Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1412

Uredba Sveta (EU) št. 1412/2013 z dne 17. decembra 2013 o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Unije za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020

OJ L 353, 28.12.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1412/oj

28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 353/1


UREDBA SVETA (EU) št. 1412/2013

z dne 17. decembra 2013

o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Unije za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 349 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Evropsko ekonomsko-socialnega odbora,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izjemen geografski položaj Kanarskih otokov pomeni v zvezi z oskrbo z nekaterimi ribiškimi proizvodi, ki so bistveni za domačo porabo, dodatne stroške za ta sektor. To naravno oviro, ki jo priznava člen 349 Pogodbe in ki je posledica otoške lege, oddaljenosti ter odročnosti, je mogoče med drugim odpraviti z začasno opustitvijo carin pri uvozu zadevnih proizvodov iz tretjih držav znotraj avtonomnih tarifnih kvot Unije ustreznega obsega.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 645/2008 (1) je določila odprtje in upravljanje avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013.

(3)

Španski organi so julija 2010 in junija 2012 predložili poročili o izvajanju ukrepov iz člena 3 Uredbe (ES) št. 645/2008. Komisija je na podlagi navedenih poročil preučila učinek teh ukrepov.

(4)

Poročili, ki so ju predložili španski organi, sta vključevali informacije o stopnji izkoriščenosti tarifnih kvot za obdobje od 2007 do 2011. Te informacije so pokazale, da je bila v navedenem obdobju tarifna kvota z zaporedno številko 09.2997 v povprečju skoraj popolnoma izkoriščena, tarifna kvota z zaporedno številko 09.2651 pa ni bila izčrpana.

(5)

Ker je bila tarifna kvota z zaporedno številko 09.2997 skoraj popolnoma izkoriščena, neizčrpanost tarifne kvote z zaporedno številko 09.2651 pa je mogoče povezati z začasnimi in zunanjimi dejavniki, je primerno, da se obseg tarifnih kvot določi na enako raven.

(6)

Strm padec lokalnega povpraševanja po proizvodih, zajetih v tarifno kvoto z zaporedno številko 09.2651, zaradi težkih gospodarskih pogojev na Kanarskih otokih, ki jim je sledila gospodarska in finančna kriza, bi lahko pojasnil neizčrpanost te tarifne kvote.

(7)

Španija je septembra 2012 zahtevala razširitev tarifnih kvot Unije za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke v skladu s členom 349 Pogodbe.

(8)

Tarifne kvote, podobne tistim, ki so se odprle na podlagi Uredbe (ES) št. 645/2008 za nekatere ribiške proizvode, so upravičene, ker bi pokrile potrebe domačega trga Kanarskih otokov in hkrati zagotavljale, da bi tokovi uvoza po znižani dajatvi v Unijo ostali predvidljivi in jasno razpoznavni.

(9)

Da bi gospodarskim subjektom zagotovili dolgoročno perspektivo v smislu doseganja ravni dejavnosti, ki bo stabilizirala gospodarsko in socialno okolje na Kanarskih otokih, je torej primerno, da se režim avtonomnih tarifnih kvot v okviru dajatev skupne carinske tarife za blago, navedeno v Prilogi k tej Uredbi, podaljša še eno obdobje.

(10)

Da bi se izognili ogrožanju celovitosti in povezanosti notranjega trga, bi bilo treba sprejeti ukrepe, ki zagotavljajo, da so ribiški proizvodi, za katere se odobri opustitev, namenjeni izključno domačemu trgu Kanarskih otokov.

(11)

Treba bi bilo sprejeti ukrepe, ki bi zagotavljali, da se Komisija redno obvešča o obsegu zadevnega uvoza, tako da lahko po potrebi ukrepa in prepreči morebitne špekulacije ali preusmeritve trgovinskih tokov.

(12)

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila, ki bi ji omogočila začasen umik opustitve v primeru preusmeritve trgovinskih tokov. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Končno odločitev o tem, ali naj se opustitev obdrži ali dokončno umakne, pa bi moral sprejeti Svet v skladu s členom 349 Pogodbe, in sicer v časovnem okviru, za katerega je opustitev začasno umaknjena na podlagi odločitve Komisije o začasnem umiku opustitve.

(13)

Določbe, ki se sprejmejo, bi morale zagotavljati kontinuiteto ukrepov iz Uredbe (ES) št. 645/2008. Zaradi tega je primerno, da se ukrepe iz te uredbe uporablja od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 se dajatve skupne carinske tarife, ki se uporabljajo pri uvozu ribiških proizvodov iz Priloge k tej uredbi na Kanarske otoke, v celoti opustijo za količine, določene v navedeni prilogi.

2.   Opustitev iz odstavka 1 se odobri izključno za proizvode, ki so namenjeni domačemu trgu Kanarskih otokov. Uporablja se le za ribiške proizvode, ki se raztovorijo z ladje ali letala, preden se carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet predloži carinskim organom na Kanarskih otokih.

Člen 2

Tarifne kvote iz člena 1 te uredbe se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (3).

Člen 3

Komisija do 30. junija 2019 preuči učinek ukrepov iz člena 1 in na podlagi ugotovitev predloži ustrezne predloge za obdobje po 31. decembru 2020.

Člen 4

1.   Kadar Komisija utemeljeno domneva, da so opustitve, določene s to uredbo, povzročile preusmeritev trgovinskih tokov za določen proizvod, lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi začasno umakne opustitev za obdobje, ki ni daljše od 12 mesecev. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 5(2).

Plačilo uvoznih dajatev za proizvode, za katere je opustitev začasno umaknjena, se zavaruje z varščino, sprostitev zadevnih proizvodov v prosti promet na domači trg Kanarskih otokov pa je odvisna od zagotovitve takšne varščine.

2.   Svet v roku največ 12 mesecev iz odstavka 1 tega člena v skladu s členom 349 Pogodbe sprejme končno odločitev o tem, ali se opustitev obdrži ali dokončno umakne. Če se opustitev dokončno umakne, se zneski dajatev, ki so bili zavarovani z varščinami, dokončno poberejo.

3.   Če se v roku največ 12 mesecev ne sprejme nikakršna dokončna odločitev v skladu z odstavkom 2, se varščine, s katerimi je plačilo zavarovano, sprostijo.

Člen 5

1.   Komisiji pomaga odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 247a(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (4). Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 6

Komisija in carinski organi držav članic tesno sodelujejo, da zagotovijo ustrezno upravljanje in nadzor uporabe te uredbe.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 645/2008 z dne 8. julija 2008 o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke (UL L 180, 9.7.2008, str. 1).

(2)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(3)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).


PRILOGA

Zaporedna št.

Oznaka KN

Opis

Količina kvote

(v tonah)

Dajatev v okviru kvote (%)

09.2997

0303

Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304

15 000

0

0304

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

09.2651

0306

Raki v oklepu ali brez oklepa, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; dimljeni raki v oklepu ali brez oklepa, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja; raki v oklepu, kuhani v sopari ali v vreli vodi, ohlajeni ali neohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za človeško prehrano

15 000

0

0307

Mehkužci v lupini ali brez lupine, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; dimljeni mehkužci, v lupini ali brez lupine, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja; moka, zdrob in peleti iz mehkužcev, primerni za človeško prehrano

 

0308

Vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, živi, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; dimljeni vodni nevretenčarji, razen rakov in mehkužcev, termično obdelani ali ne pred ali med procesom dimljenja; moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev, razen rakov in mehkužcev, primerni za človeško prehrano

 

 


Top