Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1259

Uredba (EU) št. 1259/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

OJ L 330, 10.12.2013, p. 30–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1259/oj

10.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/30


UREDBA (EU) št. 1259/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. novembra 2013

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 7. januarja 2010 v skladu s členom 32 Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 (2) sprejela poročilo o izvajanju in delovanju zakonodaje Skupnosti o spremljanju in nadzoru trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge.

(2)

V sedanjem nadzornem sistemu Unije za predhodne sestavine za prepovedane droge ni nadzora nad trgovino z zdravili, ker so trenutno izključena iz opredelitve snovi s seznama.

(3)

Komisija je v poročilu poudarila, da so bila zdravila, ki vsebujejo efedrin in psevdoefedrin, preusmerjana v proizvodnjo prepovedanih drog zunaj Unije kot nadomestek za mednarodno nadzorovana efedrin in psevdoefedrin. Zato je Komisija priporočila intenzivnejši nadzor nad mednarodno trgovino z zdravili, ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin in se izvažajo iz carinskega območja Unije ali so v tranzitu prek njega, da bi se preprečila njihova preusmeritev v proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

(4)

V svojih sklepih z dne 25. maja 2010 o delovanju in izvajanju zakonodaje EU o predhodnih sestavinah za prepovedane droge je Svet pozval Komisijo, naj predloži ustrezne zakonodajne predloge sprememb po tem, ko bo natančno preučila njihove morebitne učinke na organe držav članic in na gospodarske subjekte.

(5)

Ta uredba pojasni opredelitev pojma snovi s seznama: pojem „farmacevtski pripravek“, ki izvira iz Konvencije Združenih narodov proti nedovoljenemu prometu s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi, sprejete 19. decembra 1988 na Dunaju (v nadaljnjem besedilu: Konvencija Združenih narodov), se zato črta, saj je že zajet z ustrezno terminologijo v pravnih aktih Unije, in sicer s pojmom „zdravila“. Poleg tega se črta pojem „drugi pripravki“, saj podvaja pojem „zmes“, ki je že uporabljen v navedeni opredelitvi.

(6)

Treba bi bilo uvesti pravila o začasnem preklicu ali razveljavitvi registracije izvajalca z namenom uskladitve z veljavnimi pravili za začasni preklic ali razveljavitev licence.

(7)

Zdravila in zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: zdravila), ki vsebujejo efedrin ali psevdoefedrin, bi bilo treba nadzorovati, ne da bi ovirali zakonito trgovanje z njimi. V ta namen bi bilo treba seznamu zdravil v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005 dodati novo skupino (skupino 4), v katero se vključijo zdravila, ki vsebujejo določene snovi s seznama.

(8)

Pred izvozom zdravil, naštetih v skupini 4 na seznamu v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, bi bilo treba pridobiti izvozno dovoljenje, pristojni organi v Uniji pa bi morali pristojnim organom v namembni državi poslati predhodno uradno obvestilo o izvozu.

(9)

Pristojni organi držav članic bi morali biti pooblaščeni za zadržanje ali zaseg tistih zdravil pri njihovem izvozu, uvozu ali tranzitu, za katere obstaja utemeljen razlog za sum, da so namenjena za proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

(10)

Da bi državam članicam omogočili hitrejši odziv na nove trende glede preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge, bi bilo treba pojasniti njihove možnosti ukrepanja v primerih sumljivih poslov, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu. V ta namen bi države članice morale imeti možnost, da svoje pristojne organe pooblastijo za pridobivanje informacij o vsakršnih naročilih ali operacijah v zvezi s snovmi, ki niso na seznamu, oziroma za vstop v poslovne prostore zaradi pridobivanja dokazov o sumljivih poslih s takšnimi snovmi. Poleg tega bi morali pristojni organi preprečevati vnos snovi, ki niso na seznamu, v carinsko območje Unije in njihov iznos s tega območja, če je mogoče dokazati, da bodo te snovi namenjene proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi. Take snovi, ki niso na seznamu, bi bilo treba obravnavati kot predlagane za vključitev v seznam za prostovoljno spremljanje snovi, ki niso na seznamu.

