Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0340

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 340/2014 z dne 1. aprila 2014 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 glede nekaterih pravil o javni intervenciji v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

OJ L 99, 2.4.2014, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; implicitno zavrnjeno 32016R1238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/340/oj

2.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 340/2014

z dne 1. aprila 2014

o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 glede nekaterih pravil o javni intervenciji v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) in zlasti točk (a), (b), (c) in (o) člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 1272/2009 (2) so bila določena podrobna pravila za izvajanje mehanizma javne intervencije v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (3). Uredbo (ES) št. 1234/2007 je 1. januarja 2014 razveljavila in nadomestila Uredba (EU) št. 1308/2013.

(2)

Poglavje I naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 uvaja številne spremembe sistema javne intervencije, ki se uporabljajo od 1. januarja 2014.

(3)

V sektorju žit in riža je bil odpravljen koncept intervencijskih centrov in sirek je črtan s seznama proizvodov, upravičenih do javne intervencije.

(4)

V sektorju mleka in mlečnih proizvodov se bo odkup masla in posnetega mleka v prahu izvajal prek sistema javnega razpisa, ki ga odpre Komisija, ko se dosežejo količine s fiksno ceno.

(5)

V govejem sektorju bo določitev najvišje odkupne cene temeljila na povprečni tržni ceni v državi članici ali regiji države članice. Poleg tega je bila prejšnja kategorija A trupov samcev razdeljena na novo kategorijo A in novo kategorijo Z za trupe govedi ter vključena v klasifikacijo iz Priloge IV k Uredbi (EU) št. 1308/2013; samci iz kategorije Z bodo upravičeni do javne intervencije.

(6)

Zato je primerno izvesti navedene spremembe tako, da se Uredba (EU) št. 1272/2009 ustrezno spremeni.

(7)

Ker je koncept intervencijskih centrov odpravljen, sta uredbi Komisije (EU) št. 1125/2010 (4) in (EU) št. 162/2011 (5) zastareli. Zaradi pravne varnosti bi bilo treba navedeni uredbi razveljaviti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1272/2009 se spremeni:

1.

naslov poglavja I naslova I se nadomesti z naslednjim:

„Področje uporabe, opredelitev in odobritev intervencijskih skladišč“;

2.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Intervencijska skladišča

1.   Za intervencijska skladišča (v nadaljnjem besedilu: skladišča), kjer se intervencijski proizvodi skladiščijo, so odgovorne intervencijske agencije v skladu s to uredbo in Uredbo (ES) št. 884/2006, zlasti v zvezi z vprašanji odgovornosti in nadzora, kot je določeno v členu 2 navedene uredbe.

2.   Intervencijske agencije zagotovijo, da skladišča izpolnjujejo vsaj pogoje iz člena 3 te uredbe. Skladišča za žita in riž morajo odobriti intervencijske agencije.

3.   Podatki o skladiščih za žita in riž se posodabljajo ter dajo na voljo državam članicam in javnosti v skladu s členom 55 te uredbe.“;

3.

člen 3 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Zahteve za skladišča“;

(b)

točka (a) odstavka 1 se črta;

(c)

drugi pododstavek odstavka 1 se nadomesti z naslednjim:

„Za namene tega odstavka ‚minimalna zmogljivost skladiščenja‘ pomeni minimalno zmogljivost, ki morda ni stalno na voljo, vendar se lahko doseže v obdobju, ko se izvaja odkup. Minimalne zmogljivosti skladiščenja veljajo za vsa žita in vse sorte riža, ki se odkupijo.“;

4.

v členu 8(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

za navadno pšenico, ječmen in koruzo: 80 ton;“;

5.

člen 10 se spremeni:

(a)

v odstavku 1(a) se točka (iv) nadomesti z naslednjim:

„(iv)

za žita in riž odobreno skladišče, za katerega ponudba velja, po najnižjih stroških ob upoštevanju člena 29; to skladišče ni skladišče, kjer se proizvod ob predložitvi ponudbe skladišči;“;

(b)

v odstavku 2 se besedna zveza „s členom 2(3)“ nadomesti z besedno zvezo „s členom 2(2)“;

6.

