Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0654

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 654/2013 z dne 10. julija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 v zvezi z validacijskimi kontrolnimi seznami za potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU za subjekte iz tretjih držav Besedilo velja za EGP

OJ L 190, 11.7.2013, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; implicitno zavrnjeno 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/654/oj

11.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 654/2013

z dne 10. julija 2013

o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 v zvezi z validacijskimi kontrolnimi seznami za potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU za subjekte iz tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca 2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) vsebuje podrobna pravila za potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU.

(2)

Kontrolni seznami so instrumenti, ki jih uporablja potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU za ocenjevanje ravni varovanja letalskega tovora ali letalske pošte, namenjenih v EU/EGP. Obstoječim kontrolnim seznamom je treba dodati še dva dodatna seznama, da bi se sistem za potrjevanje varnosti v letalstvu EU izvajal v celoti.

(3)

Uredbo Komisije (EU) št. 185/2010 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva, ustanovljenega s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 300/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi Komisije (EU) št. 185/2010 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

(2)  UL L 55, 5.3.2010, str. 1.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni:

1.

Za Dodatkom 6-C se vstavi naslednji dodatek:

DODATEK 6-C2

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA REGULIRANE AGENTE IZ TRETJIH DRŽAV, POTRJENE ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU

Subjekti iz tretjih držav se lahko pridružijo varni dobavni verigi ACC3 (prevoznik letalskega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države) tako, da zaprosijo za imenovanje za reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3). RA3 je subjekt za ravnanje s tovorom v tretji državi, ki je kot takšen potrjen in odobren na podlagi potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU.

RA3 zagotovi, da je bil, kjer je primerno, za pošiljke, namenjene v Evropsko unijo, izveden varnostni nadzor, vključno s pregledom, in da so bile pošiljke zavarovane pred nepooblaščenimi posegi od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovora pošiljk na letalo, ali drugače izročene ACC3 ali drugemu RA3.

V Uredbi (EU) št. 185/2010 so zahtevani predpogoji za prevažanje letalskega tovora ali letalske pošte v Unijo (1) ali Islandijo, Norveško in Švico.

Kontrolni seznam je instrument, ki ga uporablja potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU za ocenjevanje ravni varovanja, ki jo za letalski tovor ali letalsko pošto, namenjena v EU/EGP (2), uporabi ali je zanju odgovoren subjekt, ki zaprosi za imenovanje za RA3. Kontrolni seznam se uporablja samo v primerih iz točke 6.8.4.1(b) Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010. V primerih iz točke 6.8.4.1(a) navedene Priloge potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU uporabi kontrolni seznam ACC3.

Če potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi, da je subjektu uspelo izpolniti cilje s tega kontrolnega seznama, potrjeni subjekt prejme poročilo o potrjevanju. V poročilu o potrjevanju je navedeno, da je subjekt imenovan za reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3). RA3 lahko to poročilo uporabi pri poslovanju s katerim koli ACC3. Poročilo o potrjevanju vsebuje vsaj vse naslednje sestavne dele:

(a)

izpolnjen kontrolni seznam (Dodatek 6-C2 iz Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010) s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja in, kjer je primerno, s pripombami potrjenega subjekta;

(b)

izjavo o obveznostih (Dodatek 6-H2 iz Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010) s podpisom potrjenega subjekta;

(c)

izjavo o neodvisnosti (Dodatek 11-A iz Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010) v zvezi s potrjenim subjektom s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU.

Dokazilo o celovitosti poročila o potrjevanju so številčenje strani, datum potrditve ukrepov varovanja v letalstvu EU ter parafe potrjevalca in potrjenega subjekta na vsaki strani. Privzeti jezik poročila o potrjevanju je angleščina.

Del 5 – Varnostni pregledi in Del 6 – Tovor ali pošta z visokim tveganjem (HRCM) se ocenijo na podlagi zahtev iz poglavij 6.7 in 6.8 Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010. Izhodiščni standardi za tiste dele, ki ne morejo biti ocenjeni na podlagi zahtev iz Uredbe (EU) št. 185/2010, so standardi in priporočene prakse (SARP) iz Priloge 17 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter navodila iz Varnostnega priročnika ICAO (Doc 8973 – dokument z omejenim dostopom).

Če potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi, da subjektu ni uspelo izpolniti ciljev s tega kontrolnega seznama, subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.

Navodila za izpolnjevanje:

1.

Izpolniti je treba vse dele kontrolnega seznama. Če podatki niso na voljo, je treba to pojasniti.

2.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU po vsakem delu ugotovi, ali in do kakšne mere so izpolnjeni cilji tega dela.

DEL 1

Identifikacija potrjenega subjekta in potrjevalca

1.1   

Datum(-i) potrjevanja

Uporabite natančno obliko datuma, kot je od 01.10.2012 do 02.10.2012.

dd/mm/llll

 

1.2   

Datum prejšnjega potrjevanja, kjer je primerno

dd/mm/llll

 

Prejšnja matična številka RA3, če je na voljo

 

Spričevalo AEO/status C-TPAT/druga potrdila, če so na voljo

 

1.3   

Podatki o potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu

Ime

 

Podjetje/organizacija/organ

 

Enotna črkovno-številčna oznaka (UAI)

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.4   

Ime subjekta

Ime

 

Številka podjetja (npr. identifikacijska številka v trgovinskem registru, če se uporablja)

 

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.5   

Glavni naslov organizacije (če je drugačen od naslova lokacije, ki se potrjuje)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.6   

Poslovna dejavnost – navesti je mogoče več dejavnosti

(a)

samo letalski tovor;

(b)

letalski in druge vrste prevoza;

(c)

špediter s tovornimi prostori;

(d)

špediter brez tovornih prostorov;

(e)

odpravnik letov;

(f)

drugi.

 

1.7   

Ali prosilec …

(a)

prejme tovor od drugega reguliranega agenta iz tretje države?

 

(b)

prejme tovor od znanih pošiljateljev iz tretjih držav?

 

(c)

prejme tovor od stalnih pošiljateljev iz tretjih držav?

 

(d)

prejme tovor, izvzet iz varnostnega pregleda?

 

(e)

varnostno pregleda tovor?

 

(f)

skladišči tovor?

 

(g)

drugo, navedite.

 

1.8   

Približno število zaposlenih na lokaciji

Število

 

1.9   

Ime in naziv osebe, ki je odgovorna za varovanje letalskega tovora/letalske pošte tretje države.

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

DEL 2

Organizacija in odgovornosti reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU

Cilj: V EU/EGP se ne prevaža letalskega tovora ali letalske pošte, ki nista varnostno nadzorovana. Tovor in pošta, ki ju RA3 dostavi ACC3 ali drugemu RA3, se lahko sprejme kot varovana tovor ali pošto samo, če takšen varnostni nadzor izvaja RA3. Podrobnosti o takšnem nadzoru so navedene v naslednjih delih tega kontrolnega seznama.

RA3 ima na voljo postopke, s katerim zagotavlja, da se za ves letalski tovor in letalsko pošto, ki sta namenjena v EU/EGP, uporablja ustrezen varnostni nadzor in da sta varovan tovor ali pošta zavarovana, dokler nista dostavljena ACC3 ali drugemu RA3. Varnostni nadzor vključuje eno od spodaj navedenih vrst nadzora:

(a)

v zadostni meri izveden fizični varnostni pregled, s katerim se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti;

(b)

druge vrste varnostni nadzor, ki je del postopka za varno dobavno verigo in s katerim se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti; ta varnostni nadzor izvajajo drug RA3, KC3 ali AC3, ki ga je imenoval RA3.

Sklic: točka 6.8.3

2.1   

Ali je subjekt sestavil program varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, preidite na točko 2.5

 

2.2   

Program varovanja subjekta

Datum – uporabite natančno obliko dd/mm/llll

 

Različica

 

Ali program varovanja predloži in/ali odobri ustrezni organ države subjekta? Če je odgovor pritrdilen, opišite postopek.

