Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0697

Uredba Sveta (EU) št. 697/2013 z dne 22. julija 2013 o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

OJ L 198, 23.7.2013, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/697/oj

23.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/28


UREDBA SVETA (EU) št. 697/2013

z dne 22. julija 2013

o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/255/SZVP z dne 31. maja 2013 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1),

ob upoštevanju skupnih predlogov visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 18. januarja 2012 sprejel Uredbo (EU) št. 36/2012 (2), da je izvedel Sklep Sveta 2011/782/SZVP z dne 1. decembra 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (3).

(2)

Svet je 29. novembra 2012 sprejel Sklep 2012/739/SZVP (4), s katerim je bil razveljavljen in nadomeščen Sklep Sveta 2011/782/SZVP.

(3)

Sklep 2012/739/SZVP je prenehal veljati 1. junija 2013.

(4)

Svet je 31. maja 2013 sprejel Sklep 2013/255/SZVP.

(5)

Priloga IX k Uredbi Sveta (EU) št. 36/2012 vsebuje postavke, za katere je potrebna predhodno dovoljenje pred prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom v skladu s členom 2b Uredbe št. 36/2012. Ta seznam bi bilo treba razširiti z dodatnimi postavkami. Določiti bi bilo treba izjemo za proizvode, opredeljene kot potrošniško blago.

(6)

Navedeni ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, za zagotovitev enotne uporabe teh ukrepov s strani gospodarskih subjektov v vseh državah članicah pa je potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(7)

Uredbo (EU) št. 36/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Sveta (EU) št. 36/2012 se spremeni:

(1)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 2

1.   Država članica lahko prepove ali uvede obvezno dovoljenje za izvoz, prodajo, dobavo ali prenos opreme, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, z izjemo tiste, navedene v Prilogi IA ali v Prilogi IX, ne glede na to, ali ima poreklo v Uniji ali ne, vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji.

2.   Država članica lahko prepove ali uvede obvezno dovoljenje za zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči, ki je povezana z opremo iz odstavka 1, vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji.";

(2)

člen 2a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2a

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo, blago ali tehnologijo iz Priloge IA, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, ali proizvodnjo in vzdrževanje proizvodov, ki bi se lahko uporabljali za notranjo represijo, ne glede na to, ali ima poreklo v Uniji ali ne, vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji;

(b)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točke (a).

2.   Pristojni organi držav članic, določeni na spletnih straneh iz Priloge III, lahko z odstopanjem od odstavka 1 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje za transakcijo, ki je povezana z opremo, blagom ali tehnologijo iz Priloge IA, če so oprema, blago ali tehnologija namenjeni izključno za prehrambene, kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene ali v korist osebju Združenih narodov, osebju Unije ali njenih držav članic.“;

(3)

odstavek 2 člena 2c se nadomesti z:

"2.   Zaseg in odstranitev opreme, blaga ali tehnologije, katerega dobava, prodaja ali izvoz so prepovedani po členu 2a te uredbe, se lahko, v skladu z nacionalno zakonodajo ali odločitvijo pristojnega organa, izvedejo na stroške osebe ali subjekta iz odstavka 1, ali, če ni mogoče, da bi se ti stroški povrnili od navedene osebe ali subjekta, se lahko stroške v skladu z nacionalno zakonodajo povrne od katere koli osebe ali subjekta, ki je odgovoren za prevoz blaga ali opreme pri poskusu nezakonite dobave, prodaje, prenosa ali izvoza.";

(4)

vstavi se naslednji člen:

"Člen 2d

Država članica lahko prepove ali uvede obvezno dovoljenje za izvoz v Sirijo za blago z dvojno rabo iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 428/2009.";

(5)

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, povezane z opremo, blagom ali tehnologijo iz Priloge IA, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo ali za izdelavo in vzdrževanje izdelkov, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo, vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo iz Priloge IA, še zlasti subvencij, posojil in zavarovanja kreditnih izvoznih poslov ter zavarovanja in pozavarovanja, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga in tehnologije ali za vsako zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči vsem osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v Siriji,

(c)

zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) in (b).“;

(b)

odstavek 2 se črta;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pristojni organi držav članic, določeni na spletnih straneh iz Priloge III, lahko z odstopanjem od odstavka 1 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje za tehnično pomoč ali posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, ki so povezane z opremo, blagom ali tehnologijo iz Priloge IA, če so oprema, blago ali tehnologija namenjeni izključno za prehrambene, kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene ali v korist osebju Združenih narodov, osebju Unije ali njenih držav članic.

