Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0990

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 990/2013 z dne 15. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1187/2009 glede izvoza mleka in mlečnih izdelkov v Združene države Amerike in Dominikansko republiko

OJ L 275, 16.10.2013, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/990/oj

16.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 990/2013

z dne 15. oktobra 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1187/2009 glede izvoza mleka in mlečnih izdelkov v Združene države Amerike in Dominikansko republiko

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (1) ter zlasti člena 161(3), člena 170 in člena 171(1) v povezavi s členom 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V oddelku 2 poglavja III Uredbe Komisije (ES) št. 1187/2009 (2) so navedene določbe glede izvoznih dovoljenj za sir, ki se izvaža v Združene države v okviru nekaterih kvot GATT. Izkušnje z nekaterimi od navedenih kvot so pokazale, da zaradi nenehno spreminjajočih se tržnih razmer, zlasti v zvezi z izjemno cenovno nestabilnostjo, povečano konkurenco in spremembami menjalnih tečajev, do katerih pride pri dolgem časovnem zamiku med obdobjem za vložitev zahtevkov za izvozna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: zahtevki za dovoljenja) in dejanskim izvozom, izvozniki morda ne morejo uporabiti svojih dovoljenj, zaradi česar izgubijo zadevne varščine. Da se izvoznikov ne bi odvračalo od vložitve zahtevkov za navedene kvote, za katere je rok določen ob dogovoru z organi Združenih držav, je treba s kvotnim letom 2015 znižati veljavno stopnjo varščine.

(2)

V členu 22(3) Uredbe (ES) št. 1187/2009 je določeno, da se za zahtevke za dovoljenja za kvote, ki so jih odprle Združene države, položi varščina v skladu s členom 9 navedene uredbe. V členu 9, ki je del poglavja o splošnih pravilih v Uredbi (ES) št. 1187/2009, je določen mehanizem za izračun varščine za izvoz, ki nima koristi od trgovinskih preferencialov, ki jih odobrijo tretje države. Zato je treba glede na izkušnje s preferencialnimi kvotami, ki so jih odprle Združene države, in za to, da bi bile te kvote privlačnejše za izvoznike, poleg znižanja stopenj varščine tudi določiti, da za navedene kvote ne bi smela veljati nobena določba člena 9.

(3)

V oddelku 3 poglavja III Uredbe (ES) št. 1187/2009 so določeni pogoji in postopek za izvoznike, ki sodelujejo pri kvoti za mleko v prahu, ki jo je odprla Dominikanska republika. Medtem ko je bila kvota od uvedbe do kvotnega leta 2010/2011 v celoti izkoriščena, se zdi, da so od kvotnega leta 2011/2012 skupne zahtevane količine manjše od razpoložljive kvotne količine.

(4)

Za čim boljše izkoriščanje kvote v prihodnjih letih je treba prilagoditi pravila glede upravičenosti, veljavnih količin, obdobij za vložitev zahtevkov za dovoljenja in varščine.

(5)

Poleg tega bi bilo treba za lažji dostop izvoznikov do kvote zmanjšati zahteve glede minimalne uspešnosti trgovanja v preteklosti pri predložitvi zahtevka za del kvote iz člena 28(1)(a) Uredbe (ES) št. 1187/2009.

(6)

Za čim boljše izkoriščanje kvote in zaradi poenostavitve bi bilo treba največje količine, za katere se lahko vložijo zahtevki za dovoljenja, kot je določeno v členu 28(2) Uredbe (ES) št. 1187/2009, povečati na raven kvotne količine. Najmanjšo količino, za katero se lahko vložijo zahtevki za dovoljenja, bi bilo treba določiti na 20 ton.

(7)

Zaradi dolgega časovnega zamika med obdobjem za vložitev zahtevkov za dovoljenja, kot je določeno v členu 29 Uredbe (ES) št. 1187/2009, in kvotnim letom, v katerem se izvaja izvoz, ter zaradi izjemne cenovne nestabilnosti v sektorju mleka in povečane konkurence na področju mleka v prahu v Dominikanski republiki se je povečalo tveganje, da dovoljenja izvoznikov ostanejo neuporabljena ali so le delno uporabljena, zaradi česar izvozniki izgubijo zadevno varščino. Zato je primerno preložiti vložitev zahtevkov za dovoljenja z aprila na maj in zagotoviti dodatno obdobje za dodeljevanje.

