EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0922

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 922/2013 z dne 25. septembra 2013 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za kmetijske proizvode s poreklom iz Nikaragve

OJ L 254, 26.9.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/922/oj

26.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 922/2013

z dne 25. septembra 2013

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Unije za kmetijske proizvode s poreklom iz Nikaragve

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/734/EU z dne 25. junija 2012 o podpisu Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani in o začasni uporabi dela IV Sporazuma glede trgovinskih zadev (1) ter zlasti člena 6 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom 2012/734/EU je bil odobren podpis Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) v imenu Evropske unije. V skladu s Sklepom 2012/734/EU je treba Sporazum uporabljati začasno do zaključka postopkov za njegovo sklenitev. Sporazum se začasno uporablja od 1. avgusta 2013.

(2)

Dodatek 2 k Prilogi I k Sporazumu se nanaša na uvozne tarifne kvote EU za blago s poreklom iz Srednje Amerike. Ena tarifna kvota se dodeli izključno Nikaragvi. Zato je treba za takšne proizvode odpreti tarifno kvoto. Tarifno kvoto bi bilo treba upravljati po načelu „prvi pride, prvi dobi“ v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2). Za uveljavitev tarifnih koncesij, določenih v tej uredbi, bi moralo biti proizvodom iz Priloge priloženo dokazilo o poreklu, kakor je določeno v Sporazumu.

(3)

Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (3), kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 927/2012 (4), vsebuje nove oznake KN, ki se razlikujejo od tistih iz Sporazuma. Zato bi se morale nove kode odražati v Prilogi k tej uredbi.

(4)

Ker začne Sporazum veljati 1. avgusta 2013, bi se morala ta uredba začeti uporabljati istega dne.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifna kvota Unije je odprta za blago s poreklom iz Nikaragve, navedeno v Prilogi.

Člen 2

Carine, ki se uporabljajo za uvoz blaga s poreklom iz Nikaragve, navedenega v Prilogi, v Unijo, se začasno prekličejo v okviru tarifne kvote iz Priloge k tej uredbi.

Člen 3

Proizvodom iz Priloge je priloženo dokazilo o poreklu, kakor je določeno v Dodatku 3 k Prilogi II k Sporazumu.

Člen 4

Tarifno kvoto iz Priloge upravlja Komisija v skladu s členi 308a do 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. septembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 346, 15.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(4)  UL L 304, 31.10.2012, str. 1.


PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja teh proizvodov zgolj okvirno vrednost, področje uporabe preferencialne sheme pa je v okviru te priloge določeno z oznakami KN, kot obstajajo v času sprejetja te uredbe.

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Obdobje veljavnosti kvote

Obseg letne kvote

(v tonah neto mase, če ni določeno drugače)

09.7315

0201

0202

Meso, goveje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Od 1.8.2013 do 31.12.2013

209 (1)

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 in za vsako nadaljnje obdobje od 1.1. do 31.12.

525 (1)  (2)


(1)  Količina je izražena kot ekvivalent mase klavnega trupa, pri čemer je 100 kg mesa s kostmi enako 70 kg mesa brez kosti.

(2)  S povečanjem 25 ton na leto od 1. januarja 2015.


Top