Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1089

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1089/2013 z dne 4. novembra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi kieselgur (diatomejska zemlja) Besedilo velja za EGP

OJ L 293, 5.11.2013, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1089/oj

5.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 293/31


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1089/2013

z dne 4. novembra 2013

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi kieselgur (diatomejska zemlja)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2)(c) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivna snov kieselgur (diatomejska zemlja) je bila z Direktivo Komisije 2008/127/ES (2) vključena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3) v skladu s postopkom iz člena 24b Uredbe Komisije (ES) št. 2229/2004 (4). Odkar je Uredba (ES) št. 1107/2009 nadomestila Direktivo 91/414/EGS, se ta snov šteje za registrirano v skladu z navedeno uredbo in je na seznamu v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (5).

(2)

V skladu s členom 25a Uredbe (ES) št. 2229/2004 je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 22. junija 2012 Komisiji predložila svoje stališče o osnutku poročila o pregledu kieselgurja (diatomejske zemlje). Agencija je svoje mnenje o kieselgurju (diatomejski zemlji) sporočila tudi prijavitelju. Komisija ga je pozvala, naj predloži pripombe na osnutek poročila o pregledu kieselgurja (diatomejske zemlje). Države članice in Komisija so osnutek poročila o pregledu in mnenje Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter osnutek poročila o pregledu pripravile 3. oktobra 2013 v obliki poročila Komisije o pregledu kieselgurja (diatomejske zemlje).

(3)

Potrjeno je bilo, da se aktivna snov kieselgur (diatomejska zemlja) šteje za registrirano v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(4)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj je treba spremeniti pogoje za registracijo kieselgurja (diatomejske zemlje). Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(5)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti dovolj časa, da spremenijo ali prekličejo registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo kieselgur (diatomejsko zemljo).

(7)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo kieselgur (diatomejsko zemljo) in pri katerih države članice odobrijo prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi moralo to obdobje poteči najpozneje osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo kieselgur (diatomejsko zemljo) kot aktivno snov, do 25. maja 2014.

Člen 3

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše, izteče pa se najpozneje 25. maja 2015.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(3)  Direktiva Komisije 2008/127/ES z dne 18. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih aktivnih snovi (UL L 344, 20.12.2008, str. 89).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 2229/2004 z dne 3. decembra 2004 o določitvi nadaljnjih podrobnih pravil za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 379, 24.12.2004, str. 13).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).


PRILOGA

V delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 se vrstica 236 o aktivni snovi kieselgur (diatomejska zemlja) nadomesti z naslednjim:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„236

kieselgur (diatomejska zemlja)

št. CAS 61790-53-2

št. CIPAC 647

Kieselgur (no IUPAC name)

Diatomaceous earth

Amorphous silicon dioxide

Silica

Diatomite

Proizvod je sestavljen iz 100 % diatomejske zemlje.

Največ 0,1 % delcev kristalnega silicijevega dioksida s premerom pod 50 μm.

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot insekticid ali akaricid, ki ga poklicni uporabniki uporabljajo v zaprtih prostorih.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu kieselgurja (diatomejske zemlje) (SANCO/2617/2008) ter zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil 3. oktobra 2013.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na varnost izvajalcev in delavcev. Pogoji uporabe morajo vključevati uporabo ustrezne osebne zaščitne opreme in opreme za zaščito dihal. Če je potrebno, se v pogojih uporabe prepove prisotnost delavcev po uporabi zadevnega sredstva za obdobje, ki je primerno glede na tveganja, ki jih pomeni navedeno sredstvo.

Zadevne države članice zagotovijo, da prijavitelji do 25. novembra 2015 Komisiji, državam članicam in Agenciji predložijo informacije o inhalacijski toksičnosti za potrditev poklicnih omejitev kieselgurja (diatomejske zemlje).“


Top