EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0725

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 725/2013 z dne 26. julija 2013 o izdaji dovoljenja za amonijev klorid kot krmni dodatek za prežvekovalce, pse in mačke (imetnik dovoljenja BASF SE) Besedilo velja za EGP

OJ L 202, 27.7.2013, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/725/oj

27.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/17


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 725/2013

z dne 26. julija 2013

o izdaji dovoljenja za amonijev klorid kot krmni dodatek za prežvekovalce, pse in mačke (imetnik dovoljenja BASF SE)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter podlago in postopke za izdajo takih dovoljenj. V skladu s členom 10 navedene uredbe je treba ponovno oceniti dodatke, dovoljene v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS (2).

(2)

Z Direktivo Komisije 86/525/EGS (3) je bilo v skladu z Direktivo 70/524/EGS izdano dovoljenje za amonijev klorid kot krmni dodatek za uporabo pri mačkah in psih brez časovne omejitve ter za vse hišne živali razen mačk in psov s časovno omejitvijo. Navedeni dodatek je bil naknadno vpisan v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvod v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil predložen zahtevek za ponovno oceno amonijevega klorida kot krmnega dodatka za mačke in pse ter v skladu s členom 7 navedene uredbe za novo uporabo za prežvekovalce in za uvrstitev navedenega dodatka v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v mnenju z dne 24. maja 2012 (4) navedla, da amonijev klorid pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali okolje. Ugotovila je, da je amonijev klorid močan acidifikant urina ter da dopolnjevanje krme za prežvekovalce, mačke in pse povzroča znižanje pH urina. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitski metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena amonijevega klorida kaže, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenega dodatka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Amonijev klorid iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „drugi zootehnični dodatki“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Dodatek iz Priloge za uporabo za mačke in pse ter krma, ki vsebuje navedeni dodatek, proizvedena in označena pred 16. avgustom 2015 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 16. avgustom 2013, se lahko še naprej dajeta na trg in uporabljata do porabe obstoječih zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1.

(3)  UL L 310, 5.11.1986, str. 19.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2738.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: drugi zootehnični dodatki (znižanje pH urina).

4d8

BASF SE

amonijev klorid

 

Sestava dodatka

amonijev klorid ≥ 99,0 %

(trdna oblika)

 

Lastnosti aktivne snovi

 

amonijev klorid ≥ 99,0 %

 

NH4Cl št. CAS: 12125-02-9

 

natrijev klorid ≤ 0,5 %

 

Pridobljen s kemijsko sintezo.

 

Analitska metoda  (1)

Določanje količine amonijevega klorida v krmnem dodatku: titracija z natrijevim hidroksidom (Evropska farmakopeja, monografija 0007) ali titracija s srebrovim nitratom (JECFA, monografija amonijev klorid)

prežvekovalci

10 000 za obdobje, ki ni daljše od treh mesecev

5 000 za obdobje, daljše od treh mesecev

1.

Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa.

2.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju uporabljati zaščito za dihala, zaščito za oči, rokavice in zaščitno obleko.

3.

Mešanica različnih virov amonijevega klorida ne presega dovoljene najvišje stopnje popolne krmne mešanice za prežvekovalce.

16. avgust 2023

mačke in psi

5 000


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top