EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1350

Uredba (EU) št. 1350/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o spremembi določenih zakonodajnih aktov na področju kmetijske in ribiške statistike

OJ L 351, 21.12.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1350/oj

21.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/1


UREDBA (EU) št. 1350/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. decembra 2013

o spremembi določenih zakonodajnih aktov na področju kmetijske in ribiške statistike

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Številni zakonodajni akti na področju kmetijstva in ribiške statistike („zakonodajni akti“) Komisiji podeljujejo pooblastila za izvajanje nekaterih določb iz navedenih zakonodajnih aktov. Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, je treba ta izvedbena pooblastila uskladiti s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU).

(2)

Komisija se je zavezala, da bo v skladu z merili iz člena 290 PDEU pregledala zakonodajne akte, ki trenutno vsebujejo sklicevanja na regulativni postopek s pregledom.

(3)

Da dopolni ali spremeni nekatere nebistvene elemente zakonodajnih aktov, zlasti ob upoštevanju gospodarskega, družbenega in tehničnega razvoja, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme delegirane akte.

(4)

V zvezi z Direktivo Sveta 96/16/ES (2) bi bilo zaradi upoštevanja pridobljenih izkušenj ter gospodarskega in tehničnega razvoja treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi z določitvijo seznama mlečnih proizvodov, vključenih v raziskovanja, in standardnimi opredelitvami, ki se uporabljajo pri sporočanju rezultatov za različne proizvode.

(5)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) bi bilo zaradi upoštevanja gospodarskega in tehničnega razvoja treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejeme akte v zvezi s spremembami prilog I in II k navedeni uredbi.

(6)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1921/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4) bi bilo zaradi upoštevanja tehničnega razvoja treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s tehničnimi spremembami prilog k navedeni uredbi.

(7)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (5) bi bilo zaradi upoštevanja gospodarskega in tehničnega razvoja treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s spremembami prilog k navedeni uredbi.

(8)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1165/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (6) bi bilo zaradi upoštevanja gospodarskega in tehničnega razvoja treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s spremembami prilog I, II, IV in V k navedeni uredbi.

(9)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (7) bi bilo zaradi upoštevanja tehničnega razvoja in mednarodnih zahtev treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU za sprejeme akte v zvezi s spremembami prilog I, II, III in IV k navedeni uredbi glede seznamov statističnih ribolovnih območij, ali njihovih podrazdelkov ter vrst.

(10)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (8) bi bilo zaradi upoštevanja tehničnega razvoja in mednarodnih zahtev treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s spremembami prilog I, II, III in IV k navedeni uredbi glede seznamov vrst in statističnih ribolovnih območij ter opisov teh območij, pa tudi meril, kod in opredelitev, ki se uporabljajo za ribolovno dejavnost, ribolovno orodje, velikosti plovil in načine ribolova.

(11)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (9) bi bilo zaradi upoštevanja tehničnega razvoja in mednarodnih zahtev treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s spremembami prilog I, II in III k navedeni uredbi glede seznamov vrst in statističnih ribolovnih območij, opisov navedenih ribolovnih območij in dovoljene stopnje združevanja podatkov.

(12)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 543/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (10) bi bilo zaradi upoštevanja gospodarskega in tehničnega razvoja treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s prilagoditvijo tabel za pošiljanje podatkov, določenih v Prilogi k navedeni uredbi.

(13)

Pri sprejemanju delegiranih aktov je pomembno zlasti, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu sočasno, pravočasno in na ustrezen način. Komisija bi morala zagotoviti, da se z delegiranimi akti, ki jih določajo zakonodajni akti, državam članicam in dajalcem podatkov ne naloži znatnega dodatnega bremena.

(14)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja zakonodajnih aktov bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (11).