(11)

Pristojni organi držav članic bi morali prek evropske baze podatkov o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (v nadaljnjem besedilu: evropska baza podatkov), ki je bila vzpostavljena na podlagi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3), med seboj in s Komisijo izmenjavati informacije o zasegih in zadržanih pošiljkah, da bi izboljšali splošno raven informacij o trgovini s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge, vključno z zdravili. Evropsko bazo podatkov bi bilo treba uporabiti za poenostavitev poročanja držav članic v zvezi z zasegi in zadržanimi pošiljkami. Služiti bi morala tudi kot evropski register izvajalcev, imetnikov licence ali registracije, kar bo olajšalo preverjanje zakonitosti njihovih poslov, ki vključujejo snovi s seznama, in bi morala omogočiti izvajalcem, da pristojnim organom predložijo informacije o svojih izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnostih, ki vključujejo snovi s seznama. Ta evropski register bi bilo treba redno posodabljati, vsebovane informacije pa bi Komisija in pristojni organi držav članic morali uporabljati samo za preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge na nezakoniti trg.

(12)

V Uredbi (ES) št. 111/2005 je predvidena obdelava podatkov. Ta obdelava lahko vključuje tudi osebne podatke in bi jo bilo treba izvajati v skladu s pravom Unije.

(13)

Obdelava osebnih podatkov za namene Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, in kateri koli delegirani in izvedbeni akti, sprejeti na podlagi navedene uredbe, bi morali spoštovati temeljno pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, zagotovljeno s členom 8 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja in pravice do varstva osebnih podatkov, zagotovljenih s členoma 7 oziroma 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

(14)

Države članice in Komisija bi morale osebne podatke obdelovati samo na način, ki je skladen z nameni Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe. Te podatke bi bilo treba obdelovati v skladu z zakonodajo Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, zlasti Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

(15)

Uredba (ES) št. 111/2005 na Komisijo prenaša pooblastila za izvajanje nekaterih njenih določb, ki se izvajajo v skladu s postopki, določenimi v Sklepu Sveta 1999/468/ES (6).

(16)

Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe bi bilo treba navedena pooblastila uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(17)

Za doseganje ciljev Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo, da se določijo pogoji za izdajo licenc in registracij ter za opredelitev primerov, v katerih se licenca ali registracija ne zahteva, da se opredelijo merila za določanje, kako se lahko izkaže zakonite namene posla, da se določijo informacije, ki jih pristojni organi in Komisija potrebujejo za spremljanje izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnosti izvajalcev, da se določi seznam namembnih držav, za izvoz v katere bi bilo treba za snovi s seznama, uvrščene v skupini 2 in 3 v Prilogi k Uredbi (ES) št. 111/2005 poslati predhodno uradno obvestilo o izvozu, da se določijo poenostavljeni postopki za predhodno uradno obvestilo o izvozu in skupna merila, ki jih uporabljajo pristojni organi, da se določijo poenostavljeni postopki v zvezi z izvoznimi dovoljenji in skupna merila, ki jih uporabljajo pristojni organi, ter da se prilagodi Priloga k Uredbi (ES) št. 111/2005, da bi se odzvali na nove trende preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge in upoštevali vse spremembe preglednic v Prilogi h Konvenciji Združenih narodov. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(18)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, in sicer za določitev vzorca za licence, postopkovnih pravil o zagotavljanju informacij, ki jih zahtevajo pristojni organi za nadzor izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnosti izvajalcev, in ukrepov za zagotovitev učinkovitega nadzora trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami, zlasti v zvezi s pripravo in uporabo obrazcev za izvozna in uvozna dovoljenja, da se prepreči preusmerjanje predhodnih sestavin za prepovedane droge. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(19)

Delegirani in izvedbeni akti, sprejeti na podlagi Uredbe (ES) št. 111/2005, kakor je spremenjena s to uredbo, bi morali jamčiti sistematičen in dosleden nadzor in spremljanje izvajalcev.

(20)

V skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 je bilo opravljeno posvetovanje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je podal mnenje 18. januarja 2013 (8).

