EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0438

Uredba Komisije (EU) št. 438/2013 z dne 13. maja 2013 o spremembi in popravku Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila Besedilo velja za EGP

OJ L 129, 14.5.2013, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 298 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/438/oj

14.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/28


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 438/2013

z dne 13. maja 2013

o spremembi in popravku Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko na pobudo Komisije ali z zahtevkom posodobi v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2).

(3)

Seznam Unije aditivov za živila je bil določen na podlagi aditivov za živila, ki se smejo uporabljati v živilih v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/35/ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (3), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (4) ter Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (5), in po pregledu njihove skladnosti s členi 6, 7 in 8 Uredbe (ES) št. 1333/2008. Na seznam Unije iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 so vključeni aditivi za živila na podlagi kategorij živil, ki se jim lahko navedeni aditivi dodajo.

(4)

Zaradi težav pri prenosu aditivov za živila v novi sistem kategorizacije iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 je prišlo do nekaterih napak, ki bi jih bilo treba popraviti. Zlasti bi bilo treba uporabo antioksidantov v olupljenem, narezanem in sesekljanem sadju in zelenjavi omejiti samo na predpakirano, ohlajeno in nepredelano sadje in zelenjavo za takojšnje uživanje. Uporabo sorbinske kisline – sorbatov, benzojske kisline – benzoatov, p-hidroksibenzoatov (E 200–219) bi bilo treba še naprej dovoliti v toplotno obdelanih mesnih proizvodih, uporabo natamicina (E 235) pa v toplotno obdelanih sušenih soljenih klobasah. Uvesti bi bilo treba mejne vrednosti za uporabo kurkumina (E 100) v predelanih ribah in ribiških proizvodih, vključno z mehkužci in raki, v skladu z ravnmi iz Direktive 94/36/ES. Mejne vrednosti za uporabo silicijevega dioksida – silikatov (E 551–559) bi bilo treba spremeniti v quantum satis, kot je navedeno v Direktivi 95/2/ES, mejne vrednosti za uporabo silicijevega dioksida – silikatov (E 551–553) pa v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 380/2012 z dne 3. maja 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji in ravnmi uporabe za aditive za živila, ki vsebujejo aluminij (6).

(5)

Glede uporabe aditivov za živila v nekaterih kategorijah živil so potrebna pojasnila. V kategoriji živil 13.1.4 „Druga hrana za majhne otroke“ bi bilo treba določiti pogoje za uporabo aditivov za živila E 332 „kalijevi citrati“ in E 338 „fosforjeva kislina“. V kategoriji živil 14.2.6 „Žgane pijače, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 110/2008“ uporaba barvil za živila ne bi smela biti dovoljena v pijači Geist, kot je opredeljena v točki 17 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (7). Uporabo barvil za živila kinolinsko rumeno (E 104), sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S (E 110) in rdeče 4R, košenil rdeče A (E 124) v nekaterih žganih pijačah bi bilo treba znova dovoliti, saj njihova uporaba ni vprašljiva za zdravje otrok. Pojasniti bi bilo treba tudi, da se lahko karameli (E 150a–d) uporabljajo v vseh proizvodih iz kategorije živil 14.2.7.1 „Aromatizirana vina“.

(6)

Zato bi bilo treba seznam Unije aditivov za živila popraviti, pojasniti in dopolniti, tako da se vključijo vse dovoljene uporabe, ki so v skladu s členi 6, 7 in 8 Uredbe (ES) št. 1333/2008.

(7)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 prositi za mnenje Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija), razen če zadevna posodobitev ne vpliva na zdravje ljudi. Ker se seznam Unije spremeni zaradi vključitve uporab, ki so že dovoljene v skladu z direktivami 94/35/ES, 94/36/ES in 95/2/ES, gre torej za posodobitev navedenega seznama, kar ne vpliva na zdravje ljudi. Zato ni treba zaprositi za mnenje Agencije.

(8)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno popraviti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL L 237, 10.9.1994, str. 3.

(4)  UL L 237, 10.9.1994, str. 13.

(5)  UL L 61, 18.3.1995, str. 1.

(6)  UL L 119, 4.5.2012, str. 14.

(7)  UL L 39, 13.2.2008, str. 16.


PRILOGA

Del E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni.

1.

