljiva

Zadnja četrt: profili so skoraj že rahlo vbočeni

Hrbet: pomanjkljiva širina in debelina

Pleče: skoraj ozko. Pomanjkljiva debelina

P

Slaba

Zadnja četrt: profili vbočeni do zelo vbočeni

Hrbet: ozek in vbočen z vidnimi kostmi

Pleče: ozko, plosko, z vidnimi kostmi

2.   STOPNJA ZAMAŠČENOSTI

Količina maščobe na površini in v notranjosti trupa.

Razred zamaščenosti

Dodatne določbe (1)

1.

Nizka

Zunanja

Sledi maščobe ali brez vidne maščobe

Notranja

Trebušna votlina

Sledi maščobe ali brez maščobe na ledvicah.

Prsna votlina

Sledi maščobe ali brez maščobe med rebri.

2.

Rahla

Zunanja

Tanka plast maščobe prekriva del trupa, vendar je lahko manj izražena na udih.

Notranja

Trebušna votlina

Sledi maščobe ali tanka plast maščobe prekriva del ledvic.

Prsna votlina

Mišice med rebri so jasno vidne.

3.

Povprečna

Zunanja

Tanka plast maščobe prekriva večji del trupa ali celoten trup. Rahlo debelejše plasti maščobe na začetku repa.

Notranja

Trebušna votlina

Tanka plast maščobe prekriva del ledvic ali celotne ledvice.

Prsna votlina

Mišice med rebri so še vidne.

4.

Visoka

Zunanja

Debela plast maščobe prekriva večji del trupa ali celoten trup, vendar se lahko stanjša na udih in odebeli na plečetih.

Notranja

Trebušna votlina

Ledvice so prekrite z maščobo.

Prsna votlina

Čez mišice med rebri se širi maščoba. Na rebrih so lahko vidne maščobne obloge.

5.

Zelo visoka

Zunanja

Zelo debel sloj maščobe

Včasih vidna nakopičena maščoba

Notranja

Trebušna votlina

Ledvice so prekrite z debelo plastjo maščobe.

Prsna votlina

Čez mišice med rebri se širi maščoba. Na rebrih so vidne maščobne obloge.


(1)  Dodatne določbe za trebušno votlino se ne uporabljajo za namene Priloge III.


PRILOGA III

Lestvica za razvrščanje trupov jagnjet z maso trupa manj kot 13 kg iz člena 3(2)

Kategorija

A

B

C

Masa

≤ 7 kg

7,1–10 kg

10,1–13 kg

Kakovost

1. razred

2. razred

1. razred

2. razred

1. razred

2. razred

Barva mesa (*1)

svetlo rožnata

druge barve ali druge stopnje zamaščenosti

svetlo rožnata ali rožnata

druge barve ali druge stopnje zamaščenosti

svetlo rožnata ali rožnata

druge barve ali druge stopnje zamaščenosti

Razred zamaščenosti (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Ugotavlja se na bočni strani trebuha na mestu rectus abdominis glede na standardno lestvico barv.

(*2)  V skladu z opredelitvijo iz točke C.III Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013.


PRILOGA IV

Odobritev metod za samodejno razvrščanje trupov goveda in ovac iz člena 10

DEL A

Pogoji in minimalne zahteve za odobritev

1.

Zadevna država članica organizira preskus za odobritev za ocenjevalno komisijo, ki jo sestavlja najmanj pet strokovnjakov z dovoljenjem za razvrščanje trupov goved ali ovac. Dva člana ocenjevalne komisije sta iz države članice, ki opravlja preskus. Ostali člani ocenjevalne komisije so vsak iz druge države članice. Ocenjevalno komisijo sestavlja neparno število strokovnjakov. Službe Komisije in strokovnjaki drugih držav članic se lahko udeležijo preskusa za odobritev kot opazovalci.

Člani ocenjevalne komisije so pri svojem delu neodvisni in anonimni.

Zadevna država članica imenuje koordinatorja preskusa za odobritev, ki:

(a)

ni član ocenjevalne komisije;

(b)

ima zadovoljivo tehnično znanje in je povsem neodvisen;

(c)

spremlja samostojnost in anonimnost delovanja članov ocenjevalne komisije;

(d)

zbira rezultate razvrščanja članov ocenjevalne komisije in rezultate, pridobljene z metodami za samodejno razvrščanje;

(e)

zagotavlja, da med celotnim preskusom za odobritev rezultati razvrščanja, pridobljeni z metodami za samodejno razvrščanje, niso na voljo nobenemu članu ocenjevalne komisije in obratno ter tudi nobeni drugi zainteresirani strani;

(f)

validira razvrstitve trupov in lahko iz objektivnih razlogov, ki jih je treba navesti, izloči trupe iz vzorca, ki se uporabi za analizo.