(21)

Uredbo (ES) št. 111/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 111/2005 se spremeni:

1.

v naslovu Uredbe ter v členu 1, v točkah (d) in (e) člena 2, v členu 10(1), v prvem odstavku člena 17, v prvem odstavku člena 20 ter v členu 25 se beseda „Skupnost“ v vseh sklonih nadomesti z besedo „Unija“ v ustreznem sklonu in stavek se temu primerno slovnično prilagodi; v točki (e) člena 2, v točki (d) člena 13(1), v prvem pododstavku člena 12(1), v prvem pododstavku člena 14(1), v členu 14(2), v členu 18 in v prvem odstavku člena 22 se izraz „carinsko območje Skupnosti“ v vseh sklonih nadomesti s terminom „carinsko območje Unije“ v ustreznem sklonu in stavek se temu primerno slovnično prilagodi;

2.

v členu 2 se:

(a)

točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

‚snov s seznama‘ pomeni katero koli snov, navedeno v Prilogi, ki se lahko uporabi za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, vključno z zmesmi in naravnimi proizvodi, ki vsebujejo take snovi, izvzete pa so zmesi in naravni proizvodi, ki vsebujejo snovi s seznama in so sestavljeni tako, da snovi s seznama na enostaven način ni mogoče uporabiti ali ekstrahirati z razpoložljivimi ali ekonomsko smiselnimi načini, zdravila, kakor so opredeljena v točki 2 člena 1 Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9), in zdravila za uporabo v veterinarski medicin, kakor so opredeljena v točki 2 člena 1 Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10), razen zdravil in zdravil za uporabo v veterinarski medicini, navedenih v Prilogi;

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

‚uvoz‘ pomeni vsak vnos na carinsko območje Unije snovi s seznama, ki ni blago Unije, vključno z začasno hrambo, vnosom v prosto cono ali prosto skladišče, vnosom v odložni postopek in sprostitvijo v prosti promet v smislu Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (11).

(c)

točka (j) se nadomesti z naslednjim:

„(j)

‚naravni proizvodi‘ pomenijo organizme ali njihove dele v kakršni koli obliki ali kakršne koli snovi, ki se nahajajo v naravi, kakor so opredeljene v točki 39 člena 3 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (12).

3.

prvi odstavek člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„Vsak uvoz, izvoz in posredniško dejavnost, ki vključuje snovi s seznama v Prilogi, razen snovi, razvrščene v skupino 4, izvajalec dokumentira s carinsko in poslovno dokumentacijo, kot so skupne deklaracije, carinske deklaracije, računi, tovorni manifesti, vozni listi in druge odpremne listine.“;

4.

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Izvajalci zagotovijo, da so nalepke pritrjene na vsako embalažo, ki vsebuje snovi s seznama v Prilogi, razen snovi, razvrščene v skupino 4, in da označujejo njihovo ime, kot je navedeno v Prilogi, ali, v primeru zmesi ali naravnega proizvoda, njeno oziroma njegovo ime in ime vsake snovi s seznama v Prilogi, razen snovi, razvrščene v skupino 4, ki jo vsebuje zmes ali naravni proizvod, kot je navedeno v Prilogi. Izvajalci lahko dodatno pritrdijo običajne oznake.“;

5.

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če ni drugače določeno, morajo izvajalci s sedežem v Uniji, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar delujejo le v tej vlogi, pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključuje snovi, razvrščene v skupino 1 s seznama v Prilogi, imeti licenco. Licenco izda pristojni organ države članice, v kateri ima izvajalec sedež.

Pri presojanju o izdaji licence pristojni organ upošteva usposobljenost in neoporečnost vlagatelja zahtevka, zlasti odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev zakonodaje na področju predhodnih sestavin za prepovedane droge in odsotnost hujših kaznivih dejanj.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev pogojev za izdajo licence in primerov, v katerih licenca ni potrebna.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Komisija z izvedbenimi akti določi vzorec za licence. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2).“;

6.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Če ni drugače določeno, morajo biti izvajalci s sedežem v Uniji, ki niso carinski zastopniki in prevozniki, kadar delujejo le v tej vlogi, pri opravljanju uvozne, izvozne ali posredniške dejavnosti, ki vključuje snovi, razvrščene v skupino 2 s seznama v Prilogi, ali pri uvozu snovi, razvrščene v skupino 3 s seznama v Prilogi, registrirani. Registracijo izda pristojni organ države članice, v kateri ima izvajalec sedež.

