EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1011

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1011 z dne 24. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1277/2005 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 162, 27.6.2015, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1011/oj

27.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 162/12


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1011

z dne 24. aprila 2015

o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1277/2005

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (1) in zlasti člena 3(8), člena 8(3) in člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami (2) in zlasti tretjega pododstavka člena 6(1), tretjega pododstavka člena 7(1), člena 8(2), drugega pododstavka člena 9(2), člena 11(1) in (3), člena 19 in člena 32(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1277/2005 (3) vsebuje določbe za izvajanje Uredbe (ES) št. 273/2004 in Uredbe (ES) št. 111/2005 na področju predhodnih sestavin za prepovedane droge. Po sprejetju Uredbe (ES) št. 1277/2005 sta bili Uredba (ES) št. 273/2004 in Uredba (ES) št. 111/2005 spremenjeni, in sicer so bila vključena pooblastila za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov v skladu s členoma 290 in 291 Pogodbe. Zato bi bilo treba sprejeti nova pravila v skladu z novimi pooblastili.

(2)

Čeprav Uredba (ES) št. 273/2004 zadeva notranjo trgovino, Uredba (ES) št. 111/2005 pa mednarodno trgovino, so številne določbe skupne obema uredbama. Za zagotovitev skladnosti je upravičeno sprejetje enega samega delegiranega akta za obe uredbi.

(3)

Za zagotovitev pravne varnosti in skladnega izvrševanja določb te uredbe je treba opredeliti izraz „poslovni prostori“.

(4)

Dovoljenja in registracije, ki se zahtevajo od izvajalcev, ki želijo opravljati dejavnosti, povezane z nekaterimi snovmi (predhodnimi sestavinami za prepovedane droge), ki se lahko uporabijo za nezakonito proizvodnjo narkotičnih drog ali psihotropnih snovi, je treba izdati le zanesljivim izvajalcem, ki vložijo vlogo za take dejavnosti. Ti izvajalci bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za varno ravnanje z navedenimi predhodnimi sestavinami za prepovedane droge in njihovo varno hrambo ter imenovati določljivega odgovornega uslužbenca, ki lahko zagotovi, da bodo dejavnosti, ki vključujejo te snovi, v skladu z ustreznimi pravnimi določbami.

(5)

Nekateri izvajalci, ki trgujejo s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge za medicinsko uporabo, npr. lekarne in veterinarske ambulante, bi bili lahko izvzeti iz zahteve po pridobitvi dovoljenja ali registracije za opravljanje dejavnosti, ki vključujejo takšne snovi. Enako bi lahko veljalo za nekatere javne organe.

(6)

Izvajalci, ki izvajajo dejavnosti, povezane s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, ki niso namenjene za trg Unije, vendar so bile vnesene na carinsko območje Unije, bi morali predložiti informacije o tem, da so bile navedene snovi izvožene v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, da se dokaže zakoniti namen zadevnega posla.

(7)

Izvajalci s sedežem v Uniji bi morali predložiti nekatere osnovne podatke o dejavnostih, ki so jih izvedli, da se pristojnim organom olajša spremljanje trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge.

(8)

Da se kar najbolj zmanjša nevarnost preusmerjanja nekaterih predhodnih sestavin za prepovedane droge, bi bilo treba pred njihovim izvozom predložiti predhodno uradno obvestilo o izvozu in izvozno dovoljenje.

(9)

Seznami namembnih tretjih držav za izvoz snovi s seznama skupin 2 in 3 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005 se pogosto spreminjajo. Da bi omogočili hitro posodabljanje navedenih seznamov v skladu z merili za navedene sezname iz te uredbe, bi morali biti ti seznami objavljeni na spletišču Komisije.

(10)

Da bi zmanjšali upravno breme za trgovino z nekaterimi skupinami predhodnih sestavin za prepovedane droge, bi bilo treba določiti poenostavljen postopek za predhodno uradno obveščanje o izvozu in za izvozno dovoljenje.

(11)

Za boljše usklajevanje izvajanja ukrepov spremljanja je primerno, da države članice Komisiji redno pošiljajo informacije o zajetju ali zadržanju predhodnih sestavin za prepovedane droge.

