EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0612

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 612/2013 z dne 25. junija 2013 o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin

UL L 173, 26.6.2013, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/612/oj

26.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 173/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 612/2013

z dne 25. junija 2013

o delovanju evidence gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč, z njimi povezanih statističnih podatkih in poročanju v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004 (1) ter zlasti členov 22 in 34(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 389/2012 določa okvir za poenostavitev in okrepitev upravnega sodelovanja med državami članicami na področju trošarin.

(2)

Člen 21 Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (2) zahteva, da odpremna država članica preveri podatke v osnutku elektronskega administrativnega dokumenta, preden se lahko trošarinsko blago giblje pod režimom odloga plačila trošarine. Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES (3) v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine opredeljuje vsebino osnutka elektronskega administrativnega dokumenta. Ker se informacije v navedenem administrativnem dokumentu v zvezi s trošarinskimi dovoljenji preverjajo in primerjajo s podrobnostmi v ustreznih nacionalnih evidencah, bi morale biti podrobnosti posamezne nacionalne evidence redno na voljo posamezni državi članici pošiljateljici, pri čemer jih je treba sproti dopolnjevati in spreminjati.

(3)

Informacije iz nacionalnih evidenc, nanašajoče se na gospodarske subjekte, ki sodelujejo pri gibanju trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine, se avtomatično izmenjujejo prek centralne evidence gospodarskih subjektov („centralna evidenca“), ki jo upravlja Komisija, kot je določeno v členu 19(4) Uredbe (EU) št. 389/2012.

(4)

Za lažjo izmenjavo informacij prek centralne evidence je treba določiti strukturo in vsebino standardnih obrazcev, ki se uporabljajo, vključno z oznakami, ki se vnesejo v navedene obrazce.

(5)

Za zagotavljanje, da so razpoložljivi podatki v centralni evidenci pravilni in se avtomatično posodabljajo, bi moral centralni trošarinski urad za zvezo ali služba za zvezo o spremembah svojih nacionalnih evidenc uradno obvestiti centralno evidenco in ji te spremembe tudi posredovati.

(6)

Da bi bili podatki, shranjeni v nacionalnih evidencah, pravilni in posodobljeni, bi moral centralni trošarinski urad za zvezo ali služba za zvezo nacionalno posodobiti evidenco na dan spremembe dovoljenja ter spremembe takoj posredovati centralni evidenci.

(7)

Za zagotavljanje, da imajo države članice točen izvod podrobnosti iz drugih nacionalnih evidenc, bi moral centralni trošarinski urad za zvezo ali določena služba za zvezo poskrbeti za reden in pravočasen prejem novih sprememb iz centralne evidence.

(8)

Gospodarski subjekti morajo imeti na voljo sredstva, s katerimi lahko preverijo, ali je centralna evidenca natančno obdelala in razdelila podrobnosti o njihovem dovoljenju, ter preverijo podrobnosti o trgovinskem partnerju, preden predložijo osnutek elektronskega administrativnega dokumenta. Za omogočanje preverjanja veljavnosti trošarinskih številk, kot je določeno v členu 20(1) Uredbe (EU) št. 389/2012, bi morala Komisija zagotoviti potrebne ključne podrobnosti o dovoljenju iz centralne evidence ob predložitvi veljavne enotne trošarinske številke. Poleg tega je treba določiti pravila za popravljanje netočnih informacij v zvezi z dovoljenjem gospodarskega subjekta.

(9)

Za zagotavljanje učinkovitega delovanja centralne evidence in zagotovljenega najdaljšega roka za obravnavo uradnega obvestila o spremembi nacionalne evidence ali splošnega zahtevka je treba določiti raven razpoložljivosti centralne evidence in nacionalnih evidenc ter tudi okoliščine, pod katerimi je dovoljeno, da razpoložljivost ali delovanje centralne evidence ali nacionalnih evidenc padejo pod te ravni.

(10)

Za zagotavljanje ocene delovanja centralne evidence bi morala Komisija pridobiti statistične podatke iz evidence in jih mesečno posredovati državam članicam.

(11)

Da bi imeli Komisija in države članice dovolj časa za pripravo na izpolnjevanje obveznosti glede časovnih omejitev in razpoložljivosti storitev, ki jih zahteva ta Uredba, bi bilo treba začetek uporabe členov 8, 9 in 10 odložiti do 1. januarja 2015.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trošarine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporočila, izmenjana prek računalniško podprtega sistema, v zvezi z nacionalnimi in centralnimi evidencami

1.   Struktura in vsebina sporočil v zvezi z vpisom gospodarskih subjektov in trošarinskih skladišč v nacionalne evidence in v centralno evidenco sta v skladu s Prilogo I.

Navedena sporočila se izmenjajo prek računalniško podprtega sistema.

2.   Sporočila iz prvega odstavka se izmenjajo za naslednje namene:

(a)

uradna obvestila o spremembah nacionalnih evidenc, ki jih v centralno evidenco pošljejo centralni trošarinski uradi za zvezo in službe za zvezo;

(b)

uradna obvestila o spremembah centralne evidence, ki se pošljejo nacionalnim evidencam;

(c)

zahtevki centralnih trošarinskih uradov za zvezo in služb za zvezo za pridobitev podrobnosti o spremembah v centralni evidenci;

(d)

zahtevki centralnih trošarinskih uradov za zvezo in služb za zvezo za pridobitev statističnih podatkov iz centralne evidence;

(e)

posredovanje statističnih podatkov iz centralne evidence s strani Komisije državam članicam prosilkam.

3.   Če je treba nekatera podatkovna polja v sporočilih iz prvega odstavka izpolniti z oznakami, se uporabijo oznake iz Priloge II k tej uredbi ali Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„zapis“ pomeni vnos v nacionalno evidenco ali centralno evidenco iz člena 19(4) Uredbe (EU) št. 389/2012;

2.

„sprememba“ pomeni ustvaritev, posodobitev ali razveljavitev zapisa;

3.

„datum aktivacije“ pomeni datum v zapisu, ki ga je določila odgovorna država članica, od katerega je zapis na voljo za uporabo prek elektronskega preverjanja v vseh državah članicah in od katerega so pridobljene podrobnosti o zapisu na voljo za vpogled gospodarskim subjektom.

Člen 3

Posredovanje sprememb centralni evidenci s strani centralnih trošarinskih uradov za zvezo in služb za zvezo

1.   Vsak centralni trošarinski urad za zvezo ali služba za zvezo, določena v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 389/2012, je odgovoren za posredovanje sprememb svoje nacionalne evidence centralni evidenci in za upoštevanje sprememb, ki so bile poslane iz centralne evidence ali pridobljene iz centralne evidence ali oboje, v svojih nacionalnih registrih.

