EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0150

2014/150/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. marca 2014 o izvedbi začasnega poskusa z določitvijo nekaterih odstopanj pri trženju populacij rastlinskih vrst pšenice, ječmena, ovsa in koruze v skladu z Direktivo Sveta 66/402/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 1681) Besedilo velja za EGP

OJ L 82, 20.3.2014, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/150/oj

20.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 82/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. marca 2014

o izvedbi začasnega poskusa z določitvijo nekaterih odstopanj pri trženju populacij rastlinskih vrst pšenice, ječmena, ovsa in koruze v skladu z Direktivo Sveta 66/402/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 1681)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/150/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (1) in zlasti člena 13a Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 66/402/EGS določa posebne zahteve za proizvodnjo in trženje semena žit. Navedene določbe preprečujejo trženje semena, ki ne spada v nobeno sorto.

(2)

Vendar nove raziskave v Uniji o rastlinskem razmnoževalnem materialu, ki ne ustreza opredelitvi sorte glede izenačenosti, kažejo, da bi bila uporaba tega raznovrstnega materiala lahko koristna, predvsem v zvezi z ekološko pridelavo ali kmetijstvom z nizko porabo, na primer za zmanjšanje širjenja bolezni.

(3)

Da bi omogočili trženje semena navedenih populacij, bi bilo treba spremeniti točke E, F in G člena 2(1) Direktive 66/402/EGS tako, da bi dodali možnost trženja semena, ki ne izpolnjuje zahtev glede sortnosti. Za odločitev o takšni spremembi Direktive 66/402/EGS je treba zbrati informacije o trženju semena populacij. Zlasti je treba preveriti, ali se lahko zagotovi opredelitev populacij posameznih vrst z jamstvi, podobnimi tistim, ki izhajajo iz zahtev glede sortnosti, na podlagi informacij o metodah njihovega žlahtnjenja in proizvodnje. Poleg tega bi bilo treba v okviru tega poskusa oceniti, ali se lahko zagotovijo pristnost semena, trženega kot seme, ki spada v navedene populacije, in informacije za uporabnika, z jamstvi, podobnimi tistim iz člena 3(1) in člena 10, na podlagi zahtev glede sledljivosti in določanja mest proizvodnje.

(4)

Glede na značilnosti populacij bi potrjevanje semena populacij lahko pomenilo nesorazmerno breme za organe in izvajalce dejavnosti. Zato je primerno zbrati informacije o možnosti zagotovitve nadzornega sistema za proizvodnjo in trženje semena populacij, za katerega se ne zahtevajo potrdila.

(5)

Glede na njihovo pomembnost za tržni sektor žit in razpoložljive rezultate raziskav bi se morale pri tem poskusu uporabiti vrste pšenice, ječmena, ovsa in koruze.

(6)

Za pojasnitev narave populacij v primerjavi s sortami je treba določiti zahtevo glede števila sort, ki se uporabijo pri križanju za žlahtnjenje populacije.

(7)

Pristojni uradni organi bi morali spremljati ta poskus prek uradnega nadzora proizvodnje in trženja semena populacij in njihovih količin, oseb, ki ohranjajo navedene populacije, ter proizvodnosti navedenih populacij na posameznih območjih.

(8)

Treba bi bilo določiti pogoje za vložitev zahtevkov in odobritev populacij v skladu s tem sklepom, predložitev referenčnega vzorca, poimenovanje populacij in registracijo oseb, ki proizvajajo in tržijo navedene populacije. Pomembno je, da se navedeni pogoji ocenijo, da se zagotovijo pristnost in sledljivost med proizvodnjo in trženjem take populacije, učinkovit nadzor pristojnih uradnih organov in da se prepreči oblikovanje trga, vzporednega trgu, ki je bil vzpostavljen v skladu z Direktivo 66/402/EGS.

(9)

Poleg tega je primerno določiti posebne zahteve za proizvodnjo in trženje, da se zagotovi, da semena populacij v vseh sodelujočih državah članicah izpolnjujejo iste zahteve. Te zahteve bi morale temeljiti na pogojih iz tega sklepa. Za zagotovitev zdravja in kakovosti semena bi morale biti navedene zahteve podobne tistim, ki so določene za certificirano seme v Direktivi 66/402/EGS, da bi zagotovili primerljivo raven kakovosti.