(15)

Stalni odbor za kmetijsko statistiko, ustanovljen s Sklepom Sveta 72/279/EGS (12), svetuje Komisij in ji pomaga pri izvrševanju izvedbenih pooblastil v skladu z zakonodajnimi akti. V okviru strategije za novo strukturo evropskega statističnega sistema (ESS), katerega cilj je izboljšati usklajevanje in partnerstvo z jasno piramidno strukturo v ESS, bi moral imeti Odbor za evropski statistični sistem (OESS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (13), svetovalno vlogo in bi moral Komisiji pomagati pri izvrševanju njenih izvedbenih pooblastil. V ta namen bi bilo treba zakonodajne akte spremeniti, in sicer bi bilo treba sklicevanje na Stalni odbor za kmetijsko statistiko nadomestiti s sklicevanjem na OESS. Komisija bi se morala še naprej posvetovati s strokovnjaki na področju kmetijske in ribiške statistike, preden zadevo predloži OESS.

(16)

Cilja te uredbe sta uskladitev obstoječih pooblastil Komisije v zakonodajnih aktih s PDEU in z novim zakonodajnim okvirom, ki je posledica začetka veljavnosti Uredbe (EU) št. 182/2011, ter, kadar je primerno, pregled obsega teh pooblastil. Ker teh ciljev države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se jih lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(17)

Zaradi zagotovitve pravne varnosti ta uredba ne bi smela vplivati na postopke za sprejetje ukrepov, določenih v zakonodajnih aktih, ki so se začeli in niso bili dokončani pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(18)

Spremembe Direktive 96/16/ES so tehnične narave in se nanašajo le na postopek v odboru, zato teh sprememb državam članicam ni treba prenesti v nacionalno zakonodajo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zakonodajni akti s seznama v Prilogi se spremenijo v skladu z navedeno prilogo.

Člen 2

Ta uredba ne vpliva na postopke za sprejetje ukrepov iz zakonodajnih aktov navedenih v Prilogi, ki so se začeli vendar niso bili dokončani do 10. januarja 2014.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourg, 11. decembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 19. novembra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 5. decembra 2013.

(2)  Direktiva Sveta 96/16/ES z dne 19. marca 1996 o statističnih raziskovanjih mleka in mlečnih proizvodov (UL L 78, 28.3.1996, str. 27).

(3)  Uredba (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih računih za kmetijstvo v Skupnosti (UL L 33, 5.2.2004, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 1921/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o predložitvi statističnih podatkov o iztovoru ribiških proizvodov v državah članicah in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1382/91 (UL L 403, 30.12.2006, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s strani držav članic in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 788/96 (UL L 218, 13.8.2008, str. 1).

(6)  Uredba (ES) št. 1165/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o statistiki živinoreje in mesa ter razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS (UL L 321, 1.12.2008, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (UL L 87, 31.3.2009, str. 1).

(8)  Uredba (ES) št. 217/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o ulovu in aktivnosti s strani držav članic, ki izvajajo ribolov v severozahodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 42).

(9)  Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

(10)  Uredba (ES) št. 543/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o statistiki rastlinske pridelave ter razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 837/90 in (EGS) št. 959/93 (UL L 167, 29.6.2009, str. 1).

(11)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(12)  Sklep Sveta 72/279/EGS z dne 31. julija 1972 o ustanovitvi Stalnega odbora za kmetijsko statistiko (UL L 179, 7.8.1972, str. 1).

(13)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).


PRILOGA

1.

Direktiva 96/16/ES se spremeni:

(a)

v členu 1 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   na kmetijskih gospodarstvih izvedejo letna raziskovanja o proizvodnji mleka in njegovi uporabi v smislu člena 2(a) Uredbe (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

(b)

v členu 3 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a, da se spremeni seznam mlečnih proizvodov, zajetih v raziskovanja, in pripravijo standardne opredelitve, ki se uporabljajo pri sporočanju rezultatov za različne proizvode.