2.   Komisija vzpostavi in vzdržuje seznam odgovornih centralnih trošarinskih uradov za zvezo ali služb za zvezo na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice, pri čemer da seznam na voljo državam članicam.

3.   Vsak centralni trošarinski urad za zvezo ali služba za zvezo posreduje uradna obvestila o kakršnih koli spremembah svoje nacionalne evidence centralni evidenci najpozneje na datum aktivacije spremembe. Sporočilo, ki se uporablja za spremembe nacionalnih evidenc, je sporočilo „Postopki v evidenci gospodarskih subjektov“ iz tabele 2 v Prilogi I.

Člen 4

Vzdrževanje centralne evidence in posredovanje sprememb nacionalnim evidencam

1.   Komisija ob prejemu sporočila „Postopki v evidenci gospodarskih subjektov“ z uradnim obvestilom o spremembi nacionalne evidence od centralnega trošarinskega urada za zvezo ali službe za zvezo preveri, ali sta struktura in vsebina sporočila skladni s tabelo 2 v Prilogi I.

2.   Če sta struktura in vsebina sporočila iz prvega odstavka skladni s tabelo 2 v Prilogi I, se izvedejo naslednja dejanja:

(a)

Komisija spremembo takoj evidentira v centralni evidenci;

(b)

vsaki državi članici, v kateri je centralni trošarinski urad za zvezo ali služba za zvezo registrirana za prejemanje uradnih obvestil o spremembah s sporočilom „Postopki v evidenci gospodarskih subjektov“ iz tabele 2 v Prilogi I, se pošlje uradno obvestilo.

3.   Če struktura in vsebina sporočila „Postopki v evidenci gospodarskih subjektov“ iz prvega odstavka nista skladni s tabelo 2 v Prilogi I, Komisija uradno obvestilo vrne centralnemu trošarinskemu uradu za zvezo ali službi za zvezo, ki je posredovala uradno obvestilo, s sporočilom „Zavrnitev posodobitve gospodarskih subjektov“, določenim v tabeli 3 v Prilogi I, in oznako razloga, ki podrobno navaja razlog za zavrnitev.

4.   Po prejemu sporočila „Zavrnitev posodobitve gospodarskih subjektov“ centralni trošarinski urad za zvezo ali služba za zvezo takoj izvede vse potrebne popravljalne ukrepe in ponovno predloži uradno obvestilo.

5.   Centralni trošarinski urad za zvezo ali služba za zvezo vsake države članice, ki ni registrirana za prejemanje uradnih obvestil o spremembah od Komisije, zahteva izpisek sprememb centralne evidence najmanj dvakrat dnevno s sporočilom „Splošni zahtevek“ iz tabele 1 v Prilogi I.

Člen 5

Vključitev sprememb v nacionalne evidence

1.   Centralni trošarinski urad za zvezo ali služba za zvezo vsake države članice vsaj dvakrat dnevno v svojo nacionalno evidenco vključi spremembe, ki jih je prejela iz centralne evidence.

2.   Spremembe iz prvega odstavka so centralnemu trošarinskemu uradu za zvezo ali službi za zvezo na voljo za vpogled takoj, ko so vključene v nacionalno evidenco, in so na voljo za uporabo pri elektronskemu preverjanju od datuma aktivacije spremembe.

Člen 6

Vpogled gospodarskih subjektov v centralno evidenco

1.   Komisija vsaj dvakrat dnevno pripravi izpisek vseh aktivnih zapisov iz centralne evidence. Med pripravo navedenega izpiska Komisija izloči vsakršen zapis, ki ni na voljo za vpogled javnosti. Komisija iz vseh preostalih zapisov prav tako izloči vse podrobnosti za vsako vrsto gospodarskega subjekta ali njegovih prostorov, ki ne ustrezajo opisom izpisanih podrobnosti vnosov, določenih v točkah (a), (b) in (c) v tretjem odstavku.

2.   Gospodarski subjekti lahko od Komisije zahtevajo izpisek podrobnosti zapisa s predložitvijo enotne trošarinske številke iz točke (a) člena 19(2) Uredbe (EU) št. 389/2012.

3.   Če se predložena enotna trošarinska številka ujema s trošarinsko številko iz izpiska centralne evidence, se izpisane podrobnosti evidence vrnejo gospodarskemu subjektu, ki je predložil zahtevek, v naslednjih primerih:

(a)

če se predložena enotna trošarinska številka ujema z zapisom za imetnika trošarinskega skladišča, registriranega prejemnika ali registriranega pošiljatelja, izpisek vsebuje katerega koli izmed naslednjih elementov:

(i)

besedilni opis oznake vrste subjekta (skupina podatkov 2 e iz tabele 2 v Prilogi I);

(ii)

vsaj eno oznako kategorije trošarinskega izdelka (skupina podatkov 2.4 a v sporočilu „Postopki v evidenci gospodarskih subjektov“) ali vsaj eno oznako trošarinskega izdelka (skupina podatkov 2.5 a iz tabele 2 v Prilogi I);

(iii)

kombinacijo skupin podatkov 2.4 in 2.5 a, ki je v skladu s pravili iz opisa iz tabele 2 v Prilogi I;

(b)

če se predložena enotna trošarinska številka ujema z zapisom za trošarinsko skladišče, izpisek vsebuje katerega koli izmed naslednjih elementov:

(i)

vsaj ena oznaka kategorije trošarinskega izdelka (skupina podatkov 3.4 a iz tabele 2 v Prilogi I);

(ii)

vsaj eno oznako trošarinskega izdelka (skupina podatkov 3.5 a iz tabele 2 v Prilogi I);

(iii)

kombinacijo skupin podatkov 3.4 a in 3.5 a, ki je v skladu s pravili iz opisa iz tabele 2 v Prilogi I;

(c)

če se predložena enotna trošarinska številka ujema z registriranim prejemnikom, ki spada pod točko (h) člena 19(2) Uredbe (EU) št. 389/2012, izpisek poleg podatkov iz točke (a) vsebuje naslednje informacije:

(i)

datum poteka veljavnosti dovoljenja (skupina podatkov 4 c iz tabele 2 v Prilogi I);

(ii)

ali se dovoljenje lahko uporablja za več kot eno gibanje (skupina podatkov 4 d iz tabele 2 v Prilogi I);

(iii)

vsaj en sklop podrobnosti o začasnem dovoljenju (skupina podatkov 4.3 iz tabele 2 v Prilogi I).