Pri presojanju o izdaji registracije pristojni organ upošteva usposobljenost in neoporečnost vlagatelja zahtevka, zlasti odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev zakonodaje na področju predhodnih sestavin za prepovedane droge ter odsotnost hujših kaznivih dejanj.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev pogojev za izdajo registracije in primerov, v katerih registracija ni potrebna.

2.   Pristojni organi lahko registracijo začasno prekličejo ali razveljavijo, kadar pogoji, pod katerimi je bila registracija izdana, niso več izpolnjeni ali kadar obstajajo upravičeni razlogi za sum, da obstaja nevarnost preusmerjanja snovi s seznama.“;

7.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

1.   Ko so snovi s seznama vnesene na carinsko območje Unije zaradi raztovarjanja ali pretovarjanja, za začasno hrambo, za njihovo skladiščenje v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču ali za njihovo predložitev v zunanji tranzitni postopek Unije, mora izvajalec na zahtevo pristojnega organa izkazati zakonite namene.

2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b, s katerimi opredeli merila za določitev izkazovanja zakonitih namenov posla, da se pristojnim organom omogoči spremljanje vseh gibanj snovi s seznama na carinskem območju Unije in da se čim bolj zmanjša nevarnost preusmerjanja.“;

8.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

1.   Izvajalci s sedežem v Uniji pristojne organe takoj uradno obvestijo o vseh okoliščinah, kot so nenavadna naročila in posli, ki vključujejo snovi s seznama, pri katerih se kaže, da bi take snovi, namenjene uvozu, izvozu ali posredniškim dejavnostim, lahko bile preusmerjene za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

V ta namen izvajalci predložijo vse razpoložljive informacij, kot so:

(a)

ime snovi s seznama;

(b)

količina in teža snovi s seznama;

(c)

imena in naslovi izvoznika, uvoznika, končnega prejemnika in po potrebi osebe, ki sodeluje v posredniških dejavnostih.

Te informacije se zbirajo izključno zaradi preprečevanja preusmerjanja snovi s seznama.

2.   Izvajalci pristojnim organom predložijo informacije o svojih izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnostih v obliki zbirnega poročila.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev informacij, ki jih zahtevajo pristojni organi, da se jim omogoči spremljanje teh dejavnosti.

Komisija z izvedbeni akti določi postopkovna pravila za zagotavljanje teh informacij, po potrebi tudi v elektronski obliki, v evropsko bazo podatkov o predhodnih sestavinah za prepovedane droge, vzpostavljeno na podlagi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (13) (v nadaljnjem besedilu: evropska baza podatkov). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2).

9.

v členu 10 se dodata naslednja odstavka:

„4.   Za hiter odziv na nove trende glede preusmerjanja lahko pristojni organi držav članic in Komisija predlagajo, da se v seznam iz odstavka 2(b) vključi snov, ki sicer ni na seznamu, zaradi začasnega nadzora nad trgovino z njo. Podrobnosti in merila za vključitev v seznam ali črtanje z njega se določijo v smernicah iz odstavka 1.

5.   Če se oceni, da prostovoljno spremljanje industrije ne zadostuje za preprečevanje uporabe snovi, ki ni na seznamu, za proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, lahko Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 30b snov, ki ni na seznamu, vključi v Prilogo.“;

10.

člen 11 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Za vsak izvoz snovi s seznama, uvrščene v skupini 1 in 4 v Prilogi, ter izvoz snovi s seznama, uvrščenih v skupini 2 in 3 v Prilogi, v določene namembne države je potrebno predhodno uradno obvestilo o izvozu, ki ga pristojni organi v Uniji pošljejo pristojnim organom namembne države v skladu s členom 12(10) Konvencije Združenih narodov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev seznamov namembnih držav za izvoz snovi s seznama, uvrščenih v skupini 2 in 3 v Prilogi, da se čim bolj zmanjša nevarnost za preusmerjanje snovi s seznama.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pristojni organi lahko uporabijo poenostavljene postopke predhodnega uradnega obveščanja o izvozu, kadar so prepričani, da ni nobene nevarnosti za preusmerjanje snovi s seznama. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev teh postopkov in za opredelitev splošnih meril, ki jih uporabljajo pristojni organi.“;

11.

v členu 12(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vendar je za izvoz snovi s seznama, uvrščene v skupino 3 v Prilogi, izvozno dovoljenje potrebno le, če se za njih zahteva predhodno uradno obvestilo o izvozu.“;

12.

v členu 13(1) se doda naslednji pododstavek:

„Vloga za izvozno dovoljenje za izvoz snovi s seznama, uvrščene v skupino 4 v Prilogi, vsebuje informacije iz točk (a) do (e) prvega pododstavka.“;

13.

