EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0319

Uredba Komisije (EU) št. 319/2014 z dne 27. marca 2014 o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007 Besedilo velja za EGP

OJ L 93, 28.3.2014, p. 58–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; razveljavil 32019R2153

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/319/oj

28.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/58


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 319/2014

z dne 27. marca 2014

o taksah in pristojbinah, ki jih zaračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 593/2007

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 64(1) Uredbe,

po posvetovanju z upravnim odborom Evropske agencije za varnost v letalstvu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prihodki Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izhajajo iz prispevka Unije in katere koli evropske tretje države, s katero je Skupnost sklenila sporazume iz člena 66 Uredbe (ES) št. 216/2008, iz taks, ki jih za certifikate vplačajo vlagatelji, in potrdil, ki jih Agencija izda, ohrani ali spremeni, ter iz dajatev za objave, obravnavanje pritožb, usposabljanje in druge storitve, ki jih zagotavlja Agencija.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 593/2007 (2) je določila takse in dajatve, ki jih zaračunava Agencija. Vendar je treba tarife prilagoditi, da se zagotovi ravnovesje med stroški Agencije za izvajanje postopkov certificiranja in zagotavljanje storitev ter prihodki za kritje teh stroškov.

(3)

Takse in pristojbine, predvidene s to uredbo, bi morale biti določene pregledno, pravično in enotno.

(4)

Takse, ki jih zaračunava Agencija, ne bi smele ogrožati konkurenčnosti zadevnih evropskih industrij. Temeljiti bi morale na osnovi, ki upošteva plačilno sposobnost majhnih podjetij.

(5)

Varnost v civilnem letalstvu bi morala biti primarna skrb, Agencija pa bi morala pri opravljanju nalog, za katere je zadolžena, vseeno v celoti upoštevati stroškovno učinkovitost.

(6)

Geografski položaj podjetij na ozemljih držav članic ne bi smel biti diskriminatorni faktor. Zato bi bilo treba potne stroške, povezane s certifikacijskimi nalogami, ki se opravljajo v imenu takšnih podjetij, zbrati in razdeliti med vlagatelje.

(7)

Ta uredba predvideva možnost, da Agencija zaračunava takse za certifikacijske naloge, ki niso navedene v Prilogi k tej uredbi, vendar spadajo na področje, ki ga ureja Uredba (ES) št. 216/2008.

(8)

Vlagatelj bi moral imeti možnost zahtevati predračun ocenjenega zneska, ki ga je treba plačati za certifikacijsko nalogo ali zagotovljeno storitev. Merila za določitev zneska bi morala biti jasna, enotna in javna. Kadar tega zneska vnaprej ni mogoče natančno določiti, bi morala Agencija določiti pregledna načela za oceno zneska, ki ga je treba plačati za izvedbo certifikacijske naloge ali za storitev.

(9)

Določiti bi bilo treba roke za plačilo taks in pristojbin, ki se zaračunavajo v skladu s to uredbo.

(10)

V primeru neplačila bi bilo treba določiti ustrezna pravna sredstva, na primer zaustavitev ustreznih procesov predložitve vloge, razveljavitev ustreznih odobritev, preprečitev nadaljnjega opravljanja certifikacijske naloge in storitev za istega vlagatelja ter izterjava neporavnanega zneska z razpoložljivimi sredstvi.

(11)

Industriji bi bilo treba omogočiti dober finančen pregled in možnost vnaprejšnjega izračuna zneska taks in pristojbin, ki ga bo morala plačati. Istočasno je treba zagotavljati ravnotežje med celotnim stroškom, ki ga ima Agencija z vodenjem certifikacijskih nalog in zagotavljanjem storitev, in skupno vsoto taks in pristojbin, ki jih zaračuna. V skladu z določbami okvirne finančne uredbe (3) bi bilo treba določiti takšno višino taks in pristojbin, da se prepreči primanjkljaj ali znatno kopičenje presežka. Zato bi morala biti revizija višine taks in pristojbin obvezna, če se na osnovi finančnih rezultatov in napovedi Agencije znaten primanjkljaj ali presežek ponavlja.

(12)

Pred vsako spremembo taks bi se bilo treba posvetovati z zainteresiranimi stranmi. Poleg tega bi morala Agencija zainteresiranim stranem redno zagotavljati informacije o načinu izračuna taks in podlagi za izračun. Te informacije bi morale zainteresiranim stranem zagotoviti vpogled v stroške in storilnost Agencije.

(13)

Tarife, ki so določene v tej uredbi, bi morale temeljiti na napovedih Agencije glede njene delovne obremenitve in s tem povezanih stroškov. Revizija tarif bi se morala izvesti po postopku, ki omogoča spremembe brez nepotrebnega odlašanja na podlagi izkušenj Agencije, pridobljenih pri izvajanju te uredbe, stalno spremljanje virov in metodologije dela ter s tem povezano večjo učinkovitost in ki hkrati zagotavlja redno ocenjevanje finančnih potreb. V zvezi s tem je treba poudariti, da bo Agencija najpozneje do januarja 2016 dolžna kriti, od prihodka iz taks in pristojbin, prispevke v pokojninske sisteme svojega osebja, ki se financirajo iz taks in pristojbin Agencije. Takse in pristojbine bo treba prilagoditi, da bodo lahko zadostile navedeni finančni zahtevi.

(14)

Stroški, povezani s storitvami, ki jih opravlja Agencija na področju upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa (ATM/ANS), bodo morali postati upravičeni do financiranja iz pristojbin, ki se naložijo uporabnikom navigacijskih služb zračnega prometa v skladu s členom 6 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 391/2013 (4).

(15)

Smiselno je, da je celotno plačilo pristojbine za pritožbo zoper odločbe Agencije predpogoj za dopustnost pritožbe.

(16)

Sporazumi iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. 216/2008 bi morali biti podlaga za oceno dejanskega opravljenega dela pri certifikaciji proizvodov iz tretjih držav. Proces Agencije za potrjevanje certifikatov, ki jih izdajo tretje države, s katerimi ima Unija sklenjen ustrezen sporazum, je načelno opisan v teh sporazumih, pri čemer bi se moralo vloženo delo razlikovati od tistega, ki je potrebno v procesu potrjevanja, ki ga opravi Agencija.