člen 16 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

razpisni postopek za odkup navadne pšenice, masla ali posnetega mleka v prahu za zneske, ki presegajo največjo ponujeno količino 3 milijonov ton, 50 000 ton oz. 109 000 ton;“;

(ii)

točka (b) se črta;

(b)

vstavi se nov odstavek 2a:

„2a.   Komisija lahko brez pomoči odbora iz člena 229(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6) začne razpisni postopek za odkup govejega mesa po kategoriji in državah članicah ali njihovih regijah na podlagi zadnjih dveh zabeleženih tedenskih tržnih cen v skladu s členom 13(1)(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Komisija lahko zaključi razpisni postopek po enakem postopku, in sicer po kategoriji in državah članicah ali njihovih regijah na podlagi zadnjih zabeleženih tedenskih tržnih cen.

(6)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.“;"

(c)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Pri rižu se lahko razpisni postopek omeji na posebne sorte ali eno ali več vrst neoluščenega riža, kakor so opredeljene v delu I, I.2 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1308/2013 (‚okroglozrnat riž‘, ‚srednjezrnat riž‘, ‚dolgozrnat riž A‘ ali ‚dolgozrnat riž B‘).“;

7.

v členu 21 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Za goveje meso se ponudbe ne obravnavajo, če je v vsaki državi članici ali njeni regiji ponujena cena višja od zabeležene povprečne tržne cene za kategorijo, preračunane v kakovost R3 z uporabo koeficientov, določenih v delu II Priloge III.“;

8.

v členu 26 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Če žit in riža ni mogoče dostaviti v skladišče, ki ga navede ponudnik iz člena 10(1)(a)(iv), intervencijska agencija imenuje drugo skladišče, kamor se mora opraviti dostava po najnižji ceni.“;

9.

v členu 31(2) se besedna zveza „s členom 2(3)“ nadomesti z besedno zvezo „s členom 2(2)“;

10.

v členu 32(5) se črta točka (i);

11.

v členu 47(3) se besede „… v skladu z deli IX, X in XI Priloge I“ nadomestijo z: „… v skladu z deloma IX in XI Priloge I“;

12.

člen 55 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Intervencijske agencije in skladišča za žita in riž“;

(b)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (b) se črta,

(ii)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

odobrena skladišča, in“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Seznam intervencijskih agencij in skladišč ter spremembe seznamov so dane na voljo državam članicam in javnosti z vsemi ustreznimi sredstvi prek informacijskih sistemov, ki jih je vzpostavila Komisija, vključno z objavo na internetu.“;

13.

Priloga I se spremeni v skladu z delom A Priloge k tej uredbi;

14.

Priloga III se spremeni v skladu z delom B Priloge k tej uredbi;

15.

seznam prilog se spremeni v skladu z delom C Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Uredbi (EU) št. 1125/2010 in (EU) št. 162/2011 se razveljavita.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. aprila 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (UL L 349, 29.12.2009, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 1125/2010 z dne 3. decembra 2010 o določitvi intervencijskih centrov za žita in spremembi Uredbe (ES) št. 1173/2009 (UL L 318, 4.12.2010, str. 10).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 162/2011 z dne 21. februarja 2011 o določitvi intervencijskih centrov za riž (UL L 47, 22.2.2011, str. 11).


PRILOGA

A.

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1272/2009 se spremeni:

1.

v delu I se točka (b) drugega odstavka nadomesti z naslednjim:

„(b)

za ječmen in koruzo merila iz Direktive 2002/32/ES.“;

2.

v delu II se črta stolpec z naslovom „Sirek“;

3.

del III se spremeni:

(a)

v točki 1.1 se črta tretji pododstavek;

(b)

točka 1.2 se spremeni:

(i)

v drugem pododstavku točke (a) se črtata besedi „in sirek“;

(ii)

v drugem pododstavku točke (b) se črtata besedi „in sirku“;

(iii)

v drugem pododstavku točke (c) se črtata besedi „in sirku“;

(iv)

drugi pododstavek točke (d) se nadomesti z naslednjim:

„Opredelitev ‚zrna, pri katerih je seme izgubilo barvo‘, ne velja za ječmen in koruzo.“;

(v)

v drugem pododstavku točke (e) se črtata besedi „in sirku“;

(vi)

točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f)

Lisasta zrna

Za durum pšenico je opredelitev določena s standardom EN 15587.