2.

Za preskus za odobritev:

(a)

se vsak razred mesnatosti in zamaščenosti nadalje razdeli v tri podrazrede;

(b)

se zahteva vzorec najmanj 600 validiranih trupov;

(c)

odstotek napak predstavlja največ 5 % trupov, primernih za razvrščanje z metodami za samodejno razvrščanje.

3.

Za vsak validiran trup velja, da je pravilna razvrstitev trupa srednja vrednost rezultatov članov ocenjevalne komisije.

Za oceno uspešnosti metode za samodejno razvrščanje se rezultati metode za samodejno razvrščanje za vsak validiran trup primerjajo s srednjo vrednostjo rezultatov ocenjevalne komisije. Natančnost rezultatov razvrščanja z metodami za samodejno razvrščanje se določi s pomočjo sistema točk, ki se dodelijo na naslednji način:

 

Mesnatost

Zamaščenost

Ni napak

10

10

Napaka za eno enoto (npr. en podrazred višje ali nižje)

6

9

Napaka za dve enoti (npr. dva podrazreda višje ali nižje)

– 9

0

Napaka za tri enote (npr. trije podrazredi višje ali nižje)

– 27

– 13

Napaka za več kot tri enote (npr. več kot trije podrazredi višje ali nižje)

– 48

– 30

Za odobritev morajo metode za samodejno razvrščanje doseči najmanj 60 % vseh možnih točk tako pri mesnatosti kot pri zamaščenosti.

Poleg tega mora biti razvrščanje z metodami za samodejno razvrščanje znotraj naslednjih mejnih vrednosti:

 

Mesnatost

Zamaščenost

Nevzorčna napaka

± 0,30

± 0,60

Naklon regresijske premice

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Če se pri preskusu za odobritev uporablja več različnih predstavitev trupa, razlike med temi predstavitvami trupa ne povzročijo razlik v rezultatih razvrščanja.

DEL B

Podatki, ki jih države članice pošljejo Komisiji v zvezi z organizacijo preskusa za odobritev

(a)

Datumi izvajanja preskusa za odobritev;

(b)

podroben opis trupov goved, starih osem mesecev ali več, razvrščenih v zadevni državi članici ali njenem delu;

(c)

statistične metode, uporabljene pri izbiranju vzorca trupov, ki je reprezentativen, glede kategorije, razredov mesnatosti in zamaščenosti, za goveda, stara osem mesecev ali več, ter ovce, zaklane v zadevni državi članici ali njenem delu;

(d)

ime in naslov klavnic, v katerih bo potekal preskus za odobritev, pojasnilo o organizaciji in delovanju predelovalnih linij, vključno s hitrostjo na uro;

(e)

predstavitev trupov, uporabljenih med preskusom za odobritev;

(f)

opis sistema za samodejno razvrščanje in njegovih tehničnih funkcij, zlasti zaščite naprave pred kakršnim koli prirejanjem;

(g)

imena strokovnjakov z dovoljenjem, ki jih je zadevna država članica imenovala za člane ocenjevalne komisije za preskus za odobritev;

(h)

ime koordinatorja preskusa za odobritev, skupaj z dokazili o njegovem zadovoljivem tehničnem znanju in popolni neodvisnosti;

(i)

ime in naslov neodvisnega organa, ki ga je zadevna država članica imenovala za analizo rezultatov preskusa za odobritev.

DEL C

Podatki, ki jih države članice pošljejo Komisiji v zvezi z rezultati preskusa za odobritev

(a)

Povzetek rezultatov razvrščanja, ki ga podpišejo člani ocenjevalne komisije in koordinator med preskusom za odobritev;

(b)

poročilo koordinatorja o organizaciji preskusa za odobritev glede pogojev in minimalnih zahtev, določenih v delu A;

(c)

količinska analiza, v skladu z metodologijo, ki jo določi Komisija, rezultatov preskusa za odobritev, v kateri so navedeni rezultati razvrščanja posameznih strokovnjakov za razvrščanje in rezultati, pridobljeni z metodami za samodejno razvrščanje. Podatki, ki se uporabijo za analizo, morajo biti predloženi v elektronski obliki, ki jo določi Komisija;

(d)

točnost metod za samodejno razvrščanje, določena v skladu z določbami točke 3 dela A.