(17)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(18)

Uredbo (ES) št. 593/2007 bi bilo zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa, v katerih primerih morajo biti plačane takse in pristojbine, višino teh taks in pristojbin ter način njihovega plačila.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„takse“ pomenijo zneske, ki jih zaračuna Agencija in jih morajo plačati vlagatelji za certifikacijske naloge;

(b)

„pristojbine“ pomenijo zneske, ki jih zaračuna Agencija in jih morajo plačati vlagatelji za storitve, ki jih zagotavlja Agencija, razen za certifikacije ali v primeru pritožbe fizična ali pravna oseba, ki vlaga pritožbo;

(c)

„certifikacijska naloga“ pomeni vse dejavnosti, ki jih izvaja Agencija neposredno ali posredno za izdajo, ohranitev ali spremembo certifikatov v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili;

(d)

„storitev“ pomeni vse dejavnosti, ki jih izvaja Agencija, razen certifikacijske naloge, vključno z dobavo blaga;

(e)

„vlagatelj“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki zahteva certifikacijsko nalogo ali storitev, ki jo zagotavlja Agencija.

Člen 3

Določitev taks in pristojbin

1.   Takse in pristojbine zahteva in zaračunava Agencija izključno v skladu s to uredbo.

2.   Države članice ne zaračunavajo taks za certifikacijske naloge, tudi če jih izvajajo za Agencijo. Agencija povrne državam članicam stroške za certifikacijske naloge, ki so jih slednje izvedle za Agencijo.

3.   Vse takse in pristojbine so izražene in plačljive v eurih.

4.   Zneski iz delov I in II Priloge se vsako leto indeksirajo na stopnjo inflacije v skladu z metodo, določeno v Delu IV Priloge.

5.   Z odstopanjem od taks, navedenih v Prilogi, lahko za takse, ki se plačajo za certifikacijske naloge, opravljene v okviru dvostranskega sporazuma med Unijo in tretjo državo, veljajo posebne določbe, predpisane v ustreznem dvostranskem sporazumu.

Člen 4

Plačilo taks in pristojbin

1.   Agencija določi pogoje plačila taks in pristojbin, pri čemer navede, pod katerimi pogoji jih Agencija zaračunava za certifikacijske naloge in storitve. Agencija objavi pogoje na svoji spletni strani.

2.   Vlagatelj plača dolgovani znesek v celoti, vključno z morebitnimi bančnimi stroški, povezanimi s plačilom, v 30 koledarskih dneh od datuma, ko je bil vlagatelj obveščen o računu.

3.   Če po preteku obdobja iz odstavka 2 Agencija ni prejela plačila računa, lahko zaračuna obresti za vsak koledarski dan zamude.

4.   Obrestna mera je mera, ki jo uporablja Evropska centralna banka pri svojih glavnih operacijah refinanciranja, kot je objavljena v seriji C Uradnega lista Evropske unije, veljavna na prvi koledarski dan meseca roka za plačilo, povečana za osem odstotnih točk.

5.   Kadar ima Agencija dokaze o tem, da je ogrožena finančna sposobnost vlagatelja, lahko vlogo zavrne, razen če vlagatelj predloži bančno garancijo ali zavarovani depozit.

6.   Agencija lahko vlogo zavrne, kadar vlagatelj ne izpolni svojih plačilnih obveznosti, ki izhajajo iz certifikacijskih nalog ali storitev, ki jih izvaja Agencija, razen če vlagatelj plača neporavnane zneske, dolgovane za izvedene certifikacijske naloge ali storitve.

Člen 5

Potni stroški

1.   Kadar se certifikacijska naloga ali storitev iz točke 1 v Delu I in Delu II Priloge delno ali v celoti opravi zunaj ozemlja držav članic, vlagatelj plača potne stroške, ki se določijo z enačbo:

Formula

2.   Za storitve, navedene v točki 2 v Delu II, vlagatelj plača, ne glede na geografsko lokacijo, kjer se storitev izvede, potne stroške, ki se določijo z enačbo:

Formula

3.   Za enačbe iz odstavkov 1 in 2 velja naslednje:

d

=

potni stroški;

v

=

stroški prevoza;

a

=

uradne postavke Komisije za dnevnice, ki krijejo nastanitev, hrano, prevoze v okolici kraja opravljanja dela in druge izdatke (5);

h1

=

čas potovanja (število ur, ki jih porabijo izvedenci, sorazmerno z zadevnim potovanjem), ki se zaračuna na podlagi urne postavke, določene v točki 1 v Delu II Priloge;

h2

=

čas potovanja (število ur, ki jih porabijo izvedenci, sorazmerno z zadevnim potovanjem), ki se zaračuna na podlagi urne postavke, določene v točki 2 v Delu II Priloge;

e

=

povprečni stroški potovanja na ozemlju držav članic, vključno s povprečnimi stroški prevoza in povprečnim časom potovanja na ozemlju držav članic, pomnožen z urno postavko, določeno v točki 1 v Delu II Priloge. Ta element je predmet letnega pregleda in indeksacije.

Člen 6

Predračun

1.   Vlagatelj lahko zahteva predračun zneskov, ki jih mora plačati.

2.   Kadar vlagatelj zahteva predračun ali njegovo spremembo, se dejavnosti začasno prekinejo, dokler Agencija ne pripravi zadevnega predračuna in ga vlagatelj sprejme.

3.   Agencija predračun spremeni, če se izkaže, da je postopek enostavnejši ali hitrejši od sprva predvidenega, ali če je nasprotno bolj zapleten in počasnejši, kot je Agencija lahko razumno predvidela.

