EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0208

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 208/2013 z dne 11. marca 2013 o zahtevah glede sledljivosti za kalčke in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov Besedilo velja za EGP

OJ L 68, 12.3.2013, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 276 - 278

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/208/oj

12.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 208/2013

z dne 11. marca 2013

o zahtevah glede sledljivosti za kalčke in semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 18(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 178/2002 določa splošna načela, ki na ravni Unije in nacionalni ravni urejajo živila in krmo na splošno ter zlasti varnost živil in krme. Člen 18 navedene uredbe določa, da se za živila, krmo, živali za pridobivanje hrane in vse druge snovi, namenjene uporabi ali za katere se pričakuje, da se bodo uporabile v živilih ali krmi, zagotovi sledljivost v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije.

(2)

Navedeni člen določa tudi, da morajo biti nosilci živilske dejavnosti zmožni določiti vsako osebo, ki jim je dobavila živilo, ter da morajo imeti vzpostavljene sisteme in postopke, ki omogočajo določitev podjetij, ki prejmejo njihove proizvode. Navedene informacije morajo sporočiti pristojnemu organu na njegovo zahtevo.

(3)

Kot najverjetnejši vzrok izbruhov E. coli, ki proizvaja toksin Šiga (STEC), maja 2011 v Uniji je bilo opredeljeno uživanje kalčkov.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je 20. oktobra 2011 sprejela znanstveno mnenje o tveganju, ki ga predstavljajo bakterija Escherichia coli, ki proizvaja toksin Šiga, in druge patogene bakterije v semenih ter semenih, ki kalijo (2). Agencija je v svojem mnenju sklenila, da je kontaminacija suhih semen z bakterijskimi patogeni najverjetneje prvotni vir izbruhov, povezanih s kalčki. Poleg tega je v mnenju navedla, da se lahko bakterijski patogeni, prisotni na suhih semenih, zaradi visoke vlažnosti in ugodne temperature med kalitvijo pomnožijo in ogrozijo javno zdravje.

(5)

Sledljivost je učinkovit mehanizem za zagotavljanje varnosti živil, saj omogoča sledenje živilom v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije ter posledično hiter odziv v primeru izbruhov okužb, ki se prenašajo s hrano. S pomočjo sledljivosti nekaterih živil neživalskega izvora se lahko s trga odstranijo živila, ki niso varna, in se tako zaščitijo potrošniki.

(6)

Da bi se zagotovila sledljivost v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 178/2002, bi morali biti vedno na voljo imena in naslovi nosilcev živilske dejavnosti, ki dobavljajo kalčke ali semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov, in nosilcev živilske dejavnosti, katerim so bila taka semena ali kalčki dobavljeni. Zahteva temelji na pristopu „en korak nazaj – en korak naprej“, kar pomeni, da imajo nosilci živilske dejavnosti vzpostavljen sistem, ki jim omogoča določitev njihovih neposrednih dobaviteljev in potrošnikov, razen kadar so končni potrošniki.

(7)

Pogoji za proizvodnjo kalčkov lahko resno ogrozijo javno zdravje, saj lahko povzročijo znatno razmnoževanje patogenov, ki se prenašajo s hrano. Zato je v primeru okužb, ki se prenašajo s hrano in so povezane z uživanjem kalčkov, hitro sledenje zadevnega blaga ključnega pomena, da se omeji vpliv takega izbruha na javno zdravje.

(8)

Poleg tega je trgovina s semeni, namenjenimi za proizvodnjo kalčkov, zelo razširjena, zato je sledenje še toliko bolj potrebno.

(9)

V tej uredbi bi bilo zato treba določiti posebna pravila glede sledljivosti kalčkov in semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov.

(10)

Še zlasti je primerno, da se za nosilce živilske dejavnosti določi zahteva, da morajo zagotoviti dodatne informacije o obsegu ali količini takih semen ali kalčkov, datumu odpreme, skupaj z referenco za določitev serije in podrobnim opisom semen ali kalčkov.

(11)

Za zmanjšanje upravnega bremena za nosilce živilske dejavnosti je primerno, da se omogoči prilagodljivost glede oblike, v kateri nosilci živilske dejavnosti hranijo evidenco in posredujejo ustrezne informacije v okviru zahtev glede sledljivosti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila o sledljivosti serij:

(i)

kalčkov;

(ii)

semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov.