 

2.3   

Ali program varovanja v zadostni meri vsebuje elemente s seznama (deli 3 do 9)?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, opišite, zakaj, in podrobno opišite razloge.

 

2.4   

Ali je program varovanja prepričljiv, vzdržljiv in popoln?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

2.5   

Ali je subjekt določil postopek, s katerim zagotavlja, da se za letalski tovor ali letalsko pošto opravi ustrezen varnostni nadzor, preden se ju dostavi ACC3 ali drugemu RA3?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite postopek.

 

2.6   

Ali ima subjekt sistem upravljanja (npr. instrumente, navodila), s katerim zagotovi, da se zahtevani varnostni nadzor izvaja?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite sistem upravljanja in navedite, ali ga odobri, preveri ali zagotovi ustrezni organ ali drugi subjekt.

 

Če je odgovor nikalen, opišite, kako subjekt zagotavlja, da se varnostni nadzor izvaja na zahtevan način.

 

2.7   

Zaključek in splošne pripombe o zanesljivosti, prepričljivosti in vzdržljivosti postopka

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 3

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Cilj: Da se zagotovi izvajanje zahtevanega varnostnega nadzora, RA3 imenuje za delo na področju varovanja letalskega tovora ali letalske pošte odgovorno in usposobljeno osebje. Osebje, ki ima dostop do varovanega letalskega tovora, mora imeti vse potrebne sposobnosti za izvajanje svojih nalog in je ustrezno usposobljeno.

Za doseganje navedenega cilja ima RA3 na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da je ali je bilo za celotno osebje (stalno, začasno, osebje iz agencije, vozniki itd.), ki ima neposredni dostop brez spremstva do letalskega tovora/letalske pošte, na katerih se izvaja ali je bil opravljen varnostni nadzor:

(a)

opravljeno uvodno in periodično predzaposlitveno preverjanje in/ali preverjanje ozadja, skladno vsaj z zahtevami lokalnih organov za poslovni prostor RA3, ki se potrjuje, ter

(b)

opravljeno uvodno usposabljanje in usposabljanje za obnovitev znanja s področja varovanja, da osebje spozna svoje odgovornosti na področju varovanja v skladu z zahtevami lokalnih organov za poslovni prostor RA3, ki se potrjuje.

Opomba:

Preverjanje ozadja pomeni preverjanje identitete in preteklih izkušenj osebe, ki vključuje, če je to zakonsko dovoljeno, njeno morebitno kriminalno preteklost kot del ocene primernosti osebe za izvajanje varnostnega nadzora in/ali dostop brez spremstva do varnostnih območij omejenega gibanja (opredelitev iz Priloge 17 k ICAO).

S predzaposlitvenim preverjanjem se ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila, preverjanje vključuje tudi zaposlitev, izobrazbo in morebitne vrzeli vsaj v preteklih petih letih, poleg tega mora oseba v okviru preverjanja podpisati izjavo s podrobnostmi o morebitni kriminalni preteklosti v vseh državah stalnega prebivališča vsaj za preteklih pet let (definicija Unije).

Sklic: točka 6.8.3.1

3.1   

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za vso osebje, ki ima neposredni dostop brez spremstva do varovanega letalskega tovora/letalske pošte, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

3.2   

Ali ta postopek vključuje:

Preverjanje ozadja

Predzaposlitveno preverjanje

Preverjanje kazenskih evidenc

Intervjuje

Drugo (navedite podrobnosti)

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

 

3.3   

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za osebo, odgovorno za izvajanje in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

3.4   

Ali ta postopek vključuje:

Preverjanje ozadja

Predzaposlitveno preverjanje

Preverjanje kazenskih evidenc

Intervjuje

Drugo (navedite podrobnosti)

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

 

3.5   

Ali osebje, ki ima neposredni dostop brez spremstva do varovanega letalskega tovora/letalske pošte, pred izdajo dovoljenja za dostop do varovanega letalskega tovora/letalske pošte opravi usposabljanje s področja varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite elemente in trajanje usposabljanja.

 

3.6   

Ali osebje, ki prevzema, varnostno pregleduje in/ali varuje letalski tovor/letalsko pošto, opravi posebno usposabljanje, povezano z delovnim mestom?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite elemente in trajanje tečajev usposabljanja.

 

3.7   

Ali osebje iz točk 3.5 in 3.6 opravi usposabljanje za obnavljanje znanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite elemente in pogostost usposabljanja za obnavljanje znanja.

 

3.8   

Zaključek: Ali ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje osebja zagotavljajo, da je bilo celotno osebje, ki ima dostop do varovanega letalskega tovora/letalske pošte, ustrezno zaposleno in usposobljeno do takšne mere, da pozna svoje odgovornosti na področju varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 4

Postopki za prevzem

Cilj: RA3 lahko prejme tovor ali pošto od drugega RA3, KC3, AC3 ali od neznanega pošiljatelja. RA3 ima na voljo ustrezne postopke za prevzem tovora in pošte, da ugotovi, ali letalski tovor oziroma letalska pošta prihajata iz varne dobavne verige oziroma ne in katere varnostne ukrepe je nato treba uporabiti.

RA3 vzdržuje bazo podatkov, ki za vsakega reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU v skladu s točko 6.8.4.1, od katerega neposredno prejema tovor ali pošto za dostavo ACC3 in prevoz v Unijo, vsebuje vsaj naslednje podatke:

(a)

podatki o podjetju, vključno z dejanskim službenim naslovom;

(b)

vrsta poslovne dejavnosti, razen poslovno občutljivih informacij;

(c)

kontaktni podatki, vključno s podatki o osebi(-ah), odgovorni(-h) za varovanje;

(d)

številko podjetja, če se uporablja;

(e)

poročilo o potrjevanju, kjer je na voljo.

Sklic: točki 6.8.3.1 in 6.8.4.3

Opomba: RA3 lahko sprejme tovor od AC3 kot varovan tovor le v primeru, če je ta RA3 sam imenoval tega pošiljatelja za AC3 in je odgovoren za tovor, ki ga dostavi ta pošiljatelj.

4.1   

Ali subjekt, ko sprejme pošiljko, ugotavlja, če prihaja od drugega RA3, KC3, AC3 ali neznanega pošiljatelja?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako?

 

4.2   

Ali subjekt vzpostavi in vzdržuje bazo podatkov, ki vsebuje informacije o vsakem RA3, KC3 in AC3, od katerega neposredno sprejeme letalski tovor ali letalsko pošto, ki se jo dostavi ACC3 za prevoz v Unijo?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite informacije, vključene v bazo podatkov.

 

Če je odgovor nikalen, kako subjekt ve, da tovor prihaja od drugega RA3, KC3 ali AC3?

 

4.3   

Ali subjekt imenuje pošiljatelje za AC3?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite postopek in zaščitne ukrepe, ki jih subjekt zahteva od pošiljatelja.

 

4.4   

Ali pri prejemu pošiljke subjekt preveri, ali je namenjena na letališče EU/EGP?

DA ali NE – razložite.

 

4.5   

Če je odgovor pritrdilen, ali subjekt za ves letalski tovor ali letalsko pošto opravi enak varnostni pregled, če sta namenjena na letališče EU/EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite postopek.

 

4.6   

Ali subjekt pri prevzemanju pošiljke, vključno s pošiljkami, ki se dostavljajo z drugimi vrstami prevoza in ne z letalskim, ugotavlja, ali je treba pošiljko obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem (HRCM) (glej opredelitev v delu 6)?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite kako.

Opišite postopek.

 

4.7   

Ali potrjeni subjekt pri prevzemanju varovane pošiljke ugotavlja, ali je bila zavarovana pred nepooblaščenimi posegi in/ali nedovoljenim odpiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite (plombe, zaklepi, pregled itd.).

