Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0068

Uredba Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil Besedilo velja za EGP

OJ L 29, 30.1.2013, p. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 14 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj

30.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 68/2013

z dne 16. januarja 2013

o katalogu posamičnih krmil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (1) ter zlasti člena 26(2) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 575/2011 z dne 16. junija 2011 o katalogu posamičnih krmil (2) (v nadaljnjem besedilu: katalog) je nadomestila prvo različico kataloga posamičnih krmil iz Uredbe Komisije (EU) št. 242/2010 z dne 19. marca 2010 o oblikovanju kataloga posamičnih krmil (3).

(2)

Ustrezni predstavniki iz evropskih sektorjev dejavnosti poslovanja s krmo so po posvetovanju z drugimi zadevnimi stranmi, v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi in ob upoštevanju zadevnih izkušenj iz mnenj Evropske agencije za varnost hrane ter znanstvenih ali tehnoloških razvojnih dogodkov pripravili spremembe Uredbe (EU) št. 575/2011.

(3)

Te spremembe se nanašajo na nove vnose postopkov obdelave in posamičnih krmil ter izboljšave obstoječih vnosov, zlasti za derivate olja in maščob.

(4)

Poleg tega se spremembe nanašajo na najvišjo vsebnost kemičnih nečistoč zaradi proizvodnega postopka ali pomožnih tehnoloških sredstev, ki se določi v skladu s točko 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 767/2009. V zvezi z nekdanjimi živili, npr. kar zadeva presežek proizvodnje, poškodovane izdelke ali izdelke s pretečenim rokom, ki so bili proizvedeni v skladu z živilsko zakonodajo EU, bi se morala uporabljati posebna pravila.

(5)

Pogoji iz člena 26 Uredbe (ES) št. 767/2009 so izpolnjeni.

(6)

Ker je treba v Uredbo (EU) št. 575/2011 vnesti veliko sprememb, je primerno, da se zaradi skladnosti, jasnosti in poenostavitve navedena uredba razveljavi in nadomesti.

(7)

Primerno je zmanjšati upravno obremenitev nosilcev dejavnosti, tako da se zagotovi obdobje, ki omogoča, da se označevanje preoblikuje brez težav in da se preprečijo nepotrebne motnje v poslovnih praksah.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sestavi se katalog posamičnih krmil iz člena 24 Uredbe (ES) št. 767/2009, kakor je določen v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (EU) št. 575/2011 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 3

Posamična krmila, ki so bila označena v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2011 pred 19. avgustom 2013, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do odprodaje zalog.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. januarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 229, 1.9.2009, str. 1.

(2)  UL L 159, 17.6.2011, str. 25.

(3)  UL L 77, 24.3.2010, str. 17.


PRILOGA

KATALOG POSAMIČNIH KRMIL

DEL A

Splošne določbe

1.

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo uporabljajo ta katalog prostovoljno. Vendar je ime posamičnega krmila iz dela C dovoljeno uporabljati le za posamično krmilo, ki izpolnjuje zahteve zadevnega vnosa.

2.

Vsi vnosi na seznamu posamičnih krmil v delu C so skladni z omejitvami uporabe posamičnih krmil v skladu z veljavno zakonodajo Unije. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki uporabljajo posamično krmilo iz kataloga, zagotovijo, da zadevno krmilo izpolnjuje zahteve člena 4 Uredbe (ES) št. 767/2009.

3.

„Nekdanja živila“ pomenijo živila, razen odpadkov iz gostinskih dejavnosti, ki so bila v popolni skladnosti z živilsko zakonodajo EU proizvedena za prehrano ljudi, vendar niso več namenjena prehrani ljudi iz praktičnih ali logističnih razlogov ali zaradi težav pri proizvodnji ali napak pri pakiranju ali drugih napak ter ne predstavljajo tveganja za zdravje, kadar se uporabljajo kot krmila. Določitev najvišje vsebnosti, kot je navedena v točki 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 767/2009, se ne uporablja za nekdanja živila in odpadke iz gostinskih dejavnosti. Uporablja se ob nadaljnji obdelavi živila kot krmila.

4.

V skladu z dobro prakso iz člena 4 Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (1) posamična krmila ne vsebujejo kemičnih nečistoč zaradi proizvodnega postopka in pomožnih tehnoloških sredstev, razen če je v katalogu določena posebna najvišja vsebnost. Snovi, katerih uporaba v krmilih je prepovedana, niso prisotne, pri čemer se zanje najvišja vsebnost ne določi. Zaradi preglednosti se posamična krmila z dopustnimi ostanki dopolnijo z zadevnimi informacijami, ki jih nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zagotovijo v okviru običajnega trgovinskega poslovanja.

5.

V skladu z dobro prakso iz člena 4 Uredbe (ES) št. 183/2005, uporabo načela ALARA (2) ter brez poseganja v izvajanje Uredbe (ES) št. 183/2005, Direktive 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (3), Uredbe (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (4) in Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (5), je primerno, da se v katalogu posamičnih krmil določi najvišja vsebnost za kemične nečistoče, ki izhajajo iz proizvodnega postopka ali pomožnih tehnoloških sredstev, katerih raven vsebnosti je 0,1 % ali več. V katalogu se lahko določijo tudi najvišje vsebnosti za kemične nečistoče in pomožna tehnološka sredstva, katerih raven vsebnosti je manjša od 0,1 %, če se to šteje za ustrezno za dobre trgovinske prakse. Če v delu B ali C te priloge ni določeno drugače, se vsaka najvišja vsebnost izrazi kot razmerje med maso sestavine in maso vzorca.

6.

Posebne najvišje vsebnosti za kemične nečistoče in pomožna tehnološka sredstva se določijo pri opisu postopka v delu B, pri opisu posamičnih krmil v delu C ali ob koncu kategorije v delu C. Če v delu C ni določena posebna najvišja vsebnost, se vsaka najvišja vsebnost, ki je v delu B določena za zadevni postopek, uporablja za vsako posamično krmilo iz dela C, pod pogojem, da se opis posamičnega krmila sklicuje na ta postopek in da zadevni postopek ustreza opisu iz dela B.

7.

Botanična čistost posamičnega krmila ne sme biti manjša od 95 %. Vendar botanične nečistoče, kot so ostanki drugih oljnih semen ali oljnih sadežev, nastale v prejšnjem proizvodnem postopku, ne presegajo 0,5 % za vsako vrsto oljnega semena ali oljnega sadeža. Kot odstopanje od teh splošnih pravil se na seznamu posamičnih krmil v delu C določi posebna vsebnost.

8.

Splošno ime/poimenovanje enega ali več postopkov, kot je navedeno v zadnjem stolpcu glosarja postopkov v delu B, se (6) doda imenu posamičnega krmila, s čimer se nakaže, da so bili za posamično krmilo opravljeni zadevni postopki. Posamično krmilo, katerega ime je sestavljeno iz imena iz dela C in splošnega imena/poimenovanja enega ali več postopkov iz dela B, se obravnava kot vključeno v katalog, njegova oznaka pa vključuje obvezne navedbe, ki se uporabljajo za to posamično krmilo, kot so določene v zadnjih stolpcih delov B in C, kot je primerno. Kadar koli je tako določeno v zadnjem stolpcu dela B, je posebna metoda, ki se uporabi za postopek, določena v imenu posamičnega krmila.

9.

Če se proizvodni postopek za posamično krmilo razlikuje od opisa zadevnega postopka, kot je določeno v glosarju postopkov v delu B, se proizvodni postopek določi v opisu zadevnega posamičnega krmila.

10.

Za več posamičnih krmil se lahko uporabljajo sopomenke. Takšne sopomenke se navedejo v kvadratnih oklepajih v stolpcu „ime“ vnosa za zadevno posamično krmilo na seznamu posamičnih krmil v delu C.

11.

V opisu posamičnih krmil na seznamu posamičnih krmil v delu C se namesto besedne zveze „stranski proizvod“ uporabi beseda „proizvod“, da se upoštevajo razmere na trgu in jezik, ki ga nosilci dejavnosti poslovanja s krmo uporabljajo v praksi z namenom poudarjanja tržne vrednosti posamičnih krmil.

12.

Botanično ime rastline se navede le v opisu prvega vnosa na seznamu posamičnih krmil v delu C v zvezi z zadevno rastlino.

13.

Temeljno načelo za obvezno označevanje analitskih sestavin določenega posamičnega krmila v katalogu je, ali določen proizvod vsebuje visoke koncentracije določene sestavine oziroma ali so se zaradi proizvodnega postopka spremenile prehranske lastnosti proizvoda.

14.

Člen 15(g) Uredbe (ES) št. 767/2009 v povezavi s točko 6 Priloge I k navedeni uredbi določa zahteve za označevanje v zvezi z vsebnostjo vlage. Člen 16(1)(b) navedene uredbe v povezavi s Prilogo V določa zahteve za označevanje v zvezi z drugimi analitskimi sestavinami. Poleg tega točka 5 Priloge I k Uredbi (ES) št. 767/2009 zahteva navedbo vsebnosti pepela, netopnega v klorovodikovi kislini, če presega 2,2 % na splošno, ali za določeno posamično krmilo, če presega vsebnost, določeno v zadevnem razdelku Priloge V k navedeni uredbi. Vendar nekateri vnosi na seznamu posamičnih krmil v delu C odstopajo od navedenih pravil:

(a)

obvezne navedbe v zvezi z analitskimi sestavinami na seznamu posamičnih krmil v delu C nadomeščajo obvezne navedbe, določene v zadevnem razdelku Priloge V k Uredbi (ES) št. 767/2009;

(b)

če v stolpcu za obvezne navedbe na seznamu posamičnih krmil v delu C niso navedene analitske sestavine, ki jih je sicer treba navesti v skladu z zadevnim razdelkom Priloge V k Uredbi (ES) št. 767/2009, navedenih sestavin ni treba označiti. Vendar se za pepel, netopen v klorovodikovi kislini, kjer na seznamu posamičnih krmil v delu C ni določena nobena vsebnost, vsebnost navede, če ta presega 2,2 %;

(c)

kadar se v stolpcu „obvezne navedbe“ na seznamu posamičnih krmil v delu C navede ena ali več posebnih vsebnosti vlage, veljajo navedene vsebnosti namesto vsebnosti iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES) št. 767/2009. Vendar če je vsebnost vlage nižja od 14 %, navedba ni obvezna. Kadar v navedenem stolpcu ni določena nobena posebna vsebnost vlage, velja točka 6 Priloge I k Uredbi (ES) št. 767/2009.

15.

Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, ki trdi, da ima posamično krmilo več lastnosti, kot jih je navedenih v stolpcu „opis“ na seznamu posamičnih krmil v delu C, ali ki se sklicuje na postopek iz dela B, kar se lahko enači z zahtevkom (npr. zaščita v vampu), mora izpolnjevati zahteve iz člena 13 Uredbe (ES) št. 767/2009. Poleg tega lahko posamično krmilo ustreza posebnemu prehranskemu namenu v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (ES) št. 767/2009.

DEL B

Glosar postopkov

 

Postopek

Opredelitev

Splošno ime/poimenovanje

1

zračno frakcioniranje

Ločevanje delcev z zračnim tokom.

zračno frakcioniran

2

aspiracija

Postopek odstranjevanja prahu, drobnih delcev in drugih delov s suspendiranimi žitnimi ostanki iz tovora žit med prevozom z zračnim tokom.

aspiriran

3

blanširanje

Postopek toplotne obdelave organske snovi s kuhanjem v vreli vodi ali pari, da se denaturirajo naravni encimi, zmehča tkivo in odstranijo surove arome, čemur sledi potopitev v hladno vodo, da se ustavi proces kuhanja.

blanširan

4

beljenje

Odstranjevanje naravnih barvil.

beljen

5

hlajenje

Znižanje temperature pod temperaturo okolja, vendar še vedno nad lediščem, za boljše konzerviranje.

ohlajen

6

sekljanje

Manjšanje velikosti delcev z uporabo enega ali več rezil.

sesekljan

7

čiščenje

Odstranjevanje predmetov (kontaminantov, npr. kamnov) ali vegetativnih delov rastline, npr. ločenih delcev slame, luščin ali plevela.

očiščen/sortiran

8

koncentriranje  (7)

Povečanje vsebnosti nekaterih snovi z odstranjevanjem vode in/ali drugih snovi.

koncentriran

9

kondenziranje

Prehajanje snovi iz plinskega v tekoče stanje.

kondenziran

10

kuhanje

Uporaba toplote, da se spremenijo fizikalne in kemične lastnosti posamičnih krmil.

kuhan

11

drobljenje

Zmanjševanje velikosti delcev z uporabo drobilca.

drobljen, drobljenje

12

kristalizacija

Čiščenje z oblikovanjem trdnih kristalov iz tekoče raztopine. Nečistoče v tekočini običajno ne ostanejo v mrežasti strukturi kristala.

kristalizirann

13

luščenje  (8)

Popolna ali delna odstranitev zunanjih plasti zrn, semen, sadežev, oreškov itd.

oluščen, delno oluščen

14

lupljenje/ličkanje

Odstranjevanje zunanjih ovojev fižola, zrn in semen, običajno s fizikalnimi sredstvi.

olupljen ali ličkan (9)

15

depektinizacija

Ekstrakcija pektinov iz posamičnih krmil.

depektiniziran

16

izsuševanje

Postopek ekstrakcije vlage.

izsušen

17

odstranjevanje sluzi

Postopek za odstranjevanje plasti sluzi na površini.

brez sluzi

18

odstranjevanje sladkorja

Popolna ali delna odstranitev mono- in disaharidov iz melas in drugih surovin, ki vsebujejo sladkor, s kemičnimi ali fizikalnimi sredstvi.

brez sladkorja, z manj sladkorja

19

razstrupljanje

Postopek, s katerim se strupeni kontaminanti uničijo ali se zmanjša njihova koncentracija.

razstrupljen

20

destilacija

Frakcioniranje tekočin z vrenjem in zbiranjem kondenzirane pare v ločen zbiralnik.

destiliran

21

sušenje

Zmanjšanje vsebnosti vlage po umetnem ali naravnem postopku.

sušen (naravno ali umetno)

22

siliranje

Shranjevanje posamičnih krmil v silosu, po možnosti z dodajanjem sredstev za konzerviranje ali z uporabo anaerobnih pogojev, po možnosti s silirnimi dodatki.

siliran

23

izparevanje

Zmanjševanje vsebnosti vode.

izparel

24

ekspanzija

Toplotni postopek, med katerim notranja vsebnost vode proizvoda, nenadoma zavrela, povzroči razpad proizvoda.

ekspandiran

25

stiskanje

Pridobivanje olja/maščobe s stiskanjem.

pogača in olje/maščoba

26

ekstrakcija

Odstranitev maščobe ali olja z organskim topilom iz nekaterih posamičnih krmil ali sladkorja ali drugih vodotopnih sestavin z vodnim topilom.

izvleček/zdrob in maščoba/olje, melase/pulpa in sladkor ali druge vodotopne sestavine

27

ekstrudiranje

Toplotni postopek, med katerim trenutna uparitev vode, vsebovane v proizvodu, povzroči razpad in sočasno preoblikovanje proizvoda ob prehodu skozi šobe ekstruderja.

ekstrudiran

28

fermentacija

Postopek, s katerim se mikroorganizmi, kot so bakterije, glive ali kvasovke, proizvedejo ali uporabijo na krmilih za pospeševanje spremembe v njihovi kemični sestavi/lastnostih.

fermentiran

29

filtriranje

Ločevanje mešanice tekočine in trdnih delcev z vlivanjem tekočine skozi porozen medij ali membrano.

filtriran

30

kosmičenje

Valjanje toplotno obdelane vlažne snovi.

kosmiči

31

mletje

Zmanjšanje velikosti delcev suhih žit za boljše ločevanje na sestavne dele (predvsem moko, otrobe in kašo).

moka, otrobi, kaša (10), krma

32

frakcioniranje

Ločevanje delov posamičnih krmil s presejanjem in/ali obdelavo z zračnim tokom, ki odnese lahke dele lupine.

frakcioniran

33

fragmentiranje

Ločevanje posamičnega krmila v posamezne drobce.

fragmentiran

34

cvrtje

Postopek priprave posamičnih krmil v olju ali maščobi.

ocvrt

35

želiranje

Postopek oblikovanja želeja, trdne, želatini podobne snovi, ki je lahko mehka in krhka do trda in čvrsta, običajno z uporabo sredstev za želiranje.

želiran

36

granuliranje

Obdelava posamičnega krmila za pridobitev želene velikosti in čvrstosti delcev.

granuliran

37

suho mletje/mokro mletje

Zmanjšanje velikosti delcev trdnih posamičnih krmil v suhem ali mokrem postopku.

suho ali mokro mlet

38

segrevanje

Toplotne obdelave pod posebnimi pogoji.

toplotno obdelan

39

hidrogeniranje

Katalitični postopek za nasičenje dvojnih vezi olj/maščob/maščobnih kislin, ki se izvede pri visoki temperaturi in pod tlakom vodika, da bi se pridobili delno ali v celoti nasičeni trigliceridi/maščobne kisline, ali za pridobitev poliolov, tako da se karbonilne skupine ogljikovih hidratov zmanjšajo na hidroksilne skupine.

hidrogeniran, delno hidrogeniran

40

hidroliza

Zmanjšanje molekularne velikosti z ustrezno obdelavo z vodo in toploto/pritiskom, encimi ali kislimi/bazičnimi reagenti.

hidroliziran

41

utekočinjenje

Prehajanje iz trdnega ali plinskega stanja v tekoče stanje.

utekočinjen

42

maceracija

Zmanjševanje velikosti posamičnih krmil z uporabo mehanskih sredstev, pogosto v prisotnosti vode ali drugih tekočin.

maceriran

43

pridobivanje slada

Postopek začetnega kaljenja žita, da se aktivirajo naravno prisotni encimi, ki škrob razgradijo v fermentirajoče ogljikove hidrate ter beljakovine v aminokisline in peptide.

sladen

44

taljenje

Prehajanje iz trdnega v tekoče stanje z uporabo toplote.

staljen

45

mikronizacija

Postopek zmanjševanja povprečnega premera delcev trdne snovi na velikost mikrometra.

mikroniziran

46

predkuhavanje

Postopek, ki vključuje namakanje v vodi in toplotno obdelavo, tako da je škrob povsem želatiniziran, čemur sledi postopek sušenja.

predkuhan

47

pasterizacija

Segrevanje do kritične temperature točno določen čas, da se odstranijo škodljivi mikroorganizmi, čemur sledi hitro hlajenje.

pasteriziran

48

lupljenje

Odstranjevanje kože/lupine s sadja in zelenjave.

olupljen

49

peletiranje

Oblikovanje s stiskanjem skozi matrico.

peleti, peletiran

50

mletje riža

Odstranitev skoraj vseh ali dela otrobov in kali iz oluščenega riža.

mlet

51

predželatinizacija

Spreminjanje škrobnih zrnc, da se jim v hladni vodi opazno izboljšajo zmožnosti nabrekanja.

predželatiniziran (11)

52

iztiskanje  (12)

Fizično odstranjevanje tekočin, kot so maščobe, olje, voda ali sok, iz trdnih snovi.

pogača (pri snoveh, ki vsebujejo olje)

pulpa, mezga (pri sadju itd.)

stisnjena pulpa (pri sladkorni pesi)

53

rafiniranje

Popolna ali delna odstranitev nečistoč ali neželenih sestavin s kemično/fizikalno obdelavo.

rafiniran, delno rafiniran

54

praženje

Segrevanje posamičnih krmil v suhem stanju za izboljšanje prebavljivosti in barve in/ali za nevtraliziranje naravno prisotnih antinutritivnih snovi.

pražen

55

valjanje

Zmanjšanje velikosti delcev s stiskanjem posamičnih krmil, npr. zrn, med dvema valjema.

valjan

56

zaščita pred razgradnjo v vampu

Postopek, po katerem se s fizikalno obdelavo, ob uporabi toplote, pritiska, pare (tudi v povezavi vseh omenjenih) in/ali z učinkovanjem npr. aldehidov, lignosulfonatov, natrijevega hidroksida ali organskih kislin (npr. propionske kisline, taninska kislina) hranilne snovi zaščitijo pred razgradnjo v vampu.

