EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0208

Uredba Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

OJ L 66, 6.3.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/208/oj

6.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 66/1


UREDBA SVETA (EU) št. 208/2014

z dne 5. marca 2014

o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/119/SZVP z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (1),

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. februarja 2014 najodločneje obsodil vsako uporabo nasilja v Ukrajini. Pozval je k takojšnji ustavitvi nasilja ter doslednemu spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Ukrajini. Ukrajinsko vlado je pozval, naj se v celoti vzdrži vsakršnih ukrepov, voditelje opozicije pa, naj se oddaljijo od vseh, ki se zatekajo k skrajnim dejanjem, vključno z nasiljem.

(2)

Svet je 3. marca 2014 sklenil, da se omejevalni ukrepi osredotočijo na zamrznitev in povrnitev sredstev od oseb, ki so bile opredeljene kot odgovorne za odtujitev ukrajinskih državnih sredstev in oseb, odgovornih za kršitve človekovih pravic v Ukrajini.

(3)

Svet je 5. marca 2014 sprejel Sklep 2014/119/SZVP.

(4)

Sklep 2014/119/SZVP določa zamrznitev sredstev in gospodarskih virov določenih oseb, ki so bile opredeljene kot odgovorne za odtujitev ukrajinskih državnih sredstev in oseb, odgovornih za kršitve človekovih pravic v Ukrajini, ter fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so z njimi povezani, z namenom ureditve in podpore pravni državi in spoštovanju človekovih pravic v Ukrajini. Te osebe, subjekti in organi so navedeni v Prilogi k navedenemu sklepu.

(5)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(6)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, še posebej pravice do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja ter pravico do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

(7)

Zaradi resnosti političnih razmer v Ukrajini ter zaradi zagotovitve skladnosti s postopkom za spremembo in pregled Priloge k Sklepu 2014/119/SZVP bi moral pooblastilo za spremembo seznama iz Priloge I k tej uredbi imeti Svet.

(8)

Postopek za spremembo seznama iz Priloge I k tej uredbi bi moral vključevati predložitev razlogov za uvrstitev na seznam vključenim fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, da bi jim dali možnost, da predložijo pripombe. Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, bi moral Svet glede na te pripombe ponovno preučiti svojo odločitev in o tem ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(9)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji bi bilo treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire je treba v skladu s to uredbo zamrzniti. Vsakršna obdelava osebnih podatkov bi morala biti v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(10)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred 6. marcem 2014 ali po tem datumu, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in ki vključuje zlasti:

(i)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(b)

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki ali v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen, „pogodba“ vključuje predvsem finančne garancije ali jamstva ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so v zvezi z njo;

(c)

„pristojni organi“ pomenijo pristojne organe držav članic, kot so določeni na seznamu spletnih strani iz Priloge II;

(d)

„gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(e)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na njihovo prodajo, dajanje v najem ali obremenitev s hipoteko;

(f)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe in uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(g)

„sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, stanja na računih, dolgove in zadolžnice;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge dohodke iz donosov ali povečanj v zvezi s takšnimi sredstvi;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine ter

(vii)

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(h)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, navedeni v Prilogi I.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi I, je prepovedano neposredno ali posredno dajati na razpolago ali v korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

Člen 3

1.   Priloga I vključuje osebe, ki jih je Svet v skladu s členom 1 Sklepa 2014/119/SZVP opredelil kot odgovorne za odtujitev ukrajinskih državnih sredstev in oseb, odgovornih za kršitve človekovih pravic, ter fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so z njimi povezani.

2.   V Prilogi I so navedeni tudi razlogi za uvrstitev fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov na seznam.

3.   Priloga I vsebuje informacije, če so te na voljo, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Za fizične osebe so lahko te informacije imena, vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcija ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih pa lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na voljo nekaterih sredstev ali gospodarskih virov pod takšnimi pogoji, kot se jim zdi primerno, potem ko so ugotovili, da so sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, navedenih v Prilogi I, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za javne storitve;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev ali nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov za rutinsko hrambo ali upravljanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali

(d)

potrebni za kritje izrednih izdatkov, če zadevni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojnim organom vseh drugih držav članic in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev.

2.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 vključen v Prilogo I, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri bodo uporabljeni izključno za ugoditev zahtevkom, ki so zavarovani s takšno odločbo ali so priznani kot veljavni v taki odločbi, v okvirih veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c)

odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz Priloge I ter

(d)

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2.   Zadevna državna članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od člena 2 in če mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki so nastale za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ vključena v Prilogo I, lahko pristojni organi držav članic, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I ter

(b)

plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2).