 

4.8   

Ali mora oseba, ki pošiljko dostavlja, predložiti uradni identifikacijski dokument s fotografijo?

DA ali NE

 

4.9   

Ali obstaja postopek za identifikacijo pošiljk, za katere je potreben varnostni pregled?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako?

 

4.10   

Zaključek: Ali postopki za prevzem zadoščajo za ugotavljanje, ali letalski tovor/letalska pošta, namenjena na letališča EU/EGP, prihajata iz varne dobavne verige oziroma ju je treba varnostno pregledati?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 5

Varnostni pregled

Cilj: Če RA3 sprejme tovor in pošto, ki ne prihajata iz varne dobavne verige, mora RA3 te pošiljke varnostno pregledati, preden so dostavljene ACC3 kot varovan tovor. RA3 ima na voljo postopke, s katerim zagotovi, da se letalski tovor in letalska pošta, namenjena v EU/EGP zaradi prevoza, tranzita ali razkladanja na letališču Unije, varnostno pregledata s sredstvi ali metodami, navedenimi v zakonodaji EU, do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov.

Če letalski tovor ali letalsko pošto varnostno pregleda ustrezni organ v tretji državi ali se ta pregled izvede v njegovem imenu, RA3 to dejstvo navede in opiše način zagotavljanja ustreznega varnostnega pregleda.

Opomba: Čeprav se lahko v skladu s točko 6.8.3.2 do 30. junija 2014 uporabljajo najmanj standardi ICAO za izvajanje določb točke 6.8.3.1, se pri potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU upoštevajo zahteve EU glede varnostnega pregledovanja, tudi če se potrjevanje izvaja pred 1. julijem 2014.

Sklic: točka 6.8.3

5.1   

Ali varnostni pregled v imenu subjekta izvaja drug subjekt?

DA ali NE

 

Če da,

navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

zasebno podjetje za varnostne preglede,

podjetje, ki ga regulira država,

državna služba ali organ za varnostne preglede,

drugo.

Navedite vrsto sporazuma/pogodbe med potrjenim subjektom in subjektom, ki izvaja varnostni pregled v njegovem imenu.

 

5.2   

Katere metode varnostnega pregleda se uporabljajo za letalski tovor in pošto?

Navedite, skupaj s podrobnostmi o opremi, ki se uporablja za varnostne preglede letalskega tovora in letalske pošte (npr. proizvajalec, vrsta, različica programske opreme, standard, serijska številka itd.), za vse uporabljene metode.

 

5.3   

Ali je oprema ali metoda (npr. psi za odkrivanje eksplozivov), ki se uporablja, vključena v najnovejši seznam skladnosti EU, ECAC ali TSA?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite podrobnosti.

 

Če je odgovor nikalen, navedite podrobnosti o odobritvi opreme in datum odobritve ter vse, kar kaže na to, da je oprema v skladu s standardi EU za opremo.

 

5.4   

Ali je oprema, ki se uporablja, v skladu s proizvajalčevim načrtom delovanja (CONOPS) ter se redno preskuša in vzdržuje?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite postopek.

 

5.5   

Ali se med varnostnim pregledom upošteva vrsta pošiljke?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite, kako se zagotavlja, da se izbrana metoda varnostnega pregleda uporablja do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

 

5.6   

Ali je na voljo postopek za reševanje alarma, ki ga povzroči oprema za varnostno pregledovanje? (Pri določeni opremi (npr. rentgenska oprema) alarm sproži prevoznik sam).

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite postopek za reševanje alarmov, s katerim se ustrezno zagotavlja, da ni prepovedanih predmetov.

 

Če je odgovor nikalen, opišite, kaj se zgodi s pošiljko.

 

5.7   

Ali so kakšne pošiljke izvzete iz varnostnih pregledov?

DA ali NE

 

5.8   

Obstajajo izvzetja, ki niso v skladu s seznamom Unije?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, podrobno opišite.

 

5.9   

Ali je dostop do prostora za varnostni pregled nadzorovan tako, da je dovoljen dostop le pooblaščenemu in usposobljenemu osebju?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite.

 

5.10   

Ali je vzpostavljen nadzor kakovosti in/ali režim preskušanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite.

 

5.11   

Zaključek: Ali se letalski tovor/letalska pošta varnostno pregledata z enim od načinov ali metod iz točke 6.2.1 Sklepa 2010/774/EU do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 6

Tovor in pošta z visokim tveganjem (HRCM)

Cilj: Pošiljke, ki izvirajo iz lokacij ali se prevažajo na lokacije, ki jih je EU opredelila kot lokacije z visokim tveganjem, ali kažejo, da je bil na njih izveden bistven poseg, je treba šteti za tovor in pošto z visokim tveganjem (HRCM). Takšne pošiljke je treba varnostno pregledati v skladu s posebnimi navodili. RA3 ima na voljo postopke, s katerim se zagotavlja, da se tovor in pošta z visokim tveganjem, namenjena v EU/EGP, identificirata in ustrezno nadzorujeta, kakor je opredeljeno v zakonodaji Unije.

ACC3, ki mu RA3 dostavi letalski tovor ali pošto za prevoz, lahko RA3 sporoči najnovejše ustrezne podatke o izhodiščnih točkah z visokim tveganjem.

RA3 uporabi enake ukrepe, ne glede na to, ali prejme tovor in pošto z visokim tveganjem od letalskega prevoznika ali z drugimi vrstami prevoza.

Sklic: Točka 6.7

Opomba: Za tovor ali pošto z visokim tveganjem, za katero je bilo odobreno, da se lahko prevaža v EU/EGP, se izda varnostni status ‚SHR‘, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami v zvezi z visokim tveganjem.

6.1   

Ali osebje, odgovorno za izvajanje varnostnega nadzora, ve, kateri letalski tovor in pošto je treba obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem (HRCM)?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite.

 

6.2   

Ali ima subjekt na voljo postopke za identifikacijo tovora in pošte z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite.

 

6.3   

Ali za tovor in pošto z visokim tveganjem veljajo postopki varnostnega pregleda za tovor in pošto z visokim tveganjem v skladu z zakonodajo EU?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite postopke, ki se uporabljajo.

 

6.4   

Ali subjekt po varnostnem pregledu izda izjavo o varnostnem statusu za SHR v dokumentaciji, ki je priložena k pošiljki?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite, kako se izda varnostni status in v katerem dokumentu.

 

6.5   

Zaključek: Ali je subjekt poskrbel za ustrezen in zadosten postopek, s katerim se zagotovi, da se ves tovor in pošta z visokim tveganjem pred natovarjanjem pravilno obravnavata?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 7

Zavarovanje varovanega letalskega tovora in pošte

Cilj: RA3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta letalski tovor in/ali letalska pošta, namenjena v EU/EGP, zavarovana pred nepooblaščenimi posegi in/ali nedovoljenim odpiranjem od trenutka, ko je bil opravljen varnostni pregled ali drugi varnostni nadzor, ali od trenutka sprejema po varnostnem pregledu ali varnostnem nadzoru do natovarjanja ali prevoza do ACC3 ali drugega RA3. Če se prej varovana letalski tovor in pošta pozneje ne zavarujeta, se ne smeta natovoriti ali dostaviti ACC3 ali drugemu RA3 kot varna tovor ali pošta.

Varovanje se lahko zagotavlja z različnimi sredstvi, kot so fizična sredstva (pregrade, zaklenjeni prostori itd.), ljudje (patrulje, usposobljeno osebje itd.) in tehnološka sredstva (video nadzorni sistem, alarm ob vdoru itd.).

Varovan letalski tovor ali pošta, namenjena v EU/EGP, bi morala biti ločena od letalskega tovora ali pošte, ki nista varovana.