(12)

Da se zagotovijo doslednost, zakonodajna skladnost in pravna varnost, bi se morala ta delegirana uredba uporabljati od istega datuma kot izvedbena uredba –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pogoje za izdajo licenc in registracij, primere, v katerih se licenca in registracija ne zahtevata, merila za dokazovanje zakonitega namena posla, informacije, potrebne za spremljanje trgovine, pogoje za določitev seznamov namembnih držav za izvoz snovi s seznama skupin 2 in 3, merila za določitev poenostavljenih postopkov za predhodno uradno obveščanje o izvozu in izvozno dovoljenje ter zahteve glede predložitve informacij o izvajanju ukrepov spremljanja trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi pojem „poslovni prostori“ pomeni stavbe skupaj z zemljiščem, ki jih na vsaki posamezni lokaciji uporablja izvajalec.

Člen 3

Pogoji za izdajo licence

1.   Za pridobitev licence v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 111/2005 izvajalec imenuje uslužbenca, odgovornega za trgovino s snovmi s seznama, razvrščenimi v skupino 1 Priloge k navedeni uredbi, pristojni organ obvesti o imenu in kontaktnih podatkih tega uslužbenca ter ga takoj obvesti o vseh poznejših spremembah teh podatkov.

Odgovorni uslužbenec zagotovi, da so uvoz, izvoz ali posredniške dejavnosti v skladu z ustreznimi pravnimi določbami, ter je pooblaščen za zastopanje izvajalca in sprejemanje odločitev, potrebnih za izvajanje te naloge.

2.   Zadevni izvajalec izpolnjuje vsa naslednja merila in pogoje:

(a)

izvajalec sprejme ustrezne ukrepe proti nedovoljeni odstranitvi snovi s seznama skupine 1 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 273/2004 in Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005 iz prostorov za skladiščenje, proizvodnjo, izdelavo in predelavo snovi s seznama ter za zaščito poslovnih prostorov;

(b)

izvajalec vloži vlogo, ki vsebuje:

(i)

polno ime, naslov, telefonsko številko in/ali številko telefaksa ter elektronski naslov vlagatelja;

(ii)

ime in priimek odgovornega uslužbenca in njegove kontaktne podatke;

(iii)

opis funkcije in nalog odgovornega uslužbenca;

(iv)

polni naslov poslovnih prostorov;

(v)

opis vseh prostorov, kjer se izvajajo dejavnosti iz točke x;

(vi)

informacije o tem, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi iz odstavka 2(a);

(vii)

imena in oznake KN snovi s seznama, kakor so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 273/2004 in v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005;

(viii)

v primeru zmesi ali naravnega proizvoda navedbo naslednjega:

(a)

ime zmesi ali naravnega proizvoda;

(b)

imena in oznake KN snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod in kakor je navedena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 273/2004 in v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005;

(c)

največjega odstotka takih snovi s seznama, ki jih vsebuje zmes ali naravni proizvod;

(ix)

opis predvidenih postopkov v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 273/2004 in členom 6(1) Uredbe (ES) št. 111/2005;

(x)

overjen izvod izpiska iz registra gospodarskih družb ali dejavnosti, če je to primerno;

(xi)

potrdilo o dobrem ravnanju zadevnega izvajalca in odgovornega uslužbenca ali dokument, iz katerega je razvidno, da jamčita za poslovanje v skladu s predpisi, ali informacije, ki pristojnemu organu omogočajo pridobitev takega dokumenta.

3.   Če je bil izvajalcu že odobren status pooblaščenega gospodarskega subjekta v skladu s členom 5a Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (4), lahko ob vložitvi vloge za izdajo licence navede številko potrdila AEO, da lahko pristojni organ upošteva njegov status pooblaščenega gospodarskega subjekta.

4.   Na pisno zahtevo ustreznega pristojnega organa vlagatelj predloži vse ustrezne dodatne informacije.

5.   Če je vlagatelj fizična oseba, se točki (ii) in (iii) odstavka 2(b) ne uporabljata, točka (iv) odstavka 2(b) pa se uporablja samo, kadar je to ustrezno.

6.   Ne glede na ukrepe, sprejete v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 273/2004 in členom 26(3) Uredbe (ES) št. 111/2005, pristojni organi zavrnejo izdajo licence, če pogoji iz člena 3(2)(b) te uredbe niso izpolnjeni ali če obstajajo razlogi za sum, da so snovi s seznama namenjene nezakoniti proizvodnji narkotičnih drog ali psihotropnih snovi.

7.   V primeru trgovine med Unijo in tretjimi državami v skladu z Uredbo (ES) št. 111/2005 lahko pristojni organi bodisi omejijo veljavnost licence na obdobje, ki ni daljše od treh let, bodisi od izvajalcev zahtevajo, da v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od treh let, dokažejo, da so pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana, še vedno izpolnjeni.

