EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1055

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1055/2013 z dne 25. oktobra 2013 o izdaji dovoljenja za pripravek ortofosforjeve kisline kot krmnega dodatka za vse živalske vrste Besedilo velja za EGP

OJ L 288, 30.10.2013, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1055/oj

30.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1055/2013

z dne 25. oktobra 2013

o izdaji dovoljenja za pripravek ortofosforjeve kisline kot krmnega dodatka za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenja za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takega dovoljenja. V skladu s členom 10 navedene uredbe je treba ponovno oceniti dodatke, dovoljene v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Z Direktivo Komisije 76/603/EGS (3) je bilo v skladu z Direktivo 70/524/EGS izdano dovoljenje za pripravek ortofosforjeve kisline kot krmni dodatek za uporabo pri vseh živalskih vrstah brez časovne omejitve. Navedeni pripravek je bil naknadno vpisan v register krmnih dodatkov Skupnosti kot obstoječ proizvod v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil predložen zahtevek za ponovno oceno ortofosforjeve kisline s številko CAS 7664-38-2 kot dodatka za vse živalske vrste za uporabo v krmi ter za uvrstitev navedenega dodatka v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „konzervansi“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti. Zahtevek vključuje tudi druge uporabe iste snovi, za katere še ni bila sprejeta nobena odločitev.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 13. decembra 2012 (4) navedla, da pod predlaganimi pogoji uporabe v krmi ortofosforjeva kislina nima škodljivega vpliva na zdravje živali in potrošnikov in naj ne bi pomenila dodatnega tveganja za okolje ter ima potencial, da konzervira krmo. Navedla je tudi, da ne bo varnostnih tveganj za uporabnike, če bodo sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena pripravka ortofosforjeve kisline je pokazala, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ker ni varnostnih razlogov, ki bi zahtevali takojšnjo uporabo sprememb pogojev dovoljenja, je primerno, da se omogoči prehodno obdobje za porabo obstoječih zalog dodatkov ter premiksov in krmnih mešanic, ki ju vsebujejo, kot je dovoljeno z Direktivo 76/603/EGS.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „konzervansi“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Pripravek iz Priloge in krma, ki vsebuje navedeni pripravek, proizvedena in označena pred 19. majem 2014 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 19. novembrom 2013, se lahko še naprej dajeta na trg in uporabljata do porabe obstoječih zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

(3)  UL L 198, 23.7.1976, str. 10.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(1):3043.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: konzervansi

1a338

ortofosforjeva kislina

 

Sestava dodatka

pripravek ortofosforjeve kisline

(67–85,7 %) w/w (vodna raztopina)

 

Aktivna snov

ortofosforjeva kislina

H3PO4

št. CAS 7664-38-2

hlapna kislina: ≤ 10 mg/kg (kot ocetna kislina)

kloridi: ≤ 200 mg/kg (kot klor)

sulfati: ≤ 1 500 mg/kg (kot CaSO4)

 

Analitska metoda  (1)

Za določanje ortofosforjeve kisline v krmnem dodatku: titracija z natrijevim hidroksidom (monografija JECFA o fosforjevi kislini (2))

vse živalske vrste

1.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju uporabljati zaščito za dihala, zaščito za oči, rokavice in zaščitno obleko.

2.

Vsebnost fosforja se navede na oznaki predmešanice.

19. november 2023


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

(2)  Monografija JECFA o fosforjevi kislini, http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-312.pdf


Top