Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1078

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1078/2013 z dne 31. oktobra 2013 o izdaji dovoljenja za fumarno kislino kot krmni dodatek za vse živalske vrste Besedilo velja za EGP

OJ L 292, 1.11.2013, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1078/oj

1.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1078/2013

z dne 31. oktobra 2013

o izdaji dovoljenja za fumarno kislino kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10 navedene uredbe določa ponovno oceno dodatkov, dovoljenih v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Z Direktivo Komisije 80/678/EGS (3) je bilo v skladu z Direktivo 70/524/EGS izdano dovoljenje za fumarno kislino kot krmni dodatek za uporabo pri vseh živalskih vrstah brez časovne omejitve. Navedeni dodatek je bil v skladu s členom 10(1)(b) Uredbe (ES) št. 1831/2003 naknadno vpisan v register krmnih dodatkov kot obstoječ proizvod.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za ponovno oceno fumarne kisline kot krmnega dodatka za vse živalske vrste ter za uvrstitev navedenega dodatka v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 29. januarja 2013 (4) navedla, da fumarna kislina pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da lahko ohranja krmo. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena fumarne kisline je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo fumarne kisline, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „konzervansi“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Dodatek iz Priloge in krma, ki vsebuje navedeni dodatek, proizvedena in označena pred 21. majem 2014 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 21. novembrom 2013, se lahko še naprej dajeta na trg in uporabljata do porabe obstoječih zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1).

(3)  Triintrideseta Direktiva Komisije 80/678/EGS z dne 4. julija 1980 o spremembi prilog k Direktivi Sveta 70/524/EGS o dodatkih v krmi (Thirty-third Commission Directive 80/678/EEC of 4 July 1980 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs) (UL L 185, 18.7.1980, str. 48).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(2): 3102.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Dodatek

Kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: konzervansi

1a297

fumarna kislina

 

Sestava dodatka

fumarna kislina 99,5 %

v trdni obliki

 

Lastnosti aktivne snovi

fumarna kislina

C4H4O4

št. CAS: 110-17-8

 

Analitske metode  (1)

Za določanje fumarne kisline v krmnem dodatku: infrardeča absorpcijska spektrometrija in titracija z natrijevim hidroksidom (Food Chemical Codex 7).

Za določanje fumarne kisline (kot celotne fumarne kisline) v premiksu in krmni mešanici: ionska izključitvena tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z UV-detekcijo (HPLC-UV).

perutnina in prašiči

20 000

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju z dodatkom uporabljati zaščito za dihala, zaščitna očala in rokavice.

21. november 2023

mlade živali, ki se krmijo z mlečnimi nadomestki

10 000 (2)

druge živalske vrste


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Evropske unije za krmne dodatke: http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

(2)  mg fumarne kisline na kg mlečnih nadomestkov.


Top