EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1033

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1033/2013 z dne 24. oktobra 2013 o odobritvi bakrovega sulfata pentahidrata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2. vrste proizvodov Besedilo velja za EGP

OJ L 283, 25.10.2013, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1033/oj

25.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1033/2013

z dne 24. oktobra 2013

o odobritvi bakrovega sulfata pentahidrata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2. vrste proizvodov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti tretjega pododstavka člena 89(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 (2) določa seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti glede njihove možne vključitve v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Navedeni seznam vključuje bakrov sulfat.

(2)

V skladu s členom 11(2) Direktive 98/8/ES je bila opravljena presoja bakrovega sulfata glede uporabe v 2. vrsti proizvodov (dezinfekcijska sredstva in drugi biocidni proizvodi za zasebne površine in površine, namenjene javnemu zdravstvu), kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni direktivi, ki ustreza 2. vrsti proizvodov, kot je opredeljena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 528/2012.

(3)

Podatki, predloženi za namene presoje, so omogočili le sprejetje sklepa glede ene oblike bakrovega sulfata, tj. bakrovega sulfata pentahidrata, št. CAS 7758-99-8. Med presojo ni bilo mogoče sprejeti sklepov glede drugih snovi, ki so skladne z opredelitvijo bakrovega sulfata, št. CAS 7758-99-7, z navedenega seznama aktivih snovi iz Uredbe (ES) št. 1451/2007. Zato bi bilo v tej odobritvi treba zajeti le bakrov sulfat pentahidrat.

(4)

Francija, ki je bila imenovana za državo članico poročevalko, je 5. aprila 2011 v skladu s členom 14(4) in (6) Uredbe (ES) št. 1451/2007 Komisiji poslala poročilo pristojnega organa in priporočilo.

(5)

Države članice in Komisija so pregledale poročilo pristojnega organa. V skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 1451/2007 so bile ugotovitve pregleda v Stalnem odboru za biocidne pripravke dne 27. septembra 2013 vključene v poročilo o oceni.

(6)

Iz navedenega poročila je razvidno, da je za biocidne proizvode, ki se uporabljajo kot proizvodi v 2. vrsti proizvodov in vsebujejo bakrov sulfat pentahidrat, mogoče pričakovati, da izpolnjujejo zahteve iz člena 5 Direktive 98/8/ES.

(7)

Zato je primerno odobriti bakrov sulfat pentahidrat za uporabo v biocidnih proizvodih 2. vrste proizvodov.

(8)

Ker presoja ni obravnavala nanomaterialov, odobritev v skladu s členom 4(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 ne bi smela zajemati takšnih materialov.

(9)

Pred odobritvijo aktivne snovi bi bilo treba zagotoviti ustrezno obdobje, ki bo omogočilo državam članicam, zainteresiranim stranem in po potrebi Komisiji, da se pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Bakrov sulfat pentahidrat se odobri kot aktivna snov za uporabo v biocidnih proizvodih 2. vrste proizvodov, pri čemer se upoštevajo specifikacije in pogoji iz Priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1451/2007 z dne 4. decembra 2007 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 325, 11.12.2007, str. 3).

(3)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).


PRILOGA

Splošno ime

Poimenovanje po IUPAC

Identifikacijske številke

Minimalna stopnja čistosti aktivne snovi (1)

Datum vključitve

Datum prenehanja veljavnosti vključitve

Vrsta proizvodov

Posebni pogoji (2)

bakrov sulfat pentahidrat

Ime IUPAC: Copper sulfate pentahydrate

Št. ES: 231-847-6 (3)

Št. CAS: 7758-99-8

999 g/kg

1. julij 2015

30. junij 2025

2

Pri oceni proizvoda je treba posebno pozornost nameniti vidikom izpostavljenosti, tveganjem in učinkovitosti, povezanim s katero koli uporabo, zajeto v vlogi za izdajo dovoljenja, ki niso bili obravnavani v oceni tveganja aktivne snovi na ravni Unije.

Dovoljenja se izdajo pod naslednjimi pogoji:

Za industrijske ali poklicne uporabnike se vzpostavijo postopki varnega ravnanja in primerni organizacijski ukrepi. Če izpostavljenosti ni mogoče zmanjšati na sprejemljivo raven z drugimi načini, se proizvodi uporabljajo z ustrezno osebno zaščitno opremo.


(1)  Čistost, navedena v tem stolpcu, je bila minimalna stopnja čistosti aktivne snovi, uporabljene za presojo v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 528/2012. Čistost aktivne snovi v proizvodu, danem na trg, je lahko enaka ali drugačna, če je dokazano tehnično enakovredna aktivni snovi iz presoje.

(2)  Za izvajanje splošnih načel iz Priloge VI k Uredbi (EU) št. 528/2012 so vsebina in sklepne ugotovitve poročil o oceni na voljo na naslednjem spletišču Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Pod to številko ES spada le bakrov sulfat pentahidrat.


Top