PRILOGA V

Odobritev metod razvrščanja prašičjih trupov iz člena 11

DEL A

1.   POGOJI IN MINIMALNE ZAHTEVE ZA ODOBRITEV

Preskus za odobritev zajema:

(a)

Izbiro reprezentativnega vzorca prašičjih trupov, ki bodo vključeni v preskus z razkosanjem.

Reprezentativni vzorec odraža zadevno populacijo prašičev in je sestavljen iz najmanj 120 trupov.

(b)

Beleženje meritev (prediktorske spremenljivke) na reprezentativnem vzorcu prašičjih trupov.

Meritve, uporabljene za ocenjevanje deleža pustega mesa, se beležijo v eni ali več klavnicah, ki uporabljajo sisteme za razvrščanje, ki jih je treba odobriti.

(c)

Preskus z razkosanjem za oceno referenčnega deleža pustega mesa prašičjih trupov, kot je opisano v točki 2 dela A.

Preskus vključuje razkosanje vzorca prašičjih trupov na meso, maščobo in kosti. Vsebnost pustega mesa prašičjega trupa je razmerje med skupno maso progastega mišičnega tkiva, če je to tkivo mogoče ločiti z nožem, in maso trupa. Skupna masa progastega mišičnega tkiva se dobi:

(i)

s popolnim razkosanjem trupa, kakor je določeno v točki 2.2 dela A, ali

(ii)

z delnim razkosanjem trupa, kakor je določeno v točki 2.3 dela A, ali

(iii)

s kombinacijo popolnega in delnega razkosanja z nacionalno hitro metodo, ki temelji na priznanih statističnih metodah.

Popolno razkosanje iz točke (i) se lahko nadomesti tudi z ocenjevanjem deleža pustega mesa z napravo za računalniško tomografijo (CT), pod pogojem, da so zagotovljeni zadovoljivi primerjalni rezultati razkosanja.

Če se uporablja kombinacija z nacionalno hitro metodo, kot je navedeno v točki (iii), se število trupov za popolno ali delno razkosanje lahko zmanjša na 50, če država članica lahko dokaže, da bo natančnost vsaj enaka natančnosti pri uporabi standardnih statističnih metod na 120 trupih.

(d)

Izračun enačbe (formule) za metodo razvrščanja, ki jo je treba odobriti.

Izpelje se enačba za ocenjevanje deleža pustega mesa na reprezentativnem vzorcu trupov na podlagi prediktorskih spremenljivk, izmerjenih na teh trupih.

Delež pustega mesa vsakega trupa, vključenega v preskus z razkosanjem, se oceni na podlagi te formule.

(e)

Standardna statistična analiza za oceno rezultata preskusa z razkosanjem.

Delež pustega mesa, ocenjen z zadevno metodo razvrščanja, se primerja z referenčnim deležem pustega mesa, ki je bil pridobljen v preskusu z razkosanjem.

(f)

Uvedba ali sprememba enačbe za metodo razvrščanja za napoved deleža pustega mesa prašičjih trupov.

Enačba se vključi v tehniko razvrščanja po tem, ko Komisija odobri uporabo metod razvrščanja.

Metode razvrščanja se odobrijo samo, če je koren povprečne kvadratne napake napovedi (RMSEP), izračunan z metodo popolne navzkrižne validacije ali validacije preskusnega niza na reprezentativnem vzorcu najmanj 60 trupov, manjši od 2,5. V izračun RMSEP se vključijo tudi osamelci.

Če se pri preskusu za odobritev uporablja več različnih predstavitev trupa, razlike med temi predstavitvami trupa ne povzročijo razlik v rezultatih razvrščanja.

2.   POSTOPEK ZA PRESKUS Z RAZKOSANJEM ZA NAPOVEDOVANJE REFERENČNEGA DELEŽA PUSTEGA MESA PRAŠIČJEGA TRUPA

2.1

Napoved referenčnega deleža pustega mesa temelji na popolnem razkosanju leve polovice trupa v skladu z referenčno metodo iz točke (c) dela 1.

2.2

Če se opravi popolno razkosanje trupa, se referenčni delež pustega mesa (YTD) izračuna, kot sledi:

Formula

Masa pustega mesa se izračuna tako, da se skupna masa nepustih elementov odšteje od skupne mase trupa pred razkosanjem. Noge in glava razen ličnic se ne razkosajo.

2.3

Če se opravi delno razkosanje trupa, napoved referenčnega deleža pustega mesa (YPD) temelji na razkosanju štirih največjih delov (plečeta, hrbta, stegna in potrebušine) in masi fileja. Pri delnem razkosanju se delež pustega mesa izračuna, kot sledi:

Formula

Masa pustega mesa v štirih največjih delih (plečetu, hrbtu, stegnu in potrebušini) se izračuna tako, da se od skupne mase delov pred razkosanjem odšteje skupna masa nepustih elementov teh štirih delov.