Sklic: točka 6.8.3.1

7.1   

Ali varovanje za varovan letalski tovor in letalsko pošto v imenu potrjenega subjekta izvaja drug subjekt?

DA ali NE

 

Če da,

navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

zasebno podjetje za varnostne preglede,

podjetje, ki ga regulira država,

državna služba ali organ za varnostne preglede,

drugo.

 

7.2   

Ali sta na voljo varnostni nadzor in varovanje, da se prepreči nedovoljeno odpiranje med postopkom varnostnega pregleda?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite.

Navedite, kakšne vrste varovanja so na voljo:

fizično (ograja, pregrada, trdno zgrajena zgradba itd.),

človeško (patrulje itd.),

tehnološko (video nadzorni sistem, alarm itd.).

Pojasnite njihovo organizacijo.

 

7.3   

Ali sta varovana letalski tovor/letalska pošta dostopna le pooblaščenim osebam?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite.

Navedite, kako se nadzirajo vse točke dostopa (vključno z vrati in okni) do opredeljivega in varovanega letalskega tovora/letalske pošte.

 

7.4   

Ali so na voljo postopki, ki zagotavljajo, da sta letalski tovor/letalska pošta, ki sta namenjena v EU/EGP in na katerih je bil opravljen varnostni nadzor, varovana pred nepooblaščenimi posegi od trenutka, ko sta bila zavarovana, do natovarjanja ali do prevoza do ACC3 ali drugega RA3?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite, kako sta zavarovana (fizična, človeška, tehnološka sredstva itd.).

Navedite tudi, ali je zgradba trdno grajena in kakšne vrste materiali so uporabljeni, če so ti podatki na voljo.

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

7.5   

Zaključek: Ali je varovanje dovolj skrbno, da se preprečijo nepooblaščeni posegi?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 8

Dokumentacija

Cilj: Varnostni status pošiljke je naveden v dokumentaciji, priloženi pošiljki, bodisi v obliki letalskega tovornega lista, enakovredne poštne dokumentacije ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki. Varnostni status izda RA3.

Sklic: točki 6.3.2.6(d) in 6.8.3.4.

Opomba: Navedejo se lahko naslednji varnostni statusi:

‚SPX‘, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo, ali

‚SCO‘, kar pomeni varno le za tovorno in poštno letalo, ali

‚SHR‘, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami za visoko tveganje.

8.1   

Ali je subjekt v spremni dokumentaciji (npr. letalski tovorni list) navedel status tovora in kako je bil ta status dosežen?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, pojasnite.

 

8.2   

Zaključek: Ali dokumentacijski postopek primerno zagotavlja, da sta tovor in pošta opremljena z ustrezno spremno dokumentacijo, v kateri je naveden pravilen varnostni status?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 9

Prevoz

Cilj: Letalski tovor in letalska pošta morata biti zavarovana pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem od trenutka, ko sta bila zavarovana, do natovarjanja ali prevoza ACC3 ali drugemu RA3. To vključuje varovanje med prevozom do letala, do ACC3 ali do drugega RA3. Če se prej varna letalski tovor in pošta ne varujeta med prevozom, se ne smeta natovoriti ali dostaviti ACC3 ali drugemu RA3 kot varen tovor.

Med prevozom do letala, do ACC3 ali do drugega RA3 je za zavarovanje varovanih pošiljk odgovoren RA3. RA3 je odgovoren tudi v primerih, ko prevoz v njegovem imenu opravi drug subjekt, kot je na primer špediter. To ne vključuje primerov, ko se prevoz pošiljk izvede pod pristojnostjo ACC3 ali drugega RA3.

Sklic: točka 6.8.3

9.1   

Kako se letalski tovor/letalska pošta preneseta ACC3/drugemu RA3?

(a)   

Z lastnim prevozom potrjenega subjekta?

DA ali NE

 

(b)   

S prevozom drugega RA3/ACC3?

DA ali NE

 

(c)   

Potrjeni subjekt uporabi izvajalca?

DA ali NE

 

9.2   

Ali sta letalski tovor/letalska pošta v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako?

 

9.3   

Ali je vozilo pred prevozom zapečateno ali zaklenjeno?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako?

 

9.4   

Ali se v primeru uporabe oštevilčenih pečatov dostop do pečatov nadzira in številke zabeležijo?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako?

 

9.5   

Ali ustrezni prevoznik po potrebi podpiše izjavo prevoznika?

DA ali NE

 

9.6   

Ali je bila oseba, ki prevaža tovor, posebej varnostno preverjena in je opravila usposabljanje, da spozna svoje odgovornosti, preden je dobila dovoljenje za prevoz varovanega letalskega tovora in/ali letalske pošte?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite vrsto tega varnostnega preverjanja (predzaposlitveno preverjanje, preverjanje ozadja itd.) in usposabljanja (tečaj ozaveščanja na področju varnosti itd.)

 

9.7   

Zaključek: Ali so ti ukrepi zadostni za zaščito letalskega tovora/pošte pred nepooblaščenimi posegi med prevozom?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 10

Izpolnjevanje določb

Cilj: Ko je potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ocenil prejšnjih devet delov tega kontrolnega seznama, mora ugotoviti, ali njegovo preverjanje na kraju samem potrjuje izvajanje varnostnega nadzora v skladu s cilji, navedenimi v tem kontrolnem seznamu za letalski tovor/letalsko pošto, ki sta namenjena v EU/EGP.

Obstajata dve možnosti. Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi, da je subjekt:

(a)

zagotovil upoštevanje ciljev s tega kontrolnega seznama. Potrjevalec predloži potrjenemu subjektu izvirnik poročila o potrjevanju in navede, da je subjekt imenovan za reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU;

(b)

ni zagotovil upoštevanja ciljev s tega kontrolnega seznama. V tem primeru subjekt nima dovoljenja, da bi ACC3 ali drugemu RA3 dostavil varovana letalski tovor ali pošto, namenjena v EU/EGP. Subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.

Na splošno mora potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU določiti, ali se je s tovorom in pošto, s katerima upravlja potrjeni subjekt, ravnalo tako, da v trenutku njune dostave ACC3 ali drugemu RA3 velja, da sta varna za letalski prevoz v EU/EGP v skladu z veljavnimi predpisi EU.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU se mora zavedati, da ocenjevanje temelji na metodologiji, ki na podlagi ciljev ugotavlja splošno skladnost s predpisi.

10.1   

Splošni zaključek:

Ocenjevanje (in obveščanje)

(ustrezno označite)

Če je subjekt označen z ‚USTREZA‘, se šteje, da je imenovan za reguliranega agenta tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3).

ustreza/ne ustreza

Če v skladu s splošno oceno subjekt ne ustreza, spodaj navedite področja, na katerih subjekt ne dosega zahtevanih varnostnih standardov ali ima šibko točko. Navedite tudi, kakšne spremembe so potrebne, da bi subjekt dosegel zahtevani standard in bi tako ustrezal.

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Pripombe subjekta

 

Ime potrjevalca:

Datum:

Podpis:

PRILOGA

Seznam oseb in subjektov, ki so bili obiskani in s katerimi so bili opravljeni intervjuji

Navedite ime subjekta, ime kontaktne osebe in datum obiska ali intervjuja.

Ime subjekta

Ime kontaktne osebe

Datum obiska/intervjuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Za Dodatkom 6-C3 se vstavi naslednji dodatek:

DODATEK 6-C4

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA ZNANE POŠILJATELJE IZ TRETJIH DRŽAV, POTRJENE ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU

Subjekti iz tretjih držav se lahko pridružijo varni dobavni verigi ACC3 (prevoznik letalskega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države) tako, da zaprosijo za imenovanje za znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (KC3). KC3 je subjekt za ravnanje s tovorom v tretji državi, ki je kot takšen potrjen in odobren na podlagi potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU.