Ti delegirani akti se sprejmejo le, kadar so potrebni, da se upošteva gospodarski in tehnični razvoj; ne spreminjajo neobvezne narave zahtevanih informacij in ne nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(c)

v členu 5(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Metodološka poročila, dostopnost in zanesljivost podatkov in vse druge zadeve, povezane z izvajanjem te direktive, se pregledajo enkrat letno z državami članicami. Države članice Komisijo enkrat letno uradno obvestijo o metodoloških informacijah v zvezi z informacijami iz člena 4(1) in pri tem uporabijo standardni vprašalnik. Komisija sprejme izvedbene akte s katerimi določi te standardne vprašalnike. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).“

(d)

v členu 6(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi tabele za posredovanje podatkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 7(2).“;

(e)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 3(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet roka obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

(f)

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3.   Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.

Uredba (ES) št. 138/2004 se spremeni:

(a)

v členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4, da se spremeni metodologija ERK, določena v Prilogi I. Ti delegirani akti so omejeni na pojasnjevanje in izboljšanje vsebine Priloge I, da se zagotovi usklajena razlaga ali primerljivost na mednarodni ravni.

Ti delegirani akti se sprejmejo le, kadar ne spreminjajo temeljnih načel Priloge I, izvajanje ne zahteva dodatnih sredstev za proizvajalce v okviru evropskega statističnega sistema in ne nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice in dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(b)

v členu 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4, da se spremeni seznam spremenljivk za pošiljanje podatkov iz Priloge II.

Ti delegirani akti ne naložijo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009.“;

(c)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) in člena 3(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 2(2) in člena 3(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(2) ali členom 3(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“.

3.

Uredba (ES) št. 1921/2006 se spremeni:

(a)

v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija preuči poročila in svoje sklepne ugotovitve predloži državam članicam.“;

(b)

v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Če bi vključitev statistik določenega sektorja ribiške industrije države članice povzročila nacionalnim organom težave, ki bi bile nesorazmerne s pomembnostjo tega sektorja, Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi odobri odstopanje, ki taki državi članici dovoljuje, da iz predloženih nacionalnih statističnih podatkov izključi statistične podatke, ki zajemajo ta sektor. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(2).“;

(c)

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Tehnične spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s tehničnimi spremembami prilog. Ti delegirani akti ne spreminjajo prostovoljne narave zahtevanih informacij ali nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(d)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 10a

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 9 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 9, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

(e)

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

4.

Uredba (ES) št. 762/2008 se spremeni:

(a)

v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija preuči poročila in svoje sklepne ugotovitve predloži državam članicam.“;

(b)

v členu 8 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar bi vključitev statističnih podatkov določenega sektorja ribogojnih dejavnosti države članice povzročila težave nacionalnim organom, ki bi bile nesorazmerne s pomenom zadevnega sektorja, Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi odobri odstopanje, ki državi članici omogoči, da iz predloženih nacionalnih podatkov izključi podatke, ki zajemajo ta sektor. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).“;

(c)

členu 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Tehnične določbe

1.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s tehničnimi spremembami Priloge I, da se definicije prilagodijo spremembam mednarodnih definicij, in v zvezi s spremembami prilog II do VI.

Ti delegirani akti se sprejmejo le, kadar so potrebni, da se upošteva gospodarski in tehnični razvoj, ne spreminjajo neobvezne narave zahtevanih informacij in ne nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice in dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

2.   Komisija sprejme izvedbene akte za določitev formata predložitve statističnih podatkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).

(d)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 9a

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 9(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 9(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

(e)

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za evropski statistični sistem, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

5.

Uredba (ES) št. 1165/2008 se spremeni:

(a)

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Spremembe prilog

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 19 v zvezi s spremembami prilog I, II, IV in V.

Ti delegirani akti se sprejmejo le, kadar so potrebni, da se upošteva gospodarski in tehnični razvoj, ne spreminjajo neobvezne narave zahtevanih informacij in ne nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

(b)

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 18 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 18 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 18, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“.

6.

Uredba (ES) št. 216/2009 se spremeni:

(a)

v členu 2 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5, da se spremenijo priloge I, II, III in IV glede seznamov statističnih ribolovnih območij ali njihovih podrazdelkov ter vrst.