Zadevna država članica v štirih tednih obvesti druge države članice in Komisijo o izdanih dovoljenjih v skladu s prvim pododstavkom.“;

(6)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

1.   Pristojni organi držav članic, določeni na spletnih straneh iz Priloge III, lahko z odstopanjem od člena 6 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo uvoz, nakup ali prevoz surove nafte ali naftnih derivatov ali zagotovijo s tem povezano financiranje ali finančno pomoč, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, zavarovanjem in pozavarovanjem, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pristojni organ je na podlagi razpoložljivih informacij, vključno z informacijaki, ki jih je posredovala oseba, subjekt ali organ, ki je zaprosil za dovoljenje, ugotovil, da je utemeljen zaključek, da:

(i)

so zadevne dejavnosti namenjene zagotavljanju pomoči sirskemu civilnemu prebivalstvu, zlasti v smislu reševanja humanitarne krize, pomoči pri zagotavljanju osnovnih storitev, obnovi ali ponovni vzpostavitvi normalne gospodarske dejavnosti, ali za druge civilne namene,

(ii)

zadevne dejavnosti ne prinašajo sredstev ali gospodarskih virov, ki se dajejo neposredno ali posredno na razpolago ali v korist osebe, subjekta ali organa iz člena 14;

(iii)

zadevne dejavnosti ne kršijo prepovedi, določenih v tej uredbi;

(b)

zadevna država članica se je predhodno posvetovala z osebo, subjektom ali organom, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, med drugim glede:

(i)

ugotovitev pristojnega organa v skladu s točkama (a) (i) in (ii);

(ii)

razpoložljivosti informacij, ki kažejo na to, da bi zadevne dejavnosti utegnile prinašati sredstva ali gospodarske vire, ki se dajejo neposredno ali posredno na razpolago ali v korist osebe, subjekta ali organa iz člena 2 Uredbe (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (5) ali iz člena 2 Uredbe (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida (6);

oseba, subjekt ali organ, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, pa je zadevni državi članici podala svoje mnenje.

(c)

Če oseba, subjekt ali organ, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, zadevni državi članici ne poda svojega mnenja v roku 30 dni od zahteve, lahko pristojni organ sprejme odločitev, ali bo izdal dovoljenje.

2.   Ko preverja pogoje iz točk (a) in (b) odstavka 1, pristojni organ zahteva ustrezne informacije glede izdanega dovoljenja, vključno z informacijami o nasprotnih strankah v transakciji.

3.   Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobrenih dovoljenjih, izdanih na podlagi tega člena.

(7)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 9a

1.   Pristojni organi držav članic, določeni na spletnih straneh iz Priloge III, lahko z odstopanjem od členov 8 in 9 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo prodajo, dobavo, prenos ali izvoz ključne opreme ali tehnologije iz Priloge VI, ali zagotovijo s tem povezano tehnično pomoč ali posredniške storitve, financiranje ali finančno pomoč, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pristojni organ je na podlagi razpoložljivih informacij, vključno z informacijaki, ki jih je posredovala oseba, subjekt ali organ, ki je zaprosil za dovoljenje, ugotovil, da je utemeljen zaključek, da:

(i)

so zadevne dejavnosti namenjene zagotavljanju pomoči sirskemu civilnemu prebivalstvu, zlasti v smislu reševanja humanitarne krize, pomoči pri zagotavljanju osnovnih storitev, obnovi in ponovni vzpostavitvi normalne gospodarske dejavnosti, ali za druge civilne namene;

