EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1370

Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode

OJ L 346, 20.12.2013, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/oj

20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/12


UREDBE SVETA (EU) št. 1370/2013

z dne 16. decembra 2013

o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem“, so opredeljeni morebitni izzivi, cilji in usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013. Na podlagi razprave o tem sporočilu bi bilo treba SKP s 1. januarjem 2014 reformirati. Reforma bi morala obsegati vse glavne instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (1). V okviru reformiranega regulativnega okvira bi bilo treba sprejeti ukrepe za določitev cen, dajatev, pomoči in količinskih omejitev.

(2)

Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo treba za določbe o javni intervenciji predvideti skupno strukturo, pri čemer bi bilo treba nadaljevati politiko, ki se izvaja v vsakem sektorju. V ta namen je primerno razlikovati med referenčnimi pragi iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) na eni strani in intervencijskimi cenami na drugi strani, ter opredeliti slednje. Uporabljenim administrativno določenim cenam iz prvega stavka osmega odstavka Priloge 3 k Sporazumu STO o kmetijstvu (tj. tržni podpori) ustrezajo samo intervencijske cene za javno intervencijo. V povezavi s tem je treba razumeti, da lahko tržna intervencija poteka v obliki javne intervencije in drugih oblik intervencije, ki ne temeljijo na predhodno določenih navedbah cen.

(3)

Določiti bi bilo treba višino cene javne intervencije, po kateri se odkup izvede po fiksni ceni ali v okviru razpisnega postopka, tudi za primere, ko je treba prilagoditi cene javne intervencije. Sprejeti je treba tudi ukrepe za določitev količinskih omejitev v primeru odkupa po fiksni ceni. V obeh primerih bi cene in količinske omejitve morale odražati pridobljeno prakso in izkušnje iz predhodnih skupnih ureditev trgov.

(4)

Uredba (EU) št. 1308/2013 določa, da se pomoč za zasebno skladiščenje dodeli kot ukrep tržne intervencije. Opredeliti je treba ukrepe za določitev zneskov pomoči. Glede na pridobljeno prakso in izkušnje iz predhodnih skupnih ureditev trgov je primerno določiti, da se zneski pomoči določijo vnaprej in z razpisnim postopkom ter da se pri vnaprejšnji določitvi zneskov pomoči upoštevajo nekateri elementi.

(5)

Da se zagotovi dobro proračunsko upravljanje sheme šolskega sadja in zelenjave, bi bilo treba določiti fiksno zgornjo mejo za pomoč Unije in najvišjo stopnjo sofinanciranja. Da bi vse države članice lahko vpeljale stroškovno učinkovito shemo šolskega sadja in zelenjave, bi bilo treba določiti minimalen znesek pomoči Unije.

(6)

Da bi zagotovili pravilno delovanje pomoči za razdeljevanje mleka in mlečnih proizvodov otrokom v izobraževalnih ustanovah ter prožnost pri upravljanju takšne sheme, bi bilo treba določiti največjo možno količino mleka, upravičenega do pomoči ter znesek pomoči Unije.

(7)

V skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 se bo več ukrepov v sektorju sladkorja prenehalo izvajati ob koncu tržnega leta za sladkor 2016/2017, ko bo ukinjen sistem kvot.

(8)

V skladu s podaljšanjem sistema kvot do 30. septembra 2017 bi bilo v tej uredbi treba opredeliti ukrepe za določitev proizvodne dajatve, ki se zaračuna za kvote za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup, določene v sektorju sladkorja.

(9)

Da bi zagotovili učinkovit sistem proizvodnih nadomestil za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, bi bilo treba opredeliti ustrezne pogoje za določitev zneska proizvodnega nadomestila.

(10)

Treba bi bilo določiti najnižjo ceno za kvotno sladkorno peso, ki ustreza standardni kakovosti, ki bi jo bilo treba opredeliti, da bi se pridelovalcem sladkorne pese in sladkornega trsa v Uniji zagotovil primeren življenjski standard.

(11)

Da bi se izognili tveganju, ki ga za stanje na trgu sladkorja predstavlja kopičenje količin sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa, ki ne izpolnjujejo veljavnih pogojev, bi bilo treba predvideti presežno dajatev.