KC3 zagotovi, da je bil za pošiljke, namenjene v Unijo, izveden varnostni nadzor, in da so bile pošiljke zavarovane pred nepooblaščenimi posegi od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do prevoza do ACC3 ali reguliranega agenta tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3).

V Uredbi (EU) št. 185/2010, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 859/2011 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1082/2012 (3), so zahtevani predpogoji za prevažanje letalskega tovora ali letalske pošte v Unijo (EU) ali Islandijo, Norveško in Švico.

Kontrolni seznam je instrument, ki ga uporablja potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU za ocenjevanje ravni varovanja, ki jo za letalski tovor ali letalsko pošto, namenjena v EU/EGP, uporabi ali je zanjo odgovoren subjekt, ki zaprosi za imenovanje za KC3. Kontrolni seznam se uporablja samo v primerih iz točke 6.8.4.1(b) Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010. V primerih iz točke 6.8.4.1(a) navedene Priloge potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU uporabi kontrolni seznam ACC3.

Če potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi, da je subjektu uspelo izpolniti cilje s tega kontrolnega seznama, se potrjenemu subjektu izda poročilo o potrjevanju. V poročilu o potrjevanju je navedeno, da je subjekt imenovan za znanega pošiljatelja tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (KC3). KC3 lahko to poročilo uporabi pri poslovanju s katerim koli ACC3 in katerim koli RA3. Poročilo o potrjevanju vsebuje vsaj vse naslednje sestavne dele:

(a)

izpolnjen kontrolni seznam (dodatek 6-C4 iz Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010) s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja in, kjer je primerno, s pripombami potrjenega subjekta;

(b)

izjavo o obveznostih (Dodatek 6-H3 iz Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010) s podpisom potrjenega subjekta ter

(c)

izjavo o neodvisnosti (Dodatek 11-A iz Priloge k Uredbi (EU) št. 185/2010) v zvezi s potrjenim subjektom s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU.

Dokazilo o celovitosti poročila o potrjevanju so številčenje strani, datum potrditve ukrepov varovanja v letalstvu EU ter parafe potrjevalca in potrjenega subjekta na vsaki strani. Privzeti jezik poročila o potrjevanju je angleščina.

Izhodiščni standardi za tiste dele, ki ne morejo biti ocenjeni na podlagi zahtev iz Uredbe (EU) št. 185/2010, so standardi in priporočene prakse (SARP) iz Priloge 17 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter navodila iz Varnostnega priročnika ICAO (Doc 8973 – dokument z omejenim dostopom).

Če iz potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU sledi, da subjektu ni uspelo izpolniti ciljev s tega kontrolnega seznama, ta subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.

Navodila za izpolnjevanje:

1.

Izpolniti je treba vse dele kontrolnega seznama. Če podatki niso na voljo, je treba to pojasniti.

2.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU po vsakem delu ugotovi, ali in do kakšne mere so izpolnjeni cilji tega dela.

DEL 1

Organizacija in odgovornosti

1.1   

Datum(-i) potrjevanja

Uporabite natančno obliko datuma, kot je od 01.10.2012 do 02.10.2012.

dd/mm/llll

 

1.2   

Datum prejšnjega potrjevanja, kjer je to ustrezno.

dd/mm/llll

 

Prejšnja matična številka KC3, če je na voljo

 

Potrdilo AEO/status C-TPAT/druga potrdila, če so na voljo

 

1.3   

Podatki o potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu

Ime

 

Podjetje/organizacija/organ

 

Enotna črkovno-številčna oznaka (UAI)

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.4   

Ime subjekta

Ime

 

Številka podjetja (npr. identifikacijska številka v trgovinskem registru, če se uporablja)

 

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.5   

Glavni naslov organizacije (če je drugačen od lokacije, ki se potrjuje)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.6   

Poslovna dejavnost – vrste obravnavanega tovora

Kakšna je narava poslovnih dejavnosti – vrsta tovora, ki se obravnava v poslovnih prostorih prosilca?

 

1.7   

Ali je prosilec odgovoren za …?

(a)

proizvodnjo;

(b)

pakiranje;

(c)

hrambo;

(d)

odpravo;

(e)

drugo, prosimo, navedite.

 

1.8   

Približno število zaposlenih na lokaciji

Število

 

1.9   

Ime in naziv osebe, ki je odgovorna za varovanje letalskega tovora/letalske pošte tretje države.

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

Elektronski naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

DEL 2

Organizacija in odgovornosti znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU

Cilj: V EU/EGP se ne prevaža letalskega tovora ali letalske pošte, ki nista varnostno nadzorovana. Tovor in pošta, ki ju KC3 dostavi ACC3 ali RA3, se lahko sprejmeta kot varovana tovor ali pošto samo, če takšen varnostni nadzor izvaja KC3. Podrobnosti o takšnem nadzoru vsebujejo naslednji deli kontrolnega seznama.

KC3 ima na voljo postopke, s katerim zagotavlja, da se za ves letalski tovor in letalsko pošto, ki sta namenjena v EU/EGP, uporablja ustrezen varnostni nadzor, in da sta varna tovor ali pošta zavarovana, dokler nista dostavljena ACC3 ali RA3. Varnostni nadzor zajema ukrepe, ki ustrezno zagotovijo, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

Sklic: točka 6.8.3

2.1   

Ali je subjekt sestavil program varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, preidite na točko 2.5.

 

2.2   

Podatki o varnostnem programu subjekta

Datum – uporabite natančno obliko dd/mm/llll

 

Različica

 

Ali program varovanja predloži in/ali odobri ustrezni organ države, v kateri se subjekt nahaja? Če je odgovor pritrdilen, opišite postopek.

 

2.3   

Ali program varovanja v zadostni meri vsebuje elemente s seznama (deli 4 do 11)?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, opišite, zakaj, in podrobno navedite razloge.

 

2.4   

Ali je program varovanja prepričljiv, vzdržljiv in popoln?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

2.5   

Ali je subjekt določil postopek, s katerim zagotavlja, da se za letalski tovor ali letalsko pošto, namenjena v EU/EGP, opravi ustrezen varnostni nadzor, preden se ju dostavi ACC3 ali RA3?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite postopek.

 

2.6   

Ali ima subjekt na voljo sistem upravljanja (npr. instrumente, navodila itd.), s katerim zagotovi, da se zahtevani varnostni nadzor izvaja?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite sistem upravljanja in navedite, ali ga odobri, preveri ali zagotovi ustrezen organ ali drug subjekt.

 

Če je odgovor nikalen, opišite, kako subjekt zagotavlja, da se varnostni nadzor izvaja na zahtevan način.

 

2.7   

Zaključek in splošne pripombe o zanesljivosti, prepričljivosti in vzdržljivosti postopka

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 3

Opredeljiv letalski tovor/letalska pošta (‚možnost ciljnega usmerjanja‘)

Cilj: Določitev točke (ali kraja), kjer tovor/pošta postaneta opredeljiva kot letalski tovor/letalska pošta. Možnost ciljnega usmerjanja pomeni zmožnost oceniti, kdaj/kje postaneta tovor/pošta opredeljiva kot letalski tovor/letalska pošta.

3.1   

S pregledom proizvodnje, pakiranja, hrambe, izbire, odprave in drugih ustreznih področij določite, kje in kako pošiljka letalskega tovora/letalske pošte, namenjena v EU/EGP, postane opredeljiva kot taka.

Opišite

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Opomba: Deli 6 do 9 morajo vsebovati podrobne podatke o varovanju opredeljivega letalskega tovora/letalske pošte pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem.

DEL 4

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Cilj: Da se zagotovi izvajanje zahtevanega varnostnega nadzora, KC3 imenuje za delo na področju varovanja letalskega tovora ali letalske pošte odgovorno in usposobljeno osebje. Osebje, ki ima dostop do opredeljivega letalskega tovora, ima vse potrebne sposobnosti za izvajanje svojih nalog in je ustrezno usposobljeno.