Posamična krmila, zaščitena z aldehidi pred razgradnjo v vampu, lahko vsebujejo do 0,12 % prostih aldehidov

zaščiten pred razgradnjo v vampu z učinkovanjem [vstavite ustrezno učinkovino]

57

presejanje

Ločevanje različno velikih delcev s prehajanjem posamičnih krmil skozi sita med stresanjem ali vlivanjem.

presejan

58

posnemanje

Ločevanje zgornjega plavajočega sloja tekočine z mehanskimi sredstvi, npr. mlečne maščobe.

posnet

59

rezanje na rezine

Rezanje posamičnih krmil na rezine.

narezan

60

namakanje

Vlaženje in mehčanje posamičnih krmil, običajno semen, da se skrajša čas kuhanja, olajša odstranjevanje lupine semen, pospeši vsrkavanje vode za aktiviranje postopka kalitve ali zmanjša koncentracija naravnih antinutritivnih dejavnikov.

namočen

61

sušenje z vprševanjem

Zmanjševanje vsebnosti vlage z vprševanjem oziroma zameglevanjem posamičnega krmila, za povečanje razmerja med površino in težo, ob upihovanju vročega zraka.

sušen z vprševanjem

62

parna termična obdelava

Postopek segrevanja in kuhanja s paro pod pritiskom, za povečanje prebavljivosti.

parjen

63

opečenje/toastanje

Segrevanje s suho toploto, običajno semen oljnic, npr. za zmanjšanje ali odstranitev naravno prisotnih antinutritivnih snovi.

opečen

64

ultrafiltracija

Filtracija tekočin skozi membrano, ki prepušča le majhne molekule.

ultrafiltriran

65

odstranitev kalčkov

Postopek popolne ali delne odstranitve kalčkov drobljenih žitnih zrn

brez kalčkov

66

mikronizacija z infrardečimi žarki

Toplotni postopek, pri katerem se uporablja infrardeča toplota za kuhanje in praženje žit, korenin, semen ali gomoljev ali njihovih soproizvodov ter mu običajno sledi kosmičenje.

mikroniziran z infrardečo toploto

67

odcepitev olj/maščob in hidrogeniranih olj/maščob

Kemični postopek hidrolize maščob/olj. Reakcija maščob/olj z vodo, ki se izvede pri visoki temperaturi in tlakih, omogoča pridobivanje surovih maščobnih kislin v hidrofobni fazi in sladke vode (surov glicerol) v hidrofilni fazi.

odcepljen

DEL C

Seznam posamičnih krmil

1.   Žitna zrna in iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

1.1.1

ječmen

Zrna vrste Hordeum vulgare L. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

1.1.2

ječmen, ekspandiran

Proizvod, pridobljen iz zmletega ali drobljenega ječmena z obdelavo v vlažnih, toplih pogojih in pod pritiskom.

škrob

1.1.3

ječmen, pražen

Proizvod postopka praženja ječmena, ki je delno pražen z malo barve.

škrob, če > 10 %

surove beljakovine, če > 15 %

1.1.4

ječmenovi kosmiči

Proizvod, pridobljen s parjenjem ali infrardečo mikronizacijo in valjanjem oluščenega ječmena. Vsebuje lahko majhen delež ječmenovih lusk. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

škrob

1.1.5

ječmenove vlaknine

Proizvod pridobivanja ječmenovega škroba. Sestavljen je iz delcev endosperma in predvsem iz vlaknin.

surove vlaknine

surove beljakovine, če > 10 %

1.1.6

ječmenove luščine

Proizvod, ki ostane pri pridobivanju etanola iz škroba po postopkih suhega mletja, presejanja in luščenja ječmena.

surove vlaknine

surove beljakovine, če > 10 %

1.1.7

ječmenova krmna moka

Proizvod, ki ostane pri predelavi presejanega, razpleveljenega ječmena v kašo, zdrob ali moko in sestoji zlasti iz delov endosperma, kakor tudi iz finih delcev zunanjih luščin in majhnih deležev ostankov na situ.

surove vlaknine

škrob

1.1.8

ječmenove beljakovine

Proizvod iz ječmena, pridobljen po ločevanju škroba in otrobov. Sestavljen je predvsem iz beljakovin.

surove beljakovine

1.1.9

krma iz ječmenovih beljakovin

Proizvod iz ječmena, pridobljen po ločevanju škroba. Sestavljen je predvsem iz beljakovin in delcev endosperma.

vlaga, če < 45 % ali > 60 %

če je vlaga < 45 %:

surove beljakovine

škrob

1.1.10

ječmenov sok

Proizvod iz ječmena, pridobljen po mokri ekstrakciji beljakovin in škroba.

surove beljakovine

1.1.11

ječmenovi otrobi

Proizvod pridobivanja moke, pridobljen iz presejanih zrn oluščenega ječmena. Vsebuje predvsem dele zunanjih ovojev in delce zrnja, iz katerega je bila odstranjena večina endosperma.

surove vlaknine

1.1.12

tekoči ječmenov škrob

Sekundarna frakcija škroba iz pridobivanja škroba iz ječmena.

če je vlaga < 50 %:

škrob

1.1.13

ostanki pivovarskega ječmena na situ

Proizvod mehanskega presejanja (frakcioniranje po velikosti), sestavljen iz majhnih ječmenovih jedrc in delcev ječmenovih jedrc, ločenih pred postopkom slajenja.

surove vlaknine

surovi pepel, če > 2,2 %

1.1.14

pivovarski ječmen in ostanki slada

Proizvod, sestavljen iz delcev ječmenovih jedrc in slada, ločenih med pridobivanjem slada.

surove vlaknine

1.1.15

luščine pivovarskega ječmena

Proizvod čiščenja pivovarskega ječmena, sestavljen iz delcev lupine in ostankov.

surove vlaknine

1.1.16

ječmenove droži v trdnem stanju, mokre

Proizvod pridobivanja etanola iz ječmena. Vsebuje trdne delce iz destilacije.

vlaga, če < 65 % ali > 88 %

če je vlaga < 65 %:

surove beljakovine

1.1.17

topni ostanki ječmenove drozge, mokri

Proizvod pridobivanja etanola iz ječmena. Vsebuje topne delce iz destilacije.

vlaga, če < 45 % ali > 70 %

če je vlaga < 45 %:

surove beljakovine

1.1.18

slad  (13)

Proizvod iz kaljenih žit, sušen, mlet in/ali ekstrahiran.

 

1.1.19

koreninice slada  (13)

Proizvod kalitve pivovarskega žita in čiščenja slada, sestavljen iz koreninic, žitnih ostankov, luščin in manjših zdrobljenih zrn pivovarskega žita. Lahko je mlet.

 

1.2.1

koruza  (14)

Zrna vrste Zea mays L. ssp. mays. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

1.2.2

koruzni kosmiči

Proizvod, pridobljen s parjenjem ali infrardečo mikronizacijo in valjanjem oluščene koruze. Vsebuje lahko majhen delež koruznih lusk.

škrob

1.2.3

koruzna krmna moka

Proizvod, pridobljen z mletjem koruze v koruzno moko ali zdrob. Vsebuje predvsem dele zunanjih ovojev in delce zrnja, iz katerega je bilo odstranjenega manj endosperma kot iz koruznih otrobov. Lahko vsebuje nekaj delcev koruznih kalčkov.

surove vlaknine

škrob

1.2.4

koruzni otrobi

Proizvod, pridobljen z mletjem koruze v koruzno moko ali zdrob. Vsebuje predvsem zunanje ovoje ter delce koruznih kalčkov in endosperma.

surove vlaknine

1.2.5

koruzni storži

Bistveni del koruznega klasa. Obsega stržen, zrna in ličje.

surove vlaknine

škrob

1.2.6

ostanki koruze na situ

Delci koruznih jedrc, ločeni s postopkom presejanja pri vnosu proizvoda.

 

1.2.7

koruzna vlakna

Proizvod, pridobljen pri proizvodnji koruznega škroba. Sestavljen je predvsem iz vlaknin.

vlaga, če < 50 % ali > 70 %

če je vlaga < 50 %:

surove vlaknine

1.2.8

koruzni gluten

Proizvod, pridobljen pri proizvodnji koruznega škroba. Vsebuje predvsem gluten, pridobljen z ločevanjem škroba.

vlaga, če < 70 % ali > 90 %

če je vlaga < 70 %:

surove beljakovine

1.2.9

koruzni krmni gluten

Proizvod, pridobljen pri proizvodnji koruznega škroba. Sestavljen je iz otrobov in topnih ostankov koruze. Proizvod lahko vsebuje tudi drobljeno koruzo in ostanke ekstrakcije olja iz koruznih kalčkov. Lahko se dodajo drugi proizvodi iz škroba in iz rafiniranja ali fermentacije proizvodov iz škroba.

vlaga, če < 40 % ali > 65 %

če je vlaga < 40 %:

surove beljakovine

surove vlaknine

škrob

1.2.10

koruzni kalčki

Proizvod, pridobljen z mletjem koruze v zdrob ali koruzno moko ali iz koruznega škroba. Sestavljen je predvsem iz koruznih kalčkov, zunanjega ovoja in delcev endosperma.

vlaga, če < 40 % ali > 60 %

če je vlaga < 40 %:

surove beljakovine

surove maščobe

1.2.11

pogača iz koruznih kalčkov

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem koruznih kalčkov, ki se jih še vedno držijo delčki endosperma in ovojev.

surove beljakovine

surove maščobe

1.2.12

zdrob koruznih kalčkov

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo koruznih kalčkov.

surove beljakovine

1.2.13

surovo olje iz koruznih kalčkov

Proizvod iz koruznih kalčkov.

surove maščobe

1.2.14

koruza, ekspandirana

Proizvod, pridobljen iz mlete ali drobljene koruze po toplotnem postopku pod pritiskom, z dodajanjem vlage.

škrob

1.2.15

tekoča frakcija pri namakanju koruze

Zgoščena tekoča frakcija, ki ostane pri postopku namakanja koruze.

vlaga, če < 45 % ali > 65 %

če je vlaga < 45 %:

surove beljakovine

1.2.16

silirana sladka koruza

Stranski proizvod pri industrijski predelavi sladke koruze, ki sestoji iz storža, lusk in strženov zrn, in je sesekljan, osušen ali stisnjen. Nastane s sekljanjem storžev sladke koruze, lusk in ličja, s prisotnostjo strženov zrn sladke koruze.

surove vlaknine

1.2.17

koruzni drobljenec brez kalčkov

Proizvod, ki ostane po odstranitvi kalčkov iz drobljene koruze. Pretežno sestoji iz delov endosperma in lahko vsebuje manjše deleže koruznih kalčkov in delcev zunanjih luskin koruznih zrn.

surove vlaknine

škrob

1.3.1

proso

Zrna vrste Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

oves

Zrna vrste Avena sativa L. in druge gojene vrste ovsa.

 

1.4.2

oluščen oves

Oluščena zrna ovsa. Lahko so obdelana s paro.

 

1.4.3

ovseni kosmiči

Proizvod, pridobljen po postopkih obdelave s paro, mikronizacije z infrardečimi žarki ter valjanja oluščenega ovsa. Vsebuje lahko majhen delež ovsenih lusk.

škrob

1.4.4

ovsena otrobna moka

Proizvod, pridobljen z mletjem presejanega, oluščenega ovsa v ovsene otrobe in moko. Vsebuje predvsem ovsene otrobe in nekoliko endosperma.

surove vlaknine

škrob

1.4.5

ovseni otrobi

Proizvod, ki ostane pri proizvodnji moke iz presejanih zrn oluščenega ovsa in sestoji zlasti iz lomljenih delcev zunanjih luščin ter drugih sestavnih delov zrn, brez endosperma.

surove vlaknine

1.4.6

ovsene luščine

Proizvod, pridobljen z luščenjem ovsenih zrn.

surove vlaknine

1.4.7

oves, ekspandiran

Proizvod, pridobljen iz mletega ali drobljenega ovsa po toplotnem postopku pod pritiskom, z dodajanjem vlage.

škrob

1.4.8

ovsena kaša

Očiščena, razplevljena zrna ovsa.

surove vlaknine

škrob

1.4.9

ovsena moka

Proizvod, pridobljen z mletjem celih zrn ovsa.

surove vlaknine

škrob

1.4.10

ovsena moka iz oluščenih zrn ovsa

Ovseni proizvod z visoko vsebnostjo škroba, po luščenju.

surove vlaknine

1.4.11

ovsena krmna moka

Proizvod, pridobljen z mletjem presejanega, oluščenega ovsa v ovseni zdrob in moko. Vsebuje predvsem ovsene otrobe in endosperm.

surove vlaknine

1.5.1

semena kvinoje, ekstrahirana

Očiščeno celo seme kvinoje (Chenopodium quinoa Willd), iz katerega je bil odstranjen saponin, vsebovan v zunanji plasti semen.

 

1.6.1

lomljen riž

Del riževega zrna vrste Oryza Sativa L, manjši od treh četrtin celega zrna. Riž je lahko predkuhan.

škrob

1.6.2

brušen riž

Oluščen riž, s katerega so bili med brušenjem odstranjeni skoraj vsi kalčki in otrobi. Riž je lahko predkuhan.

škrob

1.6.3

preželatiniziran riž

Proizvod, pridobljen s preželatinizacijo iz brušenega ali lomljenega riža.

škrob

1.6.4

ekstrudiran riž

Proizvod, pridobljen z ekstrudiranjem riževe moke.

škrob

1.6.5

riževi kosmiči

Proizvod, pridobljen s kosmičenjem preželatiniziranih riževih zrn ali lomljenih zrn.

škrob

1.6.6

oluščen riž

Surov riž (Oryza Sativa L.), kateremu so odstranjene samo luščine. Lahko je predkuhan. Med postopkom luščenja in druge obdelave so lahko odstranjeni tudi otrobi.

škrob

surove vlaknine

1.6.7

mlet krmni riž

Proizvod, pridobljen z mletjem krmnega riža, ki sestoji iz nezrelih, zelenih ali kredasto obarvanih zrn, izločenih med brušenjem oluščenega riža, ali iz normalnih, oluščenih rumenih ali lisastih zrn.

škrob

1.6.8

riževa moka

Proizvod, pridobljen z mletjem brušenega riža. Riž je lahko predkuhan.

škrob

1.6.9

riževa moka iz oluščenega riža

Proizvod, pridobljen z mletjem oluščenega riža. Riž je lahko predkuhan.

škrob

surove vlaknine

1.6.10

riževi otrobi

Proizvod, pridobljen z mletjem riža, sestavljenega predvsem iz zunanjih ovojev jedra (perikarp, lupina semen, jedro, alevron) z delom kalčka. Riž je lahko predkuhan ali ekstrudiran.

surove vlaknine

1.6.11

riževi otrobi s kalcijevim karbonatom

Proizvod, pridobljen z mletjem riža, sestavljenega predvsem iz zunanjih ovojev jedra (perikarp, lupina semen, jedro, alevron) z delom kalčka. Vsebuje lahko do 23 % kalcijevega karbonata, ki se uporablja kot pomožno tehnološko sredstvo. Riž je lahko predkuhan.

surove vlaknine

kalcijev karbonat

1.6.12

razmaščeni riževi otrobi

Riževi otrobi, ki so proizvod ekstrakcije olja. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove vlaknine

1.6.13

olje iz riževih otrobov

Olje, ekstrahirano iz stabiliziranih riževih otrobov.

surove maščobe

1.6.14

riževa krmna moka

Proizvod pridobivanja riževe moke in škroba, pridobljen s suhim ali mokrim mletjem in sejanjem. Sestavljen je predvsem iz škroba, beljakovin, maščob in vlaken. Riž je lahko predkuhan. Vsebuje lahko do 0,25 % natrija in do 0,25 % sulfata.

škrob, če > 20 %

surove beljakovine, če > 10 %

surove maščobe, če > 5 %

surove vlaknine

1.6.15

riževa krmna moka s kalcijevim karbonatom

Proizvod, pridobljen z mletjem riža, sestavljen predvsem iz delcev alevronske plasti in endosperma. Lahko vsebuje do 23 % kalcijevega karbonata, ki se uporablja kot pomožno tehnološko sredstvo. Riž je lahko predkuhan.

škrob

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

kalcijev karbonat

1.6.17

riževi kalčki

Proizvod, pridobljen med mletjem riža, ki je sestavljen predvsem iz kali.

surove maščobe

surove beljakovine

1.6.18

pogača iz riževih kalčkov

Proizvod, ki ostane po drobljenju riževih kalčkov zaradi iztiskanja olja.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

1.6.20

riževe beljakovine

Proizvod pridobivanja riževega škroba, pridobljen z mokrim mletjem, sejanjem, ločevanjem, koncentriranjem in sušenjem.

surove beljakovine

1.6.21

tekoča riževa krmna moka

Zgoščen tekoči proizvod, ki ostane po mokrem mletju in presejanju riža.

škrob

1.6.22

ekspandiran riž

Proizvod, pridobljen z ekspandiranjem riževih zrn ali lomljenega riža.

škrob

1.6.23

fermentiran riž

Proizvod, pridobljen s fermentacijo riža.

škrob

1.6.24

brušen deformiran/kredasto obarvan riž

Proizvod, ki ostane po brušenju riža in sestoji pretežno iz deformiranih in/ali kredasto obarvanih in/ali poškodovanih (celih ali lomljenih) zrn. Lahko je predkuhan.

škrob

1.6.25

brušen nezrel riž

Proizvod, ki ostane po brušenju riža in sestoji pretežno iz nezrelih in/ali kredasto obarvanih zrn.

škrob

1.7.1

Zrna vrste Secale cereale L.

 

1.7.2

ržena krmna moka

Proizvod, pridobljen z mletjem presejane rži v rženo moko. Vsebuje predvsem dele endosperma, z drobnimi delci zunanjih ovojev in nekaj raznovrstnih delov zrnja.

