EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1099

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1099/2013 z dne 5. novembra 2013 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (okrepitev rednega ladijskega prevoza)

OJ L 294, 6.11.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; implicitno zavrnjeno 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1099/oj

6.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/40


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1099/2013

z dne 5. novembra 2013

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (okrepitev rednega ladijskega prevoza)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1), zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ključni ukrep št. 2 iz sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Akt za enotni trg II – Skupaj za novo rast“ (2) je poziv k vzpostavitvi resnično enotnega trga za pomorski promet tako, da se za blago EU, ki se prevaža med pristanišči EU, ne uporablja več istih upravnih in carinskih formalnosti kot za blago, ki prihaja iz pristanišč zunaj EU.

(2)

Komisija se je zato zavezala, da bo predložila paket „modri pas“ z zakonodajnimi in nezakonodajnimi pobudami, da bi se upravno breme za izvajalce pomorskega prevoza znotraj Unije zmanjšalo na raven, ki je primerljiva z drugimi načini prevoza (zračni, železniški, cestni).

(3)

Ta uredba je del paketa „modri pas“.

(4)

V skladu s členom 313(2)(a) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (3) blago, vneseno na carinsko območje Skupnosti v skladu s členom 37 Uredbe (EGS) št. 2913/92 ne velja za skupnostno blago, razen če je določeno, da ima skupnostni status.

(5)

Člen 313(3)(b) Uredbe (EGS) št. 2454/93 določa, da blago, ki se prevaža med pristanišči na carinskem območju Skupnosti z odobrenimi rednimi ladijskimi prevozi, velja za skupnostno blago, razen če je določeno drugače. Plovila, ki opravljajo redni ladijski prevoz, lahko prevažajo tudi blago nečlanic, če se uporabi zunanji skupnostni tranzitni postopek. Poleg tega uporaba rednega ladijskega prevoza za prevažanje blaga nečlanic ne posega v uporabo kontrol za druge namene, vključno s kontrolami, povezanimi z nevarnostjo za zdravje živali, ljudi ali rastlin.

(6)

Pred izdajo dovoljenja za redni ladijski prevoz se mora carinski organ za izdajo dovoljenja posvetovati s carinskimi organi ostalih držav članic, ki jih navedena storitev zadeva. Če bi želel imetnik takšnega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: imetnik) po prejemu dovoljenja storitev naknadno razširiti na druge države članice, bi bilo potrebno nadaljnje posvetovanje s carinskimi organi teh držav članic. Da bi se v čim večji meri izognili potrebi po nadaljnjih posvetovanjih po odobritvi dovoljenja, bi bilo treba določiti, da lahko ladijski prevozniki, ki zaprosijo za dovoljenje, poleg navedbe držav članic, ki jih storitev dejansko zadeva, navedejo tudi države članice, ki bi jih storitev lahko zadevala, za katere izjavijo, da z njimi načrtujejo prihodnje storitve.

(7)

Od leta 2010 je bilo za posvetovanja s carinskimi organi drugih držav članic dovoljeno obdobje 45 dni. Vendar so izkušnje pokazale, da je to obdobje nepotrebno dolgo in bi ga bilo treba skrajšati.

(8)

Zaradi uporabe elektronskega sistema informiranja in sporočanja je postala Priloga 42A Uredbe (EGS) št. 2454/93 nepotrebna.

(9)

Na zahtevo imetnika bi bilo treba dovoljenja za redni ladijski prevoz, ki obstajajo pred začetkom veljavnosti te uredbe, pregledati, da se upoštevajo vse države članice, ki bi jih storitev lahko zadevala, za katere imetnik izjavi, da z njimi načrtuje prihodnje storitve.

(10)

Elektronski sistem informiranja in sporočanja, ki se trenutno uporablja za shranjevanje informacij in obveščanje carinskih organov drugih držav članic o dovoljenjih za redne ladijske prevoze, ni sistem iz člena 14x Uredbe (EGS) št. 2454/93. Sklicevanja na ta sistem bi bilo treba popraviti.

(11)

Uredbo (EGS) št. 2454/93 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Zaradi skrajšanja roka za posvetovanje s carinskimi organi drugih držav članic in spremembe števila držav članic, ki se lahko navedejo v vlogi za dovoljenje, je treba spremeniti elektronski sistem informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz ter odložiti uporabo ustreznih določb te uredbe.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

(1)

člen 313b se spremeni:

(a)

za odstavkom 2 se vstavi naslednji odstavek 2a:

„2a.   Komisija in carinski organi držav članic z uporabo elektronskega sistema informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz shranjujejo naslednje informacije in do njih dostopajo:

(a)

podatki o vlogah;

(b)

dovoljenja za redne ladijske prevoze in, če je ustrezno, njihove spremembe ali preklice;

(c)

imena pristanišč postanka in imena plovil, ki se uporabljajo pri izvajanju storitve;

(d)

vsi ostali relevantni podatki.“;

(b)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„V vlogi za dovoljenje za redni ladijski prevoz se navedejo države članice, ki jih storitev dejansko zadeva, lahko pa se navedejo tudi države članice, ki bi jih storitev lahko zadevala, za katere vložnik izjavi, da z njimi načrtuje prihodnje storitve. Carinski organi države članice, na katero je vloga naslovljena (carinski organ za izdajo dovoljenja), prek elektronskega sistema informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 2a obvestijo carinske organe drugih držav članic, ki jih ladijski prevoz dejansko ali lahko zadeva (ustrezni carinski organi).“;

(ii)

v drugem pododstavku se „45“ nadomesti s „15“;

(iii)

v drugem pododstavku se besede „elektronskega sistema informiranja in sporočanja iz člena 14x“ nadomestijo z besedami „elektronskega sistema informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 2a“;

(iv)

v tretjem pododstavku se besede „Elektronski sistem informiranja in sporočanja iz člena 14x“ nadomestijo z besedami „Elektronski sistem informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz odstavka 2a“;

(2)

v drugem pododstavku člena 313c(2) se besede „elektronskega sistema informiranja in sporočanja iz člena 14x“ nadomestijo z besedami „elektronskega sistema informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz člena 313b(2a)“;

(3)

v prvem pododstavku člena 313d(2) se besede „elektronski sistem informiranja in sporočanja iz člena 14x“ nadomestijo z besedami „elektronski sistem informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz člena 313b(2a)“;

(4)

v členu 313f(2) se besede „elektronskega sistema informiranja in sporočanja iz člena 14x“ nadomestijo z besedami „elektronskega sistema informiranja in sporočanja za redni ladijski prevoz iz člena 313b(2a)“;

(5)

Priloga 42A se črta.

Člen 2

Na zahtevo imetnika carinski organ za izdajo dovoljenja pregleda dovoljenja za redni ladijski prevoz, ki že obstajajo na dan začetka uporabe te uredbe, ki je določen v drugem odstavku člena 3, da se upoštevajo države članice, ki bi jih storitev lahko zadevala, za katere imetnik izjavi, da z njimi načrtuje prihodnje storitve.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1(b)(i) in (ii) člena 1 se začne uporabljati 1. marca 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  COM(2012) 573 final, 3.10.2012.

(3)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).


Top