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Pristojni organi lahko uporabijo poenostavljene postopke za izdajo izvoznega dovoljenja, kadar so prepričani, da ni nobene nevarnosti za preusmerjanje snovi s seznama. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b za določitev teh postopkov in za opredelitev splošnih meril, ki jih uporabljajo pristojni organi.“;

14.

v členu 20 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uvozno dovoljenje pa se ne zahteva, če so snovi iz prvega odstavka raztovorjene ali pretovorjene, skladiščene v prosti coni kontrolne vrste I ali v prostem skladišču ali dane v zunanji tranzitni postopek Unije.“;

15.

člen 26 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Brez poseganja v člene 11 do 25 ter v odstavke 2 in 3 tega člena pristojni organi vsake države članice prepovejo vnos snovi s seznama na carinsko območje Unije ali iznos snovi iz tega območja, kadar obstajajo upravičeni razlogi za sum, da so te snovi namenjene proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.“;

(b)

vstavita se naslednja odstavka:

„3a.   Pristojni organi vsake države članice prepovejo vnos pošiljk snovi, ki niso na seznamu, na carinsko območje Unije ali njihov iznos s tega območja, kadar obstajajo zadostni dokazi, da so te snovi namenjene proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Pristojni organ po postopku iz člena 27 o tem takoj obvesti pristojne organe ostalih držav članic in Komisijo.

Te snovi se obravnavajo kot predlagane za vključitev na seznam snovi, ki niso na seznamu, iz točke (b) člena 10(2).

3b.   Vsaka država članica lahko sprejme potrebne ukrepe, s katerimi svojim pristojnim organom omogoči nadzor in spremljanje sumljivih poslov, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu, zlasti:

(a)

pridobivanje informacij o vseh naročilih ali poslih, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu;

(b)

vstop v poslovne prostore z namenom pridobivanja dokazov o sumljivih poslih, ki vključujejo snovi, ki niso na seznamu.“;

16.

naslov poglavja V se nadomesti z naslednjim:

„DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI“;

17.

člen 28 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 28

Poleg ukrepov iz člena 26 se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov, da se po potrebi določijo ukrepi za zagotovitev učinkovitega nadzora nad trgovino s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami, zlasti v zvezi s pripravo in uporabo obrazcev za izvozna in uvozna dovoljenja, da se prepreči preusmerjanje predhodnih sestavin za prepovedane droge. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(2).“;

18.

člen 29 se črta;

19.

člen 30 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 30

1.   Komisiji pomaga Odbor za predhodne sestavine prepovedanih drog. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (14).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

20.

vstavita se naslednja člena:

„Člen 30a

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b te uredbe za prilagoditev Priloge novim trendom preusmerjanja predhodnih sestavin za prepovedane droge, zlasti snovi, ki jih je mogoče enostavno preoblikovati v snovi s seznama, in za uskladitev s spremembo tabel v Prilogi h Konvenciji Združenih narodov.

Člen 30b

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz tretjega pododstavka člena 6(1), tretjega pododstavka člena 7(1), člena 8(2), drugega pododstavka člena 9(2), člena 10(5), člena 11(1) in (3), členov 19 in 30a ter člena 32(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 30. decembra 2013. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, če Evropski parlament ali Svet ne nasprotujeta temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz tretjega pododstavka člena 6(1), tretjega pododstavka člena 7(1), člena 8(2), drugega pododstavka člena 9(2), člena 10(5), člena 11(1) in (3), členov 19 in 30a ter člena 32(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s tretjim pododstavkom člena 6(1), tretjim pododstavkom člena 7(1), členom 8(2), drugim pododstavkom člena 9(2), členom 10(5), členom 11(1) in (3), členoma 19 in 30a ter členom 32(2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

21.