Licence, izdane pred začetkom veljavnosti te uredbe, ostanejo veljavne.

8.   Licenca ni prenosljiva.

9.   Imetnik licence vloži vlogo za novo licenco, kadar:

(a)

se doda snov s seznama;

(b)

začne novo dejavnost;

(c)

se spremeni lokacija poslovnih prostorov, kjer se izvaja dejavnost.

V teh primerih obstoječa licenca preneha veljati na zgodnejšega od naslednjih datumov:

(i)

datum prenehanja veljavnosti, če je bil rok veljavnosti določen v skladu s členom 3(6) te uredbe ali v skladu s členom 3(5) Uredbe (ES) št. 273/2004;

(ii)

datum začetka veljavnosti nove licence.

10.   Odstavek 9 se uporablja tudi za licence, izdane pred dnem začetka uporabe te uredbe.

11.   Odstavki 2 do 6 ter 8, 9 in 10 se uporabljajo tudi za pridobitev licenc v skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 273/2004, z izjemo posebnih licenc.

12.   Javni organi iz člena 3(2) in (6) Uredbe (ES) št. 273/2004 pomenijo carinske in policijske organe ter uradne laboratorije pristojnih organov.

Člen 4

Primeri, v katerih licenca ni potrebna

Lekarne, veterinarske ambulante, carinski in policijski organi, oborožene sile in uradni laboratoriji pristojnih organov so lahko izvzeti iz obveznosti pridobitve licence v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 111/2005, če uporabljajo predhodne sestavine za prepovedane droge zgolj v okviru uradnih dolžnosti.

Izvajalci iz prvega odstavka so izvzeti tudi iz:

(a)

obveznosti predložitve dokumentacije v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 111/2005;

(b)

obveznosti imenovanja odgovornega uslužbenca iz člena 3(1) te uredbe.

Člen 5

Pogoji za izdajo registracije

1.   Za pridobitev registracije v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 111/2005 izvajalec imenuje uslužbenca, odgovornega za trgovino s snovmi s seznama, razvrščenimi v skupino 2 Priloge k navedeni uredbi, pristojni organ obvesti o imenu in kontaktnih podatkih tega uslužbenca ter ga takoj obvesti o vseh poznejših spremembah teh podatkov.

Odgovorni uslužbenec zagotovi, da so uvoz, izvoz ali posredniške dejavnosti v skladu z ustreznimi pravnimi določbami, ter je pooblaščen za zastopanje izvajalca in sprejemanje odločitev, potrebnih za izvajanje te naloge.

2.   Izvajalec, ki ravna s snovmi s seznama skupine 2 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005, vloži vlogo, ki vsebuje informacije in dokumentacijo iz člena 3(2)(b), z izjemo točk (vi), (x) in (xi) člena 3(2)(b), razen če jih zahteva pristojni organ.

Enako velja za izvajalca, ki izvaža snovi s seznama skupine 3 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005.

3.   Uporablja se tudi člen 3(3) in (4).

4.   Prvi pododstavek odstavka 2 in odstavka 3 se smiselno uporablja za izvajalce in uporabnike iz člena 3(6) Uredbe (ES) št. 273/2004 za snovi s seznama skupine 2 iz Priloge I k navedeni uredbi.

5.   Uporabniki snovi s seznama skupine 2A iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 273/2004 predložijo tudi informacije o uporabi snovi s seznama.

Člen 6

Primeri, v katerih registracija ni potrebna

Naslednje kategorije se lahko izvzamejo iz obveznosti registracije iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 111/2005:

(a)

lekarne, veterinarske ambulante, carinski in policijski organi, uradni laboratoriji pristojnih organov in oborožene sile, če uporabljajo predhodne sestavine za prepovedane droge v okviru svojih uradnih dolžnosti;

(b)

izvajalci, ki izvažajo snovi s seznama, razvrščene v skupino 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005, če skupna količina njihovega izvoza v predhodnem koledarskem letu (1. januar – 31. december) ne presega količin, navedenih v Prilogi I k tej uredbi. Če so navedene količine v tekočem koledarskem letu presežene, izvajalec nemudoma izpolni obveznost registracije;

(c)

izvajalci, ki izvažajo zmesi, ki vsebujejo snovi s seznama, razvrščene v skupino 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005, če količina snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes, v teku predhodnega koledarskega leta ni presegla količine iz Priloge I k tej uredbi. Če so navedene količine v tekočem koledarskem letu presežene, izvajalec nemudoma izpolni obveznost registracije.

