EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0773

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 773/2013 z dne 12. avgusta 2013 o uvedbi odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega glavača ( Aphia minuta ) v določenih teritorialnih vodah Španije (Murcia)

OJ L 217, 13.8.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/773/oj

13.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 217/28


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 773/2013

z dne 12. avgusta 2013

o uvedbi odstopanja od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega glavača (Aphia minuta) v določenih teritorialnih vodah Španije (Murcia)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (1) in zlasti člena 13(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 1967/2006 prepoveduje uporabo vlečnega orodja znotraj pasu 3 navtičnih milj od obale oziroma do izobate 50 m, kadar je ta globina dosežena na krajši razdalji od obale.

(2)

Na zahtevo države članice lahko Komisija odobri odstopanje od člena 13(1) Uredbe (ES) št. 1967/2006, pod pogojem, da so izpolnjeni določeni pogoji iz člena 13(5) in (9).

(3)

Komisija je 17. aprila 2012 od Španije prejela zahtevek za odstopanje od člena 13(1) navedene uredbe za uporabo potegalk odprtega morja, ki lovijo belega glavača (Aphia minuta) v njenih teritorialnih vodah v avtonomni skupnosti Murcia.

(4)

Zahtevek zajema plovila, registrirana v uradnem popisu operativnega ladjevja, s katerim upravlja generalni direktorat za živino in ribištvo avtonomne skupnosti Murcia, ki se že več kot pet let ukvarjajo z ribištvom in bodo izvajala načrt upravljanja, ki ureja potegalke odprtega morja za lovljenje belega glavača (Aphia minuta).

(5)

Načrt upravljanja zagotavlja, da se ribolovni napor v prihodnosti ne bo povečal ter da bo v primeru, ko bo eno od 29 plovil z dovoljenjem prenehalo z dejavnostjo, to v popisu lahko nadomeščeno samo s plovilom z enako ali manjšo zmogljivostjo v smislu moči in dolžine.

(6)

Znanstveni, tehnični in ekonomski odbor za ribištvo (STECF) je na plenarni seji, ki je potekala od 5. do 9. novembra 2012, ocenil odstopanje, ki ga je zahtevala Španija, in pripadajoči osnutek načrta upravljanja.

(7)

Španija je načrt upravljanja sprejela s potrditvijo „Orden z dne 27. marca 2013 regionalnega ministrstva za kmetijstvo in vode, ki ureja ribolov belega glavača (Aphia minuta) v notranjih vodah regije Murcia“ (2), v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 1967/2006.

(8)

Odstopanje, ki ga je zahtevala Španija, izpolnjuje pogoje iz člena 13(5) in (9) Uredbe (ES) št. 1967/2006.

(9)

Zlasti zaradi majhnega epikontinentalnega pasu in prostorske porazdelitve ciljnih vrst, ki živijo zgolj v nekaterih conah obalnega območja v globini manj kot 50 m, so ribolovna območja omejena.

(10)

Poleg tega rib ni mogoče loviti z drugimi orodji, lovljenje pa ne vpliva bistveno na zaščitene habitate in je zelo selektivno, saj se potegalke vlečejo po vodnem stolpcu in se ne dotaknejo morskega dna. Zbrani material z morskega dna bi dejansko poškodoval ciljne vrste in onemogočil selektivno lovljenje vrst zaradi njihove majhne velikosti.

(11)

Odstopanje, ki ga je zahtevala Španija, se nanaša na omejeno število plovil, saj je vključenih samo 29 plovil.

(12)

Zadevne ribolovne dejavnosti izpolnjujejo zahteve drugega pododstavka člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1967/2006 v zvezi z zaščitenimi habitati, ki z odstopanjem omogoča ribolov izven navedenih habitatov, če se ta izvaja brez dotikanja dna z morsko travo pod določenimi pogoji.

(13)

Zahteve iz člena 8(1)(h) Uredbe (ES) št. 1967/2006 se ne uporabljajo, saj veljajo za vlečne mreže.

(14)

Ker so zadevne ribolovne dejavnosti zelo selektivne, zanemarljivo vplivajo na okolje in nanje ne vplivajo določbe iz člena 4(5) Uredbe (ES) št. 1967/2006, se lahko odstopanje od najmanjše velikosti mrežnega očesa iz člena 9(7) Uredbe (ES) št. 1967/2006 odobri. Zato se pravila o najmanjši velikosti mrežnega očesa iz člena 9(3) ne uporabljajo.

(15)

Španski načrt upravljanja obsega ukrepe za spremljanje ribolovnih dejavnosti ter tako izpolnjuje pogoje iz člena 13(9) Uredbe (ES) št. 1967/2006 in člena 14 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (3).

(16)

Zadevne ribolovne dejavnosti se opravljajo na zelo kratki oddaljenosti od obale in tako ne ovirajo dejavnosti drugih plovil.

(17)

Španski načrt upravljanja zagotavlja, da so ulovi vrst iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1967/2006 čim manjši in da ribolovne dejavnosti niso usmerjene v glavonožce.

(18)

Zahtevano odstopanje bi bilo zato treba odobriti.

(19)

Španija bi morala Komisiji pravočasno poročati v skladu z načrtom spremljanja, ki ga določa španski načrt upravljanja.

(20)

V skladu z zahtevkom Španije omejeno trajanje odstopanja omogoča, da bodo, če bo iz poročila, predloženega Komisiji, izhajalo, da je stanje ohranjenosti lovljenega staleža slabo, nemudoma sprejeti popravni ukrepi ter da se lahko izboljša znanstvena podlaga in s tem tudi načrt upravljanja.

(21)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstopanje

Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 1967/2006 se v španskih teritorialnih vodah, ki mejijo na obalo avtonomne skupnosti Murcia, ne uporablja za lovljenje belega glavača (Aphia minuta) s potegalkami odprtega morja, ki se uporabljajo na plovilih:

(a)

ki so registrirana v pomorskem popisu, s katerim upravlja generalni direktorat za živino in ribištvo avtonomne skupnosti Murcia;

(b)

ki se že več kot pet let ukvarjajo z ribištvom in ne vključujejo povečanja navedenega ribolovnega napora v prihodnosti, ter

(c)

ki imajo dovoljenje za ribolov in izvajajo načrt upravljanja, ki ga je Španija sprejela v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 1967/2006 (v nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja).

To odstopanje se uporablja za obdobje treh let od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Načrt spremljanja in poročilo

Španija Komisiji v treh letih od začetka veljavnosti te uredbe predloži poročilo, ki ga pripravi v skladu z načrtom spremljanja, določenim v načrtu upravljanja iz člena 1(c).

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 409, 30.12.2006, str. 11.

(2)  „Orden de 27 de marzo de 2013 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se regula la pesquería del chanquete (Aphia minuta) en aguas interiores de la Región de Murcia“, regija Murcia, UL 78, 6.4.2013, str. 13950.

(3)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.


Top