EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0224

Uredba Sveta (EU) št. 224/2014 z dne 10. marca 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

OJ L 70, 11.3.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/224/oj

11.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/1


UREDBA SVETA (EU) št. 224/2014

z dne 10. marca 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (1),

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2127 (2013) z dne 5. decembra 2013 in RVSZN 2134 (2014) z dne 28. januarja 2014, Sklep 2013/798/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2014/125/SZVP (2), določa embargo na orožje za Srednjeafriško republiko ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov nekaterih oseb, ki sodelujejo v dejanjih, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Srednjeafriške republike, ali oseb, ki te dejavnosti podpirajo.

(2)

Ukrepi, predvideni z RVSZN 2127 (2013) in RVSZN 2134 (2014), spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(3)

S to uredbo se spoštujejo temeljne pravice in upoštevajo načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ter še posebej pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sojenja ter pravica do varstva osebnih podatkov. Ta uredba se mora uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(4)

Poleg tega bi moral Svet, zaradi posebne nevarnosti, ki jo za mednarodni mir in varnost v regiji predstavljajo razmere v Srednjeafriški republiki in zagotovitve usklajenega postopka za spremembe in preglede priloge Sklepa Sveta 2014/125/SZVP, izvajati pristojnost za spreminjanje Priloge I k tej uredbi.

(5)

V okviru postopka za spremembo Priloge I k tej uredbi bi morali med drugim določene osebe, subjekte ali organe obvestiti o razlogih za njihovo vključitev na seznam, kakor ga je posredoval Odbor za sankcije Združenih narodov, ustanovljen v skladu z odstavkom 57 RVSZN 2127 (2013), da bi jim dali možnost, da se izrečejo glede teh razlogov. Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, bi moral Svet ob upoštevanju teh pripomb pregledati svoj sklep in o tem ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(6)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji je treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti. Vsakršna obdelava osebnih podatkov fizičnih oseb po tej uredbi bi morala biti usklajena z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(7)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„posredniške storitve“ pomeni:

(i)

pogajanja ali ureditve glede nakupa, prodaje ali dobave blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev iz ene tretje države v katero koli drugo tretjo državo, ali

(ii)

prodajo ali nakup blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev iz tretjih državah za prenos v drugo tretjo državo;

(b)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem in izhaja iz pogodbe ali posla ali je v zvezi s pogodbo ali poslom, in vključuje zlasti:

(i)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali pravnega posla ali je v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(c)

„pogodba ali posel“ pomeni vsak posel v kakršni koli obliki ali v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen, „pogodba“ vključuje predvsem finančne garancije ali jamstva ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so v zvezi z njo;

(d)

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na seznamu spletnih strani iz Priloge II;

(e)

„gospodarski viri“ pomeni vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(f)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev uporabe gospodarskih virov za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na njihovo prodajo, dajanje v najem ali obremenitev s hipoteko;

(g)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem premoženja;

(h)

„sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, stanja na računih, dolgove in zadolžnice;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine; ter

(vii)

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(i)

„Odbor za sankcije“ pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 57 Resolucije 2127 (2013) Varnostnega sveta Združenih narodov;

(j)

„tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, proizvodnjo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali drugimi tehničnimi storitvami in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev ter vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(k)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

Člen 2

Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati:

(a)

tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (5) (v nadaljnjem besedilu: Skupni seznam vojaškega blaga) ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama vsem osebam, subjektom ali organom v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v njej;

(b)

financiranje ali finančno pomoč v zvezi s prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga, zlasti v obliki subvencij, posojil in izvoznih kreditnih zavarovanj, kakor tudi zavarovanj in pozavarovanj, za vsakršno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali posredniških storitev vsem osebam, subjektom ali organom v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v njej;

