EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0042

2014/42/EU: Uredba Sveta z dne 20. januarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

OJ L 15, 20.1.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/42/oj

20.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/18


UREDBA SVETA

z dne 20. januarja 2014

o spremembi Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

(2014/42/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 (2) uveljavlja ukrepe iz Sklepa 2010/413/SZVP.

(2)

Dne 24. novembra 2013 so Kitajska, Francija, Nemčija, Ruska federacija, Združeno kraljestvo in Združene države, ob podpori visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, z Iranom dosegli sporazum o skupnem akcijskem načrtu, ki določa pristop za doseganje trajne in celostne rešitve iranskega jedrskega vprašanja. Dogovorjeno je bilo, da naj bi proces celovite rešitve v prvem koraku vključeval začetne medsebojno dogovorjene ukrepe, ki jih bosta obe strani izvajali šest mesecev, to obdobje pa se lahko z obojestranskim soglasjem podaljša.

(3)

V prvem koraku bi Iran izvedel nekatere prostovoljne ukrepe, določene v skupnem akcijskem načrtu. V zameno bi se izvedlo nekatere prostovoljne ukrepe, ki bi vključevali začasno prekinitev naslednjih omejevalnih ukrepov Unije, in sicer za obdobje šestih mesecev, v katerem bi se izvedlo ustrezne pogodbe:

prepoved zagotavljanja zavarovanja in pozavarovanja ter prevoza za iransko surovo nafto,

prepoved uvoza, nakupa ali prevoza petrokemičnih izdelkov iz Irana in zagotavljanja s tem povezanih storitev,

prepoved trgovine z zlatom in plemenitimi kovinami z iransko vlado, njenimi organi in iransko centralno banko ali osebami in subjekti, ki delujejo v njihovem imenu.

(4)

Poleg tega skupni akcijski načrt predvideva tudi desetkratno povečanje praga za pridobitev dovoljenj, povezanih s prenosi sredstev v Iran ali iz njega.

(5)

Svet je 20 januarja 2014 sprejel Sklep 2014/21/SZVP (3) o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP.

(6)

Navedeni ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njegovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(7)

Uredbo (EU) št. 267/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 267/2012 se spremeni:

(1)

členu 11 se dodata naslednja odstavka 3 in 4:

„3.   Prepoved iz točke (c) odstavka 1 se začasno prekine za proizvode iz Priloge XI.

4.   Prepoved iz točke (d) odstavka 1 se začasno prekine, v kolikor se nanaša na zagotavljanje zavarovanja in pozavarovanja v zvezi z uvozom, nakupom ali prevozom proizvodov iz Priloge XI.“;

(2)

v členu 13 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Prepoved iz točk (a), (b), (c) in (d) odstavka 1se začasno prekine.“;

(3)

v členu 15 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Prepoved iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 se začasno prekine za proizvode iz Priloge XII.“;

(4)

vstavi se naslednji člen 28b:

„Člen 28b

1.   Z odstopanjem od člena 23(2) in (3) lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev gospodarskih virov ali razpolaganje s sredstvi ali gospodarskimi viri, neposredno ali posredno Ministrstvu za nafto, kot je navedeno v Prilogi IX, potem ko se ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za izvedbo pogodb o uvozu ali nakupu petrokemičnih izdelkov, navedenih v Prilogi V, s poreklom iz Irana ali uvoženih iz Irana.

2.   Zadevne države članice v štirih tednih obvestijo druge države članice in Komisijo o izdaji dovoljenja v skladu s tem členom.“;

(5)

člen 30 se spremeni:

(a)

v odstavku 3(a):

(i)

sklic na „100 000 EUR“ se nadomesti s sklicem na „1 000 000 EUR“;

(ii)

sklic na „40 000 EUR“ se nadomesti s sklicem na „400 000 EUR“;

(b)

v odstavku 3(b):

(i)

sklic na „100 000 EUR“ se nadomesti s sklicem na „1 000 000 EUR“;

(ii)

sklic na „40 000 EUR“ se nadomesti s sklicem na „400 000 EUR“;

(c)

v odstavku 3(c) se sklic na „10 000 EUR“ nadomesti s sklicem na „100 000 EUR“;

(6)

člen 30a se spremeni:

(a)

v odstavku 1(b) se sklic na „40 000 EUR“ nadomesti s sklicem na „400 000 EUR“;

(b)

v odstavku 1(c) se sklic na „40 000 EUR“ nadomesti s sklicem na „400 000 EUR“;

(7)

v členu 37b se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Prepoved iz odstavka 1 se začasno prekine.“;

(8)

v točki (b) člena 45 se besedilo "spremeni priloge III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB in X" nadomesti z besedilom "spremeni priloge III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB, X, XI in XII";

(9)

Priloga I in Priloga II k tej uredbi se dodata kot prilogi XI in XII.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. januarja 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, 24.3.2012, str. 1).

(3)  Glej stran 22 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

„PRILOGA XI

Seznam proizvodov iz člena 11(3) in (4)

Oznaka HS

Opis

2709 00

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova“.


PRILOGA II

„PRILOGA XII

SEZNAM PROIZVODOV IZ ČLENA 15(3)

Oznaka HS

Opis

7106

Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7108

Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7109

Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7110

Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu

7111

Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki

7112

Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin”.


Top