Člen 7

Pogoji za izvzetje iz nekaterih zahtev

Za namene člena 6 Uredbe (ES) št. 273/2004 kupci svoje dobavitelje obvestijo, ali se ta člen zanje uporablja.

Člen 8

Merila za določitev zakonitega namena posla

1.   Izvajalec dokaže zakonit namen posla v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 111/2005 tako, da predloži informacijo o tem, da je pošiljka zapustila državo izvoza v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu s členom 12 Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi (5).

2.   V ta namen lahko uporabi vzorec iz Priloge II k tej uredbi ali predloži uvozno dovoljenje iz člena 20 Uredbe (ES) št. 111/2005 ali izjavo kupca iz člena 4 Uredbe (ES) št. 273/2004.

Člen 9

Informacije, ki se zahtevajo za spremljanje trgovine

1.   Za namene člena 8(2) Uredbe (ES) št. 273/2004 izvajalci v zgoščeni obliki obvestijo pristojne organe o količini uporabljenih ali dobavljenih snovi s seznama, v primeru dobave pa tudi podatke o dobavljeni količini vsaki tretji osebi.

Pri snoveh s seznama skupine 3 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 273/2004 se prvi odstavek uporablja le na zahtevo pristojnih organov.

2.   Za namene člena 9(2) Uredbe (ES) št. 111/2005 izvajalci pristojne organe obvestijo o:

(a)

izvozu snovi s seznama, ki so predmet izvoznega dovoljenja;

(b)

vsakem uvozu snovi s seznama skupine 1 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005, za katere se zahteva uvozno dovoljenje, ali vseh primerih, ko se snovi s seznama skupine 2 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005 vnesejo v prosto cono vrste nadzora II, dajo v odložni postopek, razen tranzitnega postopka, ali sprostijo v prosti promet;

(c)

vseh posredniških dejavnostih, ki vključujejo snovi s seznama skupin 1 in 2 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005.

3.   Med informacije iz odstavka 2(a) se vključijo namembne države, izvožene količine in referenčne številke izvoznih dovoljenj.

4.   Med informacije iz odstavka 2(b) se vključijo tretja država izvoza in referenčne številke uvoznih dovoljenj.

5.   Med informacije iz odstavka 2(c) se vključijo tretje države, ki so vključene v te posredniške dejavnosti, in izvozno oziroma uvozno dovoljenje. Na zahtevo pristojnih organov izvajalci predložijo dodatne informacije.

6.   Pristojni organi obravnavajo informacije iz tega člena kot zaupne poslovne informacije.

Člen 10

Pogoji za določitev seznamov namembnih držav za izvoz snovi s seznama skupin 2 in 3

Seznami iz člena 11(1) Uredbe (ES) št. 111/2005 vključujejo vse naslednje:

(a)

tretje države, s katerimi je Unija sklenila posebni sporazum o predhodnih sestavinah za prepovedane droge;

(b)

tretje države, ki zahtevajo predhodna uradna obvestila o izvozu v skladu s členom 12(10) Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988;

(c)

tretje države, ki zahtevajo predhodna uradna obvestila o izvozu v skladu s členom 24 Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988.

Seznami posameznih namembnih držav za izvoz snovi s seznama skupin 2 in 3 iz Priloge, omenjenih v točkah (a), (b) in (c), se objavijo na spletišču Komisije.

Člen 11

Merila za določitev poenostavljenih postopkov za predhodna uradna obvestila o izvozu

1.   V skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 111/2005 lahko pristojni organ v primeru izvoza, namenjenega za poenostavljeni postopek izdaje izvoznega dovoljenja, pošlje poenostavljeno predhodno obvestilo o izvozu, ki zajema več izvoznih poslov, izvedenih v določenem obdobju 6 ali 12 mesecev.

2.   Pristojni organ države izvoza pristojnemu organu v namembni tretji državi zagotovi informacije iz člena 13(1) Uredbe (ES) št. 111/2005.