Ta uredba se ne uporablja za kalčke, ki so bili obdelani s postopkom za odpravo mikrobioloških tveganj, skladnim z zakonodajo Evropske unije.

Člen 2

Opredelitev

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„kalčki“ pomenijo proizvod, pridobljen iz kalitve semen in njihovega razvoja v vodi ali drugem gojišču, ki so pobrani, preden se na njih razvijejo pravi listi, in ki se jedo celi, vključno s semenom;

(b)

„serija“ pomeni količino kalčkov ali semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, z istim taksonomski imenom, ki se odpremi iz istega obrata v isti namembni kraj na isti dan. Ena ali več serij lahko sestavljajo pošiljko. Vendar se za eno serijo štejejo tudi semena z različnimi taksonomskimi imeni, ki so v isti embalaži in so namenjena za kaljenje skupaj, ter kalčki iz teh semen.

V tej uredbi se uporablja tudi opredelitev pojma „pošiljka“ iz člena 2 Uredbe Komisije (EU) št. 211/2013 (3).

Člen 3

Zahteve glede sledljivosti

1.   Nosilci živilske dejavnosti na vseh stopnjah proizvodnje, predelave in distribucije zagotovijo, da so zabeležene naslednje informacije o serijah semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, ali serijah kalčkov. Nosilci živilske dejavnosti zagotovijo tudi, da se informacije, potrebne za zagotavljanje skladnosti s temi določbami, posredujejo nosilcu živilske dejavnosti, kateremu so semena ali kalčki dobavljeni:

(a)

natančen opis semen ali kalčkov, vključno s taksonomskim imenom rastline;

(b)

obseg ali količina dobavljenih semen ali kalčkov;

(c)

kadar semena ali kalčke odpremi drugi nosilec živilske dejavnosti, ime in naslov:

(i)

nosilca živilske dejavnosti, ki je odpremil semena ali kalčke;

(ii)

pošiljatelja (lastnika), če se razlikuje od nosilca živilske dejavnosti, ki je odpremil semena ali kalčke;

(d)

ime in naslov nosilca živilske dejavnosti, kateremu so semena ali kalčki odpremljeni;

(e)

ime in naslov prejemnika (lastnika), če se razlikuje od nosilca živilske dejavnosti, kateremu so semena ali kalčki odpremljeni;

(f)

referenca za določitev serije, kot je primerno;

(g)

datum odpreme.

2.   Informacije iz odstavka 1 se lahko zabeležijo in posredujejo v kateri koli primerni obliki, če lahko nosilec živilske dejavnosti, kateremu so dobavljena semena ali kalčki, do njih enostavno dostopa.

3.   Nosilci živilske dejavnosti morajo ustrezne informacije iz odstavka 1 posredovati dnevno. Evidence iz odstavka 1 se dnevno posodabljajo in so na voljo vsaj do takrat, ko se lahko domneva, da so bili kalčki zaužiti.

4.   Nosilec živilske dejavnosti pristojnemu organu na zahtevo takoj zagotovi informacije iz odstavka 1.

Člen 4

Zahteve glede sledljivost za uvožena semena in kalčke

1.   Pošiljke semen, namenjenih za proizvodnjo kalčkov, in pošiljke kalčkov ob uvozu v Unijo spremlja spričevalo iz člena 3 Uredbe (EU) št. 211/2013.

2.   Nosilec živilske dejavnosti, ki uvaža semena ali kalčke, hrani spričevalo iz odstavka 1 vsaj do takrat, ko se lahko domneva, da so bili kalčki zaužiti.

3.   Vsi nosilci živilske dejavnosti, ki ravnajo z uvoženimi semeni, namenjenimi za proizvodnjo kalčkov, vsem nosilcem živilske dejavnosti, katerim so bila semena odpremljena, zagotovijo izvode spričevala iz odstavka 1, dokler navedenih semen ne prejme proizvajalec kalčkov.

Kadar se semena, namenjena za proizvodnjo kalčkov, prodajajo pakirana na drobno, vsi nosilci živilske dejavnosti, ki ravnajo z uvoženimi semeni, vsem nosilcem živilske dejavnosti, katerim so bila semena odpremljena, zagotovijo izvode spričevala iz odstavka 1, dokler navedena semena niso pakirana za prodajo na drobno.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11):2424.

(3)  Glej stran 26 tega Uradnega lista.


Top