POGLAVJE II

TAKSE

Člen 7

Splošne določbe v zvezi s plačilom taks

1.   Certifikacijska naloga je pogojena s predhodnim plačilom celotnega dolgovanega zneska takse, razen če se Agencija odloči drugače po ustreznem upoštevanju finančnih tveganj. Agencija lahko za takso izda račun v enem obroku, potem ko prejme vlogo, ali na začetku letnega obdobja ali obdobja nadzora.

2.   Taksa, ki jo mora za določeno certifikacijsko nalogo plačati vlagatelj, je sestavljena iz:

(a)

pavšalne takse iz Dela I Priloge ali

(b)

spremenljive takse.

3.   Spremenljiva taksa iz točke (b) odstavka 2 se določi s pomnožitvijo dejanskega števila delovnih ur in urne postavke, določene v točki 1 v Delu II Priloge.

4.   Pri uporabi prihodnjih uredb v zvezi s postopki certificiranja, ki jih mora izvajati Agencija v skladu z zadevnimi določbami iz Uredbe (ES) št. 216/2008, lahko Agencija v skladu s točko 1 v Delu II Priloge zaračunava takse za certifikacijske naloge, ki niso navedene v Prilogi, dokler ne bo v to uredbo mogoče vključiti posebnih določb o zadevnih taksah, ki jih bo zaračunavala Agencija.

Člen 8

Plačilna obdobja

1.   Takse iz tabel 1 do 4 v Delu I Priloge se zaračunavajo za posamezne vloge in za obdobje 12 mesecev. Za obdobje po prvih 12 mesecih takse znašajo 1/365 zadevne letne takse na dan.

2.   Takse iz tabele 5 v Delu I Priloge se zaračunavajo za posamezne vloge.

3.   Takse iz tabele 6 v Delu I Priloge se zaračunavajo za obdobje 12 mesecev.

4.   Takse za organizacije iz tabel 7 do 11 v Delu I Priloge se zaračunavajo, kakor sledi:

(a)

takse za odobritev se zaračunavajo za posamezne vloge;

(b)

takse za nadzor se zaračunavajo za obdobje 12 mesecev;

(c)

z vsako spremembo organizacije, ki vpliva na njeno odobritev, se ponovno izračuna taksa za nadzor, ki jo je treba plačati v naslednjih 12 mesecih.

Člen 9

Zavrnitev vloge

1.   Vloga se lahko zavrne, če plačilo taks za certifikacijsko nalogo ni bilo izvedeno do izteka roka iz člena 4(2) in po posvetovanju Agencije z vlagateljem.

2.   Preostanek dolgovane takse, izračunane na urni osnovi za tekoče obdobje dvanajstih mesecev, ki pa ne presega zadevne pavšalne takse, se plača v celoti, ko Agencija prekine certifikacijsko nalogo, in sicer skupaj s potnimi stroški in vsemi drugimi dolgovanimi zneski, v naslednjih primerih:

(a)

če Agencija zavrne vlogo ali

(b)

če mora Agencija prekiniti certifikacijsko nalogo, ker vlagatelj:

(i)

nima zadostnih sredstev;

(ii)

ne izpolnjuje veljavnih zahtev ali

(iii)

sprejme odločitev, da bo preklical vlogo ali projekt odložil na pozneje.

3.   Kadar na zahtevo vlagatelja Agencija nadaljuje s prekinjeno certifikacijsko nalogo, Agencija zaračuna novo takso ne glede na takse, ki so bile že plačane za prekinjene postopke.

Člen 10

Začasni odvzem ali preklic certifikata

1.   Če plačilo neporavnanih taks ni bilo izvedeno do izteka roka iz člena 4(2), lahko Agencija po posvetovanju z vlagateljem začasno odvzame ali prekliče zadevni certifikat.

2.   Če Agencija začasno odvzame certifikat zaradi neplačila letne takse ali takse za nadzor ali ker vlagatelj ne izpolnjuje veljavnih zahtev, se zadevno obdobje takse nadaljuje in vlagatelj plača za obdobje, ko je bil certifikat začasno odvzet.

3.   Če Agencija certifikat prekliče, se preostanek dolgovane takse, izračunane na urni osnovi za tekoče obdobje dvanajstih mesecev, ki pa ne presega zadevne pavšalne takse, plača v celoti skupaj z vsemi drugimi zneski, ki se takrat dolgujejo.

Člen 11

Odpoved ali prenos certifikatov

Če se imetnik certifikata odpove certifikatu ali ga prenese, se preostanek dolgovane takse, izračunane na urni osnovi za tekoče obdobje dvanajstih mesecev, ki pa ne presega zadevne pavšalne takse, plača v celoti na dan odpovedi ali prenosa skupaj s potnimi stroški in vsemi drugimi zneski, ki se takrat dolgujejo.

Člen 12

Certifikacijske naloge na podlagi izjem

Zaračunana taksa se lahko izjemoma poveča zaradi kritja stroškov Agencije pri izpolnjevanju posebnih zahtev vlagatelja, če se zaradi navedenih zahtev za izvedbo certifikacijske naloge izjemoma:

(a)

določijo kategorije osebja, ki jih Agencija sicer ne bi določila, če bi sledila standardnim postopkom, ali

(b)

določi takšno število osebja, da se postopek izvede hitreje kot standardni postopki Agencije.

POGLAVJE III

PRISTOJBINE

Člen 13

Pristojbine

1.   Višina pristojbin, ki jih zaračunava Agencija za storitve, navedene na seznamu iz točke 1 v Delu II Priloge, je enaka realnemu strošku opravljene storitve. V ta namen se čas, ki ga Agencija porabi, obračuna po urni postavki, navedeni v tem seznamu.

2.   Višina pristojbin, ki jih zaračunava Agencija za storitve, ki niso navedene na seznamu iz točke 1 v Delu II Priloge, je enaka realnemu strošku opravljene storitve. V ta namen se čas, ki ga Agencija porabi za izvajanje storitve, obračuna po urni postavki iz točke 2 v Delu II Priloge.

3.   Morebitni stroški Agencije, ki nastanejo pri izvajanju določenih storitev in jih ni mogoče ustrezno določiti in zaračunati na podlagi urne postavke, se zaračunajo v skladu z internimi upravnimi postopki.