(8)

Poleg tega bi znižanje varščine iz člena 28(3) spodbudilo izvoznike k vložitvi zahtevkov za dovoljenja, zato bi bilo treba to znižanje tudi zagotoviti. Prav tako je treba določiti, da se člen 9 ne bi smel uporabljati za preferencialno kvoto, ki jo je odprla Dominikanska republika, s čimer bi bila navedena kvota privlačnejša za izvoznike.

(9)

Uredbo (ES) št. 1187/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 1187/2009

Poglavje III Uredbe (ES) št. 1187/2009 se spremeni:

1.

oddelek 2 se spremeni:

(a)

v členu 22 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Za zahtevke za dovoljenja se položi varščina v višini 3 EUR/100 kg.“;

(b)

člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Poglavje II se uporablja z izjemo členov 7, 9 in 10.“;

2.

oddelek 3 se nadomesti z naslednjim:

ODDELEK 3

Izvoz v Dominikansko republiko

Člen 27

1.   Pristojnim organom Dominikanske republike je treba predložiti overjeno kopijo izvoznega dovoljenja, izdanega skladno s tem oddelkom, in pravilno overjeno kopijo izvozne deklaracije za vsako pošiljko pri izvozu mleka v prahu v Dominikansko republiko v okviru kvote iz Dodatka 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami.

2.   Zahtevki za izvozna dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: zahtevki za dovoljenja) se lahko vložijo za vse proizvode z oznakami KN 0402 10, 0402 21 in 0402 29.

Izdelki morajo biti v celoti proizvedeni v Uniji. Na zahtevo pristojnih organov priskrbijo vlagatelji kakršno koli nadaljnjo utemeljitev, ki je po mnenju organov potrebna za izdajo dovoljenj, ter sprejmejo, kadar je to potrebno, kakršna koli preverjanja vodenja poslovnih knjig in proizvodnje zadevnih proizvodov, ki jih izvedejo navedeni organi.

Člen 28

1.   Kvota iz člena 27(1) je 22 400 ton za 12-mesečno obdobje, ki se začne 1. julija. Kvota se razdeli na dva dela:

(a)

prvi del, enak 80 % ali 17 920 tonam, se porazdeli med izvoznike Unije, ki lahko dokažejo, da so izvažali proizvode iz člena 27(2) v Dominikansko republiko v vsaj enem od štirih koledarskih let pred obdobjem za vložitev zahtevkov za dovoljenja;

(b)

drugi del, enak 20 % ali 4 480 tonam, se rezervira za vlagatelje, ki niso vlagatelji iz točke (a), ki lahko ob predložitvi svojih zahtevkov za dovoljenja dokažejo, da so v zadnjih 12 mesecih trgovali s tretjimi državami z mlečnimi izdelki, navedenimi v poglavju 4 kombinirane nomenklature.

Dokazilo o trgovanju iz prvega pododstavka se predloži v skladu z drugim odstavkom člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006.

2.   Zahtevki za dovoljenja se nanašajo na vsaj 20 ton in na vlagatelja ne vključujejo več kot:

(a)

zadevne količine iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1, kar zadeva obdobje za vložitev zahtevkov za dovoljenja iz prvega odstavka člena 29;

(b)

skupno preostalo količino iz obeh delov kvote iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1, kar zadeva obdobje za vložitev zahtevkov za dovoljenja iz drugega odstavka člena 29.

Zahtevke za dovoljenja za skupno preostalo količino iz točke (b) prvega pododstavka lahko vložijo izvozniki iz točke (a) prvega pododstavka odstavka 1 ali vlagatelji iz točke (b) prvega pododstavka odstavka 1.

Zahtevki za dovoljenja za količine, ki presegajo zgornjo mejo iz točk (a) in (b) prvega pododstavka, se zavrnejo.