(ii)

zadevne dejavnosti ne prinašajo sredstev ali gospodarskih virov, ki se dajejo neposredno ali posredno na razpolago ali v korist osebe, subjekta ali organa iz člena 14;

(iii)

zadevne dejavnosti ne kršijo prepovedi, določenih v tej uredbi;

(b)

zadevna država članica se je predhodno posvetovala z osebo, subjektom ali organom, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, med drugim glede:

(i)

ugotovitev pristojnega organa v skladu s točkama (a) (i) in (ii);

(ii)

razpoložljivosti informacij, ki kažejo na to, da bi zadevne dejavnosti utegnile prinašati sredstva ali gospodarske vire, ki se dajejo neposredno ali posredno na razpolago ali v korist osebe, subjekta ali organa iz člena 2 Uredbe (ES) št. 2580/2001 ali iz člena 2 Uredbe (ES) št. 881/2002;

oseba, subjekt ali organ, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, pa je zadevni državi članici podala svoje mnenje.

(c)

Če oseba, subjekt ali organ, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, zadevni državi članici ne poda svojega mnenja v roku 30 dni od zahteve, lahko pristojni organ sprejme odločitev, ali bo izdal dovoljenje.

2.   Ko preverja pogoje iz točk (a) in (b) odstavka 1, pristojni organ zahteva ustrezne informacije gledeizdanega dovoljenja, vključno z informacijami o končnem uporabniku, datumu, načrtovani poti ter končnem cilju pošiljke.

3.   Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobrenih dovoljenjih, izdanih na podlagi tega člena.“;

(8)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 13a

1.   Pristojni organi držav članic, določeni na spletnih straneh iz Priloge III, lahko z odstopanjem od člena 13(1) in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo finančno posojilo ali kredit, pridobitev ali povečanje lastniških deležev ali ustanovitev skupnega podjetja s sirskimi osebami, subjekti ali organi iz točke (a) člena 13(2), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pristojni organ je na podlagi razpoložljivih informacij, vključno z informacijaki, ki jih je posredovala oseba, subjekt ali organ, ki je zaprosil za dovoljenje, ugotovil, da je utemeljen zaključek, da:

(i)

so zadevne dejavnosti namenjene zagotavljanju pomoči sirskemu civilnemu prebivalstvu, zlasti v smislu reševanja humanitarne krize, pomoči pri zagotavljanju osnovnih storitev, obnovi in ponovni vzpostavitvi normalne gospodarske dejavnosti, ali za druge civilne namene;

(ii)

zadevne dejavnosti ne prinašajo sredstev ali gospodarskih virov, ki se dajejo neposredno ali posredno na razpolago ali v korist osebe, subjekta ali organa iz člena 14;

(iii)

zadevne dejavnosti ne kršijo prepovedi, določenih v tej uredbi;

(b)

zadevna država članica se je predhodno posvetovala z osebo, subjektom ali organom, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, med drugim glede:

(i)

ugotovitev pristojnega organa v skladu s točkami (a) (i) in (ii);

(ii)

razpoložljivosti informacij, ki kažejo na to, da bi zadevne dejavnosti utegnile prinašati sredstva ali gospodarske vire, ki se dajejo neposredno ali posredno na razpolago ali v korist osebe, subjekta ali organa iz člena 2 Uredbe (ES) št. 2580/2001 ali iz člena 2 Uredbe (ES) št. 881/2002;

oseba, subjekt ali organ, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, pa je zadevni državi članici podala svoje mnenje.

(c)

Če oseba, subjekt ali organ, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, zadevni državi članici ne poda svojega mnenja v roku 30 dni od zahteve, lahko pristojni organ sprejme odločitev, ali bo izdal dovoljenje.

2.   Ko preverja pogoje iz točk (a) in (b) odstavka 1, pristojni organ zahteva ustrezne informacije glede izdanega dovoljenja, vključno z informacijami onamenu transakcije in nasprotnih strankah v transakciji.