Člen 14

Čas zaračunavanja pristojbin

Razen če se Agencija odloči drugače po ustreznem upoštevanju finančnih tveganj, se pristojbine zaračunajo pred izvedbo storitve.

POGLAVJE IV

PRITOŽBE

Člen 15

Obravnava pritožb

1.   Pristojbine se zaračunavajo za obravnavo pritožbe, vložene v skladu s členom 44 Uredbe (ES) št. 216/2008. Višina pristojbin se izračuna v skladu z metodo, določeno v Delu III Priloge. Pritožba je dopustna šele, ko je bila plačana dajatev za pritožbo v roku iz odstavka 3.

2.   Pravna oseba, ki vlaga pritožbo, Agenciji predloži listino pooblaščenega uradnika, v kateri je naveden prihodek pritožnika. Navedeni certifikat se predloži skupaj s pritožbo.

3.   Pristojbine za pritožbe se plačajo v skladu z veljavnim postopkom, ki ga določi Agencija, v 60 koledarskih dneh po datumu vložitve pritožbe pri Agenciji.

4.   Če se o pritožbi odloči v prid pritožnika, Agencija povrne plačane pristojbine za pritožbo.

POGLAVJE V

POSTOPKI AGENCIJE

Člen 16

Splošne določbe

1.   Agencija razlikuje med svojimi prihodki in odhodki, ki so vezani na certifikacijske naloge in zagotovljene storitve.

Da se omogoči razlikovanje med prihodki in odhodki iz prvega pododstavka:

(a)

se takse in pristojbine, ki jih zaračunava Agencija, vodijo na posebnem računu in so predmet ločenega računovodskega postopka;

(b)

Agencija za svoje prihodke in odhodke pripravi in vodi analitično računovodstvo.

2.   Takse in pristojbine so vključene v začasno globalno oceno do začetka vsakega poslovnega leta. Ocena je narejena na osnovi predhodnih finančnih rezultatov Agencije, predvidenega stanja odhodkov in prihodkov ter predvidenega delovnega načrta.

3.   Če ob zaključku poslovnega leta skupen prihodek iz taks, ki predstavlja namenski prihodek v skladu s členom 64(5) Uredbe (ES) št. 216/2008, presega skupne stroške certifikacijskih nalog, se presežek uporabi za financiranje certifikacijskih nalog v skladu s členom 19(1)(a) finančne uredbe Agencije.

Člen 17

Ocena in revizija

1.   Agencija Komisiji, upravnemu odboru in svetovalnemu organu zainteresiranih strank, ustanovljenemu v skladu s členom 33(4) Uredbe (ES) št. 216/2008, vsako leto predloži informacije o elementih, ki se uporabljajo kot podlaga za določanje višine taks. Navedene informacije vključujejo predvsem razčlenitev stroškov v zvezi s preteklimi in prihodnjimi leti.

2.   Prilogo k tej uredbi Agencija redno pregleduje, da zagotovi, da so pomembne informacije v zvezi s temeljnimi domnevami za predvidene prihodke in odhodke Agencije ustrezno upoštevane v zneskih taks in pristojbin, ki jih zaračunava Agencija.

Ta uredba se lahko po potrebi revidira najpozneje pet let po začetku njene veljavnosti. Po potrebi se spremeni, zlasti ob upoštevanju prihodka Agencije in njenih ustreznih stroškov.

3.   Agencija se pred podajo mnenja o kateri koli predlagani spremembi višine taks in dajatev iz Priloge posvetuje s svetovalnim organom zainteresiranih strank iz odstavka 1. Med tem posvetovanjem Agencija pojasni razloge za predlagano spremembo.

POGLAVJE VI

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 593/2007 se razveljavi.

Člen 19

Prehodne določbe

1.   Ta uredba se uporablja na naslednji način:

(a)

takse za vloge iz Dela I in Dela II Priloge se uporabljajo za vse vloge, vložene po začetku veljavnosti te uredbe;

(b)

letne takse in takse za nadzor iz tabel 1 do 4 in 6 do 12 iz Dela I Priloge se uporabljajo za katero koli tekočo certifikacijsko nalogo od prvega letnega obroka za plačilo po začetku veljavnosti te uredbe;

(c)

urne postavke, določene v Delu II Priloge, se uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe za vse tekoče postopke, ki se zaračunavajo na urni osnovi;

(d)

indeksacija iz člena 3(4) se izvede vsako leto 1. januarja po začetku veljavnosti te uredbe, izvajati pa se začne januarja 2015.

2.   Z odstopanjem od člena 18 se določbe uredb Komisije (ES) št. 488/2005 (6) in (ES) št. 593/2007 še naprej uporabljajo za vse takse in pristojbine, ki so zunaj področja uporabe te uredbe, v skladu z odstavkom 20.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 593/2007 z dne 31. maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (UL L 140, 1.6.2007, str. 3).

(3)  Osnutek delegirane uredbe Komisije o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002, ki naj bi začela veljati 1. januarja 2014.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L 128, 9.5.2013, str. 31).

(5)  Glej „veljavne postavke za dnevnice“, objavljene na spletni strani Komisije EuropeAid (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm) in zadnjič posodobljene 5. julija 2013.

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 488/2005 z dne 21. marca 2005 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (UL L 81, 30.3.2005, str. 7).


