EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0071

Uredba Komisije (EU) št. 71/2014 z dne 27. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

OJ L 23, 28.1.2014, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/71/oj

28.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/27


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 71/2014

z dne 27. januarja 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1), ter zlasti členov 8(5) in 10(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5 Uredbe (ES) št. 216/2008, ki obravnava plovnost, je bil razširjen zaradi vključitve elementov ocene operativne ustreznosti v izvedbene predpise za certifikacijo tipa.

(2)

Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je ugotovila, da je treba spremeniti Uredbo Komisije (EU) št. 748/2012 (2), da se ji omogoči potrjevanje podatkov o operativni ustreznosti v okviru postopka certifikacije tipa.

(3)

Podatki o operativni ustreznosti bi morali vključevati obvezne elemente za glavni seznam minimalne opreme (MMEL) ter usposabljanje letalskih in kabinskih posadk, na podlagi katerih bodo operatorji pripravili seznam minimalne opreme (MEL) in operatorjeve tečaje usposabljanja posadk.

(4)

Zahteve glede oblikovanja seznama MEL ter usposabljanja letalskih in kabinskih posadk se nanašajo na podatke o operativni ustreznosti, kadar pa podatki o operativni ustreznosti niso na voljo, je treba dodati splošno določbo in prehodne ukrepe.

(5)

Zagotoviti je treba dovolj časa, da se letalska industrija in uprave držav članic prilagodijo novemu regulativnemu okviru in da pod določenimi pogoji priznajo veljavnost certifikatov, izdanih pred začetkom veljavnosti in uporabe te uredbe.

(6)

Agencija je pripravila osnutek izvedbenih predpisov glede koncepta podatkov o operativni ustreznosti in jih v obliki mnenja (3) poslala Komisiji v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(7)

Uredbo Komisije (EU) št. 965/2012 (4) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 965/2012 se spremeni:

1.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Seznami minimalne opreme

Za sezname minimalne opreme (MEL), ki jih pred začetkom uporabe te uredbe odobri država operatorja ali država registracije, se šteje, da so odobreni v skladu s to uredbo in jih lahko operator še naprej uporablja.

Po začetku veljavnosti te uredbe se vsaka sprememba seznama MEL iz prvega pododstavka, za katerega se oblikuje seznam glavne minimalne opreme (MMEL) kot del podatkov o operativni ustreznosti v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 748/2012 (5), čim prej izvede v skladu s točko ORO.MLR.105 iz Oddelka 2 Priloge III k tej Uredbi, vendar najpozneje do 18. decembra 2017 ali dve leti po odobritvi podatkov o operativni ustreznosti, odvisno, kateri datum nastopi pozneje.

Vsaka sprememba seznama MEL iz prvega pododstavka, za katerega ni bil oblikovan seznam MMEL kot del podatkov o operativni ustreznosti, še naprej temelji na seznamu MMEL, ki ga je sprejela država operatorja ali država registracije, kot je primerno.

2.

vstavi se nov člen 9a:

„Člen 9a

Usposabljanje letalskih in kabinskih posadk

Operatorji zagotovijo, da operativni člani letalskih in kabinskih posadk, ki so opravili usposabljanje v skladu s poddeloma FC in CC iz Priloge III, ki ni vključevalo obveznih elementov iz zadevnih podatkov o operativni ustreznosti, opravijo usposabljanje, ki zajema navedene obvezne elemente, in sicer najpozneje do 18. decembra 2017 ali dve leti po odobritvi podatkov o operativni ustreznosti, kar nastopi pozneje.“;

3.

Priloga III (del ORO) se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

4.

Priloga V (del SPA) se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  UL L 224, 21.8.2012, str. 1.

(3)  Mnenje št. 07/2011 Evropske agencije za varnost v letalstvu z dne 13. decembra 2011: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(4)  UL L 296, 25.10.2012, str. 1.