4.   Če se predložena enotna trošarinska številka in izpisek iz centralne evidence ne ujemata, je gospodarski subjekt, ki je zahtevek predložil, o tem obveščen.

5.   Če gospodarski subjekt trdi, da zapis v zvezi z njegovim dovoljenjem manjka ali da ni pravilen, ga Komisija na zahtevo obvesti o možnostih predložitve zahtevka za popravek zapisa ter mu posreduje podatke, potrebne za navezavo stikov s centralnim trošarinskim uradom za zvezo ali službo za zvezo odgovorne države članice.

Člen 7

Statistični podatki in poročila

1.   Statistični podatki, ki jih Komisija pridobi iz centralne evidence v skladu s členom 34(5) Uredbe (EU) št. 389/2012, so naslednji:

(a)

število aktivnih in neaktivnih zapisov gospodarskih subjektov;

(b)

število dovoljenj, ki bodo prenehala veljati, tj. skupno število dovoljenj, ki bodo prenehala veljati v prihodnjem mesecu ali prihodnjem četrtletju;

(c)

vrste gospodarskih subjektov in število gospodarskih subjektov, razvrščenih po vrsti, ter število trošarinskih skladišč;

(d)

število gospodarskih subjektov, ki imajo dovoljenje, razvrščenih po izdelku in kategoriji izdelka;

(e)

število sprememb trošarinskih dovoljenj.

Komisija na podlagi statističnih podatkov iz prvega pododstavka pripravi mesečno poročilo za države članice.

2.   Kateri koli centralni trošarinski urad za zvezo ali služba za zvezo lahko od Komisije zahteva, da pripravi posebno statistično poročilo o centralni evidenci. Naveden zahtevek se predloži s sporočilom „Splošna zahteva“ iz tabele 1 v Prilogi I. Komisija odgovori s sporočilom „Statistika SEED“ iz tabele 4 v Prilogi I.

Člen 8

Rok za obravnavo uradnih obvestil o spremembah nacionalnih evidenc in splošnih zahtevkov

1.   Komisija v dveh urah od prejema uradnega obvestila o spremembi nacionalne evidence navedeno spremembo obravnava v skladu s členom 4.

2.   Komisija centralnemu trošarinskemu uradu za zvezo ali službi za zvezo, ki zaprosi za informacije, predloži zahtevane informacije v dveh urah od prejema sporočila „Splošna zahteva“ iz tabele 1 v Prilogi I.

Člen 9

Razpoložljivost

Centralna evidenca in nacionalne evidence so vedno na razpolago.

Člen 10

Omejitev obveznosti zagotavljanja storitev

Obveznost zagotavljanja storitev Komisije in držav članic iz členov 8 in 9 ne velja v naslednjih upravičenih okoliščinah:

(a)

centralna evidenca ali nacionalna evidenca ni na voljo zaradi napak strojne opreme ali telekomunikacijskih napak;

(b)

težave z omrežjem, ki niso pod neposrednim nadzorom Komisije ali zadevne države članice;

(c)

višja sila;

(d)

redno vzdrževanje, o katerem se uradno obvesti vsaj oseminštirideset ur pred načrtovanim začetkom obdobja vzdrževanja.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi 8, 9 in 10 se uporabljajo od 1. januarja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 121, 8.5.2012, str. 1.

(2)  UL L 9, 14.1.2009, str. 12.

(3)  UL L 197, 29.7.2009, str. 24.


PRILOGA I

POJASNJEVALNE OPOMBE K ELEKTRONSKIM SPOROČILOM, KI SE UPORABLJAJO ZA VZDRŽEVANJE EVIDENCE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

1.

Podatkovni elementi elektronskih sporočil, ki se uporabljajo za namene računalniško podprtega sistema, so strukturirani v skupine podatkov in po potrebi v podskupine podatkov. Podrobnosti glede podatkovnih elementov in njihove uporabe so navedene v tabelah v tej prilogi, za katere velja:

(a)

v stolpcu A je navedena številčna oznaka (številka), dodeljena vsaki skupini in podskupini podatkov; vsaka podskupina ima zaporedno številko (pod)skupine podatkov, v katero spada (na primer: če je številka skupine podatkov 1, je ena podskupina podatkov te skupine označena z 1.1 in ena podskupina podatkov te podskupine z 1.1.1);

(b)

v stolpcu B je navedena abecedna oznaka (črka), dodeljena vsakemu podatkovnemu elementu v (pod)skupini podatkov;

(c)

v stolpcu C je opredeljena (pod)skupina podatkov ali podatkovni element;

(d)

v stolpcu D je navedena vsaka (pod)skupina podatkov ali podatkovni element z vrednostjo, ki prikazuje, ali je vpis ustreznih podatkov:

(i)

„R“ (Required – nujno), kar pomeni, da je podatke treba navesti. Če je (pod)skupina podatkov „O“ (Optional – izbirno) ali „C“ (Conditional – pogojno), so lahko podatkovni elementi znotraj te skupine še vedno označeni z „R“ (nujno), kadar se pristojni organi države članice odločijo, da je treba podatke v tej (pod)skupini podatkov izpolniti ali kadar velja pogoj;

(ii)

„O“ (Optional –izbirno), kar pomeni, da je vpis podatkov izbiren za osebo, ki predloži sporočilo (pošiljatelj ali prejemnik), razen če država članica določi, da so podatki nujni v skladu z možnostjo iz stolpca E za nekatere izbirne (pod)skupine podatkov ali podatkovne elemente;

(iii)

„C“ (Conditional – pogojno), kar pomeni, da je uporaba (pod)skupine podatkov ali podatkovnega elementa odvisna od drugih (pod)skupin podatkov ali podatkovnih elementov v istem sporočilu;

(iv)

„D“ (Dependent – odvisno), kar pomeni, da je uporaba (pod)skupine podatkov ali podatkovnega elementa odvisna od pogoja, ki ga računalniško podprt sistem ne more preveriti, kot je določeno v stolpcih E in F;

(e)

v stolpcu E so navedeni pogoji za podatke, katerih vnos je pogojen, opredeljena je uporaba izbirnih in odvisnih podatkov, če je to potrebno, navedeno pa je tudi, katere podatke morajo zagotoviti pristojni organi;

(f)

v stolpcu F so navedena pojasnila o izpolnjevanju sporočila, če je to potrebno;

(g)

v stolpcu G je navedeno:

(i)

za nekatere (pod)skupine podatkov številka, kateri sledi znak „x“, ki pomeni, kolikokrat se lahko (pod)skupina podatkov ponovi v sporočilu (privzeto = 1), in

(ii)

značilnosti o vrsti in dolžini podatkov za vsak podatkovni element, razen podatkovnih elementov, ki pomenijo čas ali datum ali oboje. Oznake za vrste podatkov so naslednje:

a: abecedni,

n: numerični,

an: alfanumerični.