PRILOGA

VSEBINA:

Del I:

Naloge, za katere se zaračunava pavšalna taksa

Del II:

Naloge, ki se zaračunavajo na urni osnovi

Del III:

Pristojbine za pritožbe

Del IV:

Letna stopnja inflacije

Del V:

Pojasnilo

DEL I

Naloge, za katere se zaračunava pavšalna taksa

Tabela 1

Certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami

(iz poddela B in poddela O v oddelku A Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 748/2012) (1)

 

Pavšalna taksa (EUR)

Zrakoplov z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

1 785 000

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

1 530 000

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

510 000

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg (tudi visoko zmogljivi zrakoplovi)

382 500

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

263 800

Do 2 000 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

13 940

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

6 970

Lahka športna letala

5 230

Rotoplan

Velik

464 000

Srednji

185 600

Majhen

23 240

Zelo lahek rotoplan

23 240

Drugo

Baloni

6 970

Velike zračne ladje

38 630

Srednje velike zračne ladje

15 450

Majhne zračne ladje

7 730

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

395 000

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

263 300

Neturbinski motorji

34 860

Motorji CS-22.H, CS-VLR Dodatek B

17 430

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW nad 5 700 kg

11 910

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW do 5 700 kg

3 400

Propeler razreda CS-22J

1 700

Deli in naprave

Vrednost nad 20 000 EUR

8 780

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

5 020

Vrednost pod 2 000 EUR

2 910

Pomožni agregat (APU)

208 800


Tabela 2

Izvedenke za certifikate tipa in certifikate tipa z omejitvami

 

Pavšalna taksa (2) (EUR)

Zrakoplov z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

614 100

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

368 500

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

245 600

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg (tudi visoko zmogljivi zrakoplovi)

196 500

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

93 000

Do 2 000 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

3 250

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

2 790

Lahka športna letala

2 090

Rotoplan

Velik

185 600

Srednji

116 000

Majhen

11 600

Zelo lahek rotoplan

6 970

Drugo

Baloni

2 790

Velike zračne ladje

23 200

Srednje velike zračne ladje

9 280

Majhne zračne ladje

4 640

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

80 800

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

69 600

Neturbinski motorji

11 620

Motorji CS-22.H, CS-VLR Dodatek B

5 810

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW nad 5 700 kg

2 910

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW do 5 700 kg

890

Propeler razreda CS-22J

450

Deli in naprave

Vrednost nad 20 000 EUR

 

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

 

Vrednost pod 2 000 EUR

 

Pomožni agregat (APU)

53 900


Tabela 3

Dodatni certifikati tipa

(iz poddela E v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012)

 

Pavšalna taksa (3) (EUR)

 

Zapleten

Standarden

Preprost

Zrakoplov z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

60 200

12 850

3 660

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

36 130

10 280

2 880

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

24 090

7 710

2 620

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg (tudi visoko zmogljivi zrakoplovi)

14 450

5 140

2 620

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

4 420

2 030

1 020

Do 2 000 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

1 860

1 160

580

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

290

290

290

Lahka športna letala

220

220

220

Rotoplan

Velik

46 400

6 960

2 320

Srednji

23 200

4 640

1 860

Majhen

9 280

3 480

1 160

Zelo lahek rotoplan

1 050

460

290

Drugo

Baloni

990

460

290

Velike zračne ladje

11 600

9 280

4 640

Srednje velike zračne ladje

4 640

3 710

1 860

Majhne zračne ladje

2 320

1 860

930

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

11 600

6 960

4 640

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

6 960

5 460

3 640

Neturbinski motorji

3 250

1 450

730

Motorji CS-22.H, CS-VLR Dodatek B

1 630

730

350

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW nad 5 700 kg

2 320

1 160

580

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW do 5 700 kg

1 740

870

440

Propeler razreda CS-22J

870

440

220

Deli in naprave

Vrednost nad 20 000 EUR

 

 

 

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

 

 

 

Vrednost pod 2 000 EUR

 

 

 

Pomožni agregat (APU)

6 960

4 640

2 320


Tabela 4

Večje spremembe in večja popravila

(iz poddelov D in M v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012)

 

Pavšalna taksa (4) (EUR)

 

Zapleten

Standarden

Preprost

Zrakoplov z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

50 800

9 330

3 330

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

25 420

7 000

2 140

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

20 340

4 670

1 670

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg (tudi visoko zmogljivi zrakoplovi)

12 710

2 330

1 670

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

3 490

1 630

810

Do 2 000 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

1 280

580

290

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

290

290

290

Lahka športna letala

220

220

220

Rotoplan

Velik

34 800

6 960

2 320

Srednji

18 560

4 640

1 620

Majhen

7 430

3 480

930

Zelo lahek rotoplan

990

460

290

Drugo

Baloni

990

460

290

Velike zračne ladje

9 280

6 960

4 640

Srednje velike zračne ladje

3 710

2 780

1 860

Majhne zračne ladje

1 860

1 390

930

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

6 410

2 360

1 420

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

3 480

1 180

710

Neturbinski motorji

1 510

700

350

Motorji CS-22.H, CS-VLR Dodatek B

700

350

290

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW nad 5 700 kg

1 250

290

290

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW do 5 700 kg

940

290

290

Propeler razreda CS-22J

470

150

150

Deli in naprave

Vrednost nad 20 000 EUR

 

 

 

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

 

 

 

Vrednost pod 2 000 EUR

 

 

 

Pomožni agregat (APU)

3 480

1 160

700


Tabela 5

Manjše spremembe in manjša popravila

(iz poddelov D in M v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012)

 

Pavšalna taksa (5) (EUR)

Zrakoplov z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

890

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

890

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

890

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg (tudi visoko zmogljivi zrakoplovi)

890

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

290

Do 2 000 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

290

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

290

Lahka športna letala

220

Rotoplan

Velik

460

Srednji

460

Majhen

460

Zelo lahek rotoplan

290

Drugo

Baloni

290

Velike zračne ladje

810

Srednje velike zračne ladje

460

Majhne zračne ladje

460

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

600

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

600

Neturbinski motorji

290

Motorji CS-22.H, CS-VLR Dodatek B

290

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW nad 5 700 kg

290

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW do 5 700 kg

290

Propeler razreda CS-22J

150

Deli in naprave

Vrednost nad 20 000 EUR

 

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

 

Vrednost pod 2 000 EUR

 

Pomožni agregat (APU)

460


Tabela 6

Letne takse za imetnike certifikatov tipa in certifikatov tipa z omejitvami EASA ter drugih certifikatov tipa, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008

(iz poddela B in poddela O v oddelku A Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 748/2012)

 

Pavšalna taksa (6)  (7)  (8) (EUR)

