EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0285

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 285/2014 z dne 13. februarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb v Uniji ter preprečitvijo izogibanja predpisom in obveznostim Besedilo velja za EGP

OJ L 85, 21.3.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/285/oj

21.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 285/2014

z dne 13. februarja 2014

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb v Uniji ter preprečitvijo izogibanja predpisom in obveznostim

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (1) ter zlasti člena 4(4) in točke (e) člena 11(14) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi glede na precejšnjo raznolikost pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC določili, kdaj velja, da ima pogodba o izvedenih finančnih instrumentih OTC neposreden, znaten in predvidljiv učinek v Uniji, in primere, kjer je potrebno ali ustrezno preprečiti izogibanje predpisom in obveznostim, ki izhajajo iz katere koli določbe Uredbe (EU) št. 648/2012, bi bilo treba sprejeti pristop, ki temelji na merilih.

(2)

Glede na to, da v skladu s členom 13(3) Uredbe (EU) št. 648/2012 določbe navedene uredbe veljajo za upoštevane, če ima vsaj ena od nasprotnih strank sedež v državi, za katero je Komisija sprejela izvedbeni akt o enakovrednosti v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) št. 648/2012, bi se morali ti regulativni tehnični standardi uporabljati za pogodbe, kjer imata obe nasprotni stranki sedež v tretji državi, katere pravne, nadzorne in izvršilne ureditve še niso bile razglašene za enakovredne zahtevam, določenim v navedeni uredbi.

(3)

Nekatere informacije o pogodbah, ki jih sklenejo subjekti iz tretjih držav, bi bile še vedno na voljo samo pristojnim organom tretjih držav. Zato bi morali pristojni organi Unije tesno sodelovati s temi organi za zagotavljanje, da se zadevne določbe uporabljajo in izvršujejo.

(4)

Glede na to, da je za celovito razumevanje ustreznih tehničnih standardov potreben tehničen izraz, je treba ta izraz opredeliti.

(5)

Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki jih sklenejo subjekti s sedežem v tretjih državah, krite z jamstvom subjektov s sedežem v Uniji, ustvarjajo finančno tveganje za garanta s sedežem v Uniji. Glede na to, da bi bilo tveganje odvisno od velikosti jamstva, ki ga za kritje pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC nudijo finančne nasprotne stranke, in glede na medsebojno povezanost med finančnimi nasprotnimi strankami v primerjavi z nefinančnimi nasprotnimi strankami bi poleg tega morale samo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki so jih sklenili subjekti s sedežem v tretjih državah, krite z jamstvom, ki presega nekatere količinske omejitve in ga zagotovijo finančne nasprotne stranke s sedežem v Uniji, veljati za pogodbe, ki imajo neposreden, znaten in predvidljiv učinek v Uniji.

(6)

Finančne nasprotne stranke s sedežem v tretjih državah lahko sklenejo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC prek svojih podružnic v Uniji. Glede na vpliv dejavnosti teh podružnic na trg Unije bi morale pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, sklenjene med navedenimi podružnicami v Uniji, veljati za pogodbe, ki imajo neposreden, znaten in predvidljiv učinek v Uniji.

(7)

Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki jih sklenejo določene nasprotne stranke z glavnim namenom izogibanja uporabi obveznosti kliringa ali tehnik zmanjševanja tveganja, ki se uporabljajo za subjekte, ki bi bili običajno nasprotne stranke pogodbe, bi se morale obravnavati kot izogibanje predpisom in obveznostim, določenim v Uredbi (EU) št. 648/2012, saj ovirajo doseganje cilja te uredbe, tj. zmanjšanja kreditnega tveganja nasprotne stranke.

(8)

Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki so del ureditve, ki ne temelji na poslovni logiki ali komercialni vsebini, njihov glavni namen pa je izogibanje uporabi Uredbe (EU) št. 648/2012, vključno s predpisi v zvezi s pogoji za izvzetje, bi se morale obravnavati kot izogibanje predpisom in obveznostim, določenim v navedeni uredbi.

(9)

Razmere, ko posamezni sestavni deli ureditve niso skladni s pravno vsebino ureditve kot celote, ko se ureditev izvaja na način, ki se v primeru razumnega poslovanja običajno ne bi uporabljal, ko ureditev ali niz ureditev vključuje elemente, ki imajo učinek izravnavanja ali izničevanja njihove vzajemne gospodarske vsebine, in ko so transakcije krožne narave, bi bilo treba obravnavati kot pokazatelje umetne ureditve ali umetnega niza ureditev.

(10)

Zaželeno je, da se zagotovijo tehnični standardi glede pogodb, ki imajo neposreden, znaten in predvidljiv učinek v Uniji, ter tudi tehnični standardi v zvezi s preprečevanjem izogibanja predpisom in obveznostim, ki so v Uredbi (EU) št. 648/2012 opredeljeni v enem samem instrumentu, saj se oba niza tehničnih standardov nanašata na obveznost kliringa in tehnike za zmanjševanje tveganja. Poleg tega imata niza skupne značilnosti, kot je njuna uporaba za pogodbo, v kateri nasprotnim strankam ni treba upoštevati obveznosti kliringa ali tehnik zmanjševanja tveganja, če pogoji iz člena 4(1)(a)(v) in člena 11(14)(e) Uredbe (EU) št. 648/2012, podrobneje opredeljeni s to uredbo, niso bili izpolnjeni.