škrob

surove vlaknine

1.7.3

krmna rž

Proizvod, pridobljen z mletjem presejane rži v rženo moko. Vsebuje predvsem dele zunanjih ovojev in delce zrnja, iz katerega je bilo odstranjeno manj endosperma kot iz rženih otrobov.

škrob

surove vlaknine

1.7.4

rženi otrobi

Proizvod, pridobljen z mletjem presejane rži v rženo moko. Vsebuje predvsem dele zunanjih ovojev in delce zrnja, iz katerega je bila odstranjena večina endosperma.

škrob

surove vlaknine

1.8.1

sirek; [navadni sirek]

Zrna/seme vrste Sorghum bicolor L. Moench.

 

1.8.2

sirek, beli

Zrna belega sirka.

 

1.8.3

sirkov krmni gluten

Posušen proizvod, pridobljen z ločevanjem sirkovega škroba. Sestavljen je predvsem iz otrobov in manjše količine glutena. Proizvod lahko vsebuje tudi posušene ostanke vode iz maceracije, lahko se dodajo kalčki.

surove beljakovine

1.9.1

pira

Zrna pire vrst Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

pirini otrobi

Proizvod, pridobljen pri proizvodnji pirine moke. Vsebuje predvsem zunanje ovoje ter delce pirinih kalčkov in endosperma.

surove vlaknine

1.9.3

pirine luščine

Proizvod, pridobljen z luščenjem pirinih zrn.

surove vlaknine

1.9.4

pirina krmna moka

Proizvod, pridobljen s postopkom predelave presejane, oluščene pire v pirino moko. Vsebuje predvsem dele endosperma, z drobnimi delci zunanjih ovojev in nekaj odpadnega zrnja.

surove vlaknine

škrob

1.10.1

tritikala

Zrna križanca Triticum × Secale cereale L.

 

1.11.1

pšenica

Zrna vrste Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. in drugih gojenih vrst pšenice. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

1.11.2

koreninice pšenice

Proizvod iz kalitve oslajene pšenice in ostankov slada, sestavljen iz koreninic, žitnih ostankov, luščin in manjših zdrobljenih zrn oslajene pšenice.

 

1.11.3

preželatinizirana pšenica

Proizvod, pridobljen iz mlete ali drobljene pšenice po postopku toplotne obdelave pod pritiskom z dodatkom vlage.

škrob

1.11.4

pšenična krmna moka

Proizvod, pridobljen z mletjem presejane pšenice ali oluščene pire v pšenično moko. Vsebuje predvsem dele endosperma, z drobnimi delci zunanjih ovojev in nekaj odpadnega zrnja.

surove vlaknine

škrob

1.11.5

pšenični kosmiči

Proizvod, pridobljen s parjenjem ali infrardečo mikronizacijo in valjanjem oluščene pšenice. Vsebuje lahko majhen delež pšeničnih lusk. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove vlaknine

škrob

1.11.6

pšenično krmilo

Proizvod mletja v moko ali pridobivanja slada, pridobljen iz presejane pšenice ali oluščene pire. Vsebuje predvsem dele zunanjih ovojev in delce zrnja, iz katerega je bilo odstranjenega manj endosperma kot iz pšeničnih otrobov.

surove vlaknine

1.11.7

pšenični otrobi  (15)

Proizvod mletja v moko ali pridobivanja slada, pridobljen iz presejane pšenice ali oluščene pire. Vsebuje predvsem dele zunanjih ovojev in delce zrnja, iz katerega je bila odstranjena večina endosperma.

surove vlaknine

1.11.8

slajeni fermentirani pšenični delci

Proizvod, pridobljen s kombinacijo pridobivanja slada in fermentacije pšenice in pšeničnih otrobov. Proizvod se nato posuši in zmelje.

škrob

surove vlaknine

1.11.10

pšenična vlakna

Vlakna, ekstrahirana pri predelavi pšenice. Sestavljena so predvsem iz vlaknin.

vlaga, če < 60 % ali > 80 %

če je vlaga < 60 %:

surove vlaknine

1.11.11

pšenični kalčki

Proizvod, pridobljen z mletjem pšenice v pšenično moko. Vsebuje predvsem pšenične kalčke, valjane ali drugače obdelane, ki se jih lahko še vedno držijo delci endosperma in zunanjih ovojev.

surove beljakovine

surove maščobe

1.11.12

pšenični kalčki, fermentirani

Proizvod fermentacije pšeničnih kalčkov, z inaktiviranimi mikroorganizmi.

surove beljakovine

surove maščobe

1.11.13

pogača iz pšeničnih kalčkov

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem pšeničnih kalčkov (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. in drugih gojenih vrst pšenice in oluščene pire (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), ki se jih lahko še vedno držijo delci endosperma in ovoja.

surove beljakovine

1.11.15

pšenične beljakovine

Pšenične beljakovine, ekstrahirane med pridobivanjem škroba ali etanola, lahko delno hidrolizirane.

surove beljakovine

1.11.16

pšenični krmni gluten

Proizvod, pridobljen pri proizvodnji pšeničnega škroba in glutena. Vsebuje otrobe, iz katerih so lahko bili kalčki delno odstranjeni. Dodajo se lahko topni ostanki pšenice, drobljena pšenica ter drugi proizvodi iz škroba in iz rafiniranja ali fermentacije proizvodov iz škroba.

vlaga, če < 45 % ali > 60 %

če je vlaga < 45 %:

surove beljakovine

škrob

1.11.18

vitalni pšenični gluten

Pšenične beljakovine, za katere je značilna visoka viskoelastičnost, če so hidratizirane, z najmanj 80 % beljakovin (N × 6,25) in največ 2 % pepela na suhi snovi.

surove beljakovine

1.11.19

tekoči pšenični škrob

Proizvod pridobivanja škroba/glukoze in glutena iz pšenice.

vlaga, če < 65 % ali > 85 %

če je vlaga < 65 %:

škrob

1.11.20

pšenični škrob, ki vsebuje beljakovine, z manj sladkorja

Proizvod, pridobljen med pridobivanjem pšeničnega škroba, ki vsebuje delno sladkan škrob, topne beljakovine in druge topne dele endosperma.

surove beljakovine

škrob

celokupni sladkor, izražen kot saharoza

1.11.21

topni ostanki pšenice

Proizvod iz pšenice, pridobljen po mokri ekstrakciji beljakovin in škroba. Lahko se hidrolizira.

vlaga, če < 55 % ali > 85 %

če je vlaga < 55 %:

surove beljakovine

1.11.22

koncentrat pšeničnega kvasa

Mokri stranski proizvod, ki se sprosti po fermentaciji pšeničnega škroba za pridobivanje alkohola.

vlaga, če < 60 % ali > 80 %

če je vlaga < 60 %:

surove beljakovine

1.11.23

ostanki pivovarske pšenice na situ

Proizvod mehanskega presejanja (frakcioniranje po velikosti), sestavljen iz majhnih pšeničnih jedrc in delcev pšeničnih jedrc, ločenih pred postopkom slajenja.

surove vlaknine

1.11.24

ostanki pivovarske pšenice in slada

Proizvod, sestavljen iz delcev pšeničnih jedrc in slada, ločenih med pridobivanjem slada.

surove vlaknine

1.11.25

luščine pivovarske pšenice

Proizvod čiščenja pivovarske pšenice, sestavljen iz delcev lupine in ostankov.

surove vlaknine

1.12.2

žitna moka  (16)

Moka, pridobljena z mletjem žit.

škrob

surove vlaknine

1.12.3

žitni beljakovinski koncentrat  (16)

Zgoščen in posušen proizvod, pridobljen iz žit s fermentacijo kvasa izločitvi škroba.

surove beljakovine

1.12.4

ostanek presejanja žitnih zrn  (16)

Proizvod mehanskega presejanja (frakcioniranja po velikosti) žitnih zrn, ki sestoji iz majhnih zrn in delcev zrn, ki so lahko tudi kaljena, izločenih še pred nadaljnjo obdelavo žita. Proizvod vsebuje več surovih vlaknin (npr. luščin), kakor nefrakcionirano žito.

surove vlaknine

1.12.5

žitni kalčki  (16)

Proizvod postopka mletja moke ter pridobivanja škroba, ki pretežno sestoji iz valjanih ali nevaljanih žitnih kalčkov, lahko tudi z delci endosperma in luščin.

surove beljakovine

surove maščobe

1.12.6

sirup žitne destilacijske frakcije  (16)

Žitni proizvod, pridobljen z izparevanjem fermentirane gošče med fermentacijo ali destilacijo žit, ki se uporablja za pridobivanje žitnega žganja.

vlaga, če < 45 % ali > 70 %

če je vlaga < 45 %:

surove beljakovine

1.12.7

mokre žitne droži  (16)

Moker proizvod, ki ostane kot trda frakcija po centrifugiranju ali filtriranju gošče fermentiranega ali destiliranega žita, in se uporablja za pridobivanje žitnega žganja.

vlaga, če < 65 % ali > 88 %

če je vlaga < 65 %:

surove beljakovine

1.12.8

koncentrirani topni ostanki droži  (16)

Vlažen proizvod pridobivanja alkohola s fermentacijo in destilacijo pšenične kaše in sladkornega sirupa po predhodnem ločevanju otrobov in glutena. Lahko vsebuje mrtve celice in/ali dele fermentacijskih mikroorganizmov.

vlaga, če < 65 % ali > 88 %

če je vlaga < 65 %:

surove beljakovine, če > 10 %

1.12.9

droži in topni ostanki  (16)

Proizvod, pridobljen pri proizvodnji alkohola s fermentacijo in destilacijo žitne kaše in/ali drugih škrobnih proizvodov, ki vsebujejo sladkor. Lahko vsebuje mrtve celice in/ali dele fermentacijskih mikroorganizmov. Lahko vsebuje 2 % sulfata. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

vlaga, če < 60 % ali > 80 %

če je vlaga < 60 %:

surove beljakovine

1.12.10

droži – posušene

Proizvod destilacije alkohola, pridobljen s sušenjem trdnih ostankov fermentiranega zrnja. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

1.12.11

droži – posušene  (16); [droži – posušene, in topni ostanki]  (16)

Proizvod destilacije alkohola, pridobljen s sušenjem trdnih ostankov fermentiranega zrnja, ki jim je dodan sirup iz droži ali izhlapela fermentirana tekočina, iz katere se pridobiva alkohol. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

1.12.12

pivske tropine  (16)

Proizvod, pridobljen pri proizvodnji piva, ki vsebuje ostanke žit z dodatkom sladu ali brez ali druge škrobaste proizvode, ki lahko vsebujejo tudi hmelj. Običajno se prodaja v vlažnem stanju, lahko pa se prodaja tudi v suhi obliki. Lahko vsebuje do 0,3 % dimetil polisiloksana, do 1,5 % encimov in do 1,8 % bentonita.

vlaga, če < 65 % ali > 88 %

če je vlaga < 65 %:

surove beljakovine

1.12.13

sladne tropine  (16)

Trden proizvod pri proizvodnji viskija iz žit, ki sestoji iz usedline po ekstrakciji z vročo vodo žit, spremenjenih v slad, in se običajno prodaja v mokrem stanju.

vlaga, če < 65 % ali > 88 %

če je vlaga < 65 %:

surove beljakovine

1.12.14

destilirano in filtrirano zrnje

Trdni proizvod, pridobljen pri proizvodnji piva, ekstrakta slada in viskija. Sestavljen je iz ostankov ekstrakcije mletega slada z vročo vodo in po možnosti drugih dodatkov, bogatih s sladkorjem in škrobom. Običajno se prodaja v vlažni obliki, potem ko je bil izvleček odstranjen s stiskanjem.

vlaga, če < 65 % ali > 88 %

če je vlaga < 65 %:

surove beljakovine

1.12.15

droži

Proizvod, ki ostane v kotlu po prvi destilaciji v destilarni.

surove beljakovine, če > 10 %

1.12.16

sirup iz droži

Proizvod prve destilacije v destilarni, pridobljen z izhlapevanjem droži, ki so ostale v kotlu.

vlaga, če < 45 % ali > 70 %

če je vlaga < 45 %:

surove beljakovine


2.   Oljna semena, oljni sadeži in iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

2.1.1

pogača iz orehov palme babassu

Proizvod pridobivanja olja, pridobljenega s stiskanjem orehov palme babassu vrste Orbignya.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.2.1

seme navadnega rička

Seme Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

navadni riček, pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen navadnega rička.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.2.3

zdrob navadnega rička

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz semen navadnega rička.

surove beljakovine

2.3.1

kakavove luščine

Zunanji ovoji posušenih in praženih kakavovih zrn (Theobroma cacao L.).

surove vlaknine

2.3.2

kakavove lupine

Proizvod, pridobljen z obdelavo kakavovih zrn.

surove vlaknine

surove beljakovine

2.3.3

zdrob iz kakavovih zrn, delno oluščenih

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo delno oluščenih, posušenih in praženih kakavovih zrn (Theobroma cacao L.).

surove beljakovine

surove vlaknine

2.4.1

koprina pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem suhega jedra (endosperma) in zunanje lupine (ovoja) semena kokosove palme Cocos nucifera L.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.4.2

koprina hidrolizirana pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem in encimatsko hidrolizacijo suhega jedra (endosperma) in zunanje lupine (ovoja) semena kokosove palme (Cocos nucifera L.).

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.4.3

zdrob kopre

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo suhega jedra (endosperma) in zunanje lupine (ovoja) semena kokosove palme.

surove beljakovine

2.5.1

bombaževo seme

Semena bombaža (Gossyhium ssp.), brez vlaken. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

2.5.2

zdrob iz bombaževih semen, delno oluščenih

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo bombaževih semen, brez vlaken in dela luščin. (Najvišja vsebnost surovih vlaknin 22,5 % v suhi snovi.) Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.5.3

bombaževa pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem bombaževih semen brez vlaken.

surove beljakovine

surove vlaknine

surove maščobe

2.6.1

arašidova pogača iz delno oluščenih oreškov

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem delno oluščenih zemeljskih oreškov vrste Arachis hyrogaea L. in drugih vrst Arachis.

(Najvišja vsebnost surovih vlaknin 16 % v suhi snovi.)

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.6.2

zdrob iz zemeljskih oreškov, delno oluščenih

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo pogače delno oluščenih zemeljskih oreškov. (Najvišja vsebnost surovih vlaknin 16 % v suhi snovi.)

surove beljakovine

surove vlaknine

2.6.3

pogača iz zemeljskih oreškov, oluščenih

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem oluščenih zemeljskih oreškov.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.6.4

zdrob iz zemeljskih oreškov, oluščenih

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo pogače oluščenih zemeljskih oreškov.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.7.1

pogača iz kapokovca

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen kapokovca (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

surove beljakovine

surove vlaknine

2.8.1

laneno seme

Semena lanu Linum usitatissimum L. (minimalna botanična čistost 93 %) kot celo, sploščeno ali zmleto laneno seme. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

2.8.2

lanena pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem lanenega semena. (Minimalna botanična čistost 93 %).

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.8.3

zdrob iz lanenega semena

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz lanenega semena. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

2.8.4

krma iz lanene pogače

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem lanenega semena. (Minimalna botanična čistost 93 %). Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.8.5

krma iz zdroba iz lanenega semena

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz lanenega semena. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

2.9.1

otrobi iz gorčice

Proizvod pridobivanja gorčice (Brassica juncea L.). Sestavljen je iz delcev zunanjega ovoja in delcev zrnja.

surove vlaknine

2.9.2

zdrob iz gorčičnega semena

Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo hlapnega olja gorčice iz gorčičnega semena.

surove beljakovine

2.10.1

seme abesinske gizotije (Guizotia abyssinica)

Semena vrste Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

 

2.10.2

pogača iz semen abesinske gizotije

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen abesinske gizotije. (V klorovodikovi kislini netopen pepel: največ 3,4 %.)

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.11.1

olivna kaša

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo stisnjenih oliv Olea europea L., ki so čim bolje izkoščičene.

surove beljakovine

surove vlaknine

surove maščobe

2.11.2

krma iz razmaščenega olivnega zdroba

Proizvod pridobivanja oljčnega olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz olivne kaše čim bolje izkoščičenih oliv. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.11.3

razmaščeni olivni zdrob

Proizvod pridobivanja oljčnega olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz olivne kaše čim bolje izkoščičenih oliv.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.12.1

palmina pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem palmovih semen vrste Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), s katerih je odstranjenih kar največ luščin.

surove beljakovine

surove vlaknine

surove maščobe

2.12.2

zdrob iz palmovih semen

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo palmovih semen, iz katerih je bilo odstranjenih kar največ lupin.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.13.1

bučna semena

Semena buč vrste Cucurbita pepo L. in rastlin vrste Cucurbita.

 

2.13.2

bučna pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semena buč vrste Cucurbita pepo in rastlin vrste Cucurbita.

surove beljakovine

surove maščobe

2.14.1

semena oljne ogrščice  (17)

Semena oljne ogrščice (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.), Indijske sarson (Brassica napus L. var. glauca (Roxb.)) O. E. Schulz) in oljne ogrščice (Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Minimalna botanična čistost 94 %). Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

2.14.2

pogača iz oljne ogrščice

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen oljne ogrščice. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.14.3

zdrob iz oljne ogrščice

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz semena oljne ogrščice. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

2.14.4

semena oljne ogrščice, ekstrudirana

Proizvod, pridobljen iz cele oljne ogrščice z obdelavo v vlažnih, toplih pogojih in pod pritiskom, ki povečuje želatinizacijo škroba. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

surove maščobe

2.14.5

beljakovinski koncentrat semen oljne ogrščice

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ločevanjem beljakovinskega deleža pogače iz semena oljne ogrščice ali semena oljne ogrščice.

surove beljakovine

2.14.6

krma iz pogače oljne ogrščice

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen oljne ogrščice. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.14.7

krma iz zdroba oljne ogrščice

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz semena oljne ogrščice. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

2.15.1

seme barvilnega rumenika

Semena barvilnega rumenika (Carthamus tinctorius L.).

 

2.15.2

zdrob semena barvilnega rumenika, delno oluščenega

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo delno oluščenih semen barvilnega rumenika.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.15.3

luščine barvilnega rumenika

Proizvod, pridobljen med lupljenjem semen barvilnega rumenika.

surove vlaknine

2.16.1

sezamovo seme

Semena vrste Sesamum indicum L.

 

2.17.1

sezamovo seme, delno olupljeno

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z odstranjevanjem dela luščin.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.17.2

luščine sezama

Proizvod, pridobljen z luščenjem sezamovih semen.

surove vlaknine

2.17.3

sezamova pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen sezama (V klorovodikovi kislini netopen pepel: največ 5 %.)

surove beljakovine

surove vlaknine

surove maščobe

2.18.1

pražena soja (zrnje)

Sojino zrnje (Glycine max. L. Merr.), ustrezno toplotno obdelano. (Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.) Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

2.18.2

sojina pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem sojinih semen.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.18.3

zdrob soje (zrnja)

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz sojinih zrn po ekstrakciji in ustrezni toplotni obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.)

Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

surove vlaknine

če > 8 % v suhi snovi

2.18.4

zdrob soje (zrnja), olupljene

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz olupljenih sojinih zrn po ekstrakciji in ustrezni toplotni obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,5 mg N/g × min.) Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

2.18.5

luščine soje (zrnja)

Proizvod, pridobljen z luščenjem sojinih zrn.

surove vlaknine

2.18.6

sojina zrna, ekstrudirana

Proizvod, pridobljen iz sojinih zrn z obdelavo v vlažnih, toplih pogojih in pod pritiskom, ki povečuje želatiniranje škroba. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

surove maščobe

2.18.7

sojin (zrnja) beljakovinski koncentrat

Proizvod, pridobljen iz oluščenih sojinih zrn brez maščob, ki se jim s fermentacijo ali dodatno ekstrakcijo zmanjša vsebnost brezdušičnega izvlečka.

surove beljakovine

2.18.8

pulpa iz sojinih zrn; [pasta iz sojinih zrn]

Proizvod, pridobljen med ekstrakcijo sojinih zrn za pripravo hrane.

surove beljakovine

2.18.9

melase sojinih zrn

Proizvod, pridobljen pri predelavi sojinih zrn.

surove beljakovine

surove maščobe

2.18.10

stranski proizvod pripravkov hrane iz sojinih zrn

Proizvodi, pridobljeni med obdelavo sojinih zrn za pridobivanje pripravkov hrane iz sojinih zrn.

surove beljakovine

2.18.11

soja (zrnje)

Sojino zrnje (Glycine max. L. Merr.).

Aktivnost ureaze, če je 0,4 mg N/g × min.

2.18.12

sojini kosmiči

Proizvod, pridobljen s parjenjem ali infrardečo mikronizacijo in valjanjem olupljenih sojinih zrn. (Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.)

surove beljakovine

2.18.13

krma iz zdroba soje (zrnja)

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz sojinih zrn po ekstrakciji in ustrezni toplotni obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.) Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

surove vlaknine

če > 8 % v suhi snovi

2.18.14

krma iz zdroba soje (zrnja), olupljene

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz olupljenih sojinih zrn po ekstrakciji in ustrezni toplotni obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,5 mg N/g × min.) Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

2.19.1

sončnično seme

Semena sončnice Helianthus annuus L. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

2.19.2

sončnična pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem sončničnih semen.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.19.3

zdrob iz sončničnih semen

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz sončničnih semen. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

2.19.4

zdrob sončničnih semen, olupljenih

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz sončničnih semen, s katerih so bile odstranjene vse luščine ali le del njih. Najvišja vsebnost surovih vlaknin 27,5 % v suhi snovi.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.19.5

luščine sončničnih semen

Proizvod, pridobljen z luščenjem sončničnih semen.

surove vlaknine

2.19.6

krma iz zdroba sončničnih semen

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz sončničnih semen. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

surove beljakovine

2.19.7

krma iz zdroba sončničnih semen, olupljenih

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz sončničnih semen, s katerih so bile odstranjene vse luščine ali le del njih. Vsebuje lahko do 1 % uporabljene belilne zemlje in pripomočkov za filtriranje (npr. diatomejsko zemljo, amorfne silikate in silicijev dioksid, filosilikate in celulozna ali lesna vlakna) ter surove lecitine iz integriranih obratov za drobljenje in rafiniranje. Najvišja vsebnost surovih vlaknin 27,5 % v suhi snovi.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.20.1

rastlinsko olje in maščobe  (18)

Olje in maščoba, pridobljena iz rastlin (razen ricinusovega olja iz kloščevca), lahko je degumirana, rafinirana in/ali hidrogenirana.

vlaga, če > 1 %

2.21.1

surovi lecitini

Proizvod, pridobljen med postopkom degumiranja surovega olja iz oljnic in plodov oljnic z vodo. Med postopkom degumiranja surovega olja se lahko dodajo citronska kislina, fosforjeva kislina ali natrijev hidroksid.

 

2.22.1

konopljino seme

Kontrolirano konopljino seme vrste Cannabis sativa L. z najvišjo vsebnostjo THC v skladu z zakonodajo EU.

 

2.22.2

konopljina pogača

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen konoplje.

surove beljakovine

surove vlaknine

2.22.3

olje iz konoplje

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem rastline konoplje in konopljinih semen.

surove beljakovine

surove maščobe

surove vlaknine

2.23.1

makovo seme

Semena vrste Papaver somniferum L.

 

2.23.2

zdrob iz maka

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo pogače iz makovih semen.

surove beljakovine


3.   Semena stročnic in iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

3.1.1

fižol, pražen

Semena vrste Phaseolus spp. ali Vigna spp., podvržena ustrezni toplotni obdelavi. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

3.1.2

beljakovinski koncentrat fižola

Proizvod, pridobljen iz ločenega soka fižola pri pridobivanju škroba.

surove beljakovine

3.2.1

rožiči, posušeni

Posušeni sadeži rožičevca vrste Ceratonia siliqua L.

surove vlaknine

3.2.3

rožičevi stroki, posušeni

Proizvod, pridobljen z drobljenjem posušenih sadežev (strokov) rožičevca, brez jedrc.

surove vlaknine

3.2.4

zdrob iz posušenih rožičevih strokov, mikroniziranih

Proizvod, pridobljen z mikronizacijo posušenih sadežev rožičevca, brez jedrc.

surove vlaknine

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

3.2.5

rožičevi kalčki

Kalčki jedrc rožičevca.

surove beljakovine

3.2.6

pogača iz rožičevih kalčkov

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem rožičevih kalčkov.

surove beljakovine

3.2.7

jedrca rožičev (seme)

Zrna rožičevca.

surove vlaknine

3.3.1

čičerka

Semena vrste Cicer arietinum L.

 

3.4.1

ervil

Semena vrste Ervum ervilia L.

 

3.5.1

seme triplata (božje rutice)

Seme triplata (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

guarova moka

Proizvod, pridobljen po ekstrahiranju rastlinske sluzi iz semen guara Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

surove beljakovine

3.6.2

moka iz guarovih kalčkov

Proizvod ekstrakcije rastlinske sluzi iz kalčkov semen guara.

surove beljakovine

3.7.1

bob

Semena vrst Vicia Sativa L. ssp. faba var. equina Pers. in var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

bobovi kosmiči

Proizvod, pridobljen s parjenjem ali infrardečo mikronizacijo in valjanjem oluščenega boba.

škrob

surove beljakovine

3.7.3

bob; [luščine boba vrste Faba]

Proizvod, pridobljen z luščenjem bobovih semen, ki je sestavljen predvsem iz zunanjih ovojnic.

surove vlaknine

surove beljakovine

3.7.4

bob, oluščen

Proizvod, pridobljen z luščenjem bobovih semen, ki je sestavljen predvsem iz bobovih zrn.

surove beljakovine

surove vlaknine

3.7.5

beljakovine boba

Proizvod, pridobljen z mletjem in zračnim frakcioniranjem boba.

surove beljakovine

3.8.1

leča

Semena vrste Lens culinaris a. o. Medik.

 

3.8.2

luščine leče

Proizvod, pridobljen z luščenjem semen leče.

surove vlaknine

3.9.1

volčji bob

Semena vrste Lupinus ssp. z nizko vsebnostjo grenkih semen.

 

3.9.2

volčji bob, oluščen

Oluščena semena volčjega boba.

surove beljakovine

3.9.3

volčji bob; [luščine boba]

Proizvod, pridobljen z luščenjem semen volčjega boba, ki je sestavljen predvsem iz zunanjih ovojnic.

surove beljakovine

surove vlaknine

3.9.4

pulpa volčjega boba

Proizvod, pridobljen po ekstrakciji sestavnih delov volčjega boba.

surove vlaknine

3.9.5

krmna moka iz volčjega boba

Proizvod, pridobljen med pridobivanjem moke iz volčjega boba. Vsebuje predvsem delce kotiledona in, v manjši meri, lupine.

surove beljakovine

surove vlaknine

3.9.6

beljakovine volčjega boba

Proizvod, pridobljen iz ločenega soka volčjega boba med pridobivanjem škroba ali po mletju in zračnem frakcioniranju.

surove beljakovine

3.9.7

zdrob iz beljakovin volčjega boba

Proizvod obdelave volčjega boba za pridobivanje zdroba z veliko beljakovin.

surove beljakovine

3.10.1

zrnje mungo fižola

Zrnje fižola vrste Vigna radiata L.

 

3.11.1

grah

Semena vrste Pisum spp. Uporabi se lahko tudi zaščita pred razgradnjo v vampu.

 

3.11.2

grahovi otrobi

Proizvod, pridobljen med proizvodnjo grahovega zdroba. Vsebuje večinoma lupine, ki so bile odstranjene med luščenjem in čiščenjem graha.

surove vlaknine

3.11.3

grahovi kosmiči

Proizvod, pridobljen s parjenjem ali infrardečo mikronizacijo in valjanjem oluščenih semen graha.

škrob

3.11.4

grahova moka

Proizvod, pridobljen z mletjem graha.

surove beljakovine

3.11.5

luščine graha

Proizvod, pridobljen med pridobivanjem grahovega zdroba iz graha. Sestavljen je predvsem iz lupine, odstranjene med luščenjem in čiščenjem, in, v manjši meri, endosperma.

surove vlaknine

3.11.6

grah, oluščen

Oluščena semena graha.

surove beljakovine

surove vlaknine

3.11.7

grahova krmna moka

Proizvod, pridobljen med proizvodnjo grahove moke. Vsebuje predvsem delce kotiledona in, v manjši meri, lupine.

surove beljakovine

surove vlaknine

3.11.8

ostanki graha na situ

Proizvod mehanskega presejanja, sestavljen iz delcev grahovih jedrc, ločenih pred nadaljnjo obdelavo.

surove vlaknine

3.11.9

beljakovine graha

Proizvod, pridobljen iz ločenega soka graha med pridobivanjem škroba ali po mletju in zračnem frakcioniranju; lahko je delno hidroliziran.

surove beljakovine

3.11.10

grahova pulpa

Proizvod, pridobljen z mokro ekstrakcijo škroba in beljakovin iz graha. Sestavljen je predvsem iz notranjih vlaken in škroba.

vlaga, če < 70 % ali > 85 %

škrob

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

3.11.11

topni ostanki graha

Proizvod, pridobljen z mokro ekstrakcijo škroba in beljakovin iz graha. Sestavljen je predvsem iz topnih beljakovin in oligosaharidov.

vlaga, če < 60 % ali > 85 %

celokupni sladkorji

surove beljakovine

3.11.12

grahove vlaknine

Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo po mletju in sejanju oluščenega graha.

surove vlaknine

3.12.1

grašica

Semena vrste Vicia sativa L. var. sativa in drugih vrst.

 

3.13.1

navadni grahor

Semena vrste Lathyrus sativus L., ki so bila ustrezno toplotno obdelana.

metoda toplotne obdelave

3.14.1

grašica, enocvetna

Semena vrste Vicia monanthos Desf.

 


4.   Gomolji, korenine in iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

4.1.1

sladkorna pesa

Koren vrste Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

zgornji in spodnji deli sladkorne pese

Sveži proizvod pridobivanja sladkorja, sestavljen predvsem iz očiščenih delov sladkorne pese, z deli listov pese ali brez njih.

pepel, netopen v HCl, če > 5 % v suhi snovi

vlaga, če < 50 %

4.1.3

(pesni) sladkor; [saharoza]

Sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese z uporabo vode.

saharoza

4.1.4

melasa (sladkorne) pese

Sirupast proizvod, pridobljen med proizvodnjo ali rafiniranjem sladkorja iz sladkorne pese. Vsebuje lahko do 0,5 % sredstev proti penjenju. Vsebuje lahko do 0,5 % sredstev za mehčanje. Vsebuje lahko do 2 % sulfata. Vsebuje lahko do 0,25 % sulfita.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

vlaga, če > 28 %

4.1.5

melasa (sladkorne) pese, z manj sladkorja in/ali brez betaina

Proizvod, pridobljen po dodatni ekstrakciji, z uporabo vode iz saharoze in/ali betaina iz melas sladkorne pese. Vsebuje lahko do 2 % sulfata. Vsebuje lahko do 0,25 % sulfita.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

vlaga, če > 28 %

4.1.6

melasa izomaltuloze

Nekristalizirana frakcija iz proizvodnje izomaltuloze z encimsko konvekcijo saharoze iz sladkorne pese.

vlaga, če > 40 %

4.1.7

sveži (mokri) pesni rezanci

Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je sestavljen iz rezin sladkorne pese, katerih sladkor je bil ekstrahiran z uporabo vode. Minimalna vsebnost vlage: 82 %. Vsebnost sladkorja je nizka in se nagiba k ničli zaradi fermentacije (mlečne kisline).

pepel, netopen v HCl, če > 5 % v suhi snovi

vlaga, če < 82 % ali > 92 %

4.1.8

stisnjeni pesni rezanci

Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je sestavljen iz rezin sladkorne pese, katerih sladkor je bil ekstrahiran z uporabo vode in so bile mehansko stisnjene. Najvišja vsebnost vlage: 82 %. Vsebnost sladkorja je nizka in se nagiba k ničli zaradi fermentacije (mlečne kisline). Vsebuje lahko do 1 % sulfata.

pepel, netopen v HCl, če > 5 % v suhi snovi

vlaga, če < 65 % ali > 82 %

4.1.9

stisnjeni pesni rezanci, melasirani

Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je sestavljen iz rezin sladkorne pese, katerih sladkor je bil ekstrahiran z uporabo vode in so bile mehansko stisnjene, z dodanimi melasami. Najvišja vsebnost vlage: 82 %. Vsebnost sladkorja se niža zaradi fermentacije (mlečne kisline). Vsebuje lahko do 1 % sulfata.

pepel, netopen v HCl, če > 5 % v suhi snovi

vlaga, če < 65 % ali > 82 %

4.1.10

suhi pesni rezanci

Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je sestavljen iz rezin sladkorne pese, katerih sladkor je bil ekstrahiran z uporabo vode ter so bile mehansko stisnjene in posušene. Vsebuje lahko do 2 % sulfata.

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza, če > 10,5 %

4.1.11

suhi pesni rezanci, melasirani

Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je sestavljen iz rezin sladkorne pese, katerih sladkor je bil ekstrahiran z uporabo vode ter so bile mehansko stisnjene in posušene, z dodanimi melasami. Vsebuje lahko do 0,5 % sredstev proti penjenju. Vsebuje lahko do 2 % sulfata.

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

4.1.12

sladkorni sirup

Proizvod, pridobljen z obdelavo sladkorja in/ali melas. Vsebuje lahko do 0,5 % sulfata. Vsebuje lahko do 0,25 % sulfita.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

vlaga, če > 35 %

4.1.13

deli (sladkorne) pese, kuhani v vreli vodi

Proizvod pridobivanja užitnega sirupa iz sladkorne pese, ki je lahko stisnjena ali posušena.

če je posušena:

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

če je stisnjena:

pepel, netopen v HCl, če > 5 % v suhi snovi

vlaga, če < 50 %

4.1.14

frukto-oligosaharidi

Proizvod, pridobljen iz sladkorja sladkorne pese z encimskim postopkom.

vlaga, če > 28 %

4.2.1

sok rdeče pese

Sok iz stisnjene rdeče pese (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva), z naknadnim koncentriranjem in pasterizacijo, pri čemer se ohranita značilen okus in aroma po zelenjavi.

vlaga, če < 50 % ali > 60 %

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.3.1

korenje

Koren rumenega ali rdečega korenja vrste Daucus carota L.

 

4.3.2

olupki korenja, kuhani v pari

Vlažen proizvod predelave korenja, sestavljen iz olupkov, odstranjenih s korena korenja s parno obdelavo, čemur se lahko dodajo pomožni tokovi želatinastega korenčkovega škroba. Najvišja vsebnost vlage: 97 %.

škrob

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

vlaga, če < 87 % ali > 97 %

4.3.3

ostanki korenja

Vlažen proizvod, ki se sprosti z mehanskim ločevanjem pri obdelavi korenja in ki je sestavljen predvsem iz posušenih korenov in ostankov korenja. Proizvod se lahko toplotno obdela. Najvišja vsebnost vlage: 97 %.

škrob

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

vlaga, če < 87 % ali > 97 %

4.3.4

korenčkovi kosmiči

Proizvod, pridobljen s kosmičenjem korena rumenega ali rdečega korenja. Kosmiči se nato posušijo.

 

4.3.5

korenje, posušeno

Koren rumenega ali rdečega korenja, ne glede na obliko, v kateri je prisoten, ki se nato posuši.

surove vlaknine

4.3.6

korenčkova krma, posušena

Proizvod, sestavljen iz notranje pulpe in zunanjih ovojev, ki so posušeni.

surove vlaknine

4.4.1

koren cikorije

Koren vrste Cichorium intybus L.

 

4.4.2

zgornji in spodnji deli cikorije

Sveži proizvod predelave cikorije. Sestavljen je predvsem iz očiščenih delov cikorije in delov njenih listov.

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

vlaga, če > 50 %

4.4.3

seme cikorije

Seme vrste Cichorium intybus L.

 

4.4.4

stisnjena pulpa cikorije

Proizvod pridobivanja inulina iz korena vrste Cichorium intybus L., ki je sestavljen iz ekstrahiranih in mehansko stisnjenih rezin cikorije. (Topni) ogljikovi hidrati cikorije in voda so bili delno odstranjeni. Vsebuje lahko do 1 % sulfata in do 0,2 % sulfita.

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

vlaga, če < 65 % ali > 82 %

4.4.5

posušena pulpa cikorije

Proizvod pridobivanja inulina iz korena vrste Cichorium intybus L., ki je sestavljen iz ekstrahiranih in mehansko stisnjenih rezin cikorije in nato posušen. (Topni) ogljikovi hidrati cikorije so bili delno ekstrahirani. Vsebuje lahko do 2 % sulfata in do 0,5 % sulfita.

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.4.6

koren cikorije v prahu

Proizvod, pridobljen s sekljanjem, sušenjem in mletjem korena cikorije. Vsebuje lahko do 1 % sredstev proti strjevanju.

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.4.7

melasa cikorije

Proizvod predelave cikorije, pridobljen med pridobivanjem inulina in oligofruktoze. Melasa cikorije je sestavljena iz organske rastlinske mase in mineralov. Vsebuje lahko do 0,5 % sredstev proti penjenju.

surove beljakovine

surov pepel

vlaga, če < 20 % ali > 30 %

4.4.8

vinasa cikorije

Stranski proizvod predelave cikorije, pridobljen po ločevanju inulina in oligofruktoze ter eluaciji ionske izmenjave. Vinasa cikorije je sestavljena iz organske rastlinske mase in mineralov. Vsebuje lahko do 1 % sredstev proti penjenju.

surove beljakovine

surov pepel

vlaga, če < 30 % ali > 40 %

4.4.9

inulin iz cikorije

Inulin je fruktan, ekstrahiran iz korena vrste Cichorium intybus L.; inulin iz surove cikorije lahko vsebuje do 1 % sulfata in do 0,5 % sulfita.