Opredelitev ‚lisasta zrna‘ ne velja za navadno pšenico, ječmen in koruzo.“;

(c)

v drugem odstavku točke 1.3 se črtata besedi „in sirku“;

(d)

točka 1.4 se spremeni:

(i)

v drugem pododstavku točke (a) se črtata besedi „in sirku“;

(ii)

v drugem pododstavku točke (b) se črtata besedi „in sirku“;

(iii)

v drugem pododstavku točke (c) se črtata besedi „in sirku“;

(iv)

drugi pododstavek točke (f) se nadomesti z naslednjim:

„Opredelitev ‚gnila zrna‘ ne velja za ječmen in koruzo.“;

(e)

točka 2.5 se črta;

4.

del IV se spremeni:

(a)

v drugi alinei točke (a) se črtata besedi „in sirek“;

(b)

točka (c) se črta;

5.

del V se spremeni:

(a)

v naslovu se črtata besedi „in sirek“;

(b)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se črtajo besede „ter 250 g za sirek“;

(ii)

četrti pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Del, ki je ostal na situ z odprtinami v obliki rež velikosti 1,0 mm se razdeli s pomočjo separatorja, da se pridobi delni vzorec 100 do 200 g pri koruzi. Delni vzorec se stehta. Razgrne se po mizi v tankem sloju. S pomočjo pincete ali lopatice se odstranijo druga žita, zrna, ki so jih napadli škodljivci, zrna, pregreta med sušenjem, nakaljena zrna, tuja zrna, poškodovana zrna, pleve in luske ter nečistoče živalskega izvora. Nato se oceni stanje zrna.“;

(iii)

v petem pododstavku se črtajo besede „in 1,8 mm pri sirku“;

6.

del IX se spremeni:

(a)

v prvem stolpcu tabele I se črtata besedi „in sirek“;

(b)

v prvem stolpcu tabele II se črtata besedi „in sirek“;

7.

del X se črta;

8.

del XI se spremeni:

(a)

v točki (a) se črtata besedi „in sirek“;

(b)

v točki (c) se črtata besedi „in sirku“;

(c)

v točki (d) se črtata besedi „in sirku“;

(d)

točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f)

če odstotek raznih nečistoč (črne primesi) presega 0,5 % pri durum pšenici in 1 % pri navadni pšenici, ječmenu in koruzi, velja znižanje cene v višini 0,1 EUR za vsako dodatno 0,1-odstotno točko;“;

(e)

točka (i) se črta.

B.

Priloga III k Uredbi (EU) št. 1272/2009 se spremeni:

1.

v delu I(1) se točke (a) in (b) nadomestita z naslednjim:

„(a)

meso nekastriranih samcev, starih od 12 mesecev do manj kot 24 mesecev (kategorija A);

(b)

meso kastriranih samcev, starejših od 12 mesecev (kategorija C);

(c)

meso samcev, starih od 8 mesecev do manj kot 12 mesecev (kategorija Z).“;

2.

del V se nadomesti z naslednjim:

„DEL V

Klasifikacija proizvodov

Za namene tega dela se kategorija Z nanaša samo na samce, kot so opisani v odstavku 1(c) dela I te priloge.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe U2/

Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/

Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/

Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/

Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi u nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

categoria A, clasa R2

categoria A, clasa R3

categoria Z, clasa R2

categoria Z, clasa R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

kategória A, akostná trieda R2

kategória A, akostná trieda R3

kategória Z, akostná trieda R2

kategória Z, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3“

C.

Seznam prilog k Uredbi (EU) št. 1272/2009 se spremeni:

1.

del V Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„Standardna metoda za določanje snovi, ki niso osnovno žito neoporečne kakovosti, za koruzo“;

2.

del X Priloge I se črta.


Top