Številka, ki sledi oznaki, pomeni sprejemljivo dolžino podatkov za zadevni podatkovni element. Neobvezni piki pred kazalnikom dolžine pomenita, da dolžina podatkov ni določena, lahko pa imajo največ toliko znakov, kolikor jih določa kazalnik dolžine. Vejica v dolžini podatkov pomeni, da podatki lahko vsebujejo decimalne številke, pri čemer znak pred vejico določa skupno dolžino atributa, znak za vejico pa določa največje dovoljeno število znakov za decimalno vejico;

(iii)

za podatkovne elemente, ki pomenijo čas ali datum ali oboje, navedba „date“, „time“ ali „dateTime“, kar pomeni, da je treba navesti datum, čas ali datum in čas, pri čemer se uporabi standard ISO 8601 za prikaz datumov in časa.

2.

V tabelah v tej prilogi se uporabljajo naslednje okrajšave:

(a)   e-AD: elektronski administrativni dokument;

(b)   ARC: administrativna referenčna oznaka;

(c)   SEED: sistem za izmenjavo podatkov o trošarinah (elektronska podatkovna baza iz člena 19(1) Uredbe (EU) št. 389/2012;

(d)   oznaka KN: oznaka kombinirane nomenklature.

3.

V tabelah v tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„Datum začetka“ pomeni „Datum začetka dovoljenja“ ali „Datum začetka veljavnosti“;

(b)

„Datum prenehanja“ pomeni „Datum prenehanja dovoljenja“ ali „Datum prenehanja veljavnosti“;

(c)

„Datum začetka dovoljenja“ pomeni datum, od katerega je odgovorna država članica gospodarskemu subjektu podelila dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje, pošiljanje ali prejemanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine;

(d)

„Datum prenehanja dovoljenja“ pomeni datum, od katerega gospodarski subjekt nima več dovoljenja odgovorne države članice;

(e)

„Datum začetka veljavnosti“ pomeni datum, od katerega je odgovorna država članica razglasila prostore gospodarskega subjekta za ustrezne za proizvodnjo, pošiljanje ali prejemanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine;

(f)

„Datum prenehanja veljavnosti“ pomeni datum, od katerega prostori gospodarskega subjekta niso več ustrezni.

Tabela 1

Splošni zahtevek

(iz členov 4, 7 in 8)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Vrsta zahtevka

R

 

Možne vrednosti so:

=

2

=

zahtevek za izvleček referenčnih podatkov

=

3

=

zahtevek za priklic referenčnih podatkov

=

4

=

zahtevek za izvleček gospodarskih subjektov

=

5

=

zahtevek za priklic gospodarskih subjektov

=

6

=

zahtevek za seznam trošarinskih uradov

=

7

=

zahtevek za seznam e-AD

=

8

=

zahtevek za statistiko SEED

n1

 

b

Ime sporočila zahtevka

C

„R“ če je <Vrsta zahtevka> „2“ ali „3“

sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

Možne vrednosti so:

—   „C_COD_DAT“= skupni seznam oznak

—   „C_PAR_DAT“= skupni parametri sistema

—   „ALL“= za celotno strukturo

a..9

 

c

Urad prosilec

R

 

Obstoječ identifikator <Referenčna številka urada> v nizu <URAD>

an8

 

d

Identifikator korelacije zahtevka

C

„R“ če je <Vrsta zahtevka> „2“, „3“, „4“, „5“, „7“ ali „8“

sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

Vrednost <Identifikator korelacije zahtevka> je edinstvena za vsako državo članico

an..16

 

e

Začetni datum

C

Za 1 e in f:

„R“ če je <Vrsta zahtevka> „3“ ali „5“

sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

datum

 

f

Končni datum

C

 

datum

 

g

Enoten datum

C

„R“ če je <Vrsta zahtevka> „2“ ali „4“

sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

datum

2

ZAHTEVEK ZA SEZNAM E-AD

C

„R“ če je <Vrsta zahtevka> „7“

sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

 

 

a

Oznaka države članice

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

2.1

KRITERIJ RA_PRIMARNO

R

 

 

99x

 

a

Oznaka vrste primarnega kriterija

R

 

Možne vrednosti so:

=

1

=

ARC

=

2

=

blagovna znamka proizvoda

=

3

=

kategorije trošarinskih izdelkov gibanja

=

4

=

(rezervirano)

=

5

=

(rezervirano)

=

6

=

(rezervirano)

=

7

=

(rezervirano)

=

8

=

mesto prejemnika

=

9

=

mesto pošiljatelja

=

10

=

mesto izdajatelja zavarovanja

=

11

=

(rezervirano)

=

12

=

mesto dobave

=

13

=

mesto odpremnega trošarinskega skladišča

=

14

=

mesto prevoznika

=

15

=

oznaka KN proizvoda

=

16

=

datum računa

=

17

=

trošarinska številka prejemnika

=

18

=

trošarinska številka pošiljatelja

=

19

=

trošarinska številka izdajatelja zavarovanja

=

20

=

(rezervirano)

=

21

=

(rezervirano)

=

22

=

trošarinska številka namembnega trošarinskega skladišča

=

23

=

trošarinska številka odpremnega trošarinskega skladišča

=

24

=

(rezervirano)

=

25

=

oznaka trošarinskega izdelka

=

26

=

čas poti

=

27

=

namembna država članica

=

28

=

odpremna država članica

=

29

=

ime prejemnika

=

30

=

ime pošiljatelja

=

31

=

ime izdajatelja zavarovanja

=

32

=

(rezervirano)

=

33

=

ime mesta dobave

=

34

=

ime odpremnega trošarinskega skladišča

=

35

=

ime prevoznika

=

36

=

številka računa

=

37

=

poštna številka prejemnika

=

38

=

poštna številka pošiljatelja

=

39

=

poštna številka izdajatelja zavarovanja

=

40

=

(rezervirano)

=

41

=

poštna številka kraja dobave

=

42

=

poštna številka odpremnega trošarinskega skladišča

=

43

=

poštna številka prevoznika

=

44

=

količina blaga (v podatkovnem nizu e-AD)

=

45

=

lokalna referenčna številka, tj. serijska številka, ki jo dodeli pošiljatelj

=

46

=

vrsta prevoza

=

47

=

(rezervirano)

=

48

=

(rezervirano)