 

4.4.10

sirup oligofruktoze

Proizvod, pridobljen z delno hidrolizo inulina iz vrste Cichorium intybus L.; sirup iz surove oligofruktoze lahko vsebuje do 1 % sulfata in do 0,5 % sulfita.

vlaga, če < 20 % ali > 30 %

4.4.11

oligofruktoza, posušena

Proizvod, pridobljen z delno hidrolizo inulina iz vrste Cichorium intybus L. in nato posušen.

 

4.5.1

česen, posušen

Bel do rumen prah čistega, mletega česna, Allium sativum L.

 

4.6.1

manioka; [tapioka]; [kasava]

Koreni vrste Manihot esculenta Crantz, ne glede na obliko, v kateri so prisotni.

vlaga, če < 60 % ali > 70 %

4.6.2

manioka, posušena

Koreni manioke, ne glede na obliko, v kateri so prisotni, ki so nato posušeni.

škrob

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.7.1

čebulna pulpa

Vlažen proizvod, ki se sprosti med predelavo čebule (vrste Allium) ter je sestavljen iz lupin in celih čebul. Če je iz postopka pridobivanja olja čebule, potem je sestavljen predvsem iz kuhanih ostankov čebule.

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.7.2

čebula, ocvrta

Olupljeni in v drobtinah povaljani deli čebule, ki se nato ocvrejo.

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

surove maščobe

4.7.3

čebulna suha frakcija

Suhi proizvod, ki ostane po postopku ekstrakcije sveže čebule z alkoholom in/ali vročo vodo; vodna ali alkoholna frakcija se izloči in suši po postopku atomizacije. Vsebuje zlasti ogljikove hidrate.

surove vlaknine

4.8.1

krompir

Gomolji Solanum tuberosum L.

vlaga, če < 72 % ali > 88 %

4.8.2

krompir, olupljen

Krompir, ki mu je bila s parno obdelavo odstranjena lupina.

škrob

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.8.3

krompirjevi olupki, kuhani v pari

Vlažen proizvod predelave krompirja, sestavljen iz olupkov, odstranjenih s krompirja s parno obdelavo, čemur se lahko dodajo pomožni tokovi želatinastega krompirjevega škroba. Lahko je zmečkan (pire).

vlaga, če < 82 % ali > 93 %

škrob

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.8.4

krompirjevi odrezki, surovi

Proizvod, ki se sprosti s krompirja (tudi olupljenega) med pripravo krompirjevih proizvodov za prehrano ljudi.

vlaga, če < 72 % ali > 88 %

škrob

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.8.5

ostanki krompirja

Proizvod, ki se sprosti z mehanskim ločevanjem pri obdelavi krompirja in ki je sestavljen predvsem iz posušenega krompirja in ostankov krompirja. Proizvod se lahko toplotno obdela.

vlaga, če < 82 % ali > 93 %

škrob

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.8.6

krompir, zmečkan

Blanširan ali kuhan v vreli vodi in nato zmečkan krompirjev proizvod.

škrob

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.8.7

krompirjevi kosmiči

Proizvod, pridobljen z rotacijskim sušenjem opranih, olupljenih ali neolupljenih, na pari kuhanih krompirjev.

škrob

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

4.8.8

krompirjeva pulpa

Proizvod pridobivanja krompirjevega škroba, ki je sestavljen iz ekstrahiranih zmletih krompirjev.

vlaga, če < 77 % ali > 88 %

4.8.9

krompirjeva pulpa, posušena

Posušen proizvod pridobivanja krompirjevega škroba, ki je sestavljen iz ekstrahiranih zmletih krompirjev.

 

4.8.10

krompirjeve beljakovine

Proizvod pridobivanja škroba, sestavljen predvsem iz beljakovinskih snovi, pridobljenih po ločevanju škroba.

surove beljakovine

4.8.11

krompirjeve beljakovine, hidrolizirane

Beljakovine, pridobljene z nadzorovano encimsko hidrolizo krompirjevih beljakovin.

surove beljakovine

4.8.12

krompirjeve beljakovine, fermentirane

Proizvod, pridobljen s fermentacijo krompirjevih beljakovin in nato sušen z vprševanjem.

surove beljakovine

4.8.13

krompirjeve beljakovine, fermentirane, tekoče

Tekoči proizvod, pridobljen s fermentacijo krompirjevih beljakovin.

surove beljakovine

4.8.14

krompirjev sok, koncentriran

Koncentrirani proizvod pridobivanja krompirjevega škroba, sestavljen iz snovi, ki je ostala po delni odstranitvi vlaknin, beljakovin in škroba iz pulpe celotnega krompirja in izhlapevanju dela vode.

vlaga, če < 50 % ali > 60 %

če je vlaga < 50 %:

surove beljakovine

surov pepel

4.8.15

peletiran krompir

Sušen krompir (krompir po pranju, lupljenju, drobljenju – rezanju, kosmičenju itd. – in dehidriran krompir).

 

4.9.1

sladki krompir

Gomolji vrste Ipomoea batatas L., ne glede na njihovo obliko.

vlaga, če < 57 % ali > 78 %

4.10.1

jeruzalemska artičoka; [topinambur]

Gomolji vrste Helianthus tuberosus L., ne glede na njihovo obliko.

vlaga, če < 75 % ali > 80 %


5.   Druga semena in sadeži ter iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

5.1.1

želod

Cel sadež hrasta vrste dob (Quercus robur L.), hrasta vrste graden (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), hrasta vrste plutovec (Quercus suber L.) ali druge vrste hrasta.

 

5.1.2

želod, oluščen

Proizvod, pridobljen z luščenjem želoda.

surove beljakovine

surove vlaknine

5.2.1

mandelj

Cel ali zdrobljen sadež vrste Prunus dulcis, z luščinami ali brez njih.

 

5.2.2

luščine mandlja

Luščine mandlja, pridobljene iz oluščenih semen mandlja s fizičnim ločevanjem od jedrc in z mletjem.

surove vlaknine

5.2.3

pogača iz mandljevih jedrc

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem mandljevih jedrc.

surove beljakovine

surove vlaknine

5.3.1

seme janeža

Semena vrste Pimpinella anisum.

 

5.4.1

jabolčna pulpa, posušena; [jabolčna mezga, posušena]

Proizvod, pridobljen med pridobivanjem soka iz sadeža Malus domestica ali jabolčnika. Sestavljen je predvsem iz notranje pulpe in zunanjih ovojev, ki so posušeni. Lahko je brez pektina.

surove vlaknine

5.4.2

jabolčna pulpa, stisnjena; [jabolčna mezga, stisnjena]

Vlažen proizvod, pridobljen med pridobivanjem jabolčnega soka ali jabolčnika. Sestavljen je predvsem iz notranje pulpe in zunanjih ovojev, ki so stisnjeni. Lahko je brez pektina.

surove vlaknine

5.4.3

melasa jabolka

Proizvod, pridobljen po pridobivanju pektina iz jabolčne pulpe. Lahko je brez pektina.

surove beljakovine

surove vlaknine

surovo olje in maščobe, če > 10 %

5.5.1

seme sladkorne pese

Semena sladkorne pese.

 

5.6.1

ajda

Semena vrste Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

ajdove pleve in otrobi

Proizvod, pridobljen med mletjem zrn ajde.

surove vlaknine

5.6.3

ajdova krmna moka

Proizvod, pridobljen z mletjem presejane ajde v ajdovo moko. Vsebuje predvsem dele endosperma, z drobnimi delci zunanjih ovojev in nekaj raznovrstnih delov zrnja. Ne sme vsebovati več kot 10 % surovih vlaknin.

surove vlaknine

škrob

5.7.1

seme rdečega zelja

Semena vrste Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

seme kanarske čužke

Semena vrste Phalaris canariensis.

 

5.9.1

seme kumine

Semena vrste Carum carvi L.

 

5.12.1

zdrobljen kostanj

Proizvod pridobivanja moke iz kostanja, sestavljen predvsem iz delcev endosperma, z drobnimi delci ovojev in ostanki kostanja (Castanea spp.).

surove beljakovine

surove vlaknine

5.13.1

pulpa citrusov

Proizvod, pridobljen s stiskanjem citrusov vrst Citrus (L.) spp. ali med pridobivanjem soka iz citrusov. Lahko je brez pektina.

surove vlaknine

5.13.2

pulpa citrusov, posušena

Proizvod, pridobljen s stiskanjem citrusov ali med pridobivanjem soka iz citrusov, ki se nato posuši. Lahko je brez pektina.

surove vlaknine

5.14.1

seme travniške detelje

Semena vrste Trifolium pratense L.

 

5.14.2

seme bele (plazeče) detelje

Semena vrste Trifolium repens L.

 

5.15.1

kavne luščine

Proizvod, pridobljen iz oluščenih semen kavovca.

surove vlaknine

5.16.1

seme modrega glavinca

Semena vrste Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

seme navadne kumare

Semena vrste Cucumis sativus L.

 

5.18.1

seme ciprese

Semena vrste Cupressus L.

 

5.19.1

datelj

Sadež dateljnove palme Phoenix dactylifera L. Lahko je posušen.

 

5.19.2

seme dateljna

Cela semena dateljnove palme.

surove vlaknine

5.20.1

janeževa semena

Semena vrste Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

figa

Sadež rastline Ficus carica L. Lahko je posušen.

 

5.22.1

jedrca sadeža  (19)

Proizvod iz notranjih, užitnih semen oreška ali koščic.

 

5.22.2

sadna pulpa  (19)

Proizvod, pridobljen med pridobivanjem sadnega soka in sadne kaše. Lahko je brez pektina.

surove vlaknine

5.22.3

sadna pulpa, posušena  (19)

Proizvod, pridobljen med pridobivanjem sadnega soka in sadne kaše, ki se nato posuši. Lahko je brez pektina.

surove vlaknine

5.23.1

kreša

Semena vrste Lepidium sativum L.

surove vlaknine

5.24.1

travna semena

Semena trav iz družin Poaceae, Cyperaceae in Juncaceae.

 

5.25.1

grozdne peške

Peške iz sorte vitis L., odstranjene iz grozdne pulpe, iz katerih olje ni bilo odstranjeno.

surove maščobe

surove vlaknine

5.25.2

zdrob iz grozdnih pešk

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo grozdnih pešk.

surove vlaknine

5.25.3

grozdna pulpa [grozdne tropine]

Grozdna pulpa, hitro sušena po ekstrakciji alkohola, iz katere je bilo odstranjenih kar največ pecljev in pešk.

surove vlaknine

5.25.4

topni ostanki grozdnih pešk

Proizvod, pridobljen iz grozdnih pešk po pridobivanju grozdnega soka. Vsebuje predvsem ogljikove hidrate. Lahko je koncentriran.

surove vlaknine

5.26.1

lešnik

Cel ali zdrobljen sadež Corylus (L.) spp., z luščinami ali brez njih.

 

5.26.2

pogača iz lešnikov

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem lešnikovih jedrc.

surove beljakovine

surove vlaknine

5.27.1

pektin

Pektin se pridobi z vodno ekstrakcijo (naravnih sevov) ustreznega rastlinskega materiala, običajno citrusov ali jabolk. Za organsko obarjanje se lahko uporablja le metanol, etanol in propan-2-ol. Vsebuje lahko do 1 % metanola, etanola in propan-2-ola, ločeno ali v kombinaciji na brezvodni osnovi. Pektin je sestavljen predvsem iz delnih metil estrov poligalaktruonske kisline in njihove amonijeve, natrijeve, kalijeve in kalcijeve soli.

 

5.28.1

seme perile

Semena vrste Perilla frutescens L. in njeni zmleti proizvodi.

 

5.29.1

pinjola

Semena vrste Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

pistacija

Sadež vrste Pistacia vera L.

 

5.31.1

seme trpotca

Semena vrste Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

seme redkve

Semena vrste Raphanus sativus L.

 

5.33.1

seme špinače

Semena vrste Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

seme pegastega badlja

Semena vrste Carduus marianus L.

 

5.35.1

paradižnikova pulpa [paradižnikova mezga]

Proizvod, pridobljen s stiskanjem paradižnikov vrste Solanum lycopersicum L. med pridobivanjem paradižnikovega soka. Sestavljen je predvsem iz lupine paradižnika in semen.

surove vlaknine

5.36.1

seme rmana

Semena vrste Achillea millefolium L.

 

5.37.1

pogača iz mareličnih jedrc

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem mareličnih jedrc (Prunus armeniaca L.). Vsebuje lahko cianovodikovo kislino.

surove beljakovine

surove vlaknine

5.38.1

pogača iz črne kumine

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen črne kumine (Bunium persicum L.).

surove beljakovine

surove vlaknine

5.39.1

pogača iz semen borage

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen borage (Borago officinalis L.).

surove beljakovine

surove vlaknine

5.40.1

pogača iz svetlina

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen svetlina (Oenothera L.).

surove beljakovine

surove vlaknine

5.41.1

pogača iz granatnega jabolka

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem semen granatnega jabolka (Punica granatum L.).

surove beljakovine

surove vlaknine

5.42.1

pogača iz orehovih jedrc

Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem orehovih jedrc (Juglans regia L.).

surove beljakovine

surove vlaknine


6.   Voluminozna krma in iz nje pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

6.1.1

blitva

Listi vrste Beta spp.

 

6.2.1

žitarice  (20)

Cele žitarice ali njihovi deli. Lahko so posušene, sveže ali silirane.

 

6.3.1

žitna slama  (20)

Slama žit.

 

6.3.2

žitna slama, obdelana  (20)  (21)

Proizvod, pridobljen z ustrezno obdelavo slame žit.

natrij, če je obdelano z NaOH

6.4.1

deteljna moka

Proizvod, pridobljen s sušenjem in mletjem detelje Trifolium spp. Vsebuje lahko do 20 % lucerne (Medicago sativa L. in Medicago var. Martyn) ali druge krme, ki je bila posušena in zmleta skupaj z deteljo.

surove beljakovine

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

6.5.1

moka iz trave  (22); [travna moka]  (22); [zelena moka]  (22)

Proizvod, pridobljen s sušenjem in mletjem ter v nekaterih primerih stiskanjem trav.

surove beljakovine

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

6.6.1

trava, posušena na zraku [seno]

Katera koli vrsta trave, posušena na zraku.

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

6.6.2

dehidrirana trava

Proizvod, pridobljen iz trave (katere koli), ki je bil umetno dehidriran (v kateri koli obliki).

surove beljakovine

vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

6.6.3

trava, zelišča, metuljnice; [zelena krma]

Sveže, silirane ali posušene poljščine, sestavljene iz trave, metuljnic ali zelišč, ki se običajno opisujejo kot silaža, senaža, seno ali zelena krma.

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

6.7.1

konopljina moka

Moka, zmleta iz suhih listov vrste Cannabis sativa L.

surove beljakovine

6.7.2

konopljina vlakna

Proizvod, pridobljen med predelavo konoplje, zelene barve, posušen, vlaknat.

 

6.8.1

bobova slama

Slama boba.

 

6.9.1

lanena slama

Lanena slama (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

lucerna; [alfalfa]

Rastline ali deli Medicago sativa L. in Medicago var. Martyn.

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

6.10.2

na zraku posušena lucerna; [alfalfa, posušena na zraku]

Na zraku posušena lucerna.

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

6.10.3

dehidrirana lucerna; [alfalfa, posušena pri visoki temperaturi]

Umetno dehidrirana lucerna, v kateri koli obliki.

surove beljakovine

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

6.10.4

lucerna, ekstrudirana; [alfalfa, ekstrudirana]

Peleti lucerne, ki so bili ekstrudirani.

 

6.10.5

lucernina moka  (23); [alfalfina moka]  (23)

Proizvod, pridobljen s sušenjem in mletjem lucerne. Vsebuje lahko do 20 % detelje ali druge suhe krme, ki je bila posušena in zmleta istočasno kot lucerna.

surove beljakovine

surove vlaknine

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 % v suhi snovi

6.10.6

lucernina pulpa; [alfalfina pulpa]

Suhi proizvod, pridobljen s stiskanjem soka iz lucerne.

surove beljakovine

surove vlaknine

6.10.7

beljakovinski koncentrat lucerne; [beljakovinski koncentrat alfalfe]

Proizvod, pridobljen z umetnim sušenjem stisnjenega soka lucerne, ki je bil ločen s centrifugiranjem in toplotno obdelan.

surove beljakovine

karoten

6.10.8

topni ostanki lucerne

Proizvod, pridobljen po ekstrakciji beljakovin iz soka lucerne, lahko je posušen.

surove beljakovine

6.11.1

koruzna silaža

Silirane rastline vrste Zea mays L. ssp. mays ali njihovi deli.

 

6.12.1

grahova slama

Slama vrste Pisum spp.

 


7.   Druge rastline, alge in iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

7.1.1

alge  (24)

Alge, žive ali predelane, vključno s svežimi, ohlajenimi ali zamrznjenimi algami. Vsebujejo lahko do 0,1 % sredstev proti penjenju.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel

7.1.2

posušene alge  (24)

Proizvod, pridobljen s sušenjem alg. Ta proizvod se lahko spere, da se zmanjša vsebnost joda. Vsebuje lahko do 0,1 % sredstev proti penjenju.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel

7.1.3

moka iz alg  (24)

Proizvod pridobivanja olja iz alg, pridobljen z ekstrakcijo alg. Vsebuje lahko do 0,1 % sredstev proti penjenju.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel

7.1.4

olje iz alg  (24)

Proizvod pridobivanja olja iz alg z ekstrakcijo. Vsebuje lahko do 0,1 % sredstev proti penjenju.

surove maščobe

vlaga, če > 1 %

7.1.5

izvleček alg  (24); [frakcija alg]  (24)

Vodni ali alkoholni izvleček alg, ki vsebuje predvsem ogljikove hidrate. Vsebuje lahko do 0,1 % sredstev proti penjenju.

 

7.2.6

moka iz morske trave

Proizvod, pridobljen s sušenjem in drobljenjem makroalg, zlasti rjave morske trave. Ta proizvod se lahko spere, da se zmanjša vsebnost joda. Vsebuje lahko do 0,1 % sredstev proti penjenju.

surov pepel

7.3.1

lubje  (25)

Očiščeno in posušeno lubje dreves ali grmovja.

surove vlaknine

7.4.1

cvetovi  (25), posušeni

Vsi deli posušenih cvetov užitnih rastlin in njihovih delov.

surove vlaknine

7.5.1

brokoli, posušen

Proizvod, pridobljen s sušenjem rastline Brassica oleracea L. po čiščenju z vodo, zmanjševanju velikosti (rezanje, kosmičenje itd.) in odstranitvi vode.

