Help Print this page 

Document 32013R0521

Title and reference
Uredba Sveta (EU) št. 521/2013 z dne 6. junija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo
  • In force
OJ L 156, 8.6.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 310 - 311

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/521/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 06/06/2013
  • Date of effect: 09/06/2013; začetek veljavnosti datum objave +1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: NLE 2013/0160
Relationship between documents
Text

8.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/1


UREDBA SVETA (EU) št. 521/2013

z dne 6. junija 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/788/SZVP z dne 20. decembra 2010 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo in razveljavitvi Skupnega stališča 2008/369/SZVP (1).

ob upoštevanju skupnega predloga Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1183/2005 z dne 18. julija 2005 (2) izvaja ukrepe iz Sklepa 2010/788/SZVP. Priloga I k Uredbi (ES) št. 1183/2005 vsebuje seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, na katere se nanaša zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2078 (2012) z dne 28. novembra 2012 so bila spremenjena merila za določitev oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz odstavkov 9 in 11 RVSZN 1807 (2008).

(3)

Svet je 20. decembra 2012 sprejel Sklep 2012/811/SZVP (3) o spremembi Sklepa 2010/788/SZVP v skladu z RVSZN 2078 (2012).

(4)

Uredbo (ES) št. 1183/2005 bi bilo prav tako treba spremeniti, da se določi postopek za spremembo seznama iz Priloge I k navedeni uredbi. Ta postopek bi moral vključevati obvestitev zadevnih fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov o razlogih za njihovo uvrstitev na seznam, s čimer se jim omogoči, da podajo pripombe. Kadar so podane pripombe ali se predloži tehten nov dokaz, bi moral Svet svojo odločitev preučiti v luči podanih pripomb in o rezultatu ustrezno obvestiti zadevno osebo, subjekt ali organ.

(5)

Ker razmere v Demokratični republiki Kongo ogrožajo mednarodni mir in varnost v regiji ter da se zagotovi usklajenost s postopkom za spremembo Priloge k Sklepu 2010/788/SZVP, bi moral Svet imeti pristojnost spremeniti seznam iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1183/2005.

(6)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zaradi česar je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, predvsem za zagotovitev, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno izvajali.

(7)

Uredbo (ES) št. 1183/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1183/2005 se spremeni:

(1)

vstavi se naslednji člen:

"Člen 2a

1.   Priloga I vključuje fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki jih je Odbor za sankcije ali Varnostni svet Združenih narodov določil kot:

(a)

osebe ali subjekte, ki kršijo embargo na orožje in s tem povezane ukrepe, kot je določeno v členu 1 Sklepa 2010/788/SZVP in členu 2 Uredbe Sveta (ES) št. 889/2005 z dne 13. junija 2005 o uvedbi določenih omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo (4),

(b)

politične in vojaške voditelje tujih oboroženih skupin, ki delujejo v Demokratični republiki Kongo (v nadaljnjem besedilu: DR Kongo) ter ovirajo razorožitev in prostovoljno vračanje ali preselitev borcev, ki tem skupinam pripadajo,

(c)

politične in vojaške voditelje kongovskih milic, ki prejemajo podporo zunaj DR Kongo ter ovirajo sodelovanje svojih borcev pri procesu razoroževanja, demobilizacije in ponovnega vključevanja,

(d)

politične in vojaške voditelje, ki delujejo v DR Kongo ter novačijo ali uporabljajo otroke v oboroženih spopadih in s tem kršijo veljavno mednarodno pravo,

(e)

posameznike ali subjekte, ki delujejo v DR Kongo in izvajajo hujše kršitve, katerih tarča so otroci ali ženske v oboroženih spopadih, vključno z ubijanjem in pohabljanjem, spolnim nasiljem, ugrabitvami ter prisilnim izseljevanjem,

(f)

posameznike ali subjekte, ki ovirajo dostop do humanitarne pomoči ali njeno razdeljevanje v vzhodnem delu DR Kongo,

(g)

posameznike ali subjekte, ki z nedovoljenim trgovanjem z naravnimi viri, tudi z zlatom, nezakonito podpirajo oborožene skupine v vzhodnem delu DR Kongo,

(h)

posameznike ali subjekte, ki delujejo v imenu ali po navodilih posameznika, uvrščenega na seznam, ali subjekta, ki je v lasti posameznika, uvrščenega na seznam, ali ga ta posameznik nadzoruje,

(i)

posameznike ali subjekte, ki načrtujejo ali finančno podpirajo napade proti pripadnikom mirovnih sil stabilizacijske misije Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUSCO) ali v teh napadih sodelujejo.

2.   V Prilogi I so navedeni razlogi za uvrstitev na seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki jih predloži Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije.

3.   Priloga I vsebuje tudi informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki jih predloži Varnostvni svet ZN ali Odbor za sankcije, če so tovrstne informacije na voljo. Za fizične osebe te informacije lahko vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih pa lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo I se vključi tudi datum uvrstitve na seznam s strani Varnostnega sveta ZN ali Odbora za sankcije.

(2)

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

1.   Če Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije na seznam uvrsti fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, Svet te fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe vključi na seznam iz Priloge I.

2.   Svet o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam obvesti fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe iz odstavka 1, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer tem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom da možnost, da podajo pripombe.

3.   Če so podane pripombe ali predloženi novi tehtni dokazi, Svet preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe.

4.   Če Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije odloči, da se seznama umakne fizične ali pravne osebe, subjekte ali organe, ali da se spremeni identifikacijske podatke glede fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama, Svet ustrezno spremeni Prilogo I.

5.   Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogo II na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice."

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 6. junija 2013

Za Svet

Predsednik

A. SHATTER


(1)  UL L 336, 21.12.2010, str. 30.

(2)  UL L 193, 23.7.2005, str. 1.

(3)  UL L 352, 21.12.2012, str. 50.

(4)  UL L 152, 15.6.2005, str. 1."


Top