3.   Pristojni organ ustrezno obvesti namembno državo in v ta namen uporabi spletni sistem opozarjanja pred izvozom (PEN) ali „večstransko obvestilo o kemikalijah“, določeno v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 12

Merila za določitev poenostavljenih postopkov za izdajo izvoznih dovoljenj

1.   Če isti izvoznik s sedežem v Uniji pogosto izvaža določeno snov s seznama, razvrščeno v skupini 3 in 4 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005, istemu uvozniku v isti namembni tretji državi, lahko na podlagi vloge zadevnega izvajalca pristojni organ izda izvozno dovoljenje po poenostavljenem postopku iz člena 19 navedene uredbe za obdobje 6 ali 12 mesecev.

Taka poenostavljena izdaja izvoznega dovoljenja se odobri le v naslednjih primerih:

(a)

če je izvajalec pri predhodni izvozni dejavnosti pokazal zmožnost izpolnjevanja vseh obveznosti v zvezi s tem izvozom in ni kršil ustrezne zakonodaje;

(b)

če se pristojni organ lahko prepriča v zakoniti namen navedenih izvoznih poslov.

2.   V vlogo za izdajo izvoznega dovoljenja po poenostavljenem postopku se vključi vsaj naslednje:

(a)

imena in naslovi izvoznika, uvoznika v tretji državi in končnega prejemnika;

(b)

ime snovi s seznama v skladu s Prilogo k Uredbi (ES) št. 111/2005 ali v primeru zmesi ali naravnega proizvoda njeno oziroma njegovo ime in oznako KN in ime vsake snovi s seznama, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod, v skladu s Prilogo k Uredbi (ES) št. 111/2005;

(c)

največja količina snovi s seznama, namenjena za izvoz;

(d)

predvideno časovno obdobje za izvozne posle.

3.   Pristojni organ sprejme odločitev glede vloge za izdajo izvoznega dovoljena po poenostavljenem postopku v 15 delovnih dneh od dneva prejema zahtevanih informacij.

4.   V primeru nujne medicinske pomoči in če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1(a) in (b) tega člena, pristojni organ sprejme odločitev o vlogi za izdajo poenostavljenega izvoznega dovoljenja za izvoz snovi s seznama skupine 4 iz Priloge k Uredbi (ES) št. 111/2005 takoj ali najpozneje v treh delovnih dneh od prejema vloge.

Člen 13

Pogoji in zahteve glede predložitve informacij o izvajanju ukrepov spremljanja

1.   Države članice Komisiji sporočijo informacije iz člena 32(1) Uredbe (ES) št. 111/2005 in člena 13(1) Uredbe (ES) št. 273/2004 v prvem mesecu po vsakem koledarskem četrtletju. V sporočila vključijo informacije o vseh primerih, v katerih je bila sprostitev snovi s seznama in snovi, ki niso na seznamu, začasno ustavljena ali v katerih so bile navedene snovi zadržane.

2.   Informacije zajemajo naslednje:

(a)

imena snovi;

(b)

poreklo, izvor in namembni kraj snovi, če so znani;

(c)

količino snovi, njihov carinski status in uporabljena prevozna sredstva.

3.   Komisija na koncu koledarskega leta vsem državam članicam sporoči informacije, ki jih je prejela v skladu z odstavkom 1.

Člen 14

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1277/2005 se razveljavi.

Člen 15

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. aprila 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 47, 18.2.2004, str. 1.

(2)  UL L 22, 26.1.2005, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 1277/2005 z dne 27. julija 2005 o določitvi izvedbenih pravil za Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbo Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (UL L 202, 3.8.2005, str. 7).

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti z dne 12. oktobra 1992 (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).

(5)  Sklep Sveta z dne 22. oktobra 1990 (UL L 326, 24.11.1990, str. 56).


PRILOGA I

Snov

Količina

Aceton (1)

50 kg

Etil eter (1)

20 kg

Metil etil keton (1)

50 kg

Toluen (1)

50 kg

Žveplova kislina

100 kg

Klorovodikova kislina

100 kg


(1)  Soli teh snovi, kadar je obstoj takšnih soli možen.


PRILOGA II

Image

Opombe

1.

Oblika vzorca ni zavezujoča.

2.

Zaporedne številke in besedilo vzorca so zavezujoči.

3.   Varstvo osebnih podatkov

Kadar Evropska komisija obdeluje osebne podatke, ki jih vsebuje ta dokument, se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Kadar pristojni organ države članice obdeluje osebne podatke, ki jih vsebuje ta dokument, se uporabljajo nacionalne določbe o izvajanju Direktive 95/46/ES.

Namen obdelave osebnih podatkov je spremljanje trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 273/2004, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1258/2013, ter med Unijo in tretjimi državami v skladu z Uredbo (ES) št. 111/2005, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1259/2013.