Za doseganje navedenega cilja ima KC3 na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da je ali je bilo za celotno osebje (stalno, začasno, osebje iz agencije, vozniki itd.), ki ima neposredni dostop brez spremstva do letalskega tovora/letalske pošte, na kateri se izvaja ali je bil opravljen varnostni nadzor:

(a)

opravljeno uvodno in periodično predzaposlitveno preverjanje in/ali preverjanje ozadja, skladno vsaj z zahtevami lokalnih organov za poslovni prostor KC3, ki se potrjuje, ter

(b)

opravljeno uvodno usposabljanje in usposabljanje za obnovitev znanja s področja varovanja, da osebje spozna svoje odgovornosti na področju varovanja v skladu z zahtevami lokalnih organov za poslovni prostor KC3, ki se potrjuje.

Opomba:

Preverjanje ozadja pomeni preverjanje identitete in preteklih izkušenj osebe, ki vključuje, če je to zakonsko dovoljeno, njeno morebitno kriminalno preteklost kot del ocene primernosti osebe za izvajanje varnostnega nadzora in/ali dostop brez spremstva do varnostnih območij omejenega gibanja (opredelitev iz Priloge 17 k ICAO).

S predzaposlitvenim preverjanjem se ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila, preverjanje vključuje tudi zaposlitev, izobrazbo in morebitne vrzeli vsaj v preteklih petih letih, poleg tega mora oseba v okviru preverjanja podpisati izjavo s podrobnostmi o morebitni kriminalni preteklosti v vseh državah stalnega prebivališča vsaj za preteklih pet let (definicija Unije).

Sklic: točka 6.8.3.1

4.1   

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za vso osebje, ki ima dostop do opredeljivega letalskega tovora/letalske pošte, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

4.2   

Ali ta postopek vključuje:

Preverjanje ozadja

Predzaposlitveno preverjanje

Preverjanje kazenskih evidenc

Intervjuje

Drugo (navedite podrobnosti)

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

 

4.3   

Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za osebo, odgovorno za izvajanje in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita ozadje in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in navedite, kateri subjekt ga izvaja.

 

4.4   

Ali ta postopek vključuje:

Preverjanje ozadja

Predzaposlitveno preverjanje

Preverjanje kazenskih evidenc

Intervjuje

Drugo (navedite podrobnosti)

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevan pretekli časovni okvir.

 

4.5   

Ali osebje, ki ima dostop do opredeljivega letalskega tovora/letalske pošte, pred izdajo dovoljenja za dostop do opredeljivega letalskega tovora/letalske pošte opravi usposabljanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite elemente in trajanje usposabljanja.

 

4.6   

Ali osebje iz točke 4.5 opravi usposabljanje za obnavljanje znanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite elemente in pogostost usposabljanja za obnavljanje znanja.

 

4.7   

Zaključek: Ali ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje osebja zagotavljajo, da je bilo celotno osebje, ki ima dostop do opredeljivega letalskega tovora/letalske pošte, ki sta namenjena v EU/EGP, ustrezno zaposleno in usposobljeno do takšne mere, da pozna svoje odgovornosti na področju varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 5

Fizična varnost

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva letalski tovor in/ali letalska pošta, namenjena v EU/EGP, zavarovana pred nepooblaščenimi posegi in/ali nedovoljenim odpiranjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ju ne sme posredovati ACC3 ali RA3 kot varovana tovor ali pošto.

Subjekt mora prikazati, kako so njegova lokacija ali poslovni prostori zavarovani, in da so na voljo ustrezni postopki za nadzor nad dostopom. Nadzor dostopa do področja, kjer se opredeljiv letalski tovor/letalska pošta obravnavata ali skladiščita, je bistvenega pomena. Vsa vrata, okna in druge točke dostopa do varovanega letalskega tovora/letalske pošte, namenjena v EU/EGP, morajo biti varovani ali se mora dostop do njih nadzirati.

Fizična varnost lahko zajema (a ni omejena na):

fizične ovire, kot so ograje ali pregrade,

tehnologija z alarmi in/ali video nadzornimi sistemi CCTV,

človeško varovanje, kot je na primer varnostno osebje.

Sklic: točka 6.8.3.1

5.1   

Ali se nadzira dostop do vseh točk dostopa do opredeljivega letalskega tovora/letalske pošte in lahko do njih dostopajo le pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako se dostop nadzira? Razložite in opišite. Možnih je več odgovorov.

Z varnostnim osebjem

Z drugim osebjem

Z ročnim preverjanjem, ali imajo osebe dovoljenje za dostop do območja

Z elektronski sistemi za nadzor dostopa

Drugo, navedite

 

Če je odgovor pritrdilen, kako se zagotovi, da do območja dostopajo osebe z dovoljenjem? Razložite in opišite. Možnih je več odgovorov.

Uporaba identifikacijske kartice podjetja

Uporaba drugega identifikacijskega dokumenta, kot sta potni list ali vozniško dovoljenje

Seznam pooblaščenih oseb, ki je na voljo (varnostnemu) osebju

Elektronska dovolilnica, npr. z uporabo čipa

Ključe ali kode za dostop dobi le pooblaščeno osebje

Drugo, navedite

 

5.2   

Ali so vse točke dostopa do opredeljivega letalskega tovora/letalske pošte zavarovane? Vključno s točkami dostopa, ki se ne uporabljajo redno, in točkami, ki se navadno ne uporabljajo kot točke dostopa, kot so na primer okna.

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako so te točke varovane? Razložite in opišite. Možnih je več odgovorov.

Prisotnost varnostnega osebja

Elektronski sistemi za nadzor dostopa, ki omogočajo dostop le eni osebi naenkrat

Pregrade, npr. naoknice ali zaklepi

Video nadzorni sistem CCTV

Sistem za odkrivanje vsiljivcev

 

5.3   

Ali so na voljo dodatni ukrepi, ki na splošno povečajo varnost poslovnih prostorov?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, razložite in opišite te ukrepe.

Ograje ali pregrade

Video nadzorni sistem CCTV

Sistem za odkrivanje vsiljivcev

Nadzor in patrulje

Drugo, navedite

 

5.4   

Ali je zgradba trdno zgrajena?

DA ali NE

 

5.5   

Zaključek: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da preprečijo nedovoljen dostop do tistih delov lokacije in poslovnih prostorov, kjer se obravnavata in skladiščita opredeljiva letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 6

Proizvodnja

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva letalski tovor in/ali letalska pošta, namenjena v EU/EGP, med proizvodnim postopkom zavarovana pred nepooblaščenimi posegi in/ali nedovoljenim odpiranjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ju ne sme posredovati ACC3 ali RA3 kot varovana tovor ali pošto.

Subjekt mora dokazati, da se dostop do območja proizvodnje in proizvodni postopek nadzorujeta. Če proizvod v proizvodnem postopku postane opredeljiv kot letalski tovor/letalska pošta, ki sta namenjena v EU/EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje letalskega tovora/letalske pošte pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod v proizvodnem postopku postane opredeljiv kot letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP.

6.1   

Ali je dostop do območja proizvodnje nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, razložite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

6.2   

Se proizvodni postopek nadzira?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite, kako se nadzira.

 

6.3   

Ali se izvaja nadzor, s katerim se prepreči nedovoljeno odpiranje med proizvodnjo?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite.

 

6.4   

Zaključek: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da se opredeljiv letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP, med proizvodnjo zavarujeta pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 7

Pakiranje

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva letalski tovor in/ali letalska pošta, namenjena v EU/EGP, med postopkom pakiranja zavarovana pred nepooblaščenimi posegi in/ali nedovoljenim odpiranjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ju ne sme posredovati ACC3 ali RA3 kot varovana tovor ali pošto.

