Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0994

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 994/2013 z dne 16. oktobra 2013 o spremembi uredb (ES) št. 952/2006, (ES) št. 967/2006, (ES) št. 555/2008 in (ES) št. 1249/2008 glede obveznosti sporočanja in obveščanja v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov

OJ L 276, 17.10.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/994/oj

17.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 994/2013

z dne 16. oktobra 2013

o spremembi uredb (ES) št. 952/2006, (ES) št. 967/2006, (ES) št. 555/2008 in (ES) št. 1249/2008 glede obveznosti sporočanja in obveščanja v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 192(2) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 (2) določa pravila za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji. Ta pravila zajemajo predvsem obveznost držav članic, da uporabljajo informacijske sisteme, ki jih zagotovi Komisija, in potrdijo pravice do dostopa organov ali posameznikov, pooblaščenih za pošiljanje informacij. Uredba (ES) št. 792/2009 določa tudi skupna načela, ki veljajo za informacijske sisteme, tako da zagotavljajo dolgoročno verodostojnost, celovitost in čitljivost dokumentov, ter zagotavlja zaščito osebnih podatkov. Obveznost uporabe teh informacijskih sistemov bi morala biti določena v vsaki uredbi, ki uvaja posebne obveznosti obveščanja.

(2)

Komisija je razvila informacijski sistem, ki omogoča elektronsko upravljanje dokumentov in postopkov v okviru lastnih notranjih delovnih postopkov in odnosov z organi, pristojnimi za skupno kmetijsko politiko.

(3)

Številne obveznosti sporočanja in obveščanja je mogoče izpolniti prek navedenega sistema, zlasti tiste iz uredb Komisije (ES) št. 952/2006 (3), (ES) št. 967/2006 (4), (ES) št. 555/2008 (5) in (ES) št. 1249/2008 (6).

(4)

Zaradi učinkovitega upravljanja in upoštevanja izkušenj bi bilo treba nekatera sporočila in obvestila poenostaviti, opredeliti ali izbrisati.

(5)

Uredba (ES) št. 555/2008 v členu 100(2) predvideva poenostavljeno poročanje, če je treba sporočiti samo ničelne vrednosti. Ker informacijski sistem vključuje poenostavljeni postopek za pošiljanje obvestil, postopek poročanja iz navedenega člena ni več potreben.

(6)

V Uredbi (ES) št. 1249/2008 bi bilo treba uvesti dodatno obveščanje o zakolu goveda za izračun koeficienta za ponderiranje iz člena 18.

(7)

Uredbe (ES) št. 952/2006, (ES) št. 967/2006, (ES) št. 555/2008 in (ES) št. 1249/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 58 Uredbe (ES) št. 952/2006 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 58

Sporočila in obvestila

Sporočila in obvestila iz člena 5(3) ter členov 12, 21 in 22 se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (7).

Člen 2

V členu 21 Uredbe (ES) št. 967/2006 se doda naslednji odstavek 5:

„5.   Sporočila iz člena 4(3), členov 10 in 17 ter tega člena se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (8).

Člen 3

Člen 100 Uredbe (ES) št. 555/2008 se spremeni:

1.

v naslovu se beseda „Sporočila“ nadomesti z besedami „Sporočila in obvestila“;

2.

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Sporočila in obvestila Komisiji iz te uredbe se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (9).

3.

odstavek 2 se črta.

Člen 4

Uredba (ES) št. 1249/2008 se spremeni:

1.

v členu 19 se doda naslednja točka (d):

„(d)

skupno število odraslih goved, zaklanih v predhodnem koledarskem letu, po kategorijah ter razredih mesnatosti in zamaščenosti.“;

2.

vstavi se naslednji člen 39a:

„Člen 39a

Sporočila in obvestila

Sporočila in obvestila Komisiji iz te uredbe, razen tistih iz člena 36, se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (10).

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot (UL L 178, 1.7.2006, str. 39).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (UL L 176, 30.6.2006, str. 22).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L 170, 30.6.2008, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih cen (UL L 337, 16.12.2008, str. 3).

(7)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(8)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“

(9)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“;

(10)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“


Top