3.   Zahtevki so sprejemljivi, če se na obdobje za vložitev zahtevkov iz člena 29 in na oznako proizvoda kombinirane nomenklature vloži samo en zahtevek za dovoljenje. Vsak vlagatelj vse zahtevke za dovoljenja vloži sočasno pri pristojnem organu ene same države članice.

Zahtevki za dovoljenja so sprejemljivi samo, kadar vlagatelji ob vložitvi svojih zahtevkov:

(a)

položijo varščino v višini 3 EUR/100 kg;

(b)

za del iz točke (a) prvega pododstavka odstavka 1 navedejo količino proizvodov iz člena 27(2), ki so jo izvozili v Dominikansko republiko v enem od štirih koledarskih let pred zadevnim obdobjem za vložitev zahtevkov za dovoljenja iz člena 29, ter lahko to dokažejo pristojnemu organu zadevne države članice. V ta namen se nosilec dejavnosti, katerega ime je navedeno na ustrezni izvozni deklaraciji, šteje za izvoznika;

(c)

za del iz točke (b) prvega pododstavka odstavka 1 lahko dokažejo pristojnemu organu zadevne države članice, da izpolnjujejo tam predpisane pogoje.

Člen 29

Zahtevki za dovoljenja se vložijo od 20. do 30. maja vsako leto za izvoz v kvotnem letu, ki traja od 1. julija do 30. junija naslednje leto.

Če so po obdobju za vložitev zahtevkov za dovoljenja iz prvega odstavka količine še vedno na voljo, se zahtevki za dovoljenja vložijo od 1. do 10. novembra vsako leto za izvoz v preostalem obdobju tekočega kvotnega leta.

Člen 30

Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja vsebujejo:

(a)

v oddelku 7 besedilo ‚Dominikanska republika – DO‘;

(b)

v oddelkih 17 in 18 količino, na katero se nanaša zahtevek za dovoljenje ali dovoljenje;

(c)

v oddelku 20, eno od navedb iz Priloge III.

Dovoljenje, izdano v skladu s tem oddelkom, pomeni, da je obvezen izvoz v Dominikansko republiko.

Člen 31

1.   Kar zadeva zahtevke za dovoljenja iz prvega odstavka člena 29, države članice za vsakega od obeh delov kvote in za vsako oznako proizvoda kombinirane nomenklature Komisiji do 6. junija vsako leto sporočijo količine, vključene v zahtevke za dovoljenja, ali, kadar je to primerno, da zahtevki niso bili vloženi.

2.   Komisija čim prej odloči, koliko dovoljenj za zahtevane količine se lahko odobri, ter določi koeficiente dodeljevanja za vsak del kvote. Znesek, dobljen z uporabo koeficienta, se zaokroži navzdol na najbližji kilogram.

3.   Če se vsaj za enega od obeh delov kvote zahtevki za dovoljenje vložijo za količine, ki so manjše od količin iz člena 28(1), Komisija v svoj sklep iz odstavka 2 vključi skupno preostalo količino, za katero se lahko vložijo zahtevki za dovoljenja v obdobju iz drugega odstavka člena 29.

Kar zadeva zahtevke za dovoljenja iz drugega odstavka člena 29, države članice za vsako oznako proizvoda kombinirane nomenklature Komisiji do 17. novembra vsako leto sporočijo količine, vključene v zahtevke za dovoljenja, ali, kadar je to primerno, da zahtevki niso bili vloženi.

Komisija čim prej odloči, koliko dovoljenj za zahtevane količine se lahko odobri, ter določi koeficient dodeljevanja. Znesek, dobljen z uporabo koeficienta, se zaokroži navzdol na najbližji kilogram.

Če količine, zahtevane v skladu s prvim pododstavkom, ne dosežejo skupne preostale količine, Komisija v skladu s sklepom iz tretjega pododstavka dodeli preostalo količino v sorazmerju z zahtevanimi količinami.

Vlagatelji v enem tednu od dneva objave sklepa Komisije iz tretjega pododstavka obvestijo pristojni organ o tem, ali sprejmejo dodatno količino. Položena varščina se ustrezno poviša. Pristojni organ najpozneje do 31. decembra obvesti Komisijo o dodatni količini, ki je bila sprejeta.