(11)

Ker subjekti iz tretjih držav, na katere vplivajo ti regulativni tehnični standardi, potrebujejo čas, da zagotovijo upoštevanje zahtev iz Uredbe (EU) št. 648/2012, če njihove pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC izpolnjujejo pogoje, določene v teh regulativnih tehničnih standardih, saj za njih velja, da imajo neposreden, znaten in predvidljiv učinek v Uniji, je primerno preložiti uporabo določbe, ki vsebuje te pogoje, za šest mesecev.

(12)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(13)

V skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je ESMA o osnutkih regulativnih tehničnih standardov opravila javna posvetovanja, analizirala morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zahtevala mnenje interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 navedene uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporablja naslednja opredelitev pojmov:

„jamstvo“ pomeni izrecno dokumentirano pravno obveznost garanta, da krije plačila zneskov, zapadlih ali ki lahko postanejo zapadli v skladu s pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki jih navedeno jamstvo krije in jih je sklenil zajamčeni subjekt, upravičencu v primeru neplačila, kakor je opredeljeno v jamstvu, ali ko zajamčeni subjekt ni izvedel plačila.

Člen 2

Pogodbe z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom v Uniji

1.   Za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC velja, da imajo neposreden, znaten in predvidljiv učinek v Uniji, kadar vsaj en subjekt iz tretje države koristi jamstvo, ki ga zagotovi finančna nasprotna stranka s sedežem v Uniji, ki krije vse ali del njegovih obveznosti iz pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC, če jamstvo izpolnjuje oba naslednja pogoja:

(a)

krije celotno obveznost subjekta iz tretje države, ki izhaja iz ene ali več pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC v nominalni skupni vrednosti vsaj 8 milijard EUR ali enakovrednem znesku v zadevni tuji valuti, ali krije samo del obveznosti subjekta iz tretje države, ki izhaja iz ene ali več pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC v nominalni skupni vrednosti vsaj 8 milijard EUR ali enakovrednem znesku v zadevni tuji valuti, ta znesek pa se deli z odstotkom kritja obveznosti;

(b)

znaša vsaj 5 % vsote tekočih izpostavljenosti, kakor so opredeljene v točki 17 člena 272 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3), v pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih OTC finančne nasprotne stranke s sedežem v Uniji, ki izdaja jamstvo.

Ko se izda jamstvo za najvišji znesek, ki je pod pragom, določenim v točki (a) prvega pododstavka, pogodbe, ki jih krije to jamstvo, nimajo neposrednega, znatnega in predvidljivega učinka v Uniji, razen če se znesek jamstva poveča. V tem primeru na dan povečanja garant ponovno oceni neposreden, znaten in predvidljiv učinek pogodb v Uniji na podlagi pogojev, določenih v točkah (a) in (b) prvega pododstavka.

Če je obveznost, ki izhaja iz ene ali več pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC, pod pragom, določenim v točki (a) prvega pododstavka, za takšne pogodbe ne velja, da imajo neposreden, znaten in predvidljiv učinek v Uniji, tudi če je najvišji znesek jamstva, ki krije takšno obveznost, enak ali višji od praga, določenega v točki (a) prvega pododstavka, in tudi če je izpolnjen pogoj iz točke (b) prvega pododstavka.

Če se poveča obveznost, ki izhaja iz pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC, ali zmanjša trenutna izpostavljenost, garant ponovno oceni, ali so izpolnjeni pogoji, določeni v točkah (a) in (b) prvega pododstavka. Takšna ocena se izvede na dan povečanja obveznosti za pogoj iz točke (a) prvega pododstavka in vsak mesec za pogoj iz točke (b) prvega pododstavka.

Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC v skupni nominalni vrednosti vsaj 8 milijard EUR ali enakovrednem znesku v zadevni tuji valuti, sklenjene, preden se je jamstvo izdalo ali povečalo, in pozneje krite z jamstvom, ki izpolnjuje pogoje, določene v točkah (a) in (b) prvega pododstavka, se obravnavajo, kot da imajo neposreden, znaten in predvidljiv učinek v Uniji.

2.   Za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC velja, da imajo neposreden, znaten in predvidljiv učinek v Uniji, če dva subjekta s sedežem v tretji državi skleneta pogodbo o izvedenem finančnem instrumentu OTC prek svojih podružnic v Uniji in bi veljala za finančni nasprotni stranki, če bi imela sedež v Uniji.

Člen 3

Primeri, kjer je potrebno ali ustrezno preprečiti izogibanje predpisom ali obveznostim iz Uredbe (EU) št. 648/2012

1.   Za pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih OTC velja, da je bila zasnovana za izogibanje uporabi katere koli določbe iz Uredbe (EU) št. 648/2012, če je glavni namen načina, kako je bila navedena pogodba sklenjena, gledano v celoti in ob upoštevanju vseh okoliščin, izogibanje uporabi katere koli določbe navedene uredbe.

2.   Za namene odstavka 1 se kot glavni namen pogodbe šteje izogibanje uporabi katere koli določbe Uredbe (EU) št. 648/2012, če je glavni namen ureditve ali niza ureditev, ki se nanašajo na pogodbo o izvedenih finančnih instrumentih OTC, ovirati cilj, smisel in namen kakršne koli določbe Uredbe (EU) št. 648/2012, ki bi se sicer uporabljala, tudi če je del umetne ureditve ali umetnega niza ureditev.

Ureditev, ki sama po sebi nima poslovne logike, komercialne vsebine ali zadevne gospodarske utemeljitve in je sestavljena iz pogodbe, transakcije, sheme, ukrepanja, delovanja, sporazuma, odobritve, dogovora, obljube, zaveze ali dogodka, se mora obravnavati kot umetna ureditev. Ureditev lahko obsega več kot en korak ali del.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2 se uporablja od 10. oktobra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(3)  Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).


Top