 

7.6.1

melasa (sladkornega) trsa

Sirupast proizvod, pridobljen med proizvodnjo ali rafiniranjem sladkorja iz Saccharum L. Vsebuje lahko do 0,5 % sredstev proti penjenju. Vsebuje lahko do 0,5 % sredstev za mehčanje. Vsebuje lahko do 3,5 % sulfata. Vsebuje lahko do 0,25 % sulfita.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

vlaga, če > 30 %

7.6.2

melasa (sladkornega) trsa, z manj sladkorja

Proizvod, pridobljen po dodatni ekstrakciji, z uporabo vode iz saharoze iz melas sladkornega trsa.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

vlaga, če > 28 %

7.6.3

(trsni) sladkor [saharoza]

Sladkor, ekstrahiran iz sladkornega trsa z uporabo vode.

saharoza

7.6.4

odpadki sladkornega trsa

Proizvod, pridobljen med ekstrakcijo sladkorja iz sladkornega trsa z uporabo vode. Sestavljen je predvsem iz vlaknin.

surove vlaknine

7.7.1

listi, posušeni  (25)

Posušeno listje užitnih rastlin in njihovih delov.

surove vlaknine

7.8.1

lignoceluloza  (25)

Proizvod, pridobljen z mehansko obdelavo surovega, naravno sušenega lesa in ki je sestavljen predvsem iz lignoceluloze.

surove vlaknine

7.9.1

sladki koren

Koren vrste Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

meta

Proizvod, pridobljen med sušenjem nadzemnih delov rastline Mentha apicata, Mentha piperita ali Mentha viridis (L.), ne glede na obliko, v kateri so prisotni.

 

7.11.1

špinača, posušena

Proizvod, pridobljen s sušenjem rastline Spinacia oleracea L., ne glede na obliko, v kateri je prisotna.

 

7.12.1

Yucca schidigera

V prah zmleta rastlina Yucca schidigera Roezl.

surove vlaknine

7.13.1

rastlinsko oglje; [oglje]

Proizvod, pridobljen s karbonizacijo organske rastlinske mase.

surove vlaknine

7.14.1

les  (25)

Kemično neobdelan zreli les ali lesna vlakna.

surove vlaknine


8.   Mlečni izdelki in iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

8.1.1

maslo in proizvodi iz masla

Maslo in proizvodi, pridobljeni s pridobivanjem ali predelavo masla (npr. masleni serum), razen če so navedeni ločeno.

surove beljakovine

surove maščobe

laktoza

vlaga, če > 6 %

8.2.1

pinjenec/pinjenec v prahu  (26)

Proizvod, pridobljen s pinjenjem masla iz smetane ali s podobnim postopkom.

Uporabi se lahko koncentriranje in/ali sušenje.

Kadar se posebej pripravi kot krmilo, lahko vsebuje:

do 0,5 % fosfatov, npr. polifosfati (npr. natrijev heksametafosfat), difosfati (npr. tetranatrijevpirofosfat), ki se uporabljajo za znižanje viskoznosti in stabiliziranje beljakovin med predelavo;

do 0,3 % kislin, npr. organske kisline: citronska kislina, mravljična kislina, propionska kislina, anorganske kisline: žveplova kislina, klorovodikova kislina, fosforjeva kislina, ki se uporabljajo za uravnavanje vrednosti pH v več fazah med predelavo;

do 0,5 % baz, npr. natrijevega, kalijevega, kalcijevega in magnezijevega hidroksida, ki se uporabljajo za uravnavanje pH na različnih proizvodnih stopnjah;

do 2 % prosto tekočih reagentov, npr. silicijev dioksid, pentanatrijev trifosfat, trikalcijev fosfat, ki se uporabljajo za izboljšanje sipkosti praška;

do 0,4 % emulgatorja lecitina.

surove beljakovine

surove maščobe

laktoza

vlaga, če > 6 %

8.3.1

kazein

Proizvod, pridobljen iz posnetega mleka ali pinjenca s sušenjem kazeina, oborjenega z uporabo kislin ali sirila.

surove beljakovine

vlaga, če > 10 %

8.4.1

kazeinat

Proizvod, ekstrahiran iz skute ali kazeina s snovmi za nevtralizacijo in sušenjem.

surove beljakovine

vlaga, če > 10 %

8.5.1

sir in izdelki iz sira

Sir in izdelki, pridobljeni iz sira ter iz izdelkov na osnovi mleka.

surove beljakovine

surove maščobe

8.6.1

kolostrum/kolostrum v prahu

Tekoč izloček mlečnih žlez živali, ki se gojijo za proizvodnjo mleka, in nastaja v petih dneh po porodu. Uporabi se lahko zgoščen in/ali v suhem stanju.

surove beljakovine

8.7.1

mlečni stranski proizvodi

Proizvodi iz mlečne proizvodnje (med drugim: nekdanji mlečni proizvodi, blato centrifug ali separatorjev, bela voda, mlečni minerali).

Kadar se posebej pripravi kot krmilo, lahko vsebuje:

do 0,5 % fosfatov, npr. polifosfati (npr. natrijev heksametafosfat), difosfati (npr. tetranatrijevpirofosfat), ki se uporabljajo za znižanje viskoznosti in stabiliziranje beljakovin med predelavo;

do 0,3 % kislin, npr. organske kisline: citronska kislina, mravljična kislina, propionska kislina, anorganske kisline: žveplova kislina, klorovodikova kislina, fosforjeva kislina, ki se uporabljajo za uravnavanje vrednosti pH v več fazah med predelavo;

do 0,5 % baz, npr. natrijevega, kalijevega, kalcijevega in magnezijevega hidroksida, ki se uporabljajo za uravnavanje pH na različnih proizvodnih stopnjah;

do 2 % prosto tekočih reagentov, npr. silicijev dioksid, pentanatrijev trifosfat, trikalcijev fosfat, ki se uporabljajo za izboljšanje sipkosti praška;

do 0,4 % emulgatorja lecitina.

vlaga

surove beljakovine

surove maščobe

celokupni sladkorji

8.8.1

fermentirani mlečni izdelki

Proizvodi, pridobljeni s fermentacijo mleka (npr. jogurti itd.).

surove beljakovine

surove maščobe

8.9.1

laktoza

Sladkor, pridobljen iz mleka ali sirotke s prečiščevanjem in sušenjem.

laktoza

vlaga, če > 5 %

8.10.1

mleko/mleko v prahu  (26)

Običajni izloček mlečnih žlez, pridobljen z eno ali več molžami. Uporabi se lahko koncentriranje in/ali sušenje.

surove beljakovine

surove maščobe

vlaga, če > 5 %

8.11.1

posneto mleko/posneto mleko v prahu  (26)

Mleko, katerega vsebnost maščob je bila zmanjšana z ločevanjem.

Uporabi se lahko koncentriranje in/ali sušenje.

surove beljakovine

vlaga, če > 5 %

8.12.1

mlečna maščoba

Proizvod, pridobljen s posnemanjem mleka.

surove maščobe

8.13.1

mlečne beljakovine v prahu

Proizvod, pridobljen s sušenjem beljakovinskih sestavin, izločenih iz mleka s kemično ali fizikalno obdelavo.

surove beljakovine

vlaga, če > 8 %

8.14.1

kondenzirano in evaporirano mleko ter njegovi proizvodi

Kondenzirano in evaporirano mleko ter proizvodi, pridobljeni s proizvodnjo ali predelavo teh proizvodov.

surove beljakovine

surove maščobe

vlaga, če > 5 %

8.15.1

mlečni permeat/mlečni permeat v prahu  (26)

Proizvod, pridobljen s filtracijo (ultra, nano ali mikro) mleka (ki prehaja skozi membrano) in iz katerega je lahko bila delno odstranjena laktoza.

Lahko se uporabijo reverzna osmoza in koncentriranje ter/ali sušenje.

surov pepel

surove beljakovine

laktoza

vlaga, če > 8 %

8.16.1

mlečni koncentrat/mlečni koncentrat v prahu  (26)

Proizvod, pridobljen s filtracijo (ultra, nano ali mikro) mleka (ki ga zadrži membrana).

Uporabi se lahko koncentriranje in/ali sušenje.

surove beljakovine

surov pepel

laktoza

vlaga, če > 8 %

8.17.1

sirotka/sirotka v prahu  (26)

Proizvod postopka izdelave sira, skute ali kazeina.

Uporabi se lahko koncentriranje in/ali sušenje.

Kadar se posebej pripravi kot krmilo, lahko vsebuje:

do 0,5 % fosfatov, npr. polifosfati (npr. natrijev heksametafosfat), difosfati (npr. tetranatrijevpirofosfat), ki se uporabljajo za znižanje viskoznosti in stabiliziranje beljakovin med predelavo;

do 0,3 % kislin, npr. organske kisline: citronska kislina, mravljična kislina, propionska kislina, anorganske kisline: žveplova kislina, klorovodikova kislina, fosforjeva kislina, ki se uporabljajo za uravnavanje vrednosti pH v več fazah med predelavo;

do 0,5 % baz, npr. natrijevega, kalijevega, kalcijevega in magnezijevega hidroksida, ki se uporabljajo za uravnavanje pH na različnih proizvodnih stopnjah;

do 2 % prosto tekočih reagentov, npr. silicijev dioksid, pentanatrijev trifosfat, trikalcijev fosfat, ki se uporabljajo za izboljšanje sipkosti praška;

do 0,4 % emulgatorja lecitina.

surove beljakovine

laktoza

vlaga, če > 8 %

surov pepel

8.18.1

sirotka brez laktoze/sirotka brez laktoze v prahu  (26)

Sirotka, iz katere je bila delno odstranjena laktoza.

Uporabi se lahko koncentriranje in/ali sušenje.

Kadar se posebej pripravi kot krmilo, lahko vsebuje:

do 0,5 % fosfatov, npr. polifosfati (npr. natrijev heksametafosfat), difosfati (npr. tetranatrijevpirofosfat), ki se uporabljajo za znižanje viskoznosti in stabiliziranje beljakovin med predelavo;

do 0,3 % kislin, npr. organske kisline: citronska kislina, mravljična kislina, propionska kislina, anorganske kisline: žveplova kislina, klorovodikova kislina, fosforjeva kislina, ki se uporabljajo za uravnavanje vrednosti pH v več fazah med predelavo;

do 0,5 % baz, npr. natrijevega, kalijevega, kalcijevega in magnezijevega hidroksida, ki se uporabljajo za uravnavanje pH na različnih proizvodnih stopnjah;

do 2 % prosto tekočih reagentov, npr. silicijev dioksid, pentanatrijev trifosfat, trikalcijev fosfat, ki se uporabljajo za izboljšanje sipkosti praška;

do 0,4 % emulgatorja lecitina.

surove beljakovine

laktoza

vlaga, če > 8 %

surov pepel

8.19.1

beljakovine iz sirotke/beljakovine iz sirotke v prahu  (26)

Proizvod, pridobljen s sušenjem beljakovinskih sestavin, izločenih iz sirotke s kemično ali fizikalno obdelavo. Uporabi se lahko koncentriranje in/ali sušenje.

Kadar se posebej pripravi kot krmilo, lahko vsebuje:

do 0,5 % fosfatov, npr. polifosfati (npr. natrijev heksametafosfat), difosfati (npr. tetranatrijevpirofosfat), ki se uporabljajo za znižanje viskoznosti in stabiliziranje beljakovin med predelavo;

do 0,3 % kislin, npr. organske kisline: citronska kislina, mravljična kislina, propionska kislina, anorganske kisline: žveplova kislina, klorovodikova kislina, fosforjeva kislina, ki se uporabljajo za uravnavanje vrednosti pH v več fazah med predelavo;

do 0,5 % baz, npr. natrijevega, kalijevega, kalcijevega in magnezijevega hidroksida, ki se uporabljajo za uravnavanje pH na različnih proizvodnih stopnjah;

do 2 % prosto tekočih reagentov, npr. silicijev dioksid, pentanatrijev trifosfat, trikalcijev fosfat, ki se uporabljajo za izboljšanje sipkosti praška;

do 0,4 % emulgatorja lecitina.

surove beljakovine

vlaga, če > 8 %

8.20.1

demineralizirana sirotka brez laktoze/ demineralizirana sirotka brez laktoze, v prahu  (26)

Sirotka, iz katere so bili delno odstranjeni laktoza in minerali.

Uporabi se lahko koncentriranje in/ali sušenje.

Kadar se posebej pripravi kot krmilo, lahko vsebuje:

do 0,5 % fosfatov, npr. polifosfati (npr. natrijev heksametafosfat), difosfati (npr. tetranatrijevpirofosfat), ki se uporabljajo za znižanje viskoznosti in stabiliziranje beljakovin med predelavo;

do 0,3 % kislin, npr. organske kisline: citronska kislina, mravljična kislina, propionska kislina, anorganske kisline: žveplova kislina, klorovodikova kislina, fosforjeva kislina, ki se uporabljajo za uravnavanje vrednosti pH v več fazah med predelavo;

do 0,5 % baz, npr. natrijevega, kalijevega, kalcijevega in magnezijevega hidroksida, ki se uporabljajo za uravnavanje pH na različnih proizvodnih stopnjah;

do 2 % prosto tekočih reagentov, npr. silicijev dioksid, pentanatrijev trifosfat, trikalcijev fosfat, ki se uporabljajo za izboljšanje sipkosti praška;

do 0,4 % emulgatorja lecitina.

surove beljakovine

laktoza

surov pepel

vlaga, če > 8 %

8.21.1

permeat sirotke/permeat sirotke v prahu  (26)

Proizvod, pridobljen s filtracijo (ultra, nano ali mikro) sirotke (ki prehaja skozi membrano) in iz katerega je lahko bila delno odstranjena laktoza. Lahko se uporabijo reverzna osmoza in koncentriranje ter/ali sušenje.

Kadar se posebej pripravi kot krmilo, lahko vsebuje:

do 0,5 % fosfatov, npr. polifosfati (npr. natrijev heksametafosfat), difosfati (npr. tetranatrijevpirofosfat), ki se uporabljajo za znižanje viskoznosti in stabiliziranje beljakovin med predelavo;

do 0,3 % kislin, npr. organske kisline: citronska kislina, mravljična kislina, propionska kislina, anorganske kisline: žveplova kislina, klorovodikova kislina, fosforjeva kislina, ki se uporabljajo za uravnavanje vrednosti pH v več fazah med predelavo;

do 0,5 % baz, npr. natrijevega, kalijevega, kalcijevega in magnezijevega hidroksida, ki se uporabljajo za uravnavanje pH na različnih proizvodnih stopnjah;

do 2 % prosto tekočih reagentov, npr. silicijev dioksid, pentanatrijev trifosfat, trikalcijev fosfat, ki se uporabljajo za izboljšanje sipkosti praška;

do 0,4 % emulgatorja lecitina.

surov pepel

surove beljakovine

laktoza

vlaga, če > 8 %

8.22.1

koncentrat sirotke/koncentrat sirotke v prahu  (26)

Proizvod, pridobljen s filtracijo (ultra, nano ali mikro) sirotke (ki ga zadrži membrana).

Uporabi se lahko koncentriranje in/ali sušenje.

Kadar se posebej pripravi kot krmilo, lahko vsebuje:

do 0,5 % fosfatov, npr. polifosfati (npr. natrijev heksametafosfat), difosfati (npr. tetranatrijevpirofosfat), ki se uporabljajo za znižanje viskoznosti in stabiliziranje beljakovin med predelavo;

do 0,3 % kislin, npr. organske kisline: citronska kislina, mravljična kislina, propionska kislina, anorganske kisline: žveplova kislina, klorovodikova kislina, fosforjeva kislina, ki se uporabljajo za uravnavanje vrednosti pH v več fazah med predelavo;

do 0,5 % baz, npr. natrijevega, kalijevega, kalcijevega in magnezijevega hidroksida, ki se uporabljajo za uravnavanje pH na različnih proizvodnih stopnjah;

do 2 % prosto tekočih reagentov, npr. silicijev dioksid, pentanatrijev trifosfat, trikalcijev fosfat, ki se uporabljajo za izboljšanje sipkosti praška;

do 0,4 % emulgatorja lecitina.

surove beljakovine

surov pepel

laktoza

vlaga, če > 8 %


9.   Proizvodi iz kopenskih živali in iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

9.1.1

živalski stranski proizvodi  (27)

Cele toplokrvne kopenske živali ali njihovi deli, sveži, zamrznjeni, kuhani, obdelani s kislino ali posušeni.

surove beljakovine

surove maščobe

vlaga, če > 8 %

9.2.1

živalska maščoba  (28)

Proizvod, pridobljen iz maščobe toplokrvnih kopenskih živali.

Če je ekstrahiran s topili, lahko vsebuje do 0,1 % heksana.

surove maščobe

vlaga, če > 1 %

9.3.1

stranski proizvodi čebelarstva

Med, čebelji vosek, matični mleček, propolis, pelod, predelano ali nepredelano.

celokupni sladkor, izražen kot saharoza

9.4.1

predelane živalske beljakovine  (28)

Proizvod, pridobljen s segrevanjem, sušenjem in mletjem celih toplokrvnih kopenskih živali ali njihovih delov, iz katerih je bila lahko delno ekstrahirana ali fizično odstranjena maščoba.

Če je ekstrahiran s topili, lahko vsebuje do 0,1 % heksana.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel

vlaga, če > 8 %

9.5.1

beljakovine, pridobljene s postopkom želatiniranja  (28)

Posušene živalske beljakovine za prehrano, pridobljene s proizvodnjo želatine.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel

vlaga, če > 8 %

9.6.1

hidrolizirane živalske beljakovine  (28)

Hidrolizirane beljakovine, pridobljene s toploto in/ali pritiskom, kemično, mikrobiološko ali encimsko hidrolizo živalskih beljakovin.

surove beljakovine

vlaga, če > 8 %

9.7.1

krvna moka  (28)

Proizvod, pridobljen s toplotno obdelavo krvi zaklanih toplokrvnih živali.

surove beljakovine

vlaga, če > 8 %

9.8.1

krvni proizvodi  (27)

Proizvodi, pridobljeni iz krvi ali delov krvi zaklanih toplokrvnih živali; zajemajo suho/zamrznjeno/tekočo plazmo, suho polno kri, suhe/zamrznjene/tekoče rdeče krvničke ali njihove delce ter mešanice.

surove beljakovine

vlaga, če > 8 %

9.9.1

odpadki iz gostinskih dejavnosti

Vsa odpadna hrana, ki vsebuje snovi živalskega izvora, vključno z rabljenim jedilnim oljem iz restavracij, gostinskih obratov in kuhinj, vključno z osrednjimi javnimi kuhinjami in zasebnimi kuhinjami iz gospodinjstev.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel

vlaga, če > 8 %

9.10.1

kolagen  (28)

Proizvod na osnovi beljakovin iz živalskih kosti, kož in kit.

surove beljakovine

vlaga, če > 8 %

9.11.1

perna moka

Proizvod, pridobljen s sušenjem in mletjem perja zaklanih živali; lahko je hidroliziran.

surove beljakovine

vlaga, če > 8 %

9.12.1

želatina  (28)

Naravna, topna beljakovina, želirajoča ali neželirajoča, pridobljena z delno hidrolizo kolagena, pridobljenega iz živalskih kosti, kož in kit živali.

surove beljakovine

vlaga, če > 8 %

9.13.1

ocvirki  (28)

Proizvod, ki nastane pri pridobivanju loja, svinjske masti in drugih ekstrahiranih ali fizično odstranjenih maščob živalskega izvora, svežih, zamrznjenih ali posušenih.