(12)

V Uredbi (EU) št. 1308/2013 je predviden mehanizem za zagotovitev zadostne in uravnotežene ponudbe sladkorja na trgih Unije, v skladu s katerim lahko Komisija v ta namen sprejme ustrezne ukrepe. Instrumenti upravljanja trga, ki omogočajo uveljavitev tega mehanizma, so začasne prilagoditve uvozne dajatve, ki jo je treba plačati za uvoz surovega sladkorja, in začasna uporaba dajatve na izvenkvotno proizvodnjo, ki se sprosti na notranji trg zaradi prilagoditve ponudbe povpraševanju, zato bi bilo v to uredbo treba vključiti posebno določbo, ki bi Komisiji omogočala uporabo takšne dajatve in določitev njenega zneska.

(13)

Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema izvoznih nadomestil, bi bilo treba opredeliti ustrezne ukrepe za določitev zneska nadomestil. Poleg tega bi bilo treba za sektorja žita in riža opredeliti ustrezne ukrepe za določitev korekcijskih zneskov in prilagoditev zneska nadomestila v skladu z morebitnimi spremembami višine intervencijske cene.

(14)

Da bi zagotovili učinkovito tekoče vodenje SKP, bi bilo treba ukrepe za določitev pomoči, nadomestil in cen, določenih v tej uredbi, omejiti na splošne pogoje, ki omogočajo določitev konkretnih zneskov glede na okoliščine posameznega primera. Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev teh zneskov. Ta izvedbena pooblastila bi bilo treba izvajati s pomočjo Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov in v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev hitrega odziva na hitro spreminjajoče se razmere na trgu Komisijo pooblastiti za določitev novih stopenj nadomestil ter za prilagoditev korekcijskega zneska v sektorjih žita in riža brez uporabe Uredbe (EU) št. 182/2011 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

V tej uredbi so predvideni ukrepi za določitev cen, dajatev, pomoči in količinskih omejitev v zvezi z enotno skupno ureditvijo kmetijskih trgov, vzpostavljeno z Uredbo (EU) št. 1308/2013.

Člen 2

Cene javne intervencije

1.   Višina cene javne intervencije:

(a)

je za navadno pšenico, trdo pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž in posneto mleko v prahu v primeru odkupa po fiksni ceni enaka ustreznim referenčnim pragom, določenim v členu 7 Uredbe (EU) št. 1308/2013, in v primeru odkupa po razpisnem postopku ne presega ustreznih referenčnih pragov;

(b)

je za maslo v primeru odkupa po fiksni ceni enaka 90 % referenčnega praga, določenega v členu 7 Uredbe (EU) št. 1308/2013, in v primeru odkupa po razpisnem postopku ne presega 90 % tega referenčnega praga;

(c)

za goveje in telečje meso ne preseže stopnje iz člena 13(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

2.   Cene javne intervencije za navadno pšenico, trdo pšenico, ječmen, koruzo in neoluščeni riž iz odstavka 1 se prilagodijo navzgor ali navzdol glede na glavna merila kakovosti za proizvode.

3.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi zvišanje ali znižanje cene javne intervencije za proizvode iz odstavka 2 tega člena v skladu s pogoji iz navedenega odstavka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Člen 3

Odkupne cene in veljavne količinske omejitve

1.   Ko se javna intervencija začne v skladu s členom 13(1)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013, se odkup izvede po fiksni ceni iz člena 2 te uredbe in ne preseže naslednjih količinskih omejitev za vsako obdobje iz člena 12 Uredbe (EU) št. 1308/2013:

(a)

za navadno pšenico, 3 milijone ton;

(b)

za maslo, 50 000 ton;

(c)

za posneto mleko v prahu, 109 000 ton.

2.   Ko se javna intervencija začne v skladu s členom 13(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013:

(a)

za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek količinskih omejitev iz odstavka 1 tega člena ter

(b)

za trdo pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž ter za goveje in telečje meso

se odkup izvede po razpisnem postopku, da se določi najvišja odkupna cena.

Najvišja odkupna cena ne preseže ustrezne stopnje iz člena 2(1) te uredbe in se določi z izvedbenimi akti.

3.   V posebnih in ustrezno utemeljenih primerih lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi:

(a)

omeji razpisne postopke na državo članico ali regijo države članice ali

(b)

ob upoštevanju člena 2(1) določi odkupne cene za javno intervencijo za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeleženih povprečnih tržnih cen.

4.   Odkupna cena iz odstavkov 2 in 3 za navadno pšenico, trdo pšenico, ječmen, koruzo in neoluščeni riž se prilagodi navzgor ali navzdol glede na glavna merila kakovosti za te proizvode.

Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi zvišanja ali znižanja odkupnih cen.

5.   Izvedbeni akti iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

6.   Komisija brez uporabe postopka iz člena 14(2) sprejme potrebne izvedbene akte, s katerimi zagotovi:

(a)

spoštovanje intervencijskih omejitev iz odstavka 1 tega člena in

(b)

uporabo razpisnega postopka iz odstavka 2 tega člena za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek količinskih omejitev iz odstavka 1 tega člena.

Člen 4

Pomoč za zasebno skladiščenje

1.   Pri določitvi zneska pomoči za zasebno skladiščenje za proizvode iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1308/2013, pri katerih se pomoč dodeli v skladu s členom 18(2) navedene uredbe, se uvede razpisni postopek za omejeno obdobje ali pa se pomoč določi vnaprej. Pomoč se lahko določi za državo članico ali regijo države članice.

2.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi:

(a)

določi najvišji znesek pomoči za zasebno skladiščenje, če se uporabi razpisni postopek;

(b)

določi znesek pomoči na podlagi stroškov skladiščenja ali drugih ustreznih tržnih elementov, če se pomoč določi vnaprej.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Člen 5

Pomoč pri razdeljevanju sadja in zelenjave otrokom

1.   Pomoč Unije pri razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan iz člena 23 Uredbe (EU) št. 1308/2013 otrokom:

(a)

ne presega nobene izmed naslednjih zgornjih mej:

(i)

150 milijonov EUR na šolsko leto;

(ii)

75 % stroškov razdeljevanja in s tem povezanih stroškov iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 oziroma 90 % takšnih stroškov v manj razvitih regijah in v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodb;e niti

(b)

ne zajema drugih stroškov razen stroškov razdeljevanja in s tem povezanih stroškov iz člena 23(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Za namene točke (b) prvega pododstavka „manj razvite regije“ pomeni regije, ki so kot take opredeljen v točki (a) prvega pododstavka člena 90(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4)

2.   Vsaka država članica, ki sodeluje v shemi šolskega sadja in zelenjave, prejme vsaj 290 000 EUR pomoči Unije.

Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi na podlagi meril iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določi okvirno dodelitev pomoči iz odstavka 1 tega člena za vsako državo članico.

Komisija najmanj vsake tri leta oceni, ali je okvirna dodelitev še naprej skladna z merili iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Komisija po potrebi sprejme izvedbene akte, s katerimi določi novo okvirno dodelitev.

Komisija na podlagi zahtev držav članic v skladu z drugim pododstavkom člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 vsako leto sprejme izvedbene akte, s katerimi v skladu s pogoji iz odstavka 1 tega člena določi dokončno dodelitev pomoči iz navedenega odstavka med sodelujočimi državami članicami.

Izvedbeni akti iz tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 6

Pomoč pri razdeljevanju mleka in mlečnih proizvodov otrokom

1.   Pomoč Unije pri razdeljevanju mleka in mlečnih proizvodov iz člena 26 Uredbe (EU) št. 1308/2013 otrokom se dodeli za maksimalno količino 0,25 litra ekvivalenta mleka na otroka in na šolski dan.

2.   Pomoč Unije znaša 18,15 EUR/100 kg za vse mleko.

3.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi višino pomoči za upravičene mlečne proizvode razen mleka, zlasti na podlagi mlečne sestave zadevnega proizvoda. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Člen 7

Proizvodna dajatev v sektorju sladkorja

1.   Proizvodna dajatev za kvote za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup iz člena 128 Uredbe (EU) št. 1308/2013 znaša 12,00 EUR na tono za kvotni sladkor in kvotni inulinski sirup. Proizvodna dajatev za izoglukozo znaša 50 % dajatve, ki se uporablja za sladkor.

2.   Država članica podjetjem na svojem ozemlju zaračuna skupno proizvodno dajatev, ki se plača v skladu z odstavkom 1, na podlagi kvote, ki jo imajo v zadevnem tržnem letu.

Podjetja opravijo plačila najpozneje do konca februarja ustreznega tržnega leta.

3.   Podjetja za proizvodnjo sladkorja in inulinskega sirupa iz Unije lahko od pridelovalcev sladkorne pese ali sladkornega trsa ter dobaviteljev cikorije zahtevajo, da krijejo do 50 % zadevne proizvodne dajatve.