4.   Države članice pred obvestili iz odstavka 1 in drugega pododstavka odstavka 3 preverijo, da so pogoji iz člena 27(2) in člena 28 izpolnjeni.

5.   Če je zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja količina na vlagatelja manjša od 20 ton, lahko vlagatelji umaknejo svoje zahtevke za dovoljenja. V takih primerih obvestijo pristojni organ v treh delovnih dneh po objavi sklepa Komisije iz odstavka 2 in tretjega pododstavka odstavka 3. Varščina se takoj sprosti. Pristojni organ v desetih delovnih dneh po objavi sklepa Komisiji sporoči količine, razčlenjene po oznakah proizvoda kombinirane nomenklature, za katere so bili zahtevki za dovoljenja umaknjeni in je bila sproščena varščina.

Člen 32

1.   Izvozna dovoljenja se izdajo do 30. junija oziroma, kadar je to primerno, do 31. decembra po objavi sklepa Komisije iz člena 31(2) oziroma tretjega pododstavka člena 31(3).

Izdajo se samo nosilcem dejavnosti, katerih zahtevki za dovoljenja so bili upoštevani za količine, ki so jih države članice sporočile v skladu s členom 31(1) in drugim pododstavkom člena 31(3).

Če se ugotovi, da so informacije, ki jih zagotovi nosilec dejavnosti, kateremu se izda dovoljenje, netočne, se dovoljenje prekliče in varščina zaseže.

2.   Izvozna dovoljenja, izdana v skladu s tem oddelkom, veljajo od dejanskega dneva njihove izdaje v smislu člena 22(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 do 30. junija kvotnega leta, za katero je bil vložen zahtevek za dovoljenje.

Za namen člena 6(2) je izvozno dovoljenje veljavno tudi za proizvode, ki se uvrščajo v oznake iz prvega pododstavka člena 27(2).

3.   Države članice Komisiji do 15. julija ali, kadar je to primerno, do 15. januarja sporočijo količine, za katere so bila izdana dovoljenja in ki so razčlenjene po oznakah proizvoda kombinirane nomenklature.

4.   Varščina se sprosti samo v enem od naslednjih primerov:

(a)

ob predložitvi dokazila iz člena 32(2) Uredbe (ES) št. 376/2008 skupaj s prevozno listino iz člena 17(3) Uredbe (ES) št. 612/2009, na kateri je kot cilj navedena Dominikanska republika;

(b)

za količino, zajeto v zahtevkih, za katere dovoljenja ni bilo mogoče izdati.

Varščina, ki se nanaša na neizvoženo količino, se zaseže.

5.   Z odstopanjem od člena 8 Uredbe (ES) št. 376/2008 dovoljenja niso prenosljiva.

6.   Države članice najpozneje do 31. avgusta vsako leto za vsakega od obeh delov kvote iz člena 28(1) in za obdobje preteklih 12 mesecev iz člena 28(1) Komisiji sporočijo spodaj navedene količine, razčlenjene po oznakah proizvoda kombinirane nomenklature:

(a)

količine, za katere dovoljenja niso bila izdana ali so bila preklicana;

(b)

izvožene količine.

Člen 33

1.   Poglavje II se uporablja z izjemo členov 7, 9 in 10.

2.   Obvestila Komisiji iz tega poglavja se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (3).

Člen 2

Prehodni ukrepi

Kar zadeva izvoz v Dominikansko republiko za kvotno leto 2013/2014, je skupna preostala količina iz točke (b) prvega pododstavka člena 28(2) Uredbe (ES) št. 1187/2009, kakor jo spreminja točka 2 člena 1 te uredbe, 9 018 ton.

Zahtevki za izvozna dovoljenja, ki se nanašajo na količino iz prvega odstavka tega člena, se lahko vložijo od 1. do 10. novembra 2013 v skladu z oddelkom 3 poglavja III Uredbe (ES) št. 1187/2009, kakor jo spreminja točka 2 člena 1 te uredbe.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1 člena 1 se uporablja od kvotnega leta 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1187/2009 z dne 27. novembra 2009 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (UL L 318, 4.12.2009, str. 1).

(3)  UL L 228, 1.9.2009, str. 3.“


Top