 

Projekt EU

Projekt zunaj EU

Zrakoplov z nepremičnimi krili

Nad 150 000 kg

1 078 000

385 400

Nad 50 000 kg in do 150 000 kg

852 900

252 600

Nad 22 000 kg in do 50 000 kg

257 000

96 300

Nad 5 700 kg in do 22 000 kg (tudi visoko zmogljivi zrakoplovi)

42 010

14 270

Nad 2 000 kg in do 5 700 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

4 650

1 630

Do 2 000 kg (razen visoko zmogljivih zrakoplovov)

2 320

780

Zelo lahka letala, motorna jadralna letala in jadralna letala

1 050

350

Lahka športna letala

780

260

Rotoplan

Velik

105 600

33 780

Srednji

52 800

18 610

Majhen

20 880

7 710

Zelo lahek rotoplan

3 490

1 160

Drugo

Baloni

1 050

350

Velike zračne ladje

3 480

1 160

Srednje velike zračne ladje

2 320

770

Majhne zračne ladje

1 860

620

Pogon

Turbinski motorji z vzletno močjo nad 25 KN ali vzletno izhodno močjo nad 2 000 kW

107 100

31 870

Turbinski motorji z vzletno močjo do 25 KN ali vzletno izhodno močjo do 2 000 kW

53 550

26 650

Neturbinski motorji

1 160

410

Motorji CS-22.H, CS-VLR Dodatek B

580

290

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW nad 5 700 kg

870

290

Propeler za uporabo na zrakoplovu z MTOW do 5 700 kg

440

150

Propeler razreda CS-22J

220

70

Deli in naprave

Vrednost nad 20 000 EUR

4 500

1 500

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

2 250

750

Vrednost pod 2 000 EUR

1 130

540

Pomožni agregat (APU)

85 000

26 000


Tabela 7 A

Odobritev projektivne organizacije

(iz poddela J v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012)

(EUR)

Taksa za odobritev

 

DOA 1A

DOA 1B

DOA 2A

DOA 1C

DOA 2B

DOA 3A

DOA 2C

DOA 3B

DOA 3C

Zadevno osebje - pod 10

13 600

10 700

8 000

5 400

4 180

10 do 49

38 250

27 320

16 390

10 930

 

50 do 399

109 300

82 000

54 600

41 830

 

400 do 999

218 600

163 900

136 600

115 000

 

1 000 do 2 499

437 200

 

 

 

 

2 500 do 5 000

655 700

 

 

 

 

Nad 5 000

3 643 000

 

 

 

 

Taksa za nadzor

Zadevno osebje - pod 10

6 800

5 350

4 000

2 700

2 090

10 do 49

19 130

13 660

8 200

5 460

 

50 do 399

54 600

40 980

27 320

21 860

 

400 do 999

109 300

82 000

68 300

60 100

 

1 000 do 2 499

218 600

 

 

 

 

2 500 do 5 000

327 900

 

 

 

 

Nad 5 000

1 822 000

 

 

 

 


Tabela 7 B

Alternativni postopki odobritve projektivne organizacije

(iz poddela J v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012)

(EUR)

Kategorija

Opis

Alternativni postopki odobritve projektivne organizacije

1A

Certifikacija tipa

7 500

1B

Certifikat tipa – samo stalna plovnost

3 000

2A

Dodatni certifikati tipa (STC) in/ali večja popravila

6 000

2B

STC in/ali večja popravila – samo stalna plovnost

2 500

3A

ETSOA

6 000

3B

ETSOA – samo stalna plovnost

3 000


Tabela 8

Odobritev proizvodne organizacije

(iz poddela G v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012)

(EUR)

 

Taksa za odobritev

Taksa za nadzor

Prihodek (9) pod 1 milijonom EUR

10 460

7 550

Med 1 000 000 in 4 999 999

58 000

36 790

Med 5 000 000 in 9 999 999

206 400

49 050

Med 10 000 000 in 49 999 999

309 600

73 600

Med 50 000 000 in 99 999 999

358 000

174 000

Med 100 000 000 in 499 999 999

417 600

232 000

Med 500 000 000 in 999 999 999

732 100

464 000

Nad 999 999 999

2 784 000

2 207 000


Tabela 9

Odobritve vzdrževalne organizacije

(iz poddela F Priloge I in Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003 (10))

(EUR)

 

Taksa za odobritev (11)

Taksa za nadzor (11)

Zadevno osebje - pod 5

3 490

2 670

Med 5 in 9

5 810

4 650

Med 10 in 49

15 000

12 000

Med 50 in 99

24 000

24 000

Med 100 in 499

32 080

32 080

Med 500 in 999

44 300

44 300

Nad 999

62 200

62 200

Tehnični ratingi

Pavšalna taksa na podlagi tehničnega ratinga (12)

Pavšalna taksa na podlagi tehničnega ratinga (12)

A 1

12 780

12 780

A 2

2 910

2 910

A 3

5 810

5 810

A 4

580

580

B 1

5 810

5 810

B 2

2 910

2 910

B 3

580

580

C

580

580


Tabela 10

Odobritev organizacije za usposabljanje za vzdrževanje

(iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 2042/2003)

 

Taksa za odobritev (EUR)

Taksa za nadzor (EUR)

Zadevno osebje - pod 5

3 490

2 670

Med 5 in 9

9 880

7 670

Med 10 in 49

21 260

19 660

Med 50 in 99

41 310

32 730

Nad 99

54 400

50 000

 

Taksa za drugega in vse naslednje objekte

3 330

2 500

Taksa za drugo in vsa naslednja dodatna usposabljanja

3 330

 

Taksa za odobritev usposabljanja

 

3 330

Tabela 11

Odobritev organizacije za vodenje stalne plovnosti

(iz dela M poddela G Priloge I k Uredbi (ES) št. 2042/2003)

 

Pavšalna taksa (13) (EUR)