=

49

=

številka za DDV prejemnika

=

50

=

(rezervirano)

=

51

=

številka za DDV prevoznika

=

52

=

sprememba namembnega kraja (zaporedna številka ≥ 2)

n..2

2.1.1

VREDNOST RA_PRIMARNO

O

 

 

99x

 

a

Vrednost

R

 

 

an..255

3

ZAHTEVEK_STA

C

„R“ če je <Vrsta zahtevka> „8“

sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

 

 

a

Vrsta statističnih podatkov

R

 

Možne vrednosti so:

=

1

=

aktivni in neaktivni gospodarski subjekti

=

2

=

predvidena prenehanja veljavnosti

=

3

=

gospodarski subjekti po vrsti in trošarinska skladišča

=

4

=

trošarinska dejavnost

=

5

=

spremembe trošarinskih dovoljenj

n1

3.1

OZNAKA SEZNAM DRŽAV ČLANIC

R

 

 

99x

 

a

Oznaka države članice

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

4

OBDOBJE_STA

C

„R“ če je <Vrsta zahtevka> „8“

sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

 

 

a

Leto

R

 

 

n4

 

b

Semester

C

Za 4 b, c in d:

Naslednja tri podatkovna polja so izbirna in izključujoča:

<Semester>

<Četrtletje>

<Mesec>

tj., če je podano eno izmed teh podatkovnih polj, se drugi dve podatkovni polji ne uporabljata.

Možne vrednosti so:

=

1

=

prvi semester

=

2

=

drugi semester

n1

 

c

Četrtletje

C

Možne vrednosti so:

=

1

=

prvo četrtletje

=

2

=

drugo četrtletje

=

3

=

tretje četrtletje

=

4

=

četrto četrtletje

n1

 

d

Mesec

C

Možne vrednosti so:

=

1

=

januar

=

2

=

februar

=

3

=

marec

=

4

=

april

=

5

=

maj

=

6

=

junij

=

7

=

julij

=

8

=

avgust

=

9

=

september

=

10

=

oktober

=

11

=

november

=

12

=

december

n..2

5

ZAHTEVEK_REF

C

„R“ če je <Vrsta zahtevka> „2“ ali „3“

sicer se ne uporablja

(glej Vrsta zahtevka v polju 1a)

 

 

5.1

OZNAKA SEZNAM OZNAK

O

 

 

99x

 

a

Zahtevan seznam oznak

O

 

Možne vrednosti so:

=

1

=

merske enote

=

2

=

vrste dogodkov

=

3

=

vrste dokazov

=

4

=

(rezervirano)

=

5

=

(rezervirano)

=

6

=

oznake jezikov

=

7

=

države članice

=

8

=

oznake držav

=

9

=

oznake za embalažo

=

10

=

razlogi za nezadovoljiv prejem ali poročilo o kontroli

=

11

=

razlogi za prekinitev

=

12

=

(rezervirano)

=

13

=

načini prevoza

=

14

=

prevozne enote

=

15

=

vinorodne cone

=

16

=

oznake dejavnosti v zvezi z grozdjem in vinom

=

17

=

kategorije trošarinskih izdelkov

=

18

=

trošarinski izdelki

=

19

=

oznake KN

=

20

=

korespondenčna oznaka KN – trošarinski izdelek

=

21

=

razlogi za preklic

=

22

=

opozorilo ali zavrnitev razlogov e-AD

=

23

=

pojasnitve zamud

=

24

=

(rezervirano)

=

25

=

osebe, ki pošljejo poročilo o dogodku

=

26

=

zgodovina razlogov za zavrnitev

=

27

=

razlogi za zapoznel rezultat

=

28

=

ukrepi upravnega sodelovanja

=

29

=

razlogi za zahtevek za upravno sodelovanje

=

30

=

(rezervirano)

=

31

=

(rezervirano)

=

32

=

(rezervirano)

=

33

=

(rezervirano)

=

34

=

razlogi, zakaj ukrep upravnega sodelovanja ni mogoč

=

35

=

razlogi za zavrnitev splošnega zahtevka

=

36

=

(rezervirano)

n..2

Tabela 2

Postopki v evidenci gospodarskih subjektov

(iz členov 3, 4 in 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Vrsta sporočila

R

 

Možne vrednosti so:

=

1

=

posodobitev gospodarskih subjektov (uradno obvestilo o spremembah v CD/RD)

=

2

=

razširjanje posodobitev gospodarskih subjektov

=

3

=

priklic gospodarskih subjektov

=

4

=

izvleček gospodarskih subjektov

n1

 

b

Identifikator korelacije zahtevka

C

„R“ če je <Vrsta sporočila> „3“ ali „4“

sicer se ne uporablja

(glej Vrsta sporočila v polju 1a)

Vrednost <Identifikator korelacije zahtevka> je edinstvena za vsako državo članico

an..16

2

DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

O

 

 

999999x

 

a

Trošarinska številka gospodarskega subjekta

R

 

(glej Seznam oznak 1 v prilogi II <Trošarinska številka gospodarskega subjekta> mora biti enotna na seznamu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA>.

an13

 

b

Številka DDV

O

 

 

an..14

 

c

Datum začetka dovoljenja

R

 

 

datum

 

d

Datum prenehanja dovoljenja

O

 

 

datum

 

e

Oznaka vrste subjekta

R

 

Možne vrednosti so:

=

1

=

imetnik trošarinskega skladišča

=

2

=

registriran prejemnik

=

3

=

registriran pošiljatelj

Vrednosti podatkovnega elementa <Oznaka vrste subjekta> ni mogoče spremeniti po ustvaritvi DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

n1

 

f

Referenčna številka trošarinskega urada

R

 

(glej Seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

2.1

UKREP

R

 

 

 

 

a

Postopek

R

 

Možne vrednosti so:

—   C= ustvari

—   U= posodobi

—   I= razveljavi

a1

 

b

Datum aktivacije

C

„R“ če je <Postopek> „C“ ali „U“

sicer „O“

(glej Postopek v polju 2.1a)

Če <Datum aktivacije> ni vnesen, se šteje, da je datum aktivacije postopka Razveljavi datum, na katerega se postopek Razveljavi vključi v centralni register.

datum

 

c

Odgovoren upravljavec podatkov

O

 

 

an..35

2.2

IME IN NASLOV

R

 

 

99x

 

a

Ime

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(glej Seznam oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

2.2.1

NASLOV

R

 

 

 

 

a

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

b

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

c

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

d

Mesto

R

 

 

an..50

 

e

Oznaka države članice

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

2.3

OZNAKA VLOGA SUBJEKTA

O

 

 

9x

 

a

Oznaka vloga subjekta

R

 

Možne vrednosti so:

=

1

=

lahko izvaja neposredno dobavo

=

2

=

lahko pusti prazna polja o namembnem kraju v skladu s točko (f) člena 19(2) Uredbe (EU) št. 389/2012.

Sklopi <Vrsta subjekta/Oznaka vloge subjekta> so naslednji:

VRSTA OP/OR/ VLOGA OP/OR

IM. TROŠ. SKLAD.

REG. PREJEMNIK

REG. POŠILJATELJ

Lahko izvaja neposredno dobavo

X

X

 

Lahko pusti prazna polja o namembnem kraju v skladu s točko (f) člena 19(2) Uredbe (EU) št. 389/2012

X

 

 

n1

2.4

OZNAKA KATEGORIJA TROŠARINSKIH IZDELKOV

C

Prisotna mora biti vsaj ena podatkovna skupina <oznaka KATEGORIJA TROŠARINSKIH IZDELKOV> ali <oznaka TROŠARINSKI IZDELEK>

 

999x

 

a

Oznaka kategorije trošarinskih izdelkov

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II)

<Oznaka kategorije trošarinskih izdelkov> mora biti enotna na seznamu <oznaka KATEGORIJA TROŠARINSKIH IZDELKOV> v istem seznamu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA> ali <TROŠARINSKO SKLADIŠČE>

a1

2.5

OZNAKA TROŠARINSKI IZDELEK

C

Prisotna mora biti vsaj ena podatkovna skupina <oznaka KATEGORIJA TROŠARINSKIH IZDELKOV> ali <oznaka TROŠARINSKI IZDELEK>

 

999x

 

a

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

(glej Seznam oznak 11 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009))

<Oznaka kategorije trošarinskih izdelkov> v <Oznaka trošarinskega izdelka> ne sme obstajati na istem seznamu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA> ali <TROŠARINSKO SKLADIŠČE>

<Oznaka trošarinskega izdelka> mora biti enotna na seznamu <oznaka TROŠARINSKI IZDELEK> na istem seznamu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA>, <TROŠARINSKO SKLADIŠČE> ALI <ZAČASNO DOVOLJENJE>

an..4

2.6

(UPORABA) TROŠARINSKEGA SKLADIŠČA

C

„R“, če je <Oznaka vrste subjekta> „imetnik trošarinskega skladišča“

sicer se ne uporablja

(glej Oznaka vrste subjekta v polju 2e)

 

99x

 

a

Sklic trošarinskega skladišča

R

 

(glej Seznam oznak 1 v Prilogi II)

„Sklic trošarinskega skladišča“ je ena izmed vrednosti <TROŠARINSKO SKLADIŠČE. Sklic trošarinskega skladišča>, tako da je vsaj ena aktivna različica z intervalom veljavnosti, ki je navzkrižen intervalu veljavnosti <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA>, vsaj en dan za datumom aktivacije zadnjega

<Sklic trošarinskega skladišča> mora biti enoten na seznamu <TROŠARINSKO SKLADIŠČE>.

an13

3

TROŠARINSKO SKLADIŠČE

O

 

 

999999x

 

a

Sklic trošarinskega skladišča

R

 

(glej Seznam oznak 1 v Prilogi II)

<Sklic trošarinskega skladišča> mora biti enoten na seznamu <TROŠARINSKO SKLADIŠČE>.

„Sklic trošarinskega skladišča“ je enak kot ena izmed vrednosti <(UPORABA) TROŠARINSKEGA SKLADIŠČA. Sklic trošarinskega skladišča> v eni ali več podatkovnih skupinah <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA> vrste „imetnik trošarinskega skladišča“, ki prav tako izpolnjuje pravilo 204

an13

 

b

Datum začetka veljavnosti

R

 

 

datum

 

c

Datum prenehanja veljavnosti

O

 

 

datum

 

d

Referenčna številka trošarinskega urada

R

 

(glej Seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

3.1

UKREP

R

 

 

 

 

a

Postopek

R

 

Možne vrednosti so:

—   C= ustvari

—   U= posodobi

—   I= razveljavi

a1

 

b

Datum aktivacije

C

„R“ če je <Postopek> „C“ ali „U“

„O“ sicer

(glej Postopek v polju 3,1a)

Če <Datum aktivacije> ni vnesen, se šteje, da je datum aktivacije postopka Razveljavi datum, na katerega se postopek Razveljavi vključi v centralni register.

datum

 

c

Odgovoren upravljavec podatkov

O

 

 

an..35

3.2

IME IN NASLOV

R

 

 

99x

 

a

Ime

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(glej Seznam oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

3.2.1

NASLOV

R

 

 

 

 

a

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

b

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

c

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

d

Mesto

R

 

 

an..50

 

e

Oznaka države članice

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

3.4

OZNAKA KATEGORIJA TROŠARINSKIH IZDELKOV

C

Prisotna mora biti vsaj ena podatkovna skupina <oznaka KATEGORIJA TROŠARINSKIH IZDELKOV> ali <oznaka TROŠARINSKI IZDELEK>

 

999x

 

a

Oznaka kategorije trošarinskih izdelkov

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II)

<Oznaka kategorije trošarinskih izdelkov> mora biti enotna na seznamu <oznaka KATEGORIJA TROŠARINSKIH IZDELKOV> na istem seznamu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA> ali <TROŠARINSKO SKLADIŠČE>

an1

3.5

OZNAKA TROŠARINSKI IZDELEK

C

Prisotna mora biti vsaj ena podatkovna skupina <oznaka KATEGORIJA TROŠARINSKIH IZDELKOV> ali <oznaka TROŠARINSKI IZDELEK>

 

999x

 

a

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

(glej Seznam oznak 11 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

<Oznaka kategorije trošarinskih izdelkov> v <Oznaka trošarinskega izdelka> ne sme obstajati na istem seznamu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA> ali <TROŠARINSKO SKLADIŠČE>

<Oznaka trošarinskega izdelka> mora biti enotna na seznamu <oznaka TROŠARINSKI IZDELEK> na istem seznamu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA>, <TROŠARINSKO SKLADIŠČE> ALI <ZAČASNO DOVOLJENJE>

an..4

4

ZAČASNO DOVOLJENJE

O

 

 

999999x

 

a

Sklic začasnega dovoljenja

R

 

(glej Seznam oznak 2 v Prilogi II)

an13

 

b

Referenčna številka urada za izdajo

R

 

(glej Seznam oznak 5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an8

 

c

Datum poteka veljavnosti

R

 

 

datum

 

d

Zastavica začasnega dovoljenja, ki ga je mogoče ponovno uporabiti

R

 

Možne vrednosti so:

=

0

=

ne ali ne drži

=

1

=

da ali drži

n1

 

e

Številka DDV

O

 

 

an..14

 

f

Datum začetka dovoljenja

R

 

 

datum

 

g

Zastavica Mali proizvajalec vina

O

 

Možne vrednosti so:

=

0

=

ne ali ne drži

=

1

=

da ali drži

n1

4.1

UKREP

R

 

 

 

 

a

Postopek

R

 

Možne vrednosti so:

—   C= ustvari

—   U= posodobi

—   I= razveljavi

a1

 

b

Datum aktivacije

C

„R“ če je <Postopek> „C“ ali „U“

„O“ sicer

(glej Postopek v polju 4,1a)

Če <Datum aktivacije> ni vnesen, se šteje, da je datum aktivacije postopka Razveljavi datum, na katerega se postopek Razveljavi vključi v centralni register.

datum

 

c

Odgovoren upravljavec podatkov

O

 

 

an..35

4.2

GOSPODARSKI SUBJEKT POŠILJATELJ

R

 

 

 

 

a

Trošarinska številka gospodarskega subjekta

C

„R“, če vrednost <Začasno dovoljenje – zastavica Mali proizvajalec vina> manjka ali ne drži

sicer „O“

Za GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

Obstoječ identifikator <Trošarinska številka gospodarskega subjekta> v nizu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA>

<Oznaka vrste subjekta> vrednosti<GOSPODARSKI SUBJEKT>, na katero se sklicuje, mora biti:

„imetnik trošarinskega skladišča“ ALI

„registriran pošiljatelj“

an13

 

b

Ime gospodarskega subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

d

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

e

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

f

Mesto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

(glej Seznam oznak 1 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

4.3

PODROBNOSTI O ZAČASNEM DOVOLJENJU

R

 

 

999x

 

a

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

(glej Seznam oznak 11 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

<Oznaka trošarinskega izdelka> mora biti enotna na seznamu <oznaka TROŠARINSKI IZDELEK> na istem seznamu <DOVOLJENJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA>, <TROŠARINSKO SKLADIŠČE> ALI <ZAČASNO DOVOLJENJE>

Če je <Začasno dovoljenje – Mali proizvajalec vina> prisoten in Drži potem,

mora biti <Oznaka trošarinskega izdelka>:

„W200“; ALI

„W300“

an..4

 

b

Količina

R

 

 

n..15,3

4.4

IME IN NASLOV

R

 

 

99x

 

a

Ime

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(glej Prilogo II, Seznam oznak 1 v Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

4.4.1

NASLOV

R

 

 

 

 

a

Ime ulice

R

 

 

an..65

 

b

Hišna številka

O

 

 

an..11

 

c

Poštna številka

R

 

 

an..10

 

d

Mesto

R

 

 

an..50

 

e

Oznaka države članice

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

Tabela 3

Zavrnitev posodobitve gospodarskih subjektov

(iz člena 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Oddaja sporočila Postopki v evidenci gospodarskih subjektov

R

 

(glej podrobnosti v tabeli 2)

 

2

ZAVRNITEV

R

 

 

9999x

 

a

Datum in čas zavrnitve

R

 

 

dateTime

 

b

Oznaka razloga za zavrnitev

R

 

Možne vrednosti so:

=

1

=

ni postopka

=

2

=

neznan postopek

=

3

=

nepravilna oblika trošarinske številke gospodarskega subjekta

=

4

=

nepravilna oblika sklica trošarinskega skladišča

=

5

=

nepravilna oblika začasnega dovoljenja

=

6

=

nepravilna oblika referenčne številke urada

=

7

=

ni imena

=

8

=

gospodarski subjekt že obstaja (ustvaritev)

=

9

=

trošarinsko skladišče že obstaja (ustvaritev)

=

10

=

začasno dovoljenje že obstaja (ustvaritev)

=

11

=

gospodarski subjekt ni bil najden (posodobitev/izbris)

=

12

=

trošarinsko skladišče ni bilo najdeno (posodobitev/izbris)

=

13

=

začasno dovoljenje ni bilo najdeno (posodobitev/izbris)

=

14

=

neznan gospodarski subjekt

=

18

=

ni vrste subjekta

=

19

=

neznana vrsta subjekta

=

20

=

ni vloge subjekta

=

21

=

neznana vloga subjekta

=

22

=

neskladnost med vrsto subjekta in vlogo subjekta

=

23

=

ni datuma začetka veljavnosti dovoljenja ali je v nepravilni obliki

=

24

=

nepravilna oblika datuma prenehanja veljavnosti dovoljenja

=

25

=

ni datuma poteka veljavnosti ali je v nepravilni obliki

=

26

=

ni referenčne številke urada ali je neznana

=

27

=

neskladnost med trošarinsko številko in trošarinskim uradom

=

28

=

trošarinsko skladišče ne more pripadati več kot enemu imetniku trošarinskega skladišča

=

29

=

trošarinska številka imetnika trošarinskega skladišča ne more biti enaka kot trošarinska številka gospodarskega subjekta, razen če je gospodarski subjekt imetnik trošarinskega skladišča

=

30

=

ni kategorije trošarinskega izdelka

=

31

=

neznana kategorija trošarinskega izdelka

=

32

=

ni trošarinskega izdelka

=

33

=

neznan trošarinski izdelek

=

34

=

nepopoln naslov

=

35

=

ni oznake jezika

=

36

=

neznana oznaka jezika

=

37

=

navesti je treba vsaj telefonsko številko, številko telefaksa ali naslov e-pošte

=

38

=

ni lastnika/upravljavca trošarinskega skladišča

=

39

=

neznan lastnik/upravljavec trošarinskega skladišča

=

40

=

lastnik/upravljavec trošarinskega skladišča mora biti imetnik trošarinskega skladišča

=

41

=

samo imetnik trošarinskega skladišča lahko uporablja trošarinsko skladišče

=

42

=

neveljaven sklic trošarinskega skladišča (kršitev pravila 204)

=

43

=

ni imetnika trošarinskega skladišča za sklicevanje trošarinskega skladišča (kršitev pravila 205)

=

44

=

ni vrednosti <Trošarinska številka gospodarskega subjekta> (kršitev pogoja 157)

=

45

=

neveljavna vrednost za <Oznaka trošarinskega izdelka> (kršitev pravila 212)

n..2

Tabela 4

Statistika SEED

(iz člena 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTI

R

 

 

 

 

a

Identifikator korelacije zahtevka

R

 

Vrednost <Identifikator korelacije zahtevka> je edinstvena za vsako državo članico.

an..16

2

OBDOBJE_STA

R

 

 

 

 

a

Leto

R

 

 

n4

 

b

Semester

C

Za 2 b, c in d:

Naslednja tri podatkovna polja so izbirna in izključujoča:

<Semester>

<Četrtletje>

<Mesec>

tj., če je podano eno izmed teh podatkovnih polj, se drugi dve podatkovni polji ne uporabljata.

Možne vrednosti so:

=

1

=

prvi semester

=

2

=

drugi semester

n1

 

c

Četrtletje

C

Možne vrednosti so:

=

1

=

prvo četrtletje

=

2

=

drugo četrtletje

=

3

=

tretje četrtletje

=

4

=

četrto četrtletje

n1

 

d

Mesec

C

Možne vrednosti so:

=

1

=

januar

=

2

=

februar

=

3

=

marec

=

4

=

april

=

5

=

maj

=

6

=

junij

=

7

=

julij

=

8

=

avgust

=

9

=

september

=

10

=

oktober

=

11

=

november

=

12

=

december

n..2

3

STA_NA_DČ

O

 

 

99x

 

a

Oznaka države članice

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

a2

 

b

Število aktivnih gospodarskih subjektov

O

 

 

n..15

 

c

Število neaktivnih gospodarskih subjektov

O

 

 

n..15

 

d

Število bližnjih iztekov

O

 

 

n..15

 

e

Število trošarinskih skladišč

O

 

 

n..15

 

f

Število sprememb trošarinskih dovoljenj

O

 

 

n..15

3.1

VRSTA_SUBJEKTA

O

 

 

9x

 

a

Oznaka vrste subjekta

R

 

Možne vrednosti so:

=

1

=

imetnik trošarinskega skladišča

=

2

=

registriran prejemnik

=

3

=

registriran pošiljatelj

n1

 

b

Število gospodarskih subjektov

R

 

 

n..15

3.2

DEJAVNOST_KATEGORIJE_TROŠARINSKEGA_IZDELKA

O

 

 

9x

 

a

Oznaka kategorije trošarinskih izdelkov

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II)

a1

 

b

Število gospodarskih subjektov

R

 

 

n..15

3.3

DEJAVNOST_TROŠARINSKEGA_IZDELKA

O

 

 

9999x

 

a

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

(glej Seznam oznak 11 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an..4

 

b

Število gospodarskih subjektov

R

 

 

n..15

4

STA_VSE_DČ

O

 

 

 

 

a

Skupno število aktivnih gospodarskih subjektov

O

 

 

n..15

 

b

Skupno število neaktivnih gospodarskih subjektov

O

 

 

n..15

 

c

Skupno število bližnjih iztekov

O

 

 

n..15

 

d

Skupno število trošarinskih skladišč

O

 

 

n..15

 

e

Skupno število sprememb trošarinskih dovoljenj

O

 

 

n..15

4.1

VRSTA_SUBJEKTA_VSE_DČ

O

 

 

9x

 

a

Oznaka vrste subjekta

R

 

Možne vrednosti so:

=

1

=

imetnik trošarinskega skladišča

=

2

=

registriran prejemnik

=

3

=

registriran pošiljatelj

n1

 

b

Skupno število gospodarskih subjektov

R

 

 

n..15

4.2

DEJAVNOST_KATEGORIJE_TROŠARINSKEGA_IZDELKA_VSE_DČ

O

 

 

9x

 

a

Oznaka kategorije trošarinskih izdelkov

R

 

(glej Seznam oznak 3 v Prilogi II)

a1

 

b

Skupno število gospodarskih subjektov

R

 

 

n..15

4.3

DEJAVNOST_TROŠARINSKEGA_IZDELKA_VSE_DČ

O

 

 

9999x

 

a

Oznaka trošarinskega izdelka

R

 

(glej Seznam oznak 11 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

an..4

 

b

Skupno število gospodarskih subjektov

R

 

 

n..15


PRILOGA II

SEZNAM OZNAK

Seznam oznak 1: trošarinska številka gospodarskega subjekta/sklic trošarinskega skladišča

Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primeri

1

Identifikator države članice, kjer je registriran gospodarski subjekt ali trošarinsko skladišče

abecedno 2

PL

2

Nacionalno dodeljena, enotna oznaka

alfanumerično 11

2005764CL78

Polje 1 je vzeto s seznama <DRŽAVE ČLANICE> (točka 3 Seznama oznak, Priloga II k Uredbi (ES) št. 684/2009).

V polje 2 je treba vnesti enotni identifikator za subjekt, registriran za trošarine (imetnik trošarinskega skladišča, registriran prejemnik in registriran pošiljatelj), ali za trošarinsko skladišče. Način, na katerega se ta vrednost dodeljuje, je v pristojnosti organov držav članic, vendar morata imeti vsak subjekt, registriran za trošarine (imetnik trošarinskega skladišča, registriran prejemnik in registriran pošiljatelj), in vsako trošarinsko skladišče enotno trošarinsko številko.

Seznam oznak 2: sklic začasnega dovoljenja

Polje

Vsebina

Vrsta polja

Primeri

1

Identifikator države članice, kjer je registriran gospodarski subjekt ali trošarinsko skladišče

abecedno 2

PL

2

Nacionalno dodeljena, enotna oznaka

alfanumerično 11

2005764CL78

Sklic začasnega dovoljenja ima enako strukturo kot trošarinska številka gospodarskega subjekta/sklic trošarinskega skladišča.

Polje 1 je vzeto s seznama <DRŽAVE ČLANICE> (točka 3 Seznama oznak, Priloga II k Uredbi (ES) št. 684/2009)

V polje 2 je treba vnesti enotni identifikator za subjekt, registriran za trošarine (imetnik trošarinskega skladišča, registriran prejemnik in registriran pošiljatelj), ali za trošarinsko skladišče. Način, na katerega se ta vrednost dodeljuje, je v pristojnosti organov držav članic, vendar morata imeti vsak subjekt, registriran za trošarine (imetnik trošarinskega skladišča, registriran prejemnik in registriran pošiljatelj), in vsako trošarinsko skladišče enotno trošarinsko številko.

Seznam oznak 3: kategorije trošarinskega izdelka

Oznaka kategorije trošarinskega izdelka

Opis

T

Tobačni izdelki

B

Pivo

W

Vino in fermentirane pijače, razen vina in piva

I

Vmesni izdelki

S

Etilni alkohol in žgane alkoholne pijače

E

Energenti


Top