Člen 8

Proizvodno nadomestilo v sektorju sladkorja

Komisija z izvedbenimi akti določi proizvodno nadomestilo za proizvode v sektorju sladkorja iz člena 129 Uredbe (EU) št. 1308/2013 na podlagi:

(a)

stroškov, nastalih pri uporabi uvoženega sladkorja, ki bi jih morala nositi industrija v primeru dobave s svetovnega trga, in

(b)

cene presežnega sladkorja, ki je na voljo na trgu Unije, ali če na tem trgu ni presežnega sladkorja, referenčnega praga za sladkor iz člena 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 9

Najnižja cena sladkorne pese

1.   Najnižja cena za kvotno sladkorno peso iz člena 135 Uredbe (EU) št. 1308/2013 znaša 26,29 EUR na tono do konca tržnega leta 2016/2017za sladkor, dne 30 septembra 2017.

2.   Najnižja cena iz odstavka 1 velja za sladkorno peso standardne kakovosti, opredeljene v delu B Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013.

3.   Podjetja za proizvodnjo sladkorja morajo pri nakupu kvotne sladkorne pese, ki je primerna za predelavo v sladkor in namenjena za predelavo v kvotni sladkor, plačati vsaj najnižjo ceno, prilagojeno navzgor ali navzdol, zato da se omogočijo odstopanja od standardne kakovosti. Takšna zvišanja ali znižanja cene določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

4.   Za količine sladkorne pese, ki ustrezajo količinam industrijskega sladkorja ali presežnega sladkorja, za katere velja presežna dajatev iz člena 11, zadevno podjetje za proizvodnjo sladkorja prilagodi nabavno ceno tako, da je vsaj enaka najnižji ceni za kvotno sladkorno peso.

Člen 10

Prilagoditev nacionalnih kvot za sladkor

Svet lahko v skladu s členom 43(3) Pogodbe na predlog Komisije prilagodi kvote iz Priloge XII k Uredbi (EU) št. 1308/2013 na podlagi odločitev držav članic, sprejetih v skladu s členom 138 navedene uredbe.

Člen 11

Presežna dajatev v sektorju sladkorja

1.   Presežna dajatev, tudi kakor to določa člen 142 Uredbe (EU) št. 1308/2013, je zadosti visoka, da onemogoča kopičenje količin iz navedenega člena. To dajatev določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

2.   Država članica zaračuna podjetjem na svojem ozemlju presežno dajatev iz odstavka 1 glede na proizvodne količine iz navedenega odstavka, ki so bile ugotovljene za ta podjetja v zadevnem tržnem letu.

Člen 12

Začasni mehanizem upravljanja trga v sektorju sladkorja

Da se zagotovi zadostna in uravnotežena ponudba sladkorja na trgu Unije do konca tržnega leta 2016/2017 za sladkor, dne 30. septembra 2017, lahko Komisija ne glede na člen 14 Uredbe (EU) št. 1308/2013 za potrebno količino in potrebno časovno obdobje z izvedbenimi akti sprejme začasno presežno dajatev za izvenkvotno proizvodnjo iz točke (e) člena 139(1) navedene uredbe.

Komisija z izvedbenimi akti določi znesek takšne dajatve.

Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 13

Določitev izvoznih nadomestil

1.   Komisija lahko pod pogoji iz člena 196 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in v skladu s členom 198 navedene uredbe sprejme izvedbene akte, s katerimi določi izvozna nadomestila:

(a)

za proizvode iz seznama iz člena 196(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 v rednih časovnih razmikih;

(b)

za žito, riž, sladkor ter mleko in mlečne proizvode z razpisnimi postopki.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

2.   Pri določanju izvoznih nadomestil za proizvod se upošteva eden ali več naslednjih vidikov:

(a)

trenutne razmere in predvidena gibanja glede:

(i)

cen in razpoložljivosti zadevnega proizvoda na trgu Unije,

(ii)

cen zadevnega proizvoda na svetovnem trgu;

(b)

cilji skupne ureditve trga, ki morajo zagotoviti uravnoteženost ter naravno gibanje cen in trgovine na tem trgu;

(c)

potreba po izogibanju motnjam, ki lahko povzročijo daljše neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu Unije;

(d)

gospodarski vidik predlaganega izvoza;

(e)

omejitve, ki so posledica mednarodnih sporazumov, sklenjenih v skladu s Pogodbo;

(f)

potreba po vzpostavitvi ravnovesja med uporabo osnovnih proizvodov Unije pri proizvodnji predelanega blaga za izvoz v tretje države in uporabo proizvodov tretjih držav, vnesenih v okviru postopkov oplemenitenja;

(g)

najugodnejši stroški dajanja na trg in prevoza s trgov Unije do pristanišč Unije ali drugih krajev izvoza, skupaj s stroški pošiljanja v ciljne države;

(h)

povpraševanje na trgu Unije;

(i)

v sektorjih prašičjega mesa, jajc in perutnine razlika med cenami v Uniji in cenami na svetovnem trgu za količino krmnega žita, ki je potrebna za proizvodnjo proizvodov iz teh sektorjev v Uniji.