Taksa za odobritev

50 000

Taksa za nadzor

50 000


Tehnični ratingi

Pavšalna taksa na podlagi tehničnega ratinga (14) (EUR) –Začetna odobritev

Pavšalna taksa na podlagi tehničnega ratinga (14) (EUR) –Nadzor

A1 = letala nad 5,7 tone

12 500

12 500

A2 = letala pod 5,7 tone

6 250

6 250

A3 = helikopterji

6 250

6 250

A4: ostalo

6 250

6 250

Tabela 12

Takse za sprejetje odobritev, enakih odobritvam iz dela 145 in dela 147 v skladu z veljavnimi dvostranskimi sporazumi

(EUR)

Nove odobritve, na vlogo in za obdobje prvih 12 mesecev

1 700

Podaljšanje obstoječih odobritev za obdobje 12 mesecev

850

DEL II

Certifikacijske naloge ali storitve, ki se zaračunavajo na urni osnovi

1.   Urna postavka

Veljavna urna postavka (EUR/h)

233 (15)


Urna osnova glede na zadevni postopek (16):

Proizvodnja brez odobritve

dejansko število ur

Alternativne metode usklajevanja za AD

dejansko število ur

Podpora potrjevanja (sprejetje certificiranja EASA s strani tujih organov)

dejansko število ur

Sprejetje poročil odbora za revizije vzdrževanja s strani EASA

dejansko število ur

Prenos certifikatov

dejansko število ur

Certifikat odobrene organizacije za usposabljanje

dejansko število ur

Certifikat centra letalske medicine

dejansko število ur

Certifikat organizacije ATM-ANS

dejansko število ur

Certifikat organizacije za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa

dejansko število ur

Obratovalni podatki, povezani s certifikatom tipa, spremembami certifikata tipa ali dodatnim certifikatom tipa

dejansko število ur

Sprejetje poročil odbora za vrednotenje obratovanja s strani EASA

dejansko število ur

Certifikat o ustreznosti naprave za simulacijo letenja za usposabljanje

dejansko število ur

Odobritev pogojev letenja za dovoljenje za letenje

3 ure

Upravna ponovna izdaja dokumenta

1 ura

Izvozno spričevalo o plovnosti (E-CoA) za zrakoplove CS 25

6 ur

Izvozno spričevalo o plovnosti (E-CoA) za druge zrakoplove

2 uri

2.   Urna postavka za storitve, ki niso naštete v točki 1

Veljavna urna postavka (EUR/h)

221 (17)

DEL III

Pristojbine za pritožbe

Pristojbine za pritožbe se izračunajo tako, da se določena pristojbina pomnoži s koeficientom za ustrezno kategorijo pristojbine za zadevno osebo ali organizacijo.

Določena pristojbina

10 000 EUR


Kategorija pristojbin za fizične osebe

koeficient

 

0,1


Kategorija pristojbin za pravne osebe v skladu s finančnimi prihodki pritožnika v eurih

koeficient

Manj kot 100 001

0,25

Med 100 001 in 1 200 000

0,5

Med 1 200 001 in 2 500 000

0,75

Med 2 500 001 in 5 000 000

1

Med 5 000 001 in 50 000 000

2,5

Med 50 000 001 in 500 000 000

5

Med 500 000 001 in 1 000 000 000

7,5

Nad 1 000 000 000

10

DEL IV

Letna stopnja inflacije

Letna stopnja inflacije, ki se uporablja:

Eurostat HICP (vse postavke) – EU 27 (2005 = 100)

sprememba odstotka/povprečje za 12 mesecev

Vrednost stopnje, ki se upošteva:

vrednost stopnje 3 mesece pred izvedbo indeksacije

DEL V

Pojasnilo

1.

Certifikacijske zahteve (CS) iz te priloge so bile sprejete v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 216/2008 in objavljene v uradni publikaciji Agencije v skladu z odločbo EASA 2003/8 z dne 30. oktobra 2003 (www.easa.europa.eu).

2.

„Velik rotoplan“ se nanaša na CS 29 in CS 27 kat. A; „majhen rotoplan“ se nanaša na CS 27 z največjo vzletno težo (MTOW) pod 3 175 kg in največ 4 sedeži, vključno s pilotovim; „srednje velik rotoplan“ se nanaša na druge CS 27.

3.

V tabelah 1, 2 in 6 dela I se vrednosti „delov in naprav“ nanašajo na zadevni cenik proizvajalca.

4.

MTOW prvotnih certifikatov tipa in nato večine (nad 50 %) povezanih modelov, ki jih zajema ta certifikat tipa, določa veljavno kategorijo MTOW.

5.

Visoko zmogljivi zrakoplovi v kategoriji teže do 5 700 kg [12 500 lbs] so letala, katerih najvišja Mmo je večja od 0,6 macha in/ali katerih največja operativna višina je nad 25 000 čevljev. Njim se zaračunava, kot je določeno za kategorije „ nad 5 700 kg [12 500 lbs] in do 22 000 kg“.

6.

„Izvedenka“ pomeni spremenjeni certifikat tipa, kakor ga opredeli in zanj vloži zahtevo imetnik certifikata tipa.

7.

V tabelah 3 in 4 dela I se izrazi „preprost“, „standarden“ in „zapleten“ nanašajo na naslednje:

 

Preprost

Standarden

Zapleten

EASA – dodatni certifikat tipa (STC)

EASA – večje spremembe projekta

EASA – večja popravila

STC, večja sprememba projekta ali popravilo, ki vključuje le tekoče in dokazane metode za utemeljitev, za katere je mogoče v času uporabe predložiti vse podatke (opis, seznam za preverjanje skladnosti in dokumente o skladnosti) ter za katere je vlagatelj prikazal izkušnje in ki jih lahko ocenjuje projektni vodja certifikacije sam ali ob omejenem sodelovanju enega strokovnjaka z danega področja

Vsi ostali STC, večje spremembe projekta ali popravila

Pomemben (18) STC ali večja sprememba projekta

STC, potrjen na podlagi dvostranskega sporazuma

osnoven (19)

neosnoven (19)

neosnoven STC (19), kadar certifikacijski organ (19) spremembo opredeli kot „pomembno“ (18)

Večja sprememba projekta, potrjena na podlagi dvostranskega sporazuma

raven 2 (19) večje spremembe projekta, kadar niso samodejno sprejete (20)

raven 1 (19)

raven 1 (19) večje spremembe projekta, kadar certifikacijski organ (19) spremembo opredeli kot „pomembno“ (18)

Večje popravilo, potrjeno na podlagi dvostranskega sporazuma

ni relevantno

(samodejno sprejetje)

popravila na kritičnem delu (19)

ni relevantno

8.