(10)

Glede na poskusni značaj ukrepa iz tega sklepa bi bilo treba določiti največjo količino za trženje populacij, ob upoštevanju, da je treba različne vrste populacij preskušati z uporabo obstoječih objektov. Navedena količina bi morala biti tolikšna, da bi omogočila zanesljive in reprezentativne rezultate poskusa. Vendar ne bi smela preseči določene meje, da se prepreči oblikovanje trga s semeni, vzporednega trgu, ki je bil vzpostavljen v skladu z Direktivo 66/402/EGS.

(11)

Za zagotovitev preglednosti in ozaveščenega odločanja uporabnikov navedenih populacij ter za preprečitev goljufij bi bilo treba sprejeti posebne pogoje etiketiranja za trženje semena navedenih populacij med navedenim poskusom. Zaradi posebne narave populacij bi morali navedeni pogoji odstopati od določb iz Priloge V k Direktivi 66/402/EGS. Treba bi bilo preskusiti, ali se z zahtevami, da poimenovanje populacij jasno kaže, da gre za populacije, in da je na etiketi navedena regija proizvodnje, lahko zagotovijo zadostne in ustrezne informacije za uporabnika materiala.

(12)

Za določitev gospodarske, kmetijske in okoljske vrednosti izboljšanih alternativ za navedene določbe iz Direktive 66/402/EGS je pomembno zagotoviti celovito oceno več elementov in rezultatov navedenega poskusa. V ta namen bi države članice morale evidentirati ustrezne podatke, in sicer vrste in poimenovanja, ki se uporabljajo za populacije, ki jih zajema poskus, vrsto populacij, načine in stroške odobritev populacij, rezultate preskusov, rezultate v zvezi s proizvodnostjo, velikost vključenih izvajalcev dejavnosti, vrsto uporabnikov in njihove izkušnje.

(13)

Da bi lahko države članice preverjale, da največja količina semena populacij ni presežena, bi morali izvajalci dejavnosti, ki nameravajo proizvajati takšne populacije, zadevnim državam članicam sporočiti količine, ki jih nameravajo proizvajati.

(14)

Da bi se izvajalcem dejavnosti omogočila proizvodnja in trženje zadostne količine semena ter da bi pristojni organi navedeni material lahko preverjali ter zbrali zadostne in primerljive informacije za pripravo poročila, bi se moral poskus izvajati najmanj tri tržne sezone.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet

1.   Na ravni Unije se izvede začasni poskus za ugotavljanje, ali proizvodnja za trženje ter trženje, pod določenimi pogoji, semena populacij iz člena 2, ki spadajo v vrste Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. in Zea mays L., lahko pomenita izboljšano alternativo za izključitev trženja semena, ki ne izpolnjuje zahtev iz člena 2(1)(E), (F) in (G) Direktive 66/402/EGS glede sortnosti semena nekaterih vrst, in za zahteve iz člena 3(1) o dajanju na trg semena, ki je uradno potrjeno kot „certificirano seme“, „certificirano seme, prva množitev“ ali „certificirano seme, druga množitev“.

2.   Ocenita se naslednja elementa:

(a)

ali opredelitev populacij navedenih vrst lahko poteka na podlagi informacij o metodah njihovega žlahtnjenja in proizvodnje, sortah, uporabljenih pri križanju, in glavnih značilnostih navedenih populacij, ter

(b)

ali pristnost semena navedenih trženih populacij lahko temelji na zahtevah glede sledljivosti in določitvi regije proizvodnje.

Člen 2

Področje uporabe

Ta sklep zajema skupine rastlin, ki izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a)

izhajajo iz dane kombinacije genotipov;

(b)

kar zadeva njihovo primernost za nespremenjeno razmnoževanje po vzpostavitvi v dani regiji proizvodnje s posebnimi kmetijskimi in podnebnimi razmerami, se štejejo kot enote;

(c)

pridobijo se z eno od naslednjih tehnik:

(i)

s križanjem petih ali več sort v vseh kombinacijah, ki mu sledi kopičenje potomstva in izpostavitev materiala naravni selekciji v naslednjih množitvah;

(ii)

s skupnim gojenjem najmanj petih sort pretežno alogamnih vrst, kopičenjem potomstva, večkratno ponovno posaditvijo in izpostavitvijo materiala naravni selekciji, dokler rastline izvirnih sort niso več prisotne;

(iii)

z medsebojnim križanjem sort z uporabo protokolov križanja, ki se razlikujejo od tistih iz točk (i) ali (ii), da nastane podobno raznolika populacija, ki ne vsebuje sort.

V nadaljnjem besedilu se take skupine rastlin imenujejo „populacije“.