3.   Višino nadomestila lahko Komisija z izvedbenimi akti prilagodi na zahtevo države članice ali na svojo pobudo, če je to potrebno za zagotovitev hitrega odziva na hitro spreminjajoče se razmere na trgu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 15(2).

Člen 14

Posebni ukrepi za izvozna nadomestila za žito in riž

1.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi korekcijske zneske za izvozna nadomestila, določena za sektorja žita in riža. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2).

Komisija lahko za zagotovitev hitrega odziva na hitro spreminjajoče se razmere na trgu sprejme izvedbene akte, ne da bi uporabila postopek iz člena 15(2), s katerimi spremeni takšne korekcijske zneske.

Komisija lahko uporabi ta odstavek za proizvode iz sektorjev žita in riža, ki se izvozijo v obliki predelanega blaga v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1216/2009 (5).

2.   V prvih treh mesecih tržnega leta se za izvoz slada, ki se hrani v skladišču na koncu predhodnega tržnega leta ali je pridobljen iz ječmena, ki je takrat na zalogi, uporabi nadomestilo, ki bi se za zadevno izvozno dovoljenje uporabljalo pri izvozu, opravljenem v zadnjem mesecu predhodnega tržnega leta.

3.   Komisija lahko z izvedbenimi akti prilagodi nadomestilo za proizvode, navedene v točkah (a) in (b) dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013, uvedeno v skladu s členom 199(2) navedene uredbe, v skladu z morebitnimi spremembami višine intervencijske cene.

Prvi pododstavek se lahko v celoti ali delno uporablja za proizvode iz točk (c) in (d) dela I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013 ter za proizvode iz dela I navedene priloge, ki se izvozijo v obliki predelanega blaga v skladu z Uredbo (ES) št. 1216/2009. V tem primeru Komisija z izvedbenimi akti prilagoditev iz prvega pododstavka tega odstavka popravi z uporabo koeficienta, ki izraža razmerje med količino osnovnega proizvoda in količino tega proizvoda, vsebovano v predelanem proizvodu, ki se izvozi ali uporabi za izvoženo blago.

Izvedbeni akti iz tega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) te uredbe.

Člen 15

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov, ustanovljen s členom 229 Uredbe (EU) št. 1308/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 16

Korelacijska tabela

Sklicevanja na ustrezne določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007, potem ko bo razveljavljena z Uredbo (EU) št. 1308/2013, se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge k tej uredbi.

Člen 17

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Členi 7 do 12 se uporabljajo do konca tržnega leta 2016/2017 za sladkor, dne 30. septembra 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/01 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671)

(3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(4)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320)

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30 november 2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L 328, 15.12.2009, str. 10).


PRILOGA

KORELACIJSKA TABELA

iz čena 16

Uredba (ES) št. 1234/2007

ta uredba

člen 18(1) in (3)

člen 2

člen 18(2)(a)

člen 3(1)(a)

člen 13(1)(c)

člen 3(1)(b)

člen 13(1)(d)

člen 3(1)(c)

člen 18(2), prvi pododstavek

člen 3(2)

člen 18(2), drugi pododstavek

člen 3(3)

člen 18(4)

člen 3(4)

člen 43(aa)

člen 3(5)

člen 31(2)

člen 4

člen 103ga(4)

člen 5(1)

člen 103ga(5)

člen 5(2)

člen 102(4)

člen 6(1)

člen 102(3)

člen 6(2) in (3)

člen 51(2)

člen 7(1)

člen 51(3)

člen 7(2)

člen 51(4)

člen 7(3)

člen 97

člen 8

člen 49

člen 9

člen 64(2)

člen 11(1)

člen 64(3)

člen 11(2)

člen 164(2)

člen 13(1) in (3)

člen 164(3)

člen 13(2)

člen 164(4)

člen 14(1)

člen 165

člen 14(2)

člen 166

člen 14(3)


Top