V kategoriji živil 01.7.1 „Nezorjen sir, razen izdelkov, ki spadajo v kategorijo 16“ se vnos za „skupino I“ nadomesti z naslednjim:

 

„Skupina I

aditivi

 

 

razen mozzarelle

2.

V kategoriji živil 04.1.2 „Olupljeno, narezano in sesekljano sadje in zelenjava“ se vnosi za aditive za živila E 300 „askorbinska kislina“, E 301 „natrijev askorbat“, E 302 „kalcijev askorbat“, E 330 „citronska kislina“, E 331 „natrijevi citrati“, E 332 „kalijevi citrati“ in E 333 „kalcijevi citrati“ nadomestijo z naslednjimi:

 

„E 300

askorbinska kislina

quantum satis

 

samo predpakirano, ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

 

E 301

natrijev askorbat

quantum satis

 

samo predpakirano, ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

 

E 302

kalcijev askorbat

quantum satis

 

samo predpakirano, ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

 

E 330

citronska kislina

quantum satis

 

samo predpakirano, ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

 

E 331

natrijevi citrati

quantum satis

 

samo predpakirano, ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

 

E 332

kalijevi citrati

quantum satis

 

samo predpakirano, ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir

 

E 333

kalcijevi citrati

quantum satis

 

samo predpakirano, ohlajeno, nepredelano sadje in zelenjava za takojšnje uživanje ter predpakiran, nepredelan in olupljen krompir“

3.

Kategorija živil 08.2.2 „Toplotno obdelano predelano meso“ se spremeni:

(a)

za vnosom za aditiv za živila E 200–203 „sorbinska kislina – sorbati“ se vstavi naslednji vnos za aditiv za živila E 200–219:

 

„E 200–219

sorbinska kislina – sorbati, benzojska kislina – benzoati;

p-hidroksibenzoati

quantum satis

(1) (2)

samo površinska obdelava sušenih mesnih proizvodov“

(b)

za vnosom za aditiv za živila E 210–213 „benzojska kislina – benzoati“ se vstavi naslednji vnos za aditiv za živila E 235:

 

„E 235

natamicin

1

(8)

samo površinska obdelava sušenih soljenih klobas“

(c)

za opombo (7) se vstavi naslednja opomba (8):

„(8):

mg/dm2 površine (ni prisoten pri globini 5 mm)“.

4.

Kategorija živil 09.2 „Predelani ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki“ se spremeni:

(a)

vnos za aditiv za živila E 100 „kurkumin“ za uporabo v ribji pašteti in pašteti iz rakov se nadomesti z naslednjim:

 

„E 100

kurkumin

100

(35)

samo ribja pašteta in pašteta iz rakov“

(b)

vnos za aditiv za živila E 100 „kurkumin“ za uporabo v prekajenih ribah se nadomesti z naslednjim:

 

„E 100

kurkumin

100

(37)

samo prekajene ribe“

(c)

opombe (35), (36) in (37) se nadomestijo z naslednjimi:

„(35):

Največ posamezno ali za kombinacijo E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

(36):

Največ posamezno ali za kombinacijo E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b.

(37):

Največ posamezno ali za kombinacijo E 100, E 102, E 120, E 151, E 160e.“

5.

Kategorija živil 13.1.4 „Druga hrana za majhne otroke“ se spremeni:

(a)

vnosi za aditive za živila E 331 „natrijevi citrati“, E 332 „kalijevi citrati“, E 338 „fosforjeva (V) kislina“ se nadomestijo z naslednjimi:

 

„E 331

natrijevi citrati

2 000

(43)

 

 

E 332

kalijevi citrati

quantum satis

(43)

 

 

E 338

fosforjeva kislina

 

(1) (4) (44)“

 

(b)

dodata se opombi (43) in (44):

„(43):

E 331 in E 332 sta odobrena posamezno ali v kombinaciji in v skladu z mejnimi vsebnostmi iz direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in 1999/21/ES.

(44):

V skladu z mejnimi vsebnostmi iz direktiv 2006/141/ES, 2006/125/ES in 1999/21/ES.“

6.

V kategoriji živil 13.1.5.2 „Hrana za dojenčke in majhne otroke za posebne zdravstvene namene, kot je opredeljena v Direktivi 1999/21/ES“ se besedilo v prvi vrstici nadomesti z naslednjim:

„Uporabljajo se aditivi iz kategorij 13.1.2 in 13.1.3, razen za E 270, E 333 in E 341.“

7.