Subjekt mora dokazati, da se dostop do območja pakiranja in postopek pakiranja nadzorujeta. Če proizvod med postopkom pakiranja postane opredeljiv kot letalski tovor/letalska pošta, ki sta namenjena v EU/EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje letalskega tovora/letalske pošte pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem. Vse končne proizvode je treba pred pakiranjem preveriti.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod med postopkom pakiranja postane opredeljiv kot letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP.

7.1   

Ali je dostop do območja pakiranja nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, razložite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

7.2   

Se postopek pakiranja nadzira?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite, kako se nadzira.

 

7.3   

Ali se izvaja nadzor, s katerim se prepreči nedovoljeno odpiranje med pakiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite.

 

7.4   

Opišite končno zunanjo embalažo:

(a)   

Je končna zunanja embalaža vzdržljiva?

DA ali NE

 

Opišite.

 

(b)   

Ali končne zunanje embalaže ni možno odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite postopek, ki takšno embalažo omogoča, na primer uporaba oštevilčenih pečatov, posebnih žigov ali varnostnega traku itd.

 

Če je odgovor nikalen, opišite, kateri ukrepi varovanja se uvedejo, da se zagotovi neoporečnost pošiljke.

 

7.5   

Zaključek: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da se opredeljiv letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP, med pakiranjem zavarujeta pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 8

Hramba

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiv letalski tovor in/ali letalska pošta, namenjena v EU/EGP, med hrambo zavarovana pred nepooblaščenimi posegi in/ali nedovoljenim odpiranjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ju ne sme posredovati ACC3 ali RA3 kot varovana tovor ali pošto.

Subjekt mora dokazati, da se dostop do območja hrambe nadzira. Če proizvod v času hrambe postane opredeljiv kot letalski tovor/letalska pošta, ki sta namenjena v EU/EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje letalskega tovora/letalske pošte pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod v času hrambe postane opredeljiv kot letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP.

8.1   

Ali je dostop do območja hrambe nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, razložite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

8.2   

Ali sta končana in zapakirana letalski tovor/letalska pošta varno shranjena in se preverja, ali je prišlo do nedovoljenega odpiranja?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite kako.

 

Če je odgovor nikalen, razložite, kako subjekt zagotovi, da sta končana in zapakirana letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP, zavarovana pred nepooblaščenimi posegi in nedovoljenim odpiranjem.

 

8.3   

Zaključek: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da se opredeljiv letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP, med hrambo zavarujeta pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 9

Odprava

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva letalski tovor in/ali letalska pošta, namenjena v EU/EGP, med postopkom odprave zavarovana pred nepooblaščenimi posegi in/ali nedovoljenim odpiranjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ju ne sme posredovati ACC3 ali RA3 kot varovana tovor ali pošto.

Subjekt mora dokazati, da se dostop do območja odprave nadzira. Če proizvod v času odprave postane opredeljiv kot letalski tovor/letalska pošta, ki sta namenjena v EU/EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje letalskega tovora/letalske pošte pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod v času odprave postane opredeljiv kot letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP.

9.1   

Ali je dostop do območja odprave nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, razložite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

9.2   

Kdo ima dostop do območja odprave? Možnih je več odgovorov.

Zaposleni pri subjektu

Vozniki

Obiskovalci

Izvajalci

Drugo, navedite

 

9.3   

Se postopek odprave nadzira?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite, kako se nadzira.

 

9.4   

Ali se izvaja nadzor, s katerim se prepreči nedovoljeno odpiranje na območju odprave?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, opišite.

 

9.5   

Zaključek: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da se opredeljiv letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP, med postopkom odprave zavarujeta pred nepooblaščenimi posegi ali nedovoljenim odpiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 10

Pošiljke iz drugih virov

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotovi, da se tovor ali pošta, ki ju ni poslal sam, ne posredujeta ACC3 ali RA3 kot varovana tovor ali pošto.

KC3 lahko RA3 ali ACC3 posreduje pošiljke, ki jih ni poslal sam, če:

(a)

so ločene od pošiljk, ki jih je poslal sam, in

(b)

je izvor jasno označen na pošiljki ali na spremni dokumentaciji.

RA3 ali ACC3 mora vse takšne pošiljke varnostno pregledati, preden se jih natovori na letalo.

10.1   

Ali subjekt od katerega koli drugega subjekta sprejme pošiljke tovora ali pošte, namenjene za letalski prevoz?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako so te pošiljke ločene od lastnega tovora ali pošte podjetja in kako so označene za reguliranega agenta/prevoznika?

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 11

Prevoz

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva letalski tovor in/ali letalska pošta, namenjena v EU/EGP, med prevozom zavarovana pred nepooblaščenimi posegi in/ali nedovoljenim odpiranjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, ju ACC3 ali RA3 ne moreta sprejeti kot varovana tovor ali pošto.

Med prevozom je za zavarovanje varovanih pošiljk odgovoren KC3. KC3 je odgovoren tudi v primerih, ko prevoz v njegovem imenu opravi drug subjekt, kot je na primer špediter. To ne vključuje primerov, ko se prevoz pošiljk izvede pod pristojnostjo ACC3 ali RA3.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod med prevozom postane opredeljiv kot letalski tovor/letalska pošta, namenjena v EU/EGP.

11.1   

Kako se letalski tovor/letalska pošta preneseta ACC3 ali RA3?

(a)   

Z lastnim prevozom potrjenega subjekta?

DA ali NE

 

(b)   

S prevozom RA3/ACC3?

DA ali NE

 

(c)   

Potrjeni subjekt uporabi izvajalca?

DA ali NE

 

11.2   

Ali sta letalski tovor/letalska pošta v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako?

 

11.3   

Ali je vozilo pred prevozom zapečateno ali zaklenjeno?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako?

 

11.4   

Ali se v primeru uporabe oštevilčenih pečatov dostop do pečatov nadzira in številke zabeležijo?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, kako?

 

11.5   

Ali ustrezni prevoznik po potrebi podpiše izjavo prevoznika?

DA ali NE

 

11.6   

Ali je bila oseba, ki prevaža tovor, posebej varnostno preverjena in je opravila usposabljanje, da spozna svoje odgovornosti, preden je dobila dovoljenje za prevoz varovanega letalskega tovora in/ali letalske pošte?

DA ali NE

 

Če je odgovor pritrdilen, navedite vrsto tega varnostnega preverjanja (predzaposlitveno preverjanje, preverjanje ozadja itd.) in usposabljanja (tečaj ozaveščanja na področju varnosti itd.)

 

11.7   

Zaključek: Ali so ti ukrepi zadostni za zaščito letalskega tovora/pošte pred nepooblaščenimi posegi med prevozom?

DA ali NE

 

Če je odgovor nikalen, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 12

Izpolnjevanje določb

Cilj: Ko je potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ocenil prejšnjih enajst delov tega kontrolnega seznama, mora ugotoviti, ali njegovo preverjanje na kraju samem potrjuje izvajanje varnostnega nadzora v skladu s cilji, navedenimi v tem kontrolnem seznamu za letalski tovor/letalsko pošto, ki sta namenjena v EU/EGP.

Obstajata dve možnosti. Potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU:

(a)

subjekt je zagotovil upoštevanje ciljev s tega kontrolnega seznama. Potrjevalec predloži potrjenemu subjektu izvirnik poročila o potrjevanju in navede, da je subjekt imenovan za znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (KC3);

(b)

subjekt ni zagotovil upoštevanja ciljev s tega kontrolnega seznama. V tem primeru subjekt nima dovoljenja, da bi ACC3 ali RA3 dostavil letalski tovor ali pošto, namenjena v EU/EGP, če ju varnostno ne pregleda pooblaščena stranka. Subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.

