EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0211

Uredba Komisije (EU) št. 211/2013 z dne 11. marca 2013 o zahtevah za certificiranje za uvoz v Unijo kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov Besedilo velja za EGP

OJ L 68, 12.3.2013, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 308 - 311

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; razveljavil 32019R0628 . Latest consolidated version: 16/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/211/oj

12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/26


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 211/2013

z dne 11. marca 2013

o zahtevah za certificiranje za uvoz v Unijo kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), in zlasti člena 48(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa splošna pravila za izvajanje uradnega nadzora, da se preveri upoštevanje pravil, ki se nanašajo zlasti na preprečevanje, odstranjevanje ali zmanjševanje tveganja za ljudi in živali na sprejemljivo raven, neposredno ali prek okolja.

(2)

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (2), določa splošna načela, ki urejajo živila in krmo na splošno ter zlasti varnost živil in krme na ravni Unije in nacionalni ravni. Navedena uredba določa, da morajo živila in krma, ki se v Unijo uvažajo za dajanje na trg v Uniji, izpolnjevati ustrezne zahteve živilske zakonodaje ali pogoje, ki jih Unija priznava kot vsaj enakovredne navedeni zakonodaji.

(3)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3) določa splošna pravila za nosilce živilske dejavnosti glede higiene živil. Navedena uredba določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti zagotoviti, da vse faze proizvodnje, predelave in distribucije živil pod njihovim nadzorom izpolnjujejo ustrezne higienske zahteve iz Uredbe. Uredba (ES) št. 852/2004 še zlasti določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti, ki opravljajo primarno proizvodnjo in povezane delovne postopke iz Priloge I k Uredbi, izpolnjevati splošne določbe o higieni iz dela A navedene priloge.

(4)

Kot najverjetnejši vzrok izbruhov bakterije E. coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC), maja 2011 v Uniji je bilo opredeljeno uživanje kalčkov.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 20. oktobra 2011 sprejela znanstveno mnenje o tveganju, ki ga predstavljajo bakterija Escherichia coli, ki proizvaja toksin Šiga, in druge patogene bakterije v semenih ter semenih, ki kalijo (4). Agencija je v svojem mnenju sklenila, da je kontaminacija suhih semen z bakterijskimi patogeni najverjetneje prvotni vir izbruhov, povezanih s kalčki. Poleg tega je v mnenju navedla, da se lahko bakterijski patogeni, prisotni na suhih semenih, zaradi visoke vlažnosti in ugodne temperature med kalitvijo pomnožijo in ogrozijo javno zdravje.

(6)

Za varovanje javnega zdravja v Uniji in ob upoštevanju mnenja Agencije je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 208/2013 (5). Navedena izvedbena uredba določa pravila o sledljivosti pošiljk kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov.

(7)

Za zagotovitev ustrezne ravni varovanja javnega zdravja je primerno, da kalčki in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov, ki so uvoženi v Unijo, prav tako izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 852/2004 ter da kalčki izpolnjujejo zahteve glede sledljivosti iz Izvedbene uredbe (EU) št. 208/2013 in mikrobiološka merila iz Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 (6). Zato bi bilo treba za tako blago, ki se uvaža v Unijo, določiti ustrezne zahteve za certificiranje.

(8)

Zakonodaja Unije trenutno ne vključuje spričeval za uvoz v Unijo kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov. Zato je primerno, da se v to uredbo vključi vzorec spričevala za uvoz takega blaga v Unijo.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za pošiljke kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, uvoženih v Unijo, vendar se ne uporablja za kalčke, ki so bili obdelani s postopkom za odpravo mikrobioloških tveganj, skladnim z zakonodajo Evropske unije.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

(a)

se uporablja opredelitev pojma „kalčki“ iz člena 2(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 208/2013;

(b)

„pošiljka“ pomeni količino kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, ki:

(i)

izvira iz iste tretje države;

(ii)

je zajeta v istih spričevalih;

(iii)

se prevaža z istim prevoznim sredstvom.

Člen 3

Zahteva za certificiranje

1.   Pošiljke kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, ki so uvožene v Unijo in izvirajo iz tretje države ali so iz nje odpremljene, spremlja spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge, ki potrjuje, da so bili kalčki ali semena proizvedeni pod pogoji, skladnimi s splošnimi določbami o higieni za primarno proizvodnjo in z njo povezane delovne postopke iz dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 852/2004, ter da so bili kalčki proizvedeni pod pogoji, ki so skladni z zahtevami glede sledljivosti iz Izvedbene uredbe (EU) št. 208/2013, in v obratih, odobrenih v skladu z zahtevami iz člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 210/2013 (7), ter da izpolnjujejo mikrobiološka merila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2073/2005.

Spričevalo mora biti sestavljeno v uradnem jeziku ali uradnih jezikih tretje države odpreme in države članice, v katero se uvaža v EU, ali pa mu mora biti priložen overjen prevod v navedene jezike. Če tako zahteva namembna država članica, morajo biti spričevalom priloženi tudi overjeni prevodi v uradni jezik ali uradne jezike navedene države članice. Vendar lahko država članica soglaša z uporabo uradnega jezika Unije, ki ni njen uradni jezik.

2.   Izvirnik spričevala mora pošiljko spremljati, dokler ne prispe v namembni kraj, naveden v spričevalu.

3.   Če se pošiljka razdeli na več delov, mora biti izvod spričevala priložen vsakemu delu pošiljke.

Člen 4

Prehodna določba

V prehodnem obdobju do 1. julija 2013 se lahko pošiljke kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, s poreklom iz tretjih držav ali odpremljene iz njih še naprej uvažajo v Unijo brez spričevala iz člena 3.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(4)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(5)  Glej stran 16 tega Uradnega lista.

(6)  UL L 338, 22.12.2005, str. 1.

(7)  Glej stran 24 tega Uradnega lista.


PRILOGA

VZOREC SPRIČEVALA ZA UVOZ KALČKOV ALI SEMEN, NAMENJENIH ZA PROIZVODNJO KALČKOV

Image

Image


Top