Kategorija živil 14.2.6 „Žgane pijače, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 110/2008“ se spremeni:

(a)

vnosi za aditive za živila, ki spadajo v skupino II in skupino III, ter vnosa za aditiva za živila E 123 „amarant“ in E 150a–d „karameli“ se nadomestijo z naslednjimi:

 

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

razen: žganih pijač, kot so opredeljene v členu 5(1), in prodajnih imenovanj, naštetih v odstavkih 1–14 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008, ter žganja (pred katerim je navedeno ime sadja), pridobljenega z maceracijo in destilacijo, pijač Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ali Maraskino in Mistrà

 

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vrednostmi

200

 

razen: žganih pijač, kot so opredeljene v členu 5(1), in prodajnih imenovanj, naštetih v odstavkih 1–14 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008, ter žganja (pred katerim je navedeno ime sadja), pridobljenega z maceracijo in destilacijo, pijač Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ali Maraskino in Mistrà

 

E 123

amarant

30

 

razen: žganih pijač, kot so opredeljene v členu 5(1), in prodajnih imenovanj, naštetih v odstavkih 1–14 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008, ter žganja (pred katerim je navedeno ime sadja), pridobljenega z maceracijo in destilacijo, pijač Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ali Maraskino in Mistrà

 

E 150a–d

karameli

quantum satis

 

razen: sadnega žganja, žganja (pred katerim je navedeno ime sadja), pridobljenega z maceracijo in destilacijo, pijač Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ali Maraskino in Mistrà; whisky, whiskey lahko vsebuje le E 150a“

(b)

za vnosom za skupino III se vstavita naslednja vnosa za aditiva za živila E 104 in E 110:

 

„E 104

kinolinsko rumeno

180

(61)

razen: žganih pijač, kot so opredeljene v členu 5(1), in prodajnih imenovanj, naštetih v odstavkih 1–14 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008, ter žganja (pred katerim je navedeno ime sadja), pridobljenega z maceracijo in destilacijo, pijač Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ali Maraskino in Mistrà

 

E 110

sončno rumeno FCF/oranžno rumeno S

100

(61)

razen: žganih pijač, kot so opredeljene v členu 5(1), in prodajnih imenovanj, naštetih v odstavkih 1–14 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008, ter žganja (pred katerim je navedeno ime sadja), pridobljenega z maceracijo in destilacijo, pijač Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ali Maraskino in Mistrà

(c)

za vnosom za aditiv za živila E 123 „amarant“ se vstavi naslednji vnos za aditiv za živila E 124:

 

„E 124

rdeče 4R, košenil rdeče A

170

(61)

razen: žganih pijač, kot so opredeljene v členu 5(1), in prodajnih imenovanj, naštetih v odstavkih 1–14 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008, ter žganja (pred katerim je navedeno ime sadja), pridobljenega z maceracijo in destilacijo, pijač Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine), London Gin, Sambuca, Maraschino, Marrasquino ali Maraskino in Mistrà

(d)

doda se naslednja opomba (61):

„(61):

Celotna količina aditivov E 104, E 110, E 124 in barvil iz skupine III ne sme preseči najvišje navedene vsebnosti za skupino III.“

8.

V kategoriji živil 14.2.7.1 „Aromatizirana vina“ se črta naslednji vnos za aditiv za živila E 150a–d „karameli“:

 

„E 150a–d

karameli

quantum satis

 

samo americano, bitter vino

9.

V kategoriji živil 17.1 „Prehranska dopolnila, dobavljena v trdni obliki, vključno s kapsulami in tabletami ter podobnimi oblikami, razen za žvečenje“ se vnos za aditive za živila E 551–559 „silicijev dioksid – silikati“ nadomesti z naslednjima:

 

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

 

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

10.

V kategoriji živil 17.2 „Prehranska dopolnila v tekoči obliki“ se vnos za aditive za živila E 551–559 „silicijev dioksid – silikati“ nadomesti z naslednjima:

 

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

 

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“

11.

V kategoriji živil 17.3 „Prehranska dopolnila v obliki sirupa ali za žvečenje“ se vnos za aditive za živila E 551–559 „silicijev dioksid – silikati“ nadomesti z naslednjima:

 

„E 551–559

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

do 31. januarja 2014

 

E 551–553

silicijev dioksid – silikati

quantum satis

 

 

obdobje uporabe:

od 1. februarja 2014“


Top