EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0713

Uredba Sveta (EU) št. 713/2013 z dne 23. julija 2013 o določitvi ribolovnih možnosti za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2013/2014

OJ L 201, 26.7.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/713/oj

26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/8


UREDBA SVETA (EU) št. 713/2013

z dne 23. julija 2013

o določitvi ribolovnih možnosti za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2013/2014

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je pristojen za določanje celotnega dovoljenega ulova (TAC) za vsako vrsto ribolova ali skupino vrst ribolova. Ribolovne možnosti bi bilo treba med države članice porazdeliti tako, da se zagotovi relativna stabilnost ribolovnih dejavnosti vsake države članice za vse staleže ali skupine staležev, in ob upoštevanju ciljev skupne ribiške politike, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 2371/2002 (1).

(2)

Zaradi ustreznega upravljanja staleža in poenostavitve je primerno, da se TAC in kvote držav članic za stalež sardona v Biskajskem zalivu (podobmočje ICES VIII) določijo za sezono letnega upravljanja od 1. julija do 30. junija naslednje leto in ne za obdobje upravljanja po koledarskem letu. Za ribolov bi morale kljub temu veljati splošne določbe Uredbe (EU) št. 39/2013 (2) o pogojih uporabe kvot.

(3)

TAC za sardona v Biskajskem zalivu za ribolovno sezono 2013/2014 bi bilo treba določiti na podlagi razpoložljivih znanstvenih mnenj, ob upoštevanju bioloških in družbeno-gospodarskih vidikov ter ob zagotavljanju pravičnega obravnavanja različnih ribiških sektorjev.

(4)

Komisija je z namenom, da bi zagotovila večletno upravljanje staleža sardona v Biskajskem zalivu, 29. julija 2009 predstavila predlog uredbe o določitvi dolgoročnega načrta za stalež sardona v Biskajskem zalivu in ribištvo, ki izkorišča ta stalež. Ker ocena učinka, na kateri temelji predlog, določa najnovejšo oceno učinka odločitev o upravljanju za stalež, je primerno, da se TAC za sardona v Biskajskem zalivu določi skladno s tem. Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) je julija 2013 predložil mnenje, v katerem je biomaso drstitvenega staleža ocenil na okoli 56 055 ton. Z ozirom na najnovejše ocene učinka na odločitve o upravljanju staleža bi bilo treba za ribolovno sezono, ki traja od 1. julija 2013 do 30. junija 2014, določiti TAC v višini 17 100 ton.

(5)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 (3) je treba opredeliti, v kolikšni meri ukrepi iz navedene uredbe veljajo za stalež sardona v Biskajskem zalivu.

(6)

Zaradi začetka ribolovne sezone 2013/2014 in letnega poročanja o ulovu bi ta uredba morala začeti veljati čim prej po njeni objavi in bi se morala uporabljati od 1. julija 2013 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolovne možnosti za sardona v Biskajskem zalivu

1.   Celotni dovoljeni ulov (TAC) in njegova razdelitev med države članice za ribolovno sezono od 1. julija 2013 do 30. junija 2014 za stalež sardona na podobmočju ICES VIII, kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4), sta (v tonah žive teže) naslednja:

Vrsta

:

Sardon

Engraulis encrasicolus

Cona ICES

:

VIII

(ANE/08.)

Španija

15 390

Analitski TAC

Francija

1 710

EU

17 100

TAC

17 100

2.   Za dodelitev ribolovnih možnosti, kot so določene v odstavku 1, in njihovo uporabo veljajo pogoji iz členov 8 in 10 Uredbe (EU) št. 39/2013.

3.   Šteje se, da za stalež iz odstavka 1 velja analitski TAC za namene Uredbe (ES) št. 847/96. Uporabljata se člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe.

Člen 2

Prenos podatkov

Kadar države članice v skladu s členoma 33 in 34 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (5) Komisiji predložijo podatke o iztovarjanju količin sardona, ujetih na podobmočju ICES VIII, uporabijo oznako staleža „ANE/08“.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358, 31.12.2002, str. 59).

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 39/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2013 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi (UL L 23, 25.1.2012, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 857/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).

(4)  Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).


Top