Če je ekstrahiran s topili, lahko vsebuje do 0,1 % heksana.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel

vlaga, če > 8 %

9.14.1

proizvodi živalskega izvora  (27)

Nekdanja živila, ki vsebujejo živalske proizvode; z obdelavo ali brez nje, kot npr. sveži, zamrznjeni, posušeni.

surove beljakovine

surove maščobe

vlaga, če > 8 %

9.15.1

jajca

Cela jajca perutnine vrste Gallus gallus L., z lupinami ali brez njih.

 

9.15.2

beljak

Proizvod, pridobljen iz jajc po ločitvi lupin in rumenjaka, pasteriziran in po možnosti denaturiran.

surove beljakovine

način denaturacije, če je primerno

9.15.3

jajčni proizvodi, posušeni

Proizvodi, sestavljeni iz pasteriziranih posušenih jajc brez lupin, ali mešanica različnih deležev posušenega beljaka in posušenega jajčnega rumenjaka.

surove beljakovine

surove maščobe

vlaga, če > 5 %

9.15.4

jajca v prahu, sladkana

Posušena cela sladkana jajca ali njihovi deli.

surove beljakovine

surove maščobe

vlaga, če > 5 %

9.15.5

jajčne lupine, posušene

Proizvod, pridobljen iz jajc perutnine, po odstranitvi vsebine (rumenjaka in beljaka). Lupine se posušijo.

surov pepel

9.16.1

kopenski nevretenčarji  (27)

Kopenski nevretenčarji, celi ali njihovi deli, v vseh življenjskih dobah, razen patogenih vrst za ljudi ali živali; z obdelavo ali brez nje, kot npr. sveži, zamrznjeni, posušeni.

 

9.17.1

hondroitin sulfat

Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo iz kit, kosti in drugega živalskega tkiva, ki vsebuje hrustanec in mehko vezno tkivo.

natrij


10.   Ribe, druge vodne živali in iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

10.1.1

vodni nevretenčarji  (29)

Celi morski ali sladkovodni nevretenčarji ali njihovi deli, v vseh življenjskih dobah, razen patogenih vrst za ljudi ali živali; z obdelavo ali brez nje, kot npr. sveži, zamrznjeni, posušeni.

 

10.2.1

stranski proizvodi iz vodnih živali  (29)

Proizvodi iz obratov ali objektov, kjer pripravljajo ali proizvajajo proizvode za prehrano ljudi; z obdelavo ali brez nje, kot npr. sveži, zamrznjeni, posušeni.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel

10.3.1

moka iz rakov

Proizvod, pridobljen s segrevanjem, stiskanjem in sušenjem celih rakov ali njihovih delov, vključno z divjimi in gojenimi kozicami.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel, če > 20 %

vlaga, če > 8 %

10.4.1

ribe  (30)

Cele ribe ali njihovi deli: sveži, zamrznjeni, kuhani, obdelani s kislino ali posušeni.

surove beljakovine

vlaga, če > 8 %

10.4.2

ribja moka  (30)

Proizvod, pridobljen s segrevanjem, stiskanjem in sušenjem celih rib ali njihovih delov, ki se jim pred sušenjem lahko doda ribji sok.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel, če > 20 %

vlaga, če > 8 %

10.4.3

ribji sok

Zgoščen proizvod, pridobljen pri proizvodnji ribje moke, ki je bil odveden in stabiliziran z zakisanjem ali sušenjem.

surove beljakovine

surove maščobe

vlaga, če > 5 %

10.4.4

ribje beljakovine, hidrolizirane

Proizvod, pridobljen s kislo hidrolizo celih rib ali njihovih delov, pogosto koncentriranih s sušenjem.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel, če > 20 %

vlaga, če > 8 %

10.4.5

moka iz ribjih kosti

Proizvod, pridobljen s segrevanjem, stiskanjem in sušenjem delov rib. Sestavljen je predvsem iz ribjih kosti.

surov pepel

10.4.6

ribje olje

Olje, pridobljeno iz rib ali njihovih delov, čemur sledi centrifugiranje za odstranitev vode (lahko vključuje podrobnosti v zvezi z vrsto, npr. olje iz jeter polenovke).

surove maščobe

vlaga, če > 1 %

10.4.7

ribje olje, hidrogenirano

Olje, pridobljeno s hidrogeniranjem ribjega olja.

vlaga, če > 1 %

10.5.1

olje iz planktonskih rakcev

Olje, pridobljeno iz kuhanih in stisnjenih morskih planktonskih rakcev, čemur sledi centrifugiranje za odstranitev vode.

vlaga, če > 1 %

10.5.2

beljakovinski koncentrat planktonskih rakcev, hidroliziran

Proizvod, pridobljen z encimsko hidrolizo celih planktonskih rakcev ali njihovih delov, pogosto koncentriranih s sušenjem.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel, če > 20 %

vlaga, če > 8 %

10.6.1

moka iz morskih kolobarnikov

Proizvod, pridobljen s segrevanjem in sušenjem celih morskih kolobarnikov ali njihovih delov, vključno z vrsto Nereis virens.M. Sars.

maščoba

surov pepel, če > 20 %

vlaga, če > 8 %

10.7.1

moka iz morskega zooplanktona

Proizvod, pridobljen s segrevanjem, stiskanjem in sušenjem morskega zooplanktona, npr. planktonskih rakcev.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel, če > 20 %

vlaga, če > 8 %

10.7.2

olje iz morskega zooplanktona

Olje, pridobljeno iz kuhanega in stisnjenega morskega zooplanktona, čemur sledi centrifugiranje za odstranitev vode.

vlaga, če > 1 %

10.8.1

moka iz mehkužcev

Proizvod, pridobljen s segrevanjem in sušenjem celih mehkužcev ali njihovih delov, vključno z lignji in školjkami.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel, če > 20 %

vlaga, če > 8 %

10.9.1

moka iz lignjev

Proizvod, pridobljen s segrevanjem, stiskanjem in sušenjem celih lignjev ali njihovih delov.

surove beljakovine

surove maščobe

surov pepel, če > 20 %

vlaga, če > 8 %


11.   Rudninske snovi in iz njih pridobljeni proizvodi

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

11.1.1

kalcijev karbonat  (31); [apnenec]

Proizvod, pridobljen z mletjem virov kalcijevega karbonata (CaCO3), kot je apnenec, ali z obarjanjem iz kisle raztopine.

Vsebuje lahko do 0,25 % propilen glikola.

Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.2

apnenčaste morske lupine

Proizvod naravnega izvora, pridobljen iz morskih lupin, zmletih ali granuliranih, kot so lupine ostrig ali lupine morskih organizmov.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.3

kalcijev in magnezijev karbonat

Naravna mešanica kalcijevega karbonata (CaCO3) in magnezijevega karbonata (MgCO3). Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.

kalcij, magnezij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.4

apnenčaste morske alge (Maerl)

Proizvod naravnega izvora, pridobljen iz apnenčastih morskih alg, zmlet ali granuliran.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.5

litotam

Proizvod naravnega izvora, pridobljen iz apnenčastih morskih alg (Phymatolithon calcareum (Pall.)), zmlet ali granuliran.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.6

kalcijev klorid

Kalcijev klorid (CaCl2). Vsebuje lahko do 0,2 % barijevega sulfata.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.7

kalcijev hidroksid

Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2).

Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.8

kalcijev sulfat, brezvodni

Brezvodni kalcijev sulfat (CaSO4), pridobljen z mletjem brezvodnega kalcijevega sulfata ali dehidracijo kalcijevega sulfata dihidrata.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.9

kalcijev sulfat hemihidrat

Kalcijev sulfat hemihidrat (CaSO4 × ½ H2O), pridobljen z delno dehidracijo kalcijevega sulfata dihidrata.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.10

kalcijev sulfat dihidrat

Kalcijev sulfat dihidrat (CaSO4 x 2H2O), pridobljen z mletjem kalcijevega sulfata dihidrata ali hidracijo kalcijevega sulfata hemihidrata.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.11

kalcijeve soli organskih kislin  (32)

Kalcijeve soli užitnih organskih kislin z najmanj štirimi ogljikovimi atomi.

kalcij, organska kislina

11.1.12

kalcijev oksid

Kalcijev oksid (CaO), pridobljen s kalcinacijo naravnega apnenca.

Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.13

kalcijev glukonat

Kalcijeva sol glukonske kisline, običajno izražena kot Ca(C6H11O7)2, in njene hidrirane oblike.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.15

kalcijev sulfat/karbonat

Proizvod, pridobljen med proizvodnjo natrijevega karbonata.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.16

kalcijev pidolat

Kalcijev L-pidolat (C5H6CaNO3). Vsebuje lahko do 1,5 % glutaminske kisline in njej podobnih snovi.

kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 5 %

11.1.17

kalcijev karbonat –magnezijev oksid

Proizvod, pridobljen s segrevanjem naravnih snovi, ki vsebujejo kalcij in magnezij, kot je dolomit. Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.

kalcij, magnezij

11.2.1

magnezijev oksid

Kalciniran magnezijev oksid (MgO), ne manj kot 70 % MgO

magnezij, pepel, netopen v HCl, če > 15 %

11.2.2

magnezijev sulfat heptahidrat

Magnezijev sulfat (MgSO4 × 7 H2O).

magnezij, žveplo, pepel, netopen v HCl, če > 15 %

11.2.3

magnezijev sulfat monohidrat

Magnezijev sulfat (MgSO4 × H2O).

magnezij, žveplo, pepel, netopen v HCl, če > 15 %

11.2.4

magnezijev sulfat, brezvodni

Brezvodni magnezijev sulfat (MgSO4).

magnezij, žveplo, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.2.5

magnezijev propionat

Magnezijev propionat (C6H10MgO4).

magnezij

11.2.6

magnezijev klorid

Magnezijev klorid (MgCl2) ali raztopina, pridobljena z naravno koncentracijo morske vode po usedlini natrijevega klorida.

magnezij, klor, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.2.7

magnezijev karbonat

Naravni magnezijev karbonat (MgCO3).

magnezij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.2.8

magnezijev hidroksid

Magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).

magnezij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.2.9

magnezijev kalijev sulfat

Magnezijev kalijev sulfat.

magnezij, kalij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.2.10

magnezijeve soli organskih kislin  (32)

Magnezijeve soli užitnih organskih kislin z najmanj štirimi ogljikovimi atomi.

magnezij, organska kislina

11.3.1

dikalcijev fosfat  (33); [kalcijev hidrogen ortofosfat]

Kalcijev monohidrogen fosfat, pridobljen iz kosti ali anorganskih virov (CaHPO4 × H2O)

Ca/P > 1,2.

Vsebuje lahko do 3 % klorida, izraženega kot NaCl.

kalcij, skupni fosfor, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %, pepel netopen v HCl, če > 5 %.

11.3.2

monodikalcijev fosfat

Proizvod, pridobljen kemično ter sestavljen iz dikalcijevega fosfata in monokalcijevega fosfata (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O)

0,8 < Ca/P < 1,3.

skupni fosfor, kalcij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.3

monokalcijev fosfat; [kalcijev tetrahidrogen diortofosfat]

Kalcijev bis-dihidrogenfosfat (Ca(H2PO4)2 × H2O).

Ca/P < 0,9.

skupni fosfor, kalcij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.4

trikalcijev fosfat; [trikalcijev ortofosfat]

Trikalcijev fosfat iz kosti ali anorganskih virov (Ca3(PO4)2 × H2O).

Ca/P > 1,3.

kalcij, skupni fosfor, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.5

kalcijev magnezijev fosfat

Kalcijev magnezijev fosfat.

kalcij, magnezij, skupni fosfor, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.6

defluoriran fosfat

Naravni fosfat, kalciniran in toplotno obdelan bolj, kakor potrebno za odstranjevanje nečistoč.

skupni fosfor, kalcij, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %, pepel netopen v HCl, če > 5 %

11.3.7

dikalcijev pirofosfat; [dikalcijev difosfat]

Dikalcijev pirofosfat.

skupni fosfor, kalcij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.8

magnezijev fosfat

Proizvod, sestavljen iz monobazičnega in/ali dvobazičnega in/ali tribazičnega magnezijevega fosfata.

skupni fosfor, magnezij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.3.9

natrijev kalcijev magnezijev fosfat

Proizvod iz natrijevega kalcijevega magnezijevega fosfata.

skupni fosfor, magnezij, kalcij, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.10

mononatrijev fosfat; [natrijev dihidrogen ortofosfat]

Mononatrijev fosfat

(NaH2PO4 × H2O).

skupni fosfor, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.11

dinatrijev fosfat; [dinatrijev hidrogen ortofosfat]

Dinatrijev fosfat (Na2HPO4 × H2O).

skupni fosfor, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.12

trinatrijev fosfat; [trinatrijev ortofosfat]

Trinatrijev fosfat (Na3PO4).

skupni fosfor, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.13

natrijev pirofosfat; [tetranatrijev difosfat]

Natrijev pirofosfat (Na4P2O7).

skupni fosfor, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.14

monokalijev fosfat; [kalijev dihidrogen ortofosfat]

Monokalijev fosfat (KH2PO4 × H2O).

skupni fosfor, kalij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.15

dikalijev fosfat; [dikalijev hidrogen ortofosfat]

Dikalijev fosfat (K2HPO4 × H2O).

skupni fosfor, kalij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.16

kalcijev natrijev fosfat

Kalcijev natrijev fosfat (CaNaPO4).

skupni fosfor, kalcij, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.17

monoamonijev fosfat; [amonijev dihidrogenortofosfat]

Monoamonijev fosfat (NH4H2PO4).

skupni dušik, skupni fosfor, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.18

diamonijev fosfat; [diamonijev hidrogen ortofosfat]

Diamonijev fosfat ((NH4)2HPO4).

skupni dušik skupni fosfor P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.19

natrijev tripolifosfat; [pentanatrijev trifosfat]

Natrijev tripolifosfat (Na5P3O9).

skupni fosfor, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.20

natrijev magnezijev fosfat

Natrijev magnezijev fosfat (MgNaPO4).

skupni fosfor, magnezij, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.21

magnezijev hipofosfit

Magnezijev hipofosfit (Mg(H2PO2)2 × 6H2O).

magnezij

skupni fosfor

P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.22

deželatinizirana kostna moka

Deželatinizirane, sterilizirane in zmlete kosti, iz katerih je odstranjena maščoba.

skupni fosfor, kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.3.23

kostni pepel

Mineralni ostanki upepeljevanja, sežiganja ali uplinjanja živalskih stranskih proizvodov.

skupni fosfor, kalcij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.3.24

kalcijev polifosfat

Heterogene mešanice kalcijevih soli kondenzatov polifosfornih kislin splošne formule H(n + 2)PnO(3n + 1), pri čemer „n“ ni manj kot 2.

skupni fosfor, kalcij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.25

kalcijev dihidrogen difosfat

Monokalcijev dihidrogen pirofosfat (CaH2P2O7).

skupni fosfor, kalcij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.26

magnezijev kisli pirofosfat

Magnezijev kisli pirofosfat (MgH2P2O7). Pridobljen iz čiste fosforne kisline in čistega magnezijevega hidroksida ali magnezijevega oksida z izhlapevanjem vode in kondenzacijo ortofosfata v difosfat.

skupni fosfor, magnezij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.27

dinatrijev dihidrogen difosfat

Dinatrijev dihidrogen difosfat (Na2H2P7O7).

skupni fosfor, kalcij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.28

trinatrijev difosfat

Trinatrijev monohidrogen difosfat (brezvodni: Na3HP2O7; monohidrat: Na3HP2O7 × H2O).

skupni fosfor, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.29

natrijev polifosfat [natrijev heksametafosfat]

Heterogene mešanice natrijevih soli nerazvejanih kondenzatov polifosfornih kislin splošne formule H(n + 2)PnO(3n + 1), pri čemer „n“ ni manj kot 2.

skupni fosfor, natrij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.30

trikalijev fosfat

Trikalijev monofosfat (brezvodni: K3PO4; hidrirani: K3PO4 × n H2O (n = 1 ali 3)).

skupni fosfor, kalij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.31

tetrakalijev difosfat

Tetrakalijev pirofosfat (K4P2O7).

skupni fosfor, kalij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.32

pentakalijev trifosfat

Pentakalijev tripolifosfat (K5P3O10).

skupni fosfor, kalij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.33

kalijev polifosfat

Heterogene mešanice kalijevih soli nerazvejanih kondenzatov polifosfornih kislin splošne formule H(n + 2)PnO(3n + 1), pri čemer „n“ ni manj kot 2.

skupni fosfor, kalij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.3.34

kalcijev natrijev polifosfat

Kalcijev natrijev polifosfat.

skupni fosfor, natrij, kalcij, P netopen v 2 % citronski kislini, če > 10 %

11.4.1

natrijev klorid  (31)

Natrijev klorid (NaCl) ali proizvod, pridobljen s hlapljivo kristalizacijo iz slanice (vakuumska sol), z izhlapevanjem morske vode (morska sol) ali mletjem kamene soli.

natrij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.4.2

natrijev bikarbonat [natrijev hidrogenkarbonat]

Natrijev bikarbonat (NaHCO3).

natrij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.4.3

natrijev/amonijev (bi)karbonat [natrijev/amonijev (hidrogen)karbonat]

Proizvod, pridobljen med pridobivanjem natrijevega karbonata in natrijevega bikarbonata, s sledovi amonijevega bikarbonata (amonijev bikarbonat največ 5 %).

natrij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.4.4

natrijev karbonat

Natrijev karbonat (Na2CO3).

natrij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.4.5

natrijev seskvikarbonat [natrijev hidrogenkarbonat]

Natrijev seskvikarbonat (Na3H(CO3)2).

natrij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.4.6

natrijev sulfat

Natrijev sulfat (Na2SO4).

Vsebuje lahko do 0,3 % metionina.

natrij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.4.7

natrijeve soli organskih kislin  (32)

Natrijeve soli užitnih organskih kislin z najmanj štirimi ogljikovimi atomi.

natrij, organska kislina

11.5.1

kalijev klorid

Kalijev klorid (KCl) ali proizvod, pridobljen z mletjem naravnih virov kalijevega klorida.

kalij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.5.2

kalijev sulfat

Kalijev sulfat (K2SO4).

kalij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.5.3

kalijev karbonat

Kalijev karbonat (K2CO3).

kalij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.5.4

kalijev bikarbonat [kalijev hidrogenkarbonat]

Kalijev bikarbonat (KHCO3).

kalij, pepel, netopen v HCl, če > 10 %

11.5.5

kalijeve soli organskih kislin  (32)

Kalijeve soli užitnih organskih kislin z najmanj štirimi ogljikovimi atomi.

kalij, organska kislina

11.6.1

žvepleni cvet

Prah iz naravnih nahajališč žvepla. Nastaja tudi pri ekstrakciji žvepla med rafiniranjem nafte.