Na splošno mora potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU določiti, ali potrjeni subjekt s tovorom in pošto ravna tako, da v trenutku njune dostave ACC3 ali RA3 velja, da sta varna za letalski prevoz v EU/EGP v skladu z veljavnimi predpisi EU.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU se mora zavedati, da ocena temelji na metodologiji, ki na podlagi ciljev ugotavlja splošno skladnost s predpisi.

12.1   

Splošni zaključek:

Ocenjevanje (in obveščanje)

(ustrezno označite)

Če je subjekt označen z ‚USTREZA‘, se šteje, da je imenovan za znanega pošiljatelja tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (KC3).

ustreza/ne ustreza

Če v skladu s splošno oceno subjekt ne ustreza, spodaj navedite področja, kjer subjekt ne dosega zahtevanih varnostnih standardov ali ima šibko točko. Navedite tudi, kakšne spremembe so potrebne, da bi subjekt dosegel zahtevani standard in bi tako ustrezal.

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Pripombe subjekta

 

Ime potrjevalca:

Datum:

Podpis:

PRILOGA

Seznam oseb in subjektov, ki so bili obiskani in s katerimi so bili opravljeni intervjuji

Navedite ime subjekta, ime kontaktne osebe in datum obiska ali intervjuja.

Ime subjekta

Ime kontaktne osebe

Datum obiska/intervjuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Za Dodatkom 6-H1 se vstavita naslednja dodatka:

DODATEK 6-H2

IZJAVA O OBVEZNOSTIH – REGULIRANI AGENT TRETJE DRŽAVE, POTRJEN ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU (RA3)

V imenu [ime RA3] upoštevam naslednje:

To poročilo ugotavlja raven varovanja, ki se uporablja za letalske tovorne operacije, namenjene v EU/EGP, v zvezi z varnostnimi standardi, ki so navedeni v kontrolnem seznamu ali se nanj sklicujejo.

[Ime RA3] se lahko imenuje za ‚reguliranega agenta tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU‘ (RA3) šele takrat, ko je bilo potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU uspešno zaključeno z oznako ‚USTREZA‘, ki jo je potrdil potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, naveden v bazi podatkov Unije o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih.

Če je v poročilu ugotovljena neskladnost pri ukrepih varovanja, na katere se sklicuje, lahko to privede do odvzema imenovanja [ime RA3] za RA3, ki je bilo že izdano za ta poslovni prostor, kar bo [ime RA3] preprečilo dostavo varovanega letalskega tovora ali pošte, namenjenih v EU/EGP, ACC3 ali drugemu RA3.

To poročilo velja pet let in preneha veljati najpozneje …

V imenu [ime RA3] izjavljam, da:

(a)

[Ime RA3] bo sprejel ustrezne nadaljnje ukrepe za spremljanje standardov, ki so potrjeni v poročilu.

(b)

Vse spremembe operacij [ime RA3], za katere ni potrebno celotno ponovno potrjevanje, bodo navedene v prvotnem poročilu tako, da bodo dodani novi podatki, hkrati pa bodo vidni tudi prejšnji podatki. To se lahko nanaša na naslednje spremembe:

1.

celotna odgovornost za varovanje je dodeljena komur koli, razen osebi, ki je imenovana v točki 1.8 Dodatka 6-C2 k Uredbi (EU) št. 185/2010;

2.

vse druge spremembe poslovnih prostorov ali postopkov, ki lahko bistveno vplivajo na varovanje.

(c)

[Ime RA3] bo obvestil ACC3 in RA3, ki jima dostavlja varovan letalski tovor in/ali letalsko pošto, če [ime RA3] preneha poslovati, se ne ukvarja več z letalskim tovorom/letalsko pošto ali ne more več izpolnjevati zahtev, ki so potrjene v tem poročilu.

(d)

[Ime RA3] bo ohranil raven varovanja, ki je v tem poročilu potrjena kot skladna s ciljem iz kontrolnega seznama, ter po potrebi do naslednjega potrjevanja dejavnosti [ime RA3] izvajal in uporabljal vse dodatne ukrepe varovanja, ki se zahtevajo za RA3, pri katerem je bilo ugotovljeno, da so varnostni standardi nezadostni.

V imenu [ime RA3] prevzemam polno odgovornost za to izjavo.

Ime:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:

DODATEK 6-H3

IZJAVA O OBVEZNOSTIH – ZNANI POŠILJATELJ TRETJE DRŽAVE, POTRJEN ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU (KC3)

V imenu [ime KC3] upoštevam naslednje:

To poročilo ugotavlja raven varovanja, ki se uporablja za letalske tovorne operacije, namenjene v EU/EGP (4), v zvezi z varnostnimi standardi, ki so navedeni v kontrolnem seznamu ali se nanj sklicujejo (5).

[Ime KC3] se lahko imenuje za ‚znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU‘ (KC3) šele takrat, ko je bilo potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU uspešno zaključeno z oznako ‚USTREZA‘, ki jo je potrdil potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, naveden v bazi podatkov Unije o reguliranih agentih in znanih pošiljateljih.

Če je v poročilu ugotovljena neskladnost pri ukrepih varovanja, na katere se sklicuje, lahko to privede do odvzema imenovanja [ime KC3] za KC3, ki je bilo že izdano za ta poslovni prostor, kar bo [ime KC3] preprečilo dostavo varovanega letalskega tovora ali pošte, namenjenih v EU/EGP, ACC3 ali reguliranemu agentu tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3).

To poročilo velja pet let in preneha veljati najpozneje …

V imenu [ime KC3] izjavljam, da:

(a)

[Ime KC3] bo sprejel ustrezne nadaljnje ukrepe za spremljanje standardov, ki so potrjeni v poročilu.

(b)

Vse spremembe operacij [ime KC3], za katere ni potrebno celotno ponovno potrjevanje, bodo navedene v prvotnem poročilu tako, da bodo dodani novi podatki, hkrati pa bodo vidni tudi prejšnji podatki; to se lahko nanaša na naslednje spremembe:

1.

celotna odgovornost za varovanje je dodeljena komur koli, razen osebi, ki je imenovana v točki 1.9 Dodatka 6-C4 k Uredbi (EU) št. 185/2010;

2.

vse druge spremembe poslovnih prostorov ali postopkov, ki lahko bistveno vplivajo na varovanje.

(c)

[Ime KC3] bo obvestil ACC3 in RA3, ki jim dostavlja varovan letalski tovor in/ali letalsko pošto, če [ime KC3] preneha poslovati, se ne ukvarja več z letalskim tovorom/letalsko pošto ali ne more več izpolnjevati zahtev, ki so potrjene v tem poročilu.

(d)

[Ime KC3] bo ohranil raven varovanja, ki je v tem poročilu potrjena kot skladna s ciljem iz kontrolnega seznama, ter po potrebi do naslednjega potrjevanja dejavnosti [ime KC3] izvajal in uporabljal vse dodatne ukrepe varovanja, ki se zahtevajo za KC3, pri katerem je bilo ugotovljeno, da so varnostni standardi nezadostni.

V imenu [ime KC3] prevzemam polno odgovornost za to izjavo.

Ime:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:


(1)  Države članice Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo.

(2)  Letalski tovor/letalska pošta/zrakoplov, ki je namenjen v EU/EGP, se v tem validacijskem kontrolnem seznamu šteje za enakovrednega letalskemu tovoru/letalski pošti/zrakoplovu, namenjenemu v EU ter na Islandijo, Norveško in v Švico.“

(3)  UL L 324, 22.11.2012, str. 25.“

(4)  Letališča, ki so locirana v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Cipru, Češkem, Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, Grčiji, na Hrvaškem, v Italiji, na Irskem, v Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Madžarskem, Malti, v Nemčiji, na Nizozemskem, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, na Slovaškem, v Sloveniji, Španiji, na Švedskem, v Združenem kraljestvu ter na Islandiji, Norveškem in v Švici.

(5)  Uredba (EU) št. 185/2010, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 859/2011 in Uredbo (EU) št. 1082/2012.“


Top