Člen 3

Sodelovanje držav članic

1.   V poskusu lahko sodeluje katera koli država članica. Zadnji datum, ko lahko začne sodelovati, je januar 2017.

2.   Države članice, ki se odločijo za sodelovanje v poskusu (v nadaljnjem besedilu: sodelujoče države članice) Komisijo in druge države članice obvestijo o svojem sodelovanju in pri tem navedejo zajete vrste in regije ter ukrepe, uporabljene na podlagi tega sklepa.

3.   Sodelujoče države članice lahko sodelovanje kadar koli prekinejo, pri čemer o tem ustrezno obvestijo Komisijo.

Člen 4

Oprostitev obveznosti

Sodelujoče države članice so oproščene obveznosti iz člena 2(1)(E), (F) in (G), člena 3(1) ter člena 10 Direktive 66/402/EGS v zvezi s proizvodnjo za trženje in trženjem populacij.

Člen 5

Opredelitev populacij

Populacijo je mogoče opredeliti na podlagi naslednjih elementov:

(a)

sort, uporabljenih pri križanju, za pridobitev populacije;

(b)

shem žlahtnjenja, kot so opredeljene v ustreznih protokolih;

(c)

regije proizvodnje;

(d)

stopnje heterogenosti, zlasti pri samooprašnih vrstah, ter

(e)

njihovih značilnosti iz člena 7(2)(f).

Člen 6

Pogoji proizvodnje in trženja semena populacij

Za namene tega poskusa države članice zagotovijo, da se seme populacije lahko proizvaja za trženje in trži, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

seme spada v odobreno populacijo;

(b)

seme je skladno s členom 9;

(c)

poimenovanje populacije je skladno s členom 8;

(d)

populacijo žlahtnijo in seme proizvajajo osebe, registrirane v skladu s členom 10.

Člen 7

Odobritev populacij

1.   Države članice odobrijo populacije v skladu z odstavki 2, 3 in 4.

2.   Zahtevek za odobritev se predloži organu za potrjevanje semena. Navedeni zahtevek vključuje naslednje elemente:

(a)

ime in naslov vložnika;

(b)

vrsto in poimenovanje populacije;

(c)

opis vrste tehnike, ki se uporablja za ustvarjanje populacije, s sklicevanjem na člen 2(c)(i), (ii) oziroma (iii);

(d)

cilje programa žlahtnjenja;

(e)

metodo žlahtnjenja in proizvodnje: shemo žlahtnjenja, kot je opredeljena v ustreznih protokolih, sorte, ki se uporabljajo za žlahtnjenje in proizvodnjo populacije ter program nadzora proizvodnje, ki ga uporablja zadevni izvajalec dejavnosti;

(f)

opis značilnosti:

(i)

dokumentacijo o značilnostih, ki se vložniku zdijo pomembne, kar zadeva pridelek, kakovost, proizvodnost, uporabnost za sisteme z nizkimi vložki, odpornost proti boleznim, stabilnost pridelka, okus ali barvo;

(ii)

rezultate eksperimentalnih poskusov v zvezi z značilnostmi iz točke (i);

(g)

regijo proizvodnje;

(h)

izjavo vložnika o pravilnosti elementov iz člena 5(1);

(i)

reprezentativni vzorec populacije;

(j)

ime in naslov osebe, odgovorne za žlahtnjenje, proizvodnjo in ohranjanje.

3.   Organ za potrjevanje semena preveri naslednje elemente:

(a)

skladnost zahtevka z odstavkom 2 ter

(b)

skladnost populacije z zahtevami glede opredelitve iz člena 5.

Skladnost z zahtevami glede opredelitve iz člena 5 se določi na podlagi predložene dokumentacije in inšpekcijskih pregledov v prostorih, kjer se proizvaja populacija.

4.   Odobritev populacije in elementi iz odstavka 2 se sporočijo drugim državam članicam in Komisiji.

Člen 8

Poimenovanje populacij

1.   Populacije se poimenujejo. Za poimenovanje populacij se ustrezno uporabijo pravila o poimenovanju sort iz člena 9(6) Direktive Sveta 2002/53/ES (2).

2.   Na koncu vsakega poimenovanja se doda beseda „populacija“.

Člen 9

Zahteve glede pridelkov, semen ter teže lotov in vzorcev

1.   Uporabljata se točki 1 in 6 Priloge I k Direktivi 66/402/EGS.

2.   V času proizvodnje in trženja semena populacij je seme skladno s točkama 2 in 3 Priloge II k Direktivi 66/402/EGS v zvezi z drugo množitvijo certificiranega semena v primeru populacij Avena nuda L., Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. in Triticum spelta L. ter certificiranim semenom v primeru populacije Zea mays L.