žveplo

11.7.1

atapulgit

Naravna magnezijeva-aluminijeva-silicijeva rudninska snov.

magnezij

11.7.2

kremen

Naravna rudninska snov, pridobljena z mletjem virov kremena.

Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.

 

11.7.3

kristobalit

Silicijev dioksid (SiO2), pridobljen z rekristalizacijo kremena.

Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.

 

11.8.1

amonijev sulfat

Amonijev sulfat ((NH4)2SO4), pridobljen s kemično sintezo.

dušik, izražen kot surove beljakovine, žveplo

11.8.2

raztopina amonijevega sulfata

Vodna raztopina amonijevega sulfata z vsaj 35-odstotno vsebnostjo amonijevega sulfata.

dušik, izražen kot surove beljakovine

11.8.3

amonijeve soli organskih kislin  (32)

Amonijeve soli užitnih organskih kislin z najmanj štirimi ogljikovimi atomi.

dušik, izražen kot surove beljakovine, organska kislina

11.8.4

amonijev laktat

Amonijev laktat (CH3CHOHCOONH4). Vključuje amonijev laktat, pridobljen s fermentacijo z Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp, ali Bifidobacterium spp., ki vsebuje najmanj 44 % dušika, izraženega kot surove beljakovine.

Vsebuje lahko do 0,8 % fosforja, 0,9 % kalija, 0,7 % magnezija, 0,3 % natrija, 0,3 % sulfatov, 0,1 % kloridov, 5 % sladkorjev in 0,1 % silikonskega sredstva proti penjenju.

dušik, izražen kot surove beljakovine, surov pepel

11.8.5

amonijev acetat

Amonijev acetat (CH3COONH4) v vodni raztopini, ki vsebuje najmanj 55 % amonijevega acetata.

dušik, izražen kot surove beljakovine


12.   (Stranski) proizvodi fermentacije iz mikroorganizmov

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

12.1

proizvodi, pridobljeni iz biomase posebnih mikroorganizmov, ki so zrasli na določenih substratih

Vsebujejo lahko do 0,3 % sredstev proti penjenju. Vsebujejo lahko do 1,5 % sredstev za filtracijo/zbistritev. Vsebujejo lahko do 2,9 % propionske kisline.

propionska kislina, če > 0,5 %

12.1.1

beljakovine iz Methylophilus methylotrophus

Beljakovinski proizvod fermentacije, pridobljen iz kulture Methylophilus methylotrophus (NCIMB sev 10.515) (34) na metanolu, surovih beljakovin je najmanj 68 % in odbojni indeks je najmanj 50.

surove beljakovine

surov pepel

surove maščobe

12.1.2

beljakovine iz Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis in Bacillus firmus

Beljakovinski proizvod fermentacije z Methylococcus capsulatus (Bath) (NICMB sev 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB sev 12387), Bacillus brevis (NCIMB sev 13288) in Bacillus firmus (NCIMB sev 13280) (34), na zemeljskem plinu (pribl. 91 % metana, 5 % etana, 2 % propana, 0,5 % izobutana, 0,5 % n-butana), amoniaku in mineralni soli, surovih beljakovin je najmanj 65 %.

surove beljakovine

surov pepel

surove maščobe

12.1.3

bakterijske beljakovine iz Escherichia coli

Beljakovinski proizvod, stranski proizvod pridobivanja aminokislin iz kultur Escherichia coli K12  (34) na substratih rastlinskega ali kemičnega izvora, amoniaku ali mineralni soli; lahko je hidroliziran.

surove beljakovine

12.1.4

bakterijske beljakovine iz Corynebacterium glutamicum

Beljakovinski proizvod, stranski proizvod pridobivanja aminokislin iz kulture Corynebacterium glutamicum  (34) na substratih rastlinskega ali kemičnega izvora, amoniaku ali mineralni soli; lahko je hidroliziran.

surove beljakovine

12.1.5

kvasovke in njihovi deli [pivovarske kvasovke] [proizvod iz kvasa]

Vse kvasovke in njihovi deli, pridobljeni iz Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii or Brettanomyces ssp (34)  (35) na substratih predvsem rastlinskega izvora, kot so melase, sladkorni sirup, alkohol, destilacijski ostanki, žita in proizvodi, ki vsebujejo škrob, sadni sok, sirotko, mlečno kislino, sladkor, hidrolizirana zelenjavna vlakna in fermentacijske hranilne snovi, kot so amoniak ali mineralne soli.

vlaga, če < 75 % ali > 97 %

če je vlaga < 75 %:

surove beljakovine

12.1.6

micelij siliran, stranski proizvod pridobivanja penicilina

Micelij (dušikove spojine), mokri stranski proizvod pridobivanja penicilina z uporabo Penicillium chrysogenum (ATCC48271) (34) na različnih virih ogljikovih hidratov in njihovih hidrolizatov, toplotno obdelan in siliran z uporabo Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides in Streptococcus lactis za inaktivacijo penicilina; vsebnost dušika, izraženega v obliki surovih beljakovin, je najmanj 7 %.

dušik, izražen kot surove beljakovine

surov pepel

12.1.7

kvasovke iz postopka biodizla

Vse kvasovke in njihovi deli, pridobljeni iz Yarrowia lipolytica  (34)  (35) na rastlinskih oljih in med postopkom degumiranja ter delcih glicerola, ki nastanejo med pridobivanjem biogoriva.

vlaga, če < 75 % ali > 97 %

če je vlaga < 75 %:

surove beljakovine

12.2

drugi stranski proizvodi fermentacije

Vsebuje lahko do 0,6 % sredstev proti penjenju. Vsebuje lahko do 0,5 % sredstev za mehčanje. Vsebuje lahko do 0,2 % sulfitov.

 

12.2.1

vinasa [zgoščene melasne droži]

Stranski proizvodi, pridobljeni iz industrijske predelave mošta/ječmenovk iz fermentacijskih postopkov, kot npr. pridobivanja alkohola, organskih kislin, kvasovk. Sestavljeni so iz tekočega/pastoznega dela, pridobljenega po ločitvi fermentiranega mošta/ječmenovk. Lahko vsebujejo tudi mrtve celice in/ali njihove dele iz uporabljenih fermentacijskih mikroorganizmov. Substrati so predvsem rastlinskega izvora, kot npr. melase, sladkorni sirup, alkohol, destilacijski ostanki, žita in proizvodi, ki vsebujejo škrob, sadni sok, sirotko, mlečno kislino, sladkor, hidrolizirana zelenjavna vlakna in hranilne snovi fermentacije, kot so amoniak ali mineralne soli.

surove beljakovine

substrat in navedba proizvodnega postopka, kot je primerno

12.2.2

stranski proizvodi pridobivanja L-glutamske kisline

Stranski proizvodi pridobivanja L-glutamske kisline s fermentacijo s Corynebacterium melassecola  (34) na substratu, sestavljenem iz saharoze, melas, proizvodov iz škroba in njihovih hidrolizatov, amonijeve soli in drugih dušikovih spojin.

surove beljakovine

12.2.3

stranski proizvodi pridobivanja L-lizin monohidroklorida z Brevibacterium lactofermentum

Koncentrirani tekoči stranski proizvodi pridobivanja L-lizin monohidroklorida s fermentacijo z Brevibacterium lactofermentum  (34) na substratu, sestavljenem iz saharoze, melas, proizvodov iz škroba in njihovih hidrolizatov, amonijeve soli in drugih dušikovih spojin.

surove beljakovine

12.2.4

stranski proizvodi iz pridobivanja amino kislin s Corynebacterium glutamicum

Stranski proizvodi pridobivanja aminokislin s fermentacijo s Corynebacterium glutamicum  (34)na substratu rastlinskega ali kemičnega izvora, amoniaka ali mineralnih soli.

surove beljakovine

surov pepel

12.2.5

stranski proizvodi pridobivanja aminokislin z Escherichia coli K12

Stranski proizvodi pridobivanja aminokislin s fermentacijo z Escherichia coli K12  (34) na substratu rastlinskega ali kemičnega izvora, amoniaka ali mineralnih soli.

surove beljakovine

surov pepel

12.2.6

stranski proizvod pridobivanja encimov z Aspergillus niger

Stranski proizvod fermentacije Aspergillus niger  (34) na pšenici in sladu za pridobivanje encimov.

surove beljakovine


13.   Razno

Številka

Ime

Opis

Obvezne navedbe

13.1.1

proizvodi v pekarstvu in testeninarstvu

Proizvodi, pridobljeni pri peki kruha, piškotov, vafljev ali testenin. Lahko so posušeni.

škrob

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

surove maščobe, če > 5 %

13.1.2

proizvodi industrije peciva in kolačev

Proizvodi, pridobljeni pri izdelavi peciva in kolačev. Lahko so posušeni.

škrob

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

surove maščobe, če > 5 %

13.1.3

proizvodi pridobivanja žitnih kosmičev

Snovi ali proizvodi, ki so namenjeni oziroma, kjer je to mogoče razumno pričakovati, jih lahko zaužijejo ljudje v njihovi predelani, delno predelani ali nepredelani obliki. Lahko so posušeni.

surove beljakovine, če > 10 %

surove vlaknine

surovo olje/maščobe, če > 10 %

škrob, če > 30 %

celokupni sladkor, izračunan kot saharoza, če > 10 %

13.1.4

proizvodi industrije bonbonov in čokolade

Proizvodi, pridobljeni med izdelavo sladkarij, vključno s čokolado. Lahko so posušeni.

škrob

surove maščobe, če > 5 %

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

13.1.5

proizvodi pri izdelavi sladoleda

Proizvodi, pridobljeni pri izdelavi sladoleda. Lahko so posušeni.

škrob

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

surove maščobe

13.1.6

proizvodi in stranski proizvodi iz predelave svežega sadja in zelenjave  (36)

Proizvodi, pridobljeni pri predelavi svežega sadja in zelenjave (vključno z olupki, celimi deli sadja/zelenjave in njihovimi mešanicami). Lahko so posušeni ali zamrznjeni.

škrob

surove vlaknine

surove maščobe, če > 5 %

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 %

13.1.7

proizvodi iz predelave rastlin  (36)

Proizvodi, pridobljeni pri zamrzovanju ali sušenju celih rastlin ali njihovih delov.

surove vlaknine

13.1.8

proizvodi iz predelave začimb  (36)

Proizvodi, pridobljeni pri zamrzovanju ali sušenju začimb ali njihovih delov.

surove beljakovine, če > 10 %

surove vlaknine

surovo olje/maščobe, če > 10 %

škrob, če > 30 %

celokupni sladkor, izračunan kot saharoza, če > 10 %

13.1.9

proizvodi iz predelave zelišč  (36)

Proizvodi, pridobljeni pri drobljenju, mletju, zamrzovanju ali sušenju zelišč ali njihovih delov.

surove vlaknine

13.1.10

proizvodi pri predelavi krompirja

Proizvodi, pridobljeni pri predelavi krompirja. Lahko so posušeni ali zamrznjeni.

škrob

surove vlaknine

surove maščobe, če > 5 %

pepel, netopen v HCl, če > 3,5 %

13.1.11

proizvodi in stranski proizvodi pri izdelavi omak

Snovi iz izdelave omak, ki so namenjene oziroma, kjer je to mogoče razumno pričakovati, jih lahko zaužijejo ljudje v njihovi predelani, delno predelani ali nepredelani obliki. Lahko so posušeni.

surove maščobe

13.1.12

proizvodi in stranski proizvodi iz izdelave pikantnih prigrizkov

Proizvodi in stranski proizvodi pri izdelavi pikantnih prigrizkov, pridobljeni med izdelavo pikantnih prigrizkov – krompirjevega čipsa, prigrizkov na osnovi krompirja in/ali žit (neposredno ekstrudirani, na osnovi testa in peletirani prigrizki) in oreškov.

surove maščobe

13.1.13

proizvodi iz izdelave gotovih živil

Proizvodi, pridobljeni med izdelavo gotovih živil. Lahko so posušeni.

surove maščobe, če > 5 %

13.1.14

rastlinski stranski proizvodi iz pridobivanja žganih pijač

Trdni proizvodi iz rastlin (vključno z jagodami in semeni, kot je janež), pridobljeni po maceraciji teh rastlin v alkoholni raztopini ali po izhlapevanju alkohola in/ali destilaciji, med izpopolnjevanjem arom za pridobivanje žganih pijač. Te proizvode je treba destilirati, da se izločijo alkoholni ostanki.

surove beljakovine, če > 10 %

surove vlaknine

surovo olje/maščobe, če > 10 %

13.1.15

krmno pivo

Proizvod postopka varjenja piva, ki ga ni mogoče prodajati kot pijačo za ljudi.

vsebnost alkohola

13.2.1

karamelizirani sladkor

Proizvod, pridobljen z nadzorovanim segrevanjem sladkorja.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

13.2.2

dekstroza

Dekstroza se pridobi po hidrolizi škroba in je sestavljena iz prečiščene, kristalizirane glukoze, s kristalno vodo ali brez nje.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

13.2.3

fruktoza

Fruktoza kot očiščen kristalinični prah. Pridobiva se iz glukoze v glukoznem sirupu z uporabo glukoze izomeraze in iz inverzije saharoze.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

13.2.4

glukozni sirup

Glukozni sirup je očiščena in koncentrirana vodna raztopina hranljivih saharidov, dobljenih s hidrolizo iz škroba.

celokupni sladkorji

vlaga, če > 30 %

13.2.5

melasa glukoze

Proizvod, pridobljen med postopkom rafiniranja glukoznih sirupov.

celokupni sladkorji

13.2.6

ksiloza

Sladkor, ekstrahiran iz lesa.

 

13.2.7

laktuloza

Polsintetični disaharid (4-O-D-galaktopiranozil-D-fruktoza), pridobljen iz laktoze z izomerizacijo glukoze v fruktozo. Prisoten v toplotno obdelanem mleku in mlečnih izdelkih.

laktuloza

13.2.8

glukozamin (hitozamin)

Amino sladkor (monosaharid), ki je sestavni del polisaharidov hitosana in hitina. Proizvede se s hidrolizo eksoskeletov rakov in drugih členonožcev ali s fermentacijo žita, na primer koruze ali pšenice.

natrij ali kalij, kot je primerno

„iz vodnih živali“ ali „iz fermentacije“, kot je primerno

13.3.1

škrob  (37)

Škrob.

škrob

13.3.2

škrob  (37), predželatiniziran

Proizvod iz škroba, ekspandiranega s toplotno obdelavo.

škrob

13.3.3

mešanica škroba  (37)

Proizvod vsebuje prvoten in/ali modificiran škrob za prehrano, pridobljen iz različnih botaničnih virov.

škrob

13.3.4

pogača iz hidrolizatov škroba  (37)

Proizvod iz filtracije tekočine hidrolize škroba, ki vsebuje: beljakovine, škrob, polisaharide, maščobe, olja in dodatke za filtriranje (npr. diatomejska zemlja, lesna vlakna).

vlaga, če < 25 % ali > 45 %

če je vlaga < 25 %:

surove maščobe

surove beljakovine

13.3.5

dekstrin

Dekstrin je delno kislinsko hidroliziran škrob.

 

13.3.6

maltodekstrin

Maltodekstrin je delno hidroliziran škrob.

 

13.4.1

polidekstroza

Naključno vezan polimer glukoze, pridobljene s toplotno polimerizacijo D-glukoze.

 

13.5.1

polioli

Proizvod, pridobljen s hidrogeniranjem ali fermentacijo ter sestavljen iz reduciranih mono-, di- ali oligosaharidov ali polisaharidov.

 

13.5.2

izomalt

Sladkorni alkohol, pridobljen iz saharoze po encimski pretvorbi in hidrogeniranju.

 

13.5.3

manitol

Proizvod, pridobljen s hidrogeniranjem ali fermentacijo ter sestavljen iz reducirane glukoze in/ali fruktoze.

 

13.5.4

ksilitol

Proizvod, pridobljen s hidrogeniranjem in fermentacijo ksiloze.

 

13.5.5

sorbitol

Proizvod, pridobljen s hidrogeniranjem glukoze.

 

13.6.1

kisla olja iz kemičnega rafiniranja  (38)

Proizvod, pridobljen z nevtralizacijo olj in maščob rastlinskega ali živalskega izvora z bazičnimi reagenti, čemur sledi zakisanje z naknadnim ločevanjem vodne faze, ki vsebuje proste maščobne kisline, olja ali maščobe ter naravne delce semen, sadežev ali živalskih tkiv, kot so mono- in digliceridi, lecitin in vlakna.

surove maščobe

vlaga, če > 1 %

13.6.2

maščobne kisline, esterificirane z glicerolom  (39)

Gliceridi, pridobljeni z esterifikacijo glicerola z maščobnimi kislinami. Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.

vlaga, če > 1 %

surove maščobe

nikelj, če > 20 ppm

13.6.3

mono-, di- in trigliceridi maščobnih kislin  (39)

Proizvod, sestavljen iz zmesi glicerolovih mono-, di- in triestrov z maščobnimi kislinami.

Vsebujejo lahko manjšo količino prostih maščobnih kislin in glicerola.

Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.

surove maščobe

nikelj, če > 20 ppm

13.6.4

soli maščobnih kislin  (39)

Proizvod, pridobljen z reakcijo maščobnih kislin z najmanj štirimi ogljikovimi atomi s kalcijevimi, magnezijevimi, natrijevimi ali kalijevimi hidroksidi, oksidi ali solmi.

Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.

surova maščoba (po hidrolizi)

vlaga

Ca ali Na ali K ali Mg (kjer je ustrezno)

nikelj, če > 20 ppm

13.6.5

destilati maščobnih kislin iz fizikalnega rafiniranja  (38)

Proizvod, pridobljen z nevtralizacijo olj in maščob rastlinskega ali živalskega izvora z destilacijo, ki vsebuje proste maščobne kisline, olja ali maščobe ter naravne delce semen, sadežev ali živalskih tkiv, kot so mono- in digliceridi, lecitin, steroli in tokoferoli.

surove maščobe

vlaga, če > 1 %

13.6.6

surove maščobne kisline iz cepitve  (38)

Proizvod, pridobljen s cepitvijo olja/maščobe. Glede na opredelitev je sestavljen iz surovih maščobnih kislin C6 - C24, ki so alifatske, nerazvejane, monikarboksilne, nasičene in nenasičene. Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.

surove maščobe

vlaga, če > 1 %

nikelj, če > 20 ppm

13.6.7

čiste, destilirane maščobne kisline iz cepitve  (38)

Proizvod, pridobljen z destilacijo surovih maščobnih kislin iz cepitve olja/maščobe in morebiti vključno s hidrogeniranjem. Glede na opredelitev je sestavljen iz čistih, destiliranih maščobnih kislin C6 - C24, ki so alifatske, nerazvejane, monikarboksilne, nasičene in nenasičene.

Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.

surove maščobe

vlaga, če > 1 %

nikelj, če > 20 ppm

13.6.8

milnice  (38)

Proizvod, pridobljen z nevtralizacijo rastlinskih olj in maščob z vodno raztopino kalcijevega, magnezijevega, natrijevega ali kalijevega hidroksida, ki vsebuje soli maščobnih kislin, olja ali maