Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0567

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 567/2013 z dne 18. junija 2013 o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav Besedilo velja za EGP

OJ L 167, 19.6.2013, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 231 - 233

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/567/oj

19.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 167/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 567/2013

z dne 18. junija 2013

o popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 33(2) in (3) ter člena 38(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 (2) določa seznam tretjih držav, katerih sistem pridelave in nadzorni ukrepi za ekološko pridelavo kmetijskih proizvodov so priznani kot enakovredni tistim iz Uredbe (ES) št. 834/2007. V zvezi z nekaterimi državami, naštetimi v navedeni prilogi, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 508/2012 (3), internetni naslovi nekaterih izvajalcev nadzora niso točni ali ne delujejo več.

(2)

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 določa seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov, ki so pristojni za izvajanje nadzora in izdajanje certifikatov v tretjih državah za namen enakovrednosti. V zvezi z nekaterimi izvajalci nadzora ali nadzornimi organi besedilo navedene priloge, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 508/2012 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 125/2013 (4), vsebuje napake pri kategorijah proizvodov, navedenih za nekatere tretje države.

(3)

Poleg tega je internetni naslov enega izvajalca nadzora, kot je naveden v prilogah III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008, napačen.

(4)

Prilogi III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi bilo treba zato ustrezno popraviti.

(5)

Zaradi pravne varnosti bi se morale popravljene določbe v zvezi z Agreco R.F. Göderz GmbH uporabljati od datuma uporabe Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 508/2012, popravljene določbe v zvezi z IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști in Organización Internacional Agropecuaria pa od datuma uporabe Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 125/2013.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EC) št. 1235/2008 se popravi:

1.

Priloga III se popravi v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

2.

Priloga IV se popravi v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Točka 1 Priloge II se uporablja od 1. julija 2012, točki 3 in 4 Priloge II pa od 1. aprila 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  UL L 334, 12.12.2008, str. 25.

(3)  UL L 162, 21.6.2012, str. 1.

(4)  UL L 43, 14.2.2013, str. 1.


PRILOGA I

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se popravi:

1.

V točki 5 besedila v zvezi s Kanado se vnos, ki se nanaša na CA-ORG-002, nadomesti:

„CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca“

2.

V besedilu v zvezi s Kostariko se točka 4 nadomesti:

„4.

Pristojni organ: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr“.

3.

Besedilo v zvezi z Indijo se popravi:

(a)

točka 4 se nadomesti:

„4.

Pristojni organ: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“.

(b)

V točki 5 se vnosi v zvezi z IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016,IN-ORG-019 in IN-ORG-021 nadomestijo:

„IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.org

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaagro.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpkrishi.org“

4.

V točki 5 besedila v zvezi Japonsko se vnos, ki se nanaša na JP-BIO-005, nadomesti:

„JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/“

5.

V točki 5 besedila v zvezi s Tunizijo se vnos, ki se nanaša na TN-BIO-004, nadomesti:

„TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com“

6.

V točki 5 besedila v zvezi z Združenimi državami se vnosi, ki se nanašajo na US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 in US-ORG-055, nadomestijo:

„US-ORG-005

BioAgriCert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx“


PRILOGA II

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se popravi:

1.

V točki 3 besedila v zvezi z „Agreco R.F. Göderz GmbH“ se vnos, ki se nanaša na Gano, nadomesti:

„Gana

GH-BIO-151

x

x

—“

2.

V besedilu v zvezi z „BioAgriCert S.r.l.“se točka 2 nadomesti:

„2.

Internetni naslov: http://www.bioagricert.org/english/“.

3.

V besedilu v zvezi z „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“ se točka 3 nadomesti:

„3.

Tretje države, šifre in zadevne kategorije proizvodov:

Tretja država

Šifra

Kategorija proizvodov

 

 

A

B

C

D

E

F

Turčija

TR-BIO-158

x

x

—“

4.

V točki 3 besedila v zvezi z „Organización Internacional Agropecuaria“ se vnos za Argentino nadomesti:

„Argentina

AR-BIO-110

x

—“


Top