3.   V času proizvodnje in trženja semena populacij je teža lotov in vzorcev skladna s Prilogo III k Direktivi 66/402/EGS in, v primeru Zea mays L., z določbami iz navedene Priloge o certificiranem semenu navedene vrste.

Člen 10

Registracija žlahtniteljev, proizvajalcev in oseb, odgovornih za ohranjanje populacij

1.   Vsaka država članica vpiše osebe, ki žlahtnijo populacije ali proizvajajo ali ohranjajo seme populacij na svojem ozemlju, v register, če izpolnjujejo zahteve iz odstavka 2.

2.   Žlahtnitelji, proizvajalci in osebe, odgovorne za ohranjanje populacij, pošljejo zahtevek za vključitev v register organu za potrjevanje semena. Navedeni zahtevek vključuje naslednje elemente:

(a)

njihovo ime, naslov in druge kontaktne podatke;

(b)

poimenovanje zadevne populacije.

3.   Register vsebuje naslednje elemente:

(a)

ime, naslov in kontaktne podatke iz točke (a) odstavka 2;

(b)

poimenovanje populacije, ki se bo proizvajala ali ohranjala, iz odstavka 2(b).

Člen 11

Etiketiranje

Embalaža ali posode s semeni so opremljene z etiketo, ki jo pritrdi proizvajalec. Etiketa vključujejo podatke iz Priloge I.

Člen 12

Količinske omejitve

1.   Količine trženega semena odobrene populacije vsake vrste v primeru vsake sodelujoče države članice letno ne presegajo 0,1 % semena iste vrste, proizvedenega v navedenem letu v sodelujoči državi članici.

2.   Vsak proizvajalec organu za potrjevanje semena sporoči količino vsake populacije, ki jo namerava proizvesti za vsako leto.

3.   Sodelujoča država članica lahko prepove trženje semena populacije, če meni, da dajanje na trg dodatnih količin semena zadevne populacije za namene poskusa ni primerno. O tem nemudoma obvesti zadevne proizvajalce.

Člen 13

Sledljivost

1.   Vsaka oseba, ki trži seme populacij, zagotovi sledljivost navedenih semen.

2.   Oseba, ki trži semena populacij, hrani podatke, potrebne za identifikacijo oseb, ki so dobavile seme populacije, in oseb, ki jim je bilo seme populacije dobavljeno.

3.   Podatki so na zahtevo na voljo organu za potrjevanje semena.

Člen 14

Uradni nadzor

Organi za potrjevanje semena sodelujočih držav članic uradno nadzorujejo proizvodnjo in trženje semena populacij. Uradni nadzor vključuje vsaj:

(a)

poljski pregled, vzorčenje in preverjanje populacij, kot je določeno v točki (1) Priloge II;

(b)

nadzor nad izvedbo primerjalnih terenskih poskusov na terenu v ta namen, kot je določeno v točki (2) Priloge II;

(c)

proizvedene in tržene količine;

(d)

skladnost proizvajalca in katere koli osebe, ki trži seme v skladu s tem sklepom.

Nadzor iz točke (d) se opravi najmanj enkrat na leto. Vključuje inšpekcijske preglede prostorov zadevnih oseb in polj, ki se uporabljajo za proizvajanje populacij.

Člen 15

Ohranjanje populacij

1.   Oseba, odgovorna za ohranjanje populacije, ohranja populacijo v času trajanja tega poskusa.

Ohranjanje poteka v skladu s sprejeto prakso za zadevne vrste.

2.   Oseba, odgovorna za ohranjanje populacije, vodi evidenco o ohranjanju populacij, ki je kadar koli na voljo za inšpekcijske preglede pristojnega uradnega organa.

3.   Pristojni uradni organ izvaja nadzor nad načinom ohranjanja populacij in lahko v ta namen odvzame vzorce semena zadevnih populacij.

Člen 16

Obveznosti obveščanja proizvajalcev

Proizvajalci organom za potrjevanje semena vsako leto sporočajo podatke iz točk (a), (b), (c), (f), (g), (h) in (i) Priloge III.

Člen 17

Evidentiranje podatkov

Sodelujoče države članice v skladu s Prilogo III evidentirajo podatke v zvezi s proizvodnjo in trženjem populacij. Na prošnjo si pri evidentiranju navedenih podatkov medsebojno pomagajo.