Ti delegirani akti se sprejmejo le, kadar so potrebni, da se upošteva gospodarski in tehnični razvoj, in ne nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (10).

(b)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 2(5) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(5), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

(c)

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

1.   Države članice do 14. novembra 1996 predložijo Komisiji podrobno poročilo, ki opisuje, kako so bili izvedeni podatki o ulovu, in opredeljuje stopnjo reprezentativnosti in zanesljivosti navedenih podatkov. Komisija pripravi povzetek navedenih poročil za razpravo z državami članicami.

2.   Države članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli spremembah informacij, zagotovljenih v skladu z odstavkom 1, v treh mesecih po njihovi uvedbi.

3.   Komisija z državami članicami enkrat letno pregleda metodološka poročila, razpoložljivost podatkov in zanesljivost podatkov ter druga pomembna vprašanja, povezana z uporabo te uredbe.“.

7.

Uredba (ES) št. 217/2009 se spremeni:

(a)

v členu 2 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6, da se spremenijo priloge I, II, III in IV glede seznamov vrst in statističnih ribolovnih območij ter opisi navedenih območij, pa tudi merila, kode in opredelitve, ki se uporabljajo za ribolovno dejavnost, ribolovno orodje, velikosti plovil in načine ribolova.

Ti delegirani akti se sprejmejo, kadar so potrebni, da se upošteva gospodarski in tehnični razvoj, ne spreminjajo neobvezne narave zahtevanih informacij in ne nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (11).

(b)

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 2(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(4), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

(c)

v členu 7 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija z državami članicami enkrat letno pregleda metodološka poročila, razpoložljivost podatkov in zanesljivost podatkov ter druga pomembna vprašanja, povezana z uporabo te uredbe.“.

8.

Uredba (ES) št. 218/2009 se spremeni:

(a)

v členu 2 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5, da se spremenijo priloge I, II in III glede seznamov vrst in statističnih ribolovnih območij, opisi navedenih območij in dovoljene stopnje združevanja podatkov.

Ti delegirani akti se sprejmejo le, kadar so potrebni, da se upošteva gospodarski in tehnični razvoj, ne spreminjajo neobvezne narave zahtevanih informacij in ne nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (12).

(b)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 2(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

(c)

v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija z državami članicami enkrat letno pregleda metodološka poročila, razpoložljivost podatkov in zanesljivost podatkov ter druga pomembna vprašanja, povezana z uporabo te uredbe.“.

9.

Uredba (ES) št. 543/2009 se spremeni:

(a)

v členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a, da se spremenijo tabele za prenos podatkov, določene v Prilogi.

Ti delegirani akti ne spreminjajo pogostost poročanja in roke ali nalagajo znatnega dodatnega bremena na države članice ali dajalce podatkov.

Komisija ustrezno upraviči statistične ukrepe iz teh delegiranih aktov, po potrebi z uporabo prispevkov ustreznih strokovnjakov na podlagi analize stroškovne učinkovitosti, vključno z oceno bremena za dajalce podatkov in proizvodnih stroškov iz točke (c) člena 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (13).

(b)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 8a

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 10. januarja 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 6(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

(c)

člena 9 in 10 se črtata;

(d)

v členu 11 se črta odstavek 2;

(e)

v členu 12 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se od 1. januarja 2010.“.


(1)  Uredba (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (UL L 321, 1.12.2008, str. 14).“;

(2)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

(3)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“.

(4)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

(5)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

(6)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“;

(7)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

(8)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“.

(9)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

(10)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

(11)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

(12)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;

(13)  Uredba (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. Marca 2009 o evropski statistiki ter razveljavitvi Uredbe (ES, Euratom) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti, Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti in Sklepa Sveta 89/382/EGS, Euratom, o ustanovitvi Odbora za statistične programe Evropskih skupnosti (UL L 87, 31.3.2009, str. 164).“;


Top