Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0126

Sklep Komisije (EU) 2017/126 z dne 24. januarja 2017 o spremembi Sklepa 2013/448/EU glede uvedbe enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/0367

OJ L 19, 25.1.2017, p. 93–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/126/oj

25.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 19/93


SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/126

z dne 24. januarja 2017

o spremembi Sklepa 2013/448/EU glede uvedbe enotnega medsektorskega korekcijskega faktorja v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 10a(5) Direktive,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter zlasti člena 15(3) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10a(5) Direktive 2003/87/ES določa največjo letno količino pravic, ki je podlaga za izračun brezplačno dodeljenih pravic napravam, ki niso zajete v členu 10a(3) Direktive 2003/87/ES. Ta znesek je vsota dveh elementov, ki sta opisana v točkah (a) oziroma (b) člena 10a(5) Direktive 2003/87/ES.

(2)

Za zagotovitev, da se ta največja letna količina pravic ne preseže, se po potrebi uporabi medsektorski korekcijski faktor, ki na enoten način zmanjša število dodeljenih pravic za vse naprave, upravičene do brezplačne dodelitve pravic.

(3)

V skladu s členom 15(3) Sklepa 2011/278/EU Komisija določi medsektorski korekcijski faktor, in sicer s primerjavo omejitve iz člena 10a(5) Direktive 2003/87/ES s predhodno skupno letno količino brezplačno dodeljenih pravic za vse naprave, ki so zajete v Direktivi 2003/87/ES, na ozemlju držav članic.

(4)

Komisija je v Sklepu 2013/448/EU (3) določila enoten medsektorski korekcijski faktor, predstavljen v členu 4 Sklepa in Prilogi II k Sklepu.

(5)

Sodišče je v svoji sodbi z dne 28. aprila 2016 v združenih zadevah C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 in C-391/14 do C-393/14 ugotovilo, da Komisija pri določanju največje letne količine pravic v skladu s točko (b) člena 10a(5) Direktive 2003/87/ES ne bi smela upoštevati emisij iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES od leta 2013 dalje, če te emisije izhajajo iz naprav, ki so bile vključene v sistem trgovanja s pravicami pred tem datumom. Zato je Sodišče ugotovilo, da Komisija ni določila največje letne količine pravic v skladu z zahtevami iz točke (b) člena 10a(5) Direktive 2003/87/ES in da je bil enotni medsektorski korekcijski faktor iz člena 4 Sklepa 2013/448/EU in Priloge II k Sklepu prav tako v nasprotju z navedeno določbo. Člen 4 Sklepa 2013/448/EU in Prilogo II k Sklepu je Sodišče zato razveljavilo.

(6)

Za izvršitev te sodbe mora Komisija ponovno izračunati največjo letno količino pravic za naprave, ki so upravičene do brezplačne dodelitve pravic v zvezi z zahtevami iz točke (b) člena 10a(5) Direktive 2003/87/ES, in posledično je treba ustrezno spremeniti enoten medsektorski korekcijski faktor.

(7)

Ponovni izračun količine pravic iz točke (b) člena 10a(5) Direktive 2003/87/ES je bil izveden z uporabo iste metodologije in istih podatkov kot za prvotni izračun leta 2013. Ker je Komisija prvotno upoštevala emisije, ki izhajajo iz naprav, vključenih v EU ETS pred 1. januarjem 2013, iz dejavnosti s seznama v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES, šele od leta 2013, jih je bilo treba v skladu s sodbo Sodišča izločiti iz izračuna največje letne količine pravic, kot je opredeljen s členom 10a(5) Direktive 2003/87/ES.

(8)

Komisija je kot izhodišče uporabila prvotne uradne prispevke držav članic. Nato se je posvetovala z državami članicami o njihovi predložitvi podatkov o emisijah in po potrebi zahtevala dodatna pojasnila. V skladu s členom 10a(5) so se upoštevale le naprave, za katere so države članice predložile preverjene emisije.

(9)

Komisija je nato iz izračuna izločila naprave, ki so šele od leta 2013 izvajale dejavnosti, zajete v Direktivi 2003/87/ES, vendar so bile že pred letom 2013 vključene v sistem za trgovanje z emisijami. Emisije iz naprav, ki so jih države članice vključile v skladu s členom 24 Direktive 2003/87/ES pred letom 2013, so bile prav tako izločene.

(10)

Naprave, na katere so od dne prvega zbiranja podatkov do leta 2013 vplivale bodisi strukturne spremembe, kot so združitve, delitve ali zaprtja, bodisi tehnične spremembe, tako da niso več izpolnjevale ustreznih pragovnih vrednosti iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES, so se še vedno upoštevale pri ponovnem izračunu, saj teh sprememb ni bilo mogoče predvideti v času zbiranja podatkov. Naprave, ki so izključene iz sistema v skladu s členom 27 Direktive 2003/87/ES, so se prav tako iz istega razloga upoštevale pri ponovnem izračunu.

(11)

Pri ponovnem izračunu so se upoštevale spremembe, ki so popravile napake v nacionalnih izvedbenih ukrepih držav članic za obdobje 2013–2020 in so bile izvedene do konca leta 2016, saj bi morale biti pravilne vrednosti na voljo že ob prvotnem izračunu medsektorskega korekcijskega faktorja.

(12)

V svoji sodbi z dne 28. aprila 2016 je Sodišče izrecno omejilo časovne učinke razglasitve neveljavnosti člena 4 Sklepa 2013/448/EU in Priloge II k Sklepu, tako da, prvič, sodba učinkuje šele 10 mesecev po datumu njene razglasitve. Medsektorski korekcijski faktor iz Sklepa 2013/448/EU je zato neveljaven od 1. marca 2017 dalje. Drugič, ukrepov, sprejetih do navedenega datuma na podlagi razveljavljenih določb, ni mogoče izpodbijati.

(13)

V skladu s sodbo Sodišča, ki poudarja nujne razloge pravne varnosti, ukrepi držav članic za dodelitev pravic za obdobje 2013–2020 ter vse naknadne spremembe in dopolnitve teh ukrepov, sprejete do začetka veljavnosti tega sklepa, ostanejo v veljavi. Medsektorski korekcijski faktor, določen s tem sklepom, se uporablja v sklepih, sprejetih od 1. marca 2017 dalje, ki ustvarjajo ali spreminjajo dodelitev pravic in za njihovo določitev uporabljajo medsektorski korekcijski faktor –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2013/448/EU se spremeni:

1.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Enoten medsektorski korekcijski faktor, naveden v členu 10a(5) Direktive 2003/87/ES in določen v skladu s členom 15(3) Sklepa 2011/278/EU, je naveden v Prilogi II k temu sklepu.“;

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. marca 2017.

V Bruslju, 24. januarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  UL L 130, 17.5.2011, str. 1.

(3)  Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi za prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 11(3) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 240, 7.9.2013, str. 27).


PRILOGA

Priloga II k Sklepu 2013/448/EU se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

Vrednosti medsektorskega korekcijskega faktorja, ki se uporablja za brezplačno dodeljene pravice za naprave, ki niso zajete v členu 10a(3) Direktive 2003/87/ES, za leta 2013–2020 znašajo:

Leto

Medsektorski korekcijski faktor

2013

89,207101 %

2014

87,657727 %

2015

86,090119 %

2016

84,506152 %

2017

82,905108 %

2018

81,288476 %

2019

79,651677 %

2020

78,009186 %“


Top