EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0148

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 148/2014 z dne 17. februarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1249/2008 glede kategorij in razredov za ugotavljanje tržnih cen v sektorju govejega mesa in glede tržnih cen za trupe prašičev

OJ L 46, 18.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2018; implicitno zavrnjeno 32017R1182

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/148/oj

18.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 148/2014

z dne 17. februarja 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 1249/2008 glede kategorij in razredov za ugotavljanje tržnih cen v sektorju govejega mesa in glede tržnih cen za trupe prašičev

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točke (s) prvega odstavka člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1249/2008 (2) določa podrobna pravila za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih tržnih cen, kot je določeno v točki (m) člena 43 Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (3). Uredba (ES) št. 1234/2007 je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1308/2013, ki je začela veljati 1. januarja 2014.

(2)

Poleg tega je v Uredbi (EU) št. 1308/2013 tej razvrstitvi dodana nova kategorija Z, ki zajema trupe živali, starih od 8 mesecev do manj kot 12 mesecev. Zato je potrebno prilagoditi kategorije in razrede, v zvezi s katerimi je v skladu z Uredbo (ES) št. 1249/2008 potrebno ugotoviti nacionalne tržne cene in tržne cene Unije v sektorju govejega mesa.

(3)

V zvezi z lestvico Unije za razvrščanje trupov prašičev Uredba (EU) št. 1308/2013 uvaja razred S kot obvezni razred za 60 % ali več odstotno vsebnost pustega mesa kot odstotnega deleža mase trupa ter rezervni razred E za vsebnost pustega mesa več kot 55 %, vendar manj kot 60 % mase trupa. Zato je treba prilagoditi določbo v Uredbi (ES) št. 1249/2008, na podlagi katere se določajo tržne cene prašičjih trupov v državah članicah.

(4)

Uredbo (ES) št. 1249/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1249/2008 se spremeni:

1.

Člen 14(1) se nadomesti:

„1.   Tržne cene v posameznih državah in v Uniji se na podlagi lestvice Unije za razvrščanje trupov iz člena 10 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ugotavljajo vsak teden ter so povezane z naslednjimi razredi mesnatosti in zamaščenosti za kategorije iz točke A(II) Priloge IV k navedeni uredbi:

(a)

trupi živali, starih od 8 mesecev do manj kot 12 mesecev: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

(b)

trupi nekastriranih samcev, starih od 12 mesecev do manj kot 24 mesecev: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

(c)

trupi nekastriranih samcev, starih od 24 mesecev: R3;

(d)

trupi kastriranih samcev, starih od 12 mesecev: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

(e)

trupi krav: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

(f)

trupi drugih samic, starih od 12 mesecev: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2.

Člen 25(2) se nadomesti:

„2.   Cena iz odstavka 1 se določi z uporabo kotacije naslednjih kategorij:

(a)

trupi od 60 do manj kot 120 kg: E, S;

(b)

trupi od 120 do manj kot 180 kg: R“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L 337, 16.12.2008, str. 3).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.“


Top