člen 32 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 32

1.   Pristojni organi držav članic Komisiji prek evropske baze podatkov v elektronski obliki pravočasno sporočijo vse ustrezne informacije o izvajanju ukrepov spremljanja iz te uredbe, zlasti glede snovi, uporabljenih za proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi, ter načinov njihovega preusmerjanja in nezakonite proizvodnje ter dovoljenega prometa z njimi.

2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo, za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 30b, s katerimi določi pogoje in zahteve za predložitev informacij iz odstavka 1 tega člena.

3.   Na podlagi informacij iz odstavka 1 tega člena Komisija ob posvetovanju z državami članicami oceni učinkovitost te uredbe in v skladu s členom 12(12) Konvencije Združenih narodov pripravi letno poročilo, ki se predloži Mednarodni upravi za kontrolo narkotikov.

4.   Komisija do 31. decembra 2019 predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju in delovanju te uredbe in zlasti o morebitni potrebi po dodatnih ukrepih za spremljanje in nadzor sumljivih poslov s snovmi, ki niso na seznamu.“;

22.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 32a

Pristojni organi držav članic in Komisija uporabljajo evropsko bazo podatkov v skladu s pogoji za njeno uporabo za naslednje dejavnosti:

(a)

lažje sporočanje informacij v skladu s členom 32(1) ter poročanje Mednarodni upravi za kontrolo narkotikov v skladu s členom 32(3);

(b)

upravljanje evropskega registra izvajalcev, ki jim je bila izdana licenca ali registracija;

(c)

omogočanje izvajalcem, da pristojnim organom predložijo informacije o svojih izvoznih, uvoznih ali posredniških dejavnostih v skladu s členom 9(2) v elektronski obliki.“;

23.

člen 33 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 33

1.   Pristojni organi v državah članicah obdelujejo osebne podatke v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi, ki prenašajo Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (15), in pod nadzorom nadzornega organa države članice iz člena 28 navedene direktive.

2.   Obdelava osebnih podatkov s strani Komisije, vključno za namene evropske baze podatkov, poteka v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (16) in pod nadzorom evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

3.   Nobene posebne vrste podatkov iz člena 8(1) Direktive 95/46/ES se ne obdelujejo za namene te uredbe.

4.   Osebnih podatkov, ki se zbirajo za namene te uredbe, ni mogoče dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu z Direktivo 95/46/ES ali Uredbo (ES) št. 45/2001, in jih ni mogoče hraniti dlje, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani.

5.   Države članice in Komisija osebnih podatkov ne obdelujejo na način, ki bi bil nezdružljiv z nameni iz člena 32a.

Brez poseganja v člen 13 Direktive 95/46/ES se osebni podatki, prejeti ali obdelani v skladu s to uredbo, uporabljajo za preprečevanje preusmerjanja snovi s seznama.

24.

Priloga se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

(b)

pred prvo razpredelnico se vstavi naslednji naslov:

(c)

v skupini 1 se oznaka KN za norefedrin nadomesti z naslednjim:

„2939 44 00“;

(d)

v skupini 1 se snovem s seznama doda naslednja snov:

„Alfa-fenilacetoacetonitril, oznaka KN 2926 90 95, št. CAS 4468-48-8“;

(e)

doda se naslednja skupina:

„Skupina 4

Snov

Poimenovanje KN (če se razlikuje)

Oznaka KN

Zdravila in zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo efedrin ali njegove soli

Prisotnost efedrina ali njegovih soli

3003 40 20

3004 40 20

Zdravila in zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo psevdoefedrin ali njegove soli

Prisotnost psevdoefedrina (INN) ali njegovih soli

3003 40 30

3004 40 30“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 20. novembra 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 15. novembra 2013.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 111/2005 z dne 22. decembra 2004 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami (UL L 22, 26.1.2005, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (UL L 47, 18.2.2004, str. 1).

(4)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(5)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(6)  Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

(7)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(8)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(9)  Direktiva 2001/83/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 67).

(10)  Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1).“;

(11)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1).“;

(12)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).“;

(13)  Uredba (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (UL L 47, 18.2.2004, str. 1).“;

(14)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).“;

(15)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(16)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).“;


Top