Nadzornik obdelave teh podatkov je pristojni nacionalni organ, ki mu je bil predložen ta dokument. Seznam pristojnih organov je objavljen na spletni strani Komisije:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

V skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami lahko Komisija in pristojni organi držav članic brez poseganja v veljavne določbe o varstvu podatkov v Uniji in z namenom nadzora in spremljanja nekaterih snovi, ki se pogosto uporabljajo za proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, sporočajo osebne podatke in informacije iz tega dokumenta ustreznim organom v tretjih državah.

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki bodo obdelani, in, kjer je to primerno, pravico do popravka, izbrisa ali blokiranja osebnih podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 oziroma nacionalno zakonodajo, ki izvaja Direktivo 95/46/ES.

Vsi zahtevki za uveljavitev pravice do dostopa, popravka, izbrisa ali blokiranja teh podatkov se predložijo v obravnavo pristojnemu organu, kateremu je bil predložen ta dokument.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sta člen 33 Uredbe (ES) št. 111/2005 in člen 13b Uredbe (ES) št. 273/2004.

Osebni podatki iz tega dokumenta se ne smejo hraniti dlje, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani.

V primeru spora se lahko pritožite pristojnemu nacionalnemu organu za varstvo podatkov. Kontaktni podatki nacionalnih organih za varstvo podatkov so na voljo na spletišču Generalnega direktorata za pravosodje Evropske komisije (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Če pritožba zadeva obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Evropska komisija, jo je treba nasloviti na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


PRILOGA III

Image

Opombe

1.

Oblika vzorca ni zavezujoča.

2.

Zaporedne številke in besedilo vzorca so zavezujoči. Polja v krepkem tisku je treba obvezno izpolniti.

3.

Nadaljnje podrobnosti o poljih:

 

Polje „Del A“: Navedite, ali zajema večstransko obvestilo o kemikalijah enega ali več izvoznih poslov. Kadar zajema več poslov, navedite predvideno časovno obdobje.

 

Polje 14 (Količina in teža): Pri večstranskem obvestilu o kemikalijah, ki zajema več izvoznih poslov, navedite največjo količino in težo.

 

Točka 18 (Datum odhoda): Pri večstranskem obvestilu o kemikalijah, ki zajema več izvoznih poslov, je treba v tem polju navesti končni predvideni datum odhoda.

4.   Varstvo osebnih podatkov

Kadar Evropska komisija obdeluje osebne podatke, ki jih vsebuje ta dokument, se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

Kadar pristojni organ države članice obdeluje osebne podatke, ki jih vsebuje ta dokument, se uporabljajo nacionalne določbe o izvajanju Direktive 95/46/ES.

Namen obdelave osebnih podatkov je spremljanje trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 273/2004, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1258/2013, ter med Unijo in tretjimi državami v skladu z Uredbo (ES) št. 111/2005, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1259/2013.

Nadzornik obdelave teh podatkov je pristojni nacionalni organ, ki mu je bil ta dokument predložen. Seznam pristojnih organov je objavljen na spletni strani Komisije:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

V skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami lahko Komisija in pristojni organi držav članic brez poseganja v veljavne določbe o varstvu podatkov v Uniji in z namenom nadzora in spremljanja nekaterih snovi, ki se pogosto uporabljajo za proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, sporočajo osebne podatke in informacije iz tega dokumenta ustreznim organom v tretjih državah.

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki bodo obdelani, in, kjer je to primerno, pravico do popravka, izbrisa ali blokiranja osebnih podatkov v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 oziroma nacionalno zakonodajo, ki izvaja Direktivo 95/46/ES.

Vsi zahtevki za uveljavitev pravice do dostopa, popravka, izbrisa ali blokiranja teh podatkov se predložijo v obravnavo pristojnemu organu, kateremu je bil predložen ta dokument.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov sta člen 33 Uredbe (ES) št. 111/2005 in člen 13b Uredbe (ES) št. 273/2004.

Osebni podatki iz tega dokumenta se ne smejo hraniti dlje, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani.

V primeru spora se lahko pritožite pristojnemu nacionalnemu organu za varstvo podatkov. Kontaktni podatki nacionalnih organih za varstvo podatkov so na voljo na spletišču Generalnega direktorata za pravosodje Evropske komisije (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Če pritožba zadeva obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Evropska komisija, jo je treba nasloviti na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


Top