(5)  UL L 224, 21.8.2012, str. 1.“;


PRILOGA I

Priloga III (del ORO) k Uredbi (EU) št. 965/2012 se spremeni:

1.

točka ORO.GEN.160 (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Brez poseganja v točko (a) operator obvesti pristojni organ in organizacijo, odgovorno za projektiranje zrakoplova, o vseh incidentih, motnjah v delovanju, tehničnih okvarah, prekoračitvah tehničnih omejitev ali dogodkih, ki bi opozorili na netočne, nepopolne ali dvoumne informacije iz podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012, ali drugih neobičajnih okoliščinah, ki so ali bi lahko ogrozile varno delovanje zrakoplova in niso povzročile nesreče ali resnega incidenta.“;

2.

točka ORO.MLR.105 se spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Določi se seznam minimalne opreme (MEL) v skladu s točko 8.a.3 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 216/2008 na podlagi zadevnega glavnega seznama minimalne opreme (MMEL) iz obveznega dela podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“;

(b)

točka 1 iz točke (j) se nadomesti z naslednjim:

„1.

zadevni instrumenti, deli opreme ali funkcije spadajo na področje uporabe seznama MMEL, kot je opredeljeno v točki (a):“;

3.

točka ORO.FC.140 (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Člani letalske posadke, ki upravljajo več tipov ali različic zrakoplovov, izpolnjujejo zahteve iz tega poddela za vsak tip ali različico, razen če v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012, niso priznane zahteve glede usposabljanja, preverjanja in zadnjih izkušenj za zadevne tipe ali različice.“;

4.

točka ORO.FC.145 (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Operator pri določanju programov in učnih načrtov usposabljanja vključi ustrezne elemente, kot so opredeljeni v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“;

5.

točka ORO.FC.220 (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

Pri letalih piloti, ki jim je bil izdan rating tipa na podlagi tečaja brez opravljenih ur letenja (ZFTT):

1.

začnejo linijsko letenje pod nadzorom najpozneje v 21 dneh po končanem preskusu usposobljenosti ali ustreznem usposabljanju, ki ga zagotovi operator. Vsebina navedenega usposabljanja je opisana v operativnem priročniku;

2.

najpozneje v 21 dneh po končanem preskusu usposobljenosti opravijo šest vzletov in pristankov na FSTD pod nadzorom inštruktorja za rating za tip letal (TRI(A)), ki sedi na drugem pilotskem sedežu. Število vzletov in pristankov se lahko zmanjša, če so v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012, opredeljene priznane zahteve. Če se ti vzleti in pristanki ne izvedejo v 21 dneh, operator zagotovi osvežitveno usposabljanje, katerega vsebina je opisana v operativnem priročniku;

3.

izvedejo prve štiri vzlete in pristanke LIFUS v letalu pod nadzorom TRI(A), ki sedi na drugem pilotskem sedežu. Število vzletov in pristankov se lahko zmanjša, če so v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012, opredeljene priznane zahteve.“;

6.

točka ORO.CC.125 (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Operator pri določanju specifičnih programov in učnih načrtov usposabljanja za tip zrakoplova in preusmeritvenega usposabljanja operatorja, vključi, če so na voljo, ustrezne elemente, kot so opredeljeni v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“

7.

točka ORO.CC.130 (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Operator pri določanju programa in učnega načrta usposabljanja o razlikah za različico tipa zrakoplova, ki se trenutno uporablja, vključi, če so na voljo, ustrezne elemente, kot so določeni v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“;

8.

v točki ORO.CC.250 (b) se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

vsak zrakoplov kot tip ali različico, ob upoštevanju, če so na voljo, ustreznih elementov, določenih v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012 za zadevni tip ali različico zrakoplova, in“.


PRILOGA II

Priloga V (del SPA) k Uredbi (EU) št. 965/2012 se spremeni:

1.

V točki SPA.GEN.105 (b) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

da se upoštevajo ustrezni elementi, določeni v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, oblikovanih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“;

2.

točka SPA.GEN.120 se nadomesti z naslednjim:

SPA.GEN.120   Stalna veljavnost posebne odobritve

Posebne odobritve se izdajo za nedoločen čas in ostanejo veljavne, če operator še naprej izpolnjuje zahteve v zvezi s posebno odobritvijo in se upoštevajo ustrezni elementi, določeni v obveznem delu podatkov o operativni ustreznosti, določenih v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012.“


Top