Nevzorčna napaka glede celotnega in delnega razkosanja se popravi na podlagi podvzorca s popolnim razkosanjem.

2.4

Delež pustega mesa se lahko napove z analitskim postopkom, ki temelji na skeniranju leve polovice trupa s CT. Če postopek CT ni umerjen za popolno razkosanje trupa, se morebitna nevzorčna napaka do popolnega razkosanja popravi na podlagi podvzorca, ki se v celoti razkosa v skladu z referenčno metodo. Skenirati je treba le tisti del leve polovice trupa z vsebnostjo pustega mesa, kot je določeno z metodo popolnega razkosanja, tj. ni treba skenirati nog in glave, razen ličnic.

2.5

Popravek nevzorčne napake, ki se zahteva za delno razkosanje ali postopek CT, temelji na reprezentativnem podvzorcu, ki vključuje vse kombinacije vzorca glede na dejavnike stratifikacije, kot so pasma, spol ali zamaščenost, uporabljene za izbor skupnega vzorca. Za popravek nevzorčne napake se izbere vsaj 10 trupov.

Če ima populacija prašičev za zakol za vzorčenje enake značilnosti kot populacija, za katero je bila že popravljena nevzorčna napaka za delno razkosanje ali postopek CT, dodatno popolno razkosanje ni potrebno.

Če je postopek CT opisan in sledljiv z meritvami do popolnega razkosanja ali drugega postopka CT s popravljeno nevzorčno napako, dodatno popolno razkosanje ni potrebno.

DEL B

Informacije, ki jih Komisiji in drugim državam članicam pošljejo zadevne države članice s protokoli za preskus za odobritev

1.

Prvi del protokola vsebuje podroben opis preskusa z razkosanjem in zlasti:

(a)

preskusno obdobje in časovni razpored za celoten postopek za odobritev;

(b)

število in lokacije klavnic;

(c)

opis prašičje populacije, za katero se uporablja metoda ocenjevanja;

(d)

navedbo izbrane metode razkosanja (popolno ali delno);

(e)

če se uporabi naprava za računalniško tomografijo, kot je navedeno v točki 1 dela A te priloge, opis postopka;

(f)

predstavitev uporabljenih statističnih metod v povezavi z izbrano metodo vzorčenja;

(g)

opis nacionalne hitre metode, če se uporablja;

(h)

natančno predstavitev trupov, ki se bodo uporabili.

2.

Drugi del protokola vsebuje podroben opis rezultatov preskusa z razkosanjem in zlasti:

(a)

predstavitev uporabljenih statističnih metod v povezavi z izbrano metodo vzorčenja;

(b)

enačbo, ki bo uvedena ali ki je bila spremenjena;

(c)

numeričen in grafičen opis rezultatov;

(d)

opis zadevnih naprav;

(e)

omejitev mase pri prašičih, za katere se lahko uporabi nova metoda, in kakršne koli druge omejitve v zvezi s praktično uporabo metode;

(f)

podatki, uporabljeni za analizo, morajo biti predloženi v elektronski obliki.


PRILOGA VI

Korelacijska tabela

1.   Uredba (ES) št. 1249/2008

Uredba (ES) št. 1249/2008

Ta uredba

Izvedbena uredba (EU) 2017/1184

Člen 2(4)

Člen 1

 

Člen 3

Člen 3(1)

 

Člen 4

Člen 4

 

Člen 5

Člen 2(1)

 

Člen 6(1)

Člen 7(1)

 

Člen 6(2), prvi odstavek

Člen 7(3)(a)

 

Člen 6(2), drugi odstavek

Člen 7(5)

 

Člen 6(3)

Člen 8(2)(a)

 

Člen 6(3), drugi in tretji odstavek

Člen 8(3)(a)

 

Člen 6(3), drugi odstavek

Člen 8(4)

 

Člen 6(4)(c)

Člen 8(4)

 

Člen 6(4)(d)

Člen 8(5)

 

Člen 6(7)

Člen 8(6)(b)

 

Člen 7

 

Člen 1

Člen 8

Člen 9

 

Člen 9

Člen 10

 

Člen 10

Člen 12

 

Člen 11(1)

 

Člen 2(2)

Člen 11(2), prvi odstavek

 

Člen 2(1) in člen 3(2)(a)

Člen 11(2), drugi odstavek

 