2.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 7

1.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani prenesejo na račune fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se vsak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o vseh takih transakcijah nemudoma obvestijo zadevni pristojni organ.

2.   Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune iz naslova:

(a)

obresti ali drugih donosov na teh računih;

(b)

zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščena v Prilogo I, ali

(c)

plačil, zapadlih na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v državi članici ali izvršljivih v zadevni državi članici,

ter če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 2(1).

Člen 8

1.   Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poklicne molčečnosti fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a)

pristojnim organom države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 2, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali preko države članice ter

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi pri vsakem preverjanju tekih informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo državam članicam.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabijo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

4.   Odstavek 3 ne preprečuje državam članicam, da v skladu s svojim nacionalnim pravom izmenjajo navedene informacije z ustreznimi organi Ukrajine in drugih držav članic, kadar je to potrebno za pomoč pri povrnitvi odtujenih sredstev.

Člen 9

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih predmet ali učinek je izognitev ukrepom iz člena 2.

Člen 10

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali zaposlenih, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili prepovedi iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 11

1.   V zvezi s pogodbami ali drugimi transakcijami, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahtevajo:

(a)

določene fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznama iz Priloge I;

(b)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ene od oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali v njihovem imenu.

2.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja zahtevek.

3.   Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 12

1.   Države članice in Komisija se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge relevantne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo v tri-mesečnih presledkih, in zlasti informacije:

(a)

v zvezi z zamrznjenimi sredstvi na podlagi člena 2 in odobritvah, izdanih na podlagi členov 4, 5 in 6;

(b)

o težavah v zvezi s kršitvami in uveljavljenjem ter o sodbah, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.   Države članice nemudoma obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih ustreznih informacijah, ki so jim na voljo, ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 13

Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogo II na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice.

Člen 14

1.   Če Svet odloči, da za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljajo ukrepi iz člena 2, ustrezno spremeni Prilogo I.

2.   Svet o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer da takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.

3.   Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

4.   Seznam iz Priloge I se pregleduje v rednih časovnih presledkih ter vsaj vsakih 12 mesecev.

Člen 15

1.   Države članice sprejmejo pravila o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predpisane sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po 6. marcu 2014 obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo obveščajo o vseh njihovih naknadnih spremembah.

Člen 16

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih straneh s seznama v Prilogi II. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu svojih spletnih strani iz Priloge II.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki navedenih pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar se v tej uredbi navaja obveznost obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi II.

Člen 17

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu s pravom države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 18

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. marca 2014

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  Glej stran 26 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(3)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).


PRILOGA I

Seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 2

 

Ime

Podatki o identiteti

Utemeljitev

Datum uvrstitve na seznam

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

rojen 9. julija 1950, nekdanji predsednik Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

rojen 20. januarja 1963, nekdanji minister za notranje zadeve

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

rojen 6. februarja 1954, nekdanji generalni državni tožilec Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

rojen 22. decembra 1964, nekdanji vodja varnostne službe Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

rojen 27. oktobra 1973, nekdanji svetovalec predsednika Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

rojena 12. novembra 1976, nekdanja ministrica za pravosodje

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

rojen 12. avgusta 1964, nekdanji vodja kabineta predsednika Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

rojen 16. oktobra 1959, nekdanji minister za notranje zadeve

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče kazenski postopek zaradi preiskave zločinov v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

rojen 1. julija 1973, sin nekdanjega predsednika, poslovnež

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Yanukovych

rojen 16. julija 1981, sin nekdanjega predsednika, član parlamenta (Verkhovna Rada) Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

rojen 19. marca 1976, sin nekdanjega generalnega državnega tožilca, namestnik vodje poslanske skupine Stranke regij v parlamentu (Verkhovna Rada) Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

rojen 12. avgusta 1969, poslovnež, brat Andriia Kliuieva

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

rojen 17. decembra 1947, predsednik vlade Ukrajine do januarja 2014

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

sin nekdanjega predsednika vlade Azarova

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

rojen 21. septembra 1985, poslovnež

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

rojen 28. novembra 1963, nekdanji minister za šolstvo in znanost

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

rojena 6. januarja 1953, nekdanja ministrica za zdravje

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

rojen 28. decembra 1959, nekdanji svetovalec predsednika Ukrajine

Oseba, zoper katero v Ukrajini teče preiskava zaradi sodelovanja pri zločinih v zvezi s poneverbo ukrajinskih državnih sredstev in nezakonitega prenosa teh sredstev izven Ukrajine.

6.3.2014


PRILOGA II

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top