EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1372

Uredba Komisije (EU) št. 1372/2013 z dne 19. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 Besedilo velja za EGP in Švico

OJ L 346, 20.12.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1372/oj

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/27


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1372/2013

z dne 19. decembra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

(Besedilo velja za EGP in Švico)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2) in zlasti člena 92 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države članice so Upravni komisiji za koordinacijo sistemov socialne varnosti poslale zahtevke za spremembo Priloge VIII in Priloge XI k Uredbi (ES) št. 883/2004 ter Priloge 1 in Priloge 5 k Uredbi (ES) št. 987/2009, da bi navedene priloge uskladili s spremembami v njihovih nacionalnih zakonodajah ali poenostavili uporabo navedenih uredb.

(2)

Namen prilog k Uredbi (ES) št. 883/2004 je prikazati pregled držav članic, ki ne uporabljajo sorazmernega izračuna za starostne pokojnine in pokojnine preživelih oseb, ter pregled posebnih določb glede uporabe zakonodaje držav članic.

(3)

Namen prilog k Uredbi (ES) št. 987/2009 je prikazati pregled izvedbenih določb za dvostranske sporazume, ki ostajajo v veljavi ali začnejo veljati, ter držav članic, ki najvišji znesek povračila dajatev za brezposelnost določajo na podlagi povprečnega zneska dajatev za brezposelnost, določenega v skladu z zakonodajo teh držav članic v preteklem koledarskem letu.

(4)

Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti se je z zahtevanimi spremembami strinjala ter je Komisiji predložila ustrezne predloge za tehnično prilagoditev prilog k Uredbi (ES) št. 987/2009 in Uredbi (ES) št. 883/2004.

(5)

Komisija se lahko strinja z vključitvijo predlogov za tehnično prilagoditev prilog iz uvodne izjave 4.

(6)

Uredbo (ES) št. 883/2004 in Uredbo (ES) št. 987/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 883/2004 se spremeni:

1.

del 2 Priloge VIII se spremeni:

(a)

v oddelku „AVSTRIJA“ se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Starostne pokojnine in iz njih pridobljene pokojnine preživelih oseb, ki temeljijo na pokojninskem računu na podlagi Splošnega zakona o pokojninah (APG) z dne 18. novembra 2004.“;

(b)

za oddelkom „BOLGARIJA“ se doda naslednji novi oddelek:

„ČEŠKA

Pokojnine iz sheme drugega stebra, vzpostavljene z Zakonom št. 426/2011 Coll. o pokojninskem varčevanju.“;

2.

v Prilogi XI se v oddelku „NIZOZEMSKA“ za točko (f) vstavi naslednja točka (fa):

„(fa)

Vsaka oseba iz člena 69(1) Zorgverzekeringswet (Zakon o zdravstvenem zavarovanju), ki na zadnji dan meseca pred mesecem, v katerem doseže starost 65 let, prejema pokojnino ali dajatev, ki se na podlagi odstavka 1(f) tega oddelka šteje kot pokojnina, ki se izplača po nizozemski zakonodaji, se obravnava kot vlagatelj zahtevka za pokojnino iz člena 22 te uredbe, dokler ta oseba ne doseže upokojitvene starosti iz člena 7a Algemene Ouderdomswet (Splošni zakon o starostnih pokojninah).“

Člen 2

Uredba (ES) št. 987/2009 se spremeni:

1.

Priloga 1 se spremeni:

(a)

oddelek „DANSKA – FRANCIJA“ se črta;

(b)

oddelek „DANSKA – NIZOZEMSKA“ se črta;

(c)

oddelek „GRČIJA – NIZOZEMSKA“ se črta;

(d)

oddelek „ŠPANIJA – NIZOZEMSKA“ se črta;

(e)

v oddelku „FRANCIJA – LUKSEMBURG“:

(i)

se točki (a) in (b) črtata;

(ii)

se točki (c) in (d) nadomestita z naslednjim:

„(a)

Sporazum z dne 2. julija 1976 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov iz člena 105(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972

(b)

Izmenjava pisem z dne 17. julija in 20. septembra 1995 v zvezi s pogoji za ureditev medsebojnih zahtevkov v skladu s členi 93, 95 in 96 Uredbe (EGS) št. 574/72“;

(f)

v oddelku „FRANCIJA – NIZOZEMSKA“:

(i)

se točki (b) in (c) črtata;

(ii)

se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„Sporazum z dne 28. aprila 1997 o odpovedi povračilu stroškov upravnega preverjanja in zdravniških pregledov v skladu s členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72“;

(g)

oddelek „ITALIJA – NIZOZEMSKA“ se črta;

(h)

v oddelku „NIZOZEMSKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO“:

(i)

se točka (b) črta;

(ii)

se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„Drugi stavek člena 3 Upravnega dogovora z dne 12. junija 1956 o izvajanju Konvencije z dne 11. avgusta 1954“;

2.

v Prilogi 5 se za oddelkom „NEMČIJA“ doda novi oddelek „NIZOZEMSKA“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.


Top