EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0168

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 168/2014 z dne 21. februarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede poročanja o podpornih programih držav članic in njihovega ocenjevanja

OJ L 54, 22.2.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/168/oj

22.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 54/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 168/2014

z dne 21. februarja 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede poročanja o podpornih programih držav članic in njihovega ocenjevanja

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 54(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 35 Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (2) določa podrobna pravila za izvajanje člena 188a(5) in (6) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (3) glede poročanja o podpornih programih držav članic v vinskem sektorju in njihovega ocenjevanja. Uredba (EU) št. 1308/2013 je razveljavila in nadomestila Uredbo (ES) št. 1234/2007 z veljavnostjo od 1. januarja 2014.

(2)

Uredba (EU) št. 1308/2013 ne vključuje določbe o poročanju o podpornih programih držav članic in njihovem ocenjevanju, kakor je določeno v členu 188a(5) in (6) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007, vendar pa Komisijo pooblašča, da v zvezi s tem sprejme ukrepe z izvedbenimi akti. Zato bi bilo treba prilagoditi člen 35 Uredbe (ES) št. 555/2008.

(3)

Uredbo (ES) št. 555/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 35 Uredbe (ES) št. 555/2008 se spremeni:

1.

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice vsako leto najpozneje do 1. marca Komisiji predložijo poročilo o izvajanju ukrepov, ki so jih določile v svojih podpornih programih iz oddelka 4 poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) v predhodnem finančnem letu.

V navedenih poročilih se navedejo in opišejo ukrepi, za katere je bila v okviru podpornih programov odobrena pomoč Unije.

Navedena poročila države članice Komisiji predložijo v obliki, ki je določena v prilogah V in VI k tej uredbi. Podatki v ustreznih razpredelnicah se nanašajo na ukrepe podpornega programa po posameznih letih:

(a)

izkaz o izdatkih po proračunskih letih, ki so nastali že med programiranjem in nikakor ne bodo presegli proračunske omejitve za državo članico, kakor je določena v Prilogi VI k Uredbi (EU) št. 1308/2013;

(b)

napovedi za naslednja proračunska leta do konca predvidenega obdobja izvajanja podpornega programa do proračunske omejitve za državo članico, kakor je določena v Prilogi VI k Uredbi (EU) št. 1308/2013, in v skladu z zadnjo vlogo, poslano v skladu s členom 3 te uredbe.

2.

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Države članice do 1. marca 2014 in drugič do 1. marca 2017 Komisiji predložijo oceno stroškov in koristi podpornih programov ter navedbo o tem, kako bodo povečale svojo učinkovitost.

Države članice navedene ocene Komisiji predložijo v obliki, ki je določena v prilogah V in VI. V sklepne ugotovitve se vključijo tudi naslednje postavke:

:

C1

:

ocena stroškov in koristi podpornega programa;

:

C2

:

Načini za povečanje učinkovitosti podpornega programa.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).“;


Top