V tabeli 7A dela I so projektivne organizacije razdeljene, kot sledi:

Področje uporabe sporazuma o projektivnih organizacijah

Skupina A

Skupina B

Skupina C

DOA 1

Imetniki certifikatov tipa

zelo kompleksna/velika

kompleksna/majhna do srednja

manj kompleksna/zelo majhna

DOA 2

STC/spremembe/popravila

neomejena

omejena

(tehnična področja)

omejena

(velikost zrakoplova)

DOA 3

Manjše spremembe/popravila

9.

V tabelah 7, 9 in 10 dela I se upošteva število osebja, ki je povezano z dejavnostmi s področja uporabe tega sporazuma.

10.

Certifikacija proizvodov v skladu s posebnimi plovnostnimi specifikacijami, povezane spremembe, popravila in njihova stalna plovnost se zaračunavajo, kot je določeno v tabelah 1 do 6.

11.

Samostojne revizije in/ali spremembe priročnika za letenje zrakoplova se zaračunavajo kot sprememba sorodnega proizvoda.

12.

„Majhne zračne ladje“ so:

vse zračne ladje na topel zrak ne glede na njihovo velikost,

zračne ladje na plin do prostornine 2 000 m3;

„srednje zračne ladje“ so zračne ladje na plin s prostornino več kot 2 000 m3 in do 15 000 m3;

„velike zračne ladje“ so zračne ladje na plin s prostornino več kot 15 000 m3.


(1)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).

(2)  Za izvedenke, ki vključujejo bistvene spremembe načrta tipa, kot so opisane v poddelu B v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012, se uporabljajo takse za zadevni certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, kot je določeno v tabeli 1.

(3)  Za dodatne certifikate tipa, ki vključujejo bistvene spremembe, kot so opisane v poddelu B v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012, se uporabljajo takse za zadevni certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, kot je določeno v tabeli 1.

(4)  Za pomembne velike spremembe, ki vključujejo bistvene spremembe, kot so opisane v poddelu B v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012, se uporabljajo takse za zadevni certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, kot je določeno v tabeli 1.

(5)  Takse iz te tabele se ne uporabljajo za manjše spremembe in popravila, ki jih opravijo projektivne organizacije v skladu z delom 21A.263(c)(2) poddela J v oddelku A Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012.

(6)  Pri tovornih letalih, ki imajo svoj certifikat tipa, se za takse za enakovredna potniška letala uporabi koeficient 0,85.

(7)  Za imetnike več certifikatov tipa in/ali več certifikatov tipa z omejitvami se uporabi znižanje letnih taks za drugega in vse naslednje certifikate tipa ali certifikate tipa z omejitvami iste kategorije, kot je določena z MTOW ali vrednostjo delov in naprav, kot to prikazuje tabela:

Proizvod iste kategorije

Popust za pavšalne takse

1.

0 %

2.

10 %

3.

20 %

4.

30 %

5.

40 %

6.

50 %

7.

60 %

8.

70 %

9.

80 %

10.

90 %

11. in vsi naslednji proizvodi

100 %

(8)  Za zrakoplove, ki jih je na svetu registriranih manj kot 50, se stalna plovnost zaračuna na urni osnovi po urni postavki iz Dela II (1) Priloge I do ravni takse za zadevno kategorijo, kot je določena z MTOW ali vrednostjo delov in naprav. Uporablja se letna pavšalna taksa, razen če imetnik certifikata dokaže, da je na svetu registriranih manj kot 50 takih zrakoplovov. Za proizvode, dele in naprave, ki niso zrakoplovi, se omejitev nanaša na število zrakoplovov, na katere se zadevni proizvod, del ali naprava namestijo.

(9)  Prihodek, ki se upošteva, je prihodek iz dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sporazuma.

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 315, 28.11.2003, str. 1).

(11)  Taksa, ki jo je treba plačati, je sestavljena iz pavšalne takse na podlagi števila zadevnega osebja ter pavšalne takse/pavšalnih taks na podlagi tehničnega ratinga.

(12)  Za organizacije, ki imajo več ratingov A in/ali B, se zaračuna le najvišja taksa. Za organizacije, ki imajo enega ali več ratingov C in/ali D, se za vsak rating zaračuna taksa „ratinga C“.

(13)  Taksa, ki jo je treba plačati, je sestavljena iz pavšalne takse ter pavšalne takse/pavšalnih taks na podlagi tehničnega ratinga.

(14)  Za organizacije, ki imajo več ratingov A, se zaračuna le najvišja taksa.

(15)  Vključno s potnimi stroški v državah članicah

(16)  Ta seznam nalog ni popoln. Seznam nalog v tem delu se redno revidira. Če naloga ni vključena v ta del, to še ne pomeni, da Evropska agencija za varnost v letalstvu te naloge ne sme izvajati.

(17)  Razen potnih stroškov

(18)  „Pomemben“ je opredeljen v odstavku 21A.101 (b) Priloge I k Uredbi (ES) št. 748/2012 (in podobno v FAA 14CFR 21.101 (b)).

(19)  Za opredelitve „osnoven“, „neosnoven“, „raven 1“, „raven 2“, „kritični del“ in „certifikacijski organ“ glej veljavni dvostranski sporazum, na podlagi katerega poteka postopek potrjevanja.

(20)  Merila EASA za avtomatsko sprejemljivost za velike spremembe ravni 2 so opredeljena v veljavnem dvostranskem sporazumu, na podlagi katerega poteka postopek potrjevanja.


Top