Člen 18

Obveznosti poročanja

1.   Sodelujoče države članice Komisiji in drugim državam članicam za vsako leto do 31. marca naslednjega leta predložijo letno poročilo, ki vključuje naslednje elemente:

(a)

podatke o vrstah in številu populacij, odobrenih za posamezno vrsto, ki se proizvajajo in tržijo v okviru poskusa, ter

(b)

proizvedene in tržene količine vsake populacije in vrste ter, kadar je to ustrezno, državo članico, za katero je seme namenjeno.

Sodelujoče države članice lahko v poročilo vključijo katero koli drugo pomembno informacijo.

2.   Sodelujoče države članice Komisiji in drugim državam članicam do 31. marca 2018 predložijo poročilo, v katerem so navedeni podatki iz Priloge III. Navedeno poročilo vključuje oceno pogojev poskusa in interesa za podaljšanje njegovega trajanja, če je to ustrezno, za posamezne vrste. Navedeno poročilo lahko vključuje tudi druge informacije, ki se jim zdijo pomembne za namene poskusa.

3.   Država članica, ki svoje sodelovanje prekine pred 31. decembrom 2017, predloži svoje poročilo do 31. marca v letu, ki sledi koncu njenega sodelovanja.

Člen 19

Obdobje

Poskus se začne 1. marca 2014 in konča 31. decembra 2018.

Člen 20

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. marca 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

(2)  Direktiva Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L 193, 20.7.2002, str. 1).


PRILOGA I

PODATKI, KI JIH JE TREBA NAVESTI NA ETIKETI IZ ČLENA 11

Na etiketi na embalaži ali posodah s semeni so navedeni:

1.

besede „Začasni poskus v skladu s pravili in standardi EU“;

2.

organ za potrjevanje semena in država članica ali njune začetnice;

3.

ime in naslov proizvajalca, ki je pristojen za namestitev etikete, ali njegova registrska oznaka;

4.

regija proizvodnje;

5.

referenčna številka lota;

6.

mesec in leto pečatenja, ki se izrazita na naslednji način: „zapečateno …“ (mesec in leto), ali mesec in leto zadnjega uradnega vzorčenja za namene nadzora, ki se izrazita na naslednji način: „vzorčeno …“ (mesec in leto);

7.

vrsta, navedena vsaj z botaničnim imenom, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev, v latinici;

8.

poimenovanje populacije;

9.

država članica proizvodnje, če se razlikuje od države iz točke 2;

10.

deklarirana neto ali bruto teža ali deklarirano število semen;

11.

kadar je navedena teža in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsta dodatka in tudi približno razmerje med težo čistih semen in skupno težo;

12.

kadar je bila ponovno preskušena vsaj kalivost, izjava o kalivosti na etiketi. Tak podatek se lahko navede na nalepki na etiketi.


PRILOGA II

VZORČENJE IN PREGLEDI IZ ČLENA 14

Opravijo se naslednji vzorčenje in pregledi.

1.

Uradni izvajalci vzorčenja semen vsako leto naključno pregledajo polja za proizvodnjo in odvzamejo vzorce semen pri najmanj 5 % vseh lotov semen populacij in polja za proizvodnjo v okviru poskusa.

Vsako polje za proizvodnjo se v času trajanja začasnega poskusa uradno pregleda vsaj dvakrat.

Ti vzorci se uporabijo za preverjanje skladnosti s členom 5 glede pristnosti in členom 9 glede kakovosti semena.

2.

Za vsako odobreno populacijo, ki se trži v okviru poskusa, se opravijo primerjalni terenski poskusi.

Primerjalne terenske poskuse opravljajo pristojni organi, raziskovalne ustanove, žlahtnitelji ali proizvajalci. V primeru žlahtniteljev ali proizvajalcev poskuse nadzirajo države članice.


PRILOGA III

PODATKI, KI JIH JE TREBA EVIDENTIRATI V SKLADU S ČLENOM 17

Evidentirajo se naslednji podatki:

(a)

ime vrste in poimenovanje, ki se uporablja za vsako odobreno populacijo v okviru poskusa;

(b)

vrsta populacije iz člena 2(c);

(c)

proizvedene in tržene količine vsake populacije in vrste ter država članica, za katero je seme namenjeno;

(d)

načini odobritev populacij v državah članicah in s tem povezani stroški vložnika;

(e)

opis in rezultati preskusov, opravljenih v skladu s točko (1) Priloge II;

(f)

rezultati primerjalnega terenskega preskusa iz točke (2) Priloge II;

(g)

velikost sodelujočih žlahtniteljev in proizvajalcev: mikro, malo, srednje ali veliko podjetje;

(h)

vrednotenje populacij s strani uporabnikov glede značilnosti iz člena 7(2)(f).


Top