3.   Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega člena.“;

(9)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 25a

1.   Pristojni organi držav članic, določeni na spletnih straneh iz Priloge III, lahko z odstopanjem od točk (a) in (c) člena 25(1) in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo odprtje novega bančnega računa ali novega predstavništva ali ustanovitev nove podružnice ali hčerinske družbe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pristojni organ je na podlagi razpoložljivih informacij, vključno z informacijaki, ki jih je posredovala oseba, subjekt ali organ, ki je zaprosil za dovoljenje, ugotovil, da je utemeljen zaključek, da:

(i)

so zadevne dejavnosti namenjene zagotavljanju pomoči sirskemu civilnemu prebivalstvu, zlasti v smislu reševanja humanitarne krize, pomoči pri zagotavljanju osnovnih storitev, obnovi in ponovni vzpostavitvi normalne gospodarske dejavnosti, ali za druge civilne namene;

(ii)

zadevne dejavnosti ne prinašajo sredstev ali gospodarskih virov, ki se dajejo neposredno ali posredno na razpolago ali v korist osebe, subjekta ali organa iz člena 14;

(iii)

zadevne dejavnosti ne kršijo prepovedi, določenih v tej uredbi;

(b)

zadevna država članica se je predhodno posvetovala z osebo, subjektom ali organom, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, med drugim glede:

(i)

ugotovitev pristojnega organa v skladu s točkama (a) (i) in (ii);

(ii)

razpoložljivosti informacij, ki kažejo na to, da bi zadevne dejavnosti utegnile prinašati sredstva ali gospodarske vire, ki se dajejo neposredno ali posredno na razpolago ali v korist osebe, subjekta ali organa iz člena 2 Uredbe (ES) št. 2580/2001 ali iz člena 2 Uredbe (ES) št. 881/2002;

oseba, subjekt ali organ, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, pa je zadevni državi članici podala svoje mnenje.

(c)

Če oseba, subjekt ali organ, ki ga je imenovala Narodna koalicija sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil, zadevni državi članici ne poda svojega mnenja v roku 30 dni od zahteve, lahko pristojni organ sprejme odločitev, ali bo izdal dovoljenje.

2.   Ko preverja pogoje iz točk (a) in (b) odstavka 1, pristojni organ zahteva ustrezne informacije glede izdanega dovoljenja, vključno z informacijami o namenuzadevnih dejavnosti ter o nasprotnih strankah, udeleženih v teh dejavnostih.

3.   Zadevna država članica v roku dveh tednov obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega člena.“;

(10)

Priloga I se črta.

(11)

Priloga IX se spremeni:

(a)

po naslovom "Seznam opreme, blaga in tehnologije iz člena 2b" se vstavi naslednji odstavek:

"Na seznamu iz te Priloge ni proizvodov, opredeljenih kot potrošniško blago, pakirano za prodajo nadrobno za osebno rabo ali pakirano za individualno rabo, z izjemo izopropanola.";

(b)

vnosi iz Priloge I k tej uredbi se dodajo kot točka IX.A1.004 v oddelku IX.A1 „Materiali, kemikalije, ‚mikroorganizmi‘ in ‚toksini‘“;

(c)

vnos iz Priloge II k tej uredi se doda kot točka IX.A2.010 v oddelku IX.A2 "Obdelava materialov".

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 147, 1.6.2013, str. 14.

(2)  UL L 16, 19.1.2012, str. 1.

(3)  UL L 319, 2.12.2011, str. 56.

(4)  UL L 330, 30.11.2012, str. 21.