Člen 3(2)(c)(i)

Člen 11(2), tretji odstavek

Člen 25(5)

 

Člen 11(3)

 

Člen 3(3)

Člen 11(4)

 

Člen 2(3)

Člen 12

 

Člen 4

Člen 13(1)

Člen 14(1) in (2)

 

Člen 13(2)

Člen 14(3)

 

Člen 13(3)

Člen 6(3)

 

Člen 13(4)

Člen 6(4)

 

Člen 13(5), prvi odstavek

 

Člen 5(1)

Člen 13(5), drugi odstavek

 

Člen 5(2)

Člen 14(1)

 

Člen 7

Člen 14(2)

 

Člen 6

Člen 15

 

Člen 8

Člen 16(1), prvi odstavek

 

Člen 14

Člen 16(1), drugi odstavek

 

Člen 13(1), prvi odstavek

Člen 16(2)

Člen 14(4)

 

Člen 16(3)

Člen 17(2)

 

Člen 16(4), drugi odstavek

Člen 17(1)

 

Člen 16(5)

 

Člen 13(2), prvi in drugi odstavek

Člen 16(7)(a)

 

Člen 13(2), tretji odstavek

Člen 18

Člen 18

 

Člen 19

Člen 25(1) in (2)

 

Člen 20(2)(a)

Člen 2(1)(b)

 

Člen 20(2)(b)

Člen 2(2)(a)

 

Člen 21(1), prvi odstavek

Člen 7(1)

 

Člen 21(1), drugi odstavek

Člen 7(2)

 

Člen 21(2)

Člen 5, drugi odstavek

 

Člen 21(3), prvi odstavek

Člen 8(1) in člen 8(2)(b)

 

Člen 21(3), drugi odstavek

Člen 8(4)

 

Člen 21(3), četrti odstavek

Člen 8(3)(c)

 

Člen 21(4)

Člen 8(6)(a)

 

Člen 21(5)

Člen 6(1)

 

Člen 22(2), prvi odstavek

Člen 7(3)(b)

 

Člen 22(2), drugi odstavek

Člen 14(3)

 

Člen 22(2), tretji odstavek

Člen 7(4)(a)

 

Člen 23(4)

Člen 11(3)

 

Člen 23(5)

Člen 11(5)

 

Člen 24(2), prvi odstavek

 

Člen 2(1) in člen 3(2)(b)

Člen 24(2), drugi odstavek

 

Člen 3(2)(c)(ii)

Člen 24(4)

 

Člen 2(3)

Člen 25(2)

 

Člen 9

Člen 26(1)

Člen 14(1)

 

Člen 26(2)

Člen 14(2) in (3)

 

Člen 26(3)

Člena 19 in 25

 

Člen 27(3)

Člen 25(3)

 

Člen 28

Člen 3(2)

 

Člen 29

Člen 3(1)

 

Člen 30(2)

Člen 7(3)(a)

 

Člen 30(3), prvi odstavek

Člen 8(2)(a) in (3)(b)

 

Člen 30(3), drugi odstavek

Člen 8(4)

 

Člen 30(4)

Člen 8(5)

 

Člen 31

Člen 9

 

Člen 33(1)

Člen 15(1), prvi odstavek

 

Člen 33(2)

Člen 15(4)

 

Člen 35

Člen 21

 

Člen 38

 

Členi 16, 17 in 18

2.   Uredba (ES) št. 315/2002

Uredba (ES) št. 315/2002

Ta uredba

Izvedbena uredba (EU) 2017/1184

Člen 2

Člen 15(1)(b)

 

3.   Uredba (EU) št. 807/2013

Uredba (EU) št. 807/2013

Ta uredba

Izvedbena uredba (EU) 2017/1184

Člen 1(1)

Člen 22

 

Člen 1(2), prvi odstavek

 

Člen 22

Člen 1(2), drugi odstavek

Člen 16(2)

 

Člen 1(3)

Člen 16(1)(a)

 

Člen 2(1)

Člen 23

 

Člen 2(2), prvi odstavek

 

Člen 12

Člen 2(2), drugi odstavek

Člen 16(2)

 

Člen 2(3)

Člen 16(1)(b)

 

Člen 3(1)

Člen 20

 

Člen 3(2), prvi odstavek

 

Člen 10

Člen 3(2), drugi odstavek

Člen 15(1)

 

Člen 3(3)(a) do (d)

Člen 6(2)

 

Člen 3(3), drugi odstavek

 

Člen 5(1)

Člen 3(4)

Člen 15(3)

 

Člen 4(1)

 

Člen 13(1)


Top