(c)

tehnično pomoč, financiranje ali finančno pomoč ter posredniške ali transportne storitve v zvezi z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v njej.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 2 se prepovedi iz navedenega člena ne uporabljajo za zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči ali posredniških storitev, namenjenih izključno za podporo ali uporabo v Misiji za utrditev miru v Srednjeafriški republiki (MICOPAX), mednarodni podporni misiji v Srednjeafriški republiki pod afriškim vodstvom (MISCA), integriranem uradu Združenih narodov za izgradnjo miru v Srednjeafriški republiki (BINUCA) in njegovi vojaški enoti, regionalni bojni skupini Afriške unije (AU-RTF), s strani francoskih sil, razporejenih v Srednjeafriški republiki, ter v operaciji Evropske unije v Srednjeafriški republiki (EUFOR RCA).

Člen 4

Z odstopanjem od člena 2, če je zagotavljanje takšne tehnične pomoči ali posredniških storitev, financiranja ali finančne pomoči vnaprej odobril Odbor za sankcije, se prepovedi iz navedenega člena ne uporabljajo za zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno zgolj za uporabo v humanitarne ali varnostne namene;

(b)

tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali posredniških storitev.

Člen 5

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri katerih koli fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama iz Priloge I, ki so v njihovi lasti, posesti, z njimi razpolagajo ali jih nadzorujejo.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, uvrščenim na seznam iz Priloge I, se ne sme neposredno niti posredno dati na razpolago sredstev ali gospodarskih virov niti ne smejo od njih imeti koristi.

3.   Priloga I vsebuje seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov, za katere Odbor za sankcije določi, da:

(a)

sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpirajo, vključno z dejanji, s katerimi se ogrožajo ali kršijo prehodni sporazumi ali ki ogrožajo ali ovirajo proces politične tranzicije, tudi tranzicijo v smeri svobodnih in poštenih demokratičnih volitev, ali ki spodbujajo nasilje;

(b)

kršijo embargo na orožje, uveden na podlagi odstavka 54 RVSZN 2127 (2013), ali ki so neposredno ali posredno dobavile, prodale ali prenesle orožje ali sorodni material oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam v Srednjeafriški republiki ali ga od njih prejele ali tem skupinam ali združbam nudile tehnično svetovanje, usposabljanje ali pomoč, vključno s financiranjem in finančno pomočjo, povezano z nasilnimi dejanji oboroženih skupin ali kriminalnih združb v Srednjeafriški republiki, ali jih od njih prejele;

(c)

sodelujejo pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo v zvezi s človekovimi pravicami ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki zajemajo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem;

(d)

novačijo otroke ali jih izkoriščajo v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem kršijo veljavno mednarodno pravo;

(e)

podpirajo oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov v Srednjeafriški republiki, vključno z diamanti ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih;

(f)

ovirajo dostavo humanitarne pomoči Srednjeafriški republiki, dostop do nje ali njeno razdeljevanje;

(g)

sodelujejo pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije ZN ali mednarodne varnostne sile, vključno z BINUCA, MISCA, EUFOR RCA in drugimi silami, ki jim nudijo podporo;

(h)

vodijo subjekt, ki ga je Odbor za sankcije uvrstil na seznam, mu nudijo podporo ali delajo zanj, v njegovem imenu ali po njegovih navodilih;

(i)

delujejo v imenu ali po navodilih oseb, subjektov ali organov iz točk (a) do (h), ali subjektov, ki jih imajo ti v lasti ali ki jih nadzorjujejo.

Člen 6

Pristojni organi držav članic lahko z odstopanjem od člena 5 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevni pristojni organ ugotovi, da so sredstva ali gospodarski viri:

(i)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, navedenih v Prilogi I, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za javne storitve;

(ii)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev ali nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev; ali

(iii)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ter

(b)

je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o odločitvi iz točke (a) in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, ter Odbor za sankcije ni nasprotoval takemu ravnanju v petih delovnih dneh po prejemu obvestila.

Člen 7

Z odstopanjem od člena 5 lahko pristojni organi držav članic dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, vendar pod pogojem, da zadevni pristojni organ ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za kritje izrednih stroškov ter da je zadevna država članica navedeno ugotovitev sporočila Odboru za sankcije, ki jo je odobril.

Člen 8

Z odstopanjem od člena 5 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne zastave, določene pred datumom, ko je bila oseba, subjekt ali organ iz člena 5 uvrščen v Prilogo I, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b)

zadevna sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako zastavno pravico ali priznane kot veljavne v taki sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

zaseg ali odločba nista v korist fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, naštetih v Prilogi I,

(d)

priznanje zasega ali odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice; ter

(e)

država članica je o zastavni pravici ali sodbi uradno obvestila Odbor za sankcije.

Člen 9

Z odstopanjem od člena 5 in če mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki so nastale za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije to osebo, subjekt ali organ uvrstil na seznam, lahko pristojni organi držav članic, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I;

(b)

plačilo ne pomeni kršitve člena 5(2); ter

(c)

zadevna država članica deset delovnih dni vnaprej uradno obvesti Odbor za sankcije o tem, da namerava dovoliti sprostitev.

Člen 10

1.   Člen 5(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje stranke prenesejo na račune fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama v Prilogi I, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se kakršen koli tak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančna ali kreditna institucija o vseh takih transakcijah nemudoma obvesti zadevni pristojni organ.

2.   Člen 5(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih;

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 5 uvrščena v Prilogo I; ali

(c)

plačila na podlagi sodne, upravne ali arbitražne zastave ali sodbe, kakor je navedeno v členu 8; ter

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 5(1).

Člen 11

1.   Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a)

pristojnim organom države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 5, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali preko države članice; ter

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi pri vsakem preverjanju takih informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo državam članicam.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 12

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz členov 2 in 5.

Člen 13

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali zaposlenih, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili prepovedi iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 14

1.   V zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

(a)

določene fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznamov iz Priloge I;

(b)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali v njihovem imenu.

2.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja zahtevek.

3.   Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 15

1.   Komisija in države članice se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o:

(a)

sredstvih, zamrznjenih v skladu s členom 5, in pooblastilih, podeljenih v skladu s členi 6, 7 in 8;

(b)

težavah v zvezi s kršitvami in pregonom kršiteljev ter o sodbah, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.   Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih razpoložljivih informacijah, ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 16

Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogo II na podlagi informacij, ki so jih poslale države članice.

Člen 17

1.   Če Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ uvrsti na seznam in določitev utemelji, Svet to fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ vključi v Prilogo I. Svet o svojem sklepu in njegovi utemeljitvi obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

2.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo, subjekt ali organ.

3.   Če se Združeni narodi odločijo osebo, subjekt ali organ črtati s seznama ali spremeniti identifikacijske podatke osebe, subjekta ali organa, ki je na seznamu, Svet ustrezno spremeni Prilogo I.

Člen 18

Kjer je to mogoče, so v Prilogo I vključeni podatki, ki jih zagotovi Varnostni svet ali Odbor za sankcije in ki so potrebni za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Pri fizičnih osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah ali subjektih pa lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo I se vključi tudi datum določitve s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 19

1.   Države članice sprejmejo pravila o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predpisane sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo obveščajo o vseh njihovih naknadnih spremembah.

Člen 20

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih straneh s seznama v Prilogi II. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu njihovih spletnih strani iz Priloge II.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki navedenih pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar se v tej uredbi navaja obveznost obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi II.

Člen 21

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 22

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2014

Za Svet

Predsednik

G. VROUTSIS


(1)  UL L 352, 24.12.2013, str. 51.

(2)  Sklep Sveta 2014/125/SZVP z dne 10. marca 2014 o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (Glej stran 22. tega Uradnega lista.).

(3)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(4)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(5)  UL C 69, 18.3.2010, str. 19.


PRILOGA I

Seznam oseb in subjektov iz člena 5

A.

Osebe

B.

Subjekti


PRILOGA II

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski Komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UNITED KINGDOM

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top