(5)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(6)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.“;


PRILOGA I

Vnosi iz točke (11)b

Izolirane kemično opredeljene spojine v skladu z opombo 1 k poglavjema 28 in 29 kombinirane nomenklature (1), z 90-odstotno ali večjo koncentracijo, razen če je navedeno drugače, kakor sledi:

aceton

(CAS RN 67-64-1)

(oznaka KN 2914 11 00)

acetilen

(CAS RN 74-86-2)

(oznaka KN 2901 29 00)

amoniak

(CAS RN 7664-41-7)

(oznaka KN 2814 10 00)

antimon

(CAS RN 7440-36-0)

(postavka 8110)

benzaldehid

(CAS RN 100-52-7)

(oznaka KN 2912 21 00)

benzoin

(CAS RN 119-53-9)

(oznaka KN 2914 40 90)

1-butanol

(CAS RN 71-36-3)

(oznaka KN 2905 13 00)

2-butanol

(CAS RN 78-92-2)

(oznaka KN 2905 14 90)

izo-butanol

(CAS RN 78-83-1)

(oznaka KN 2905 14 90)

tert-butanol

(CAS RN 75-65-0)

(oznaka KN 2905 14 10)

kalcijev karbid

(CAS RN 75-20-7)

(oznaka KN 2849 10 00)

ogljikov monoksid

(CAS RN 630-08-0)

(oznaka KN 2811 29 90)

klor

(CAS RN 7782-50-5)

(oznaka KN 2801 10 00)

cikloheksanol

(CAS RN 108-93-0)

(oznaka KN 2906 12 00)

dicikloheksilamin (DCA)

(CAS RN 101-83-7)

(oznaka KN 2921 30 99)

etanol

(CAS RN 64-17-5)

(oznaka KN 2207 10 00)

etilen

(CAS RN 74-85-1)

(oznaka KN 2901 21 00)

etilen oksid

(CAS RN 75-21-8)

(oznaka KN 2910 10 00)

fluoroapatit

(CAS RN 1306-05-4)

(oznaka KN 2835 39 00)

vodikov klorid

(CAS RN 7647-01-0)

(oznaka KN 2806 10 00)

vodikov sulfid

(CAS RN 7783-06-4)

(oznaka KN 2811 19 80)

izopropanol, 95-odstotna ali večja koncentracija

(CAS RN 67-63-0)

(oznaka KN 2905 12 00)

mandljeva kislina

(CAS RN 90-64-2)

(oznaka KN 2918 19 98)

metanol

(CAS RN 67-56-1)

(oznaka KN 2905 11 00)

metil klorid

(CAS RN 74-87-3)

(oznaka KN 2903 11 00)

metil jodid

(CAS RN 74-88-4)

(oznaka KN 2903 39 90)

metil merkaptan

(CAS RN 74-93-1)

(oznaka KN 2930 90 99)

monoetilenglikol

(CAS RN 107-21-1)

(oznaka KN 2905 31 00)

oksalil klorid

(CAS RN 79-37-8)

(oznaka KN 2917 19 90)

kalijev sulfid

(CAS RN 1312-73-8)

(oznaka KN 2830 90 85)

kalijev tiocianat (KSCN)

(CAS RN 333-20-0)

(oznaka KN 2842 90 80)

natrijev hipoklorit

(CAS RN 7681-52-9)

(oznaka KN 2828 90 00)

žveplo

(CAS RN 7704-34-9)

(oznaka KN 2802 00 00)

žveplov dioksid

(CAS RN 7446-09-5)

(oznaka KN 2811 29 05)

žveplov trioksid

(CAS RN 7446-11-9)

(oznaka KN 2811 29 10)

tiofosforil klorid

(CAS RN 3982-91-0)

(oznaka KN 2853 00 90)

triizobutil fosfat

(CAS RN 1606-96-8)

(oznaka KN 2920 90 85)

beli/rumeni fosfor

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(oznaka KN 2804 70 00)


(1)  Kot je določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 927/2012 z dne 9. oktobra 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 304, 31.10.2012, str. 1).


PRILOGA II

Vnosi iz točke (11)(c)

IX.A2.010

Oprema

Laboratorijska oprema, vključno z deli in priborom za tako opremo, za (destruktivno ali nedestruktivno) analizo ali odkrivanje kemičnih snovi, z izjemo opreme, vključno z deli ali priborom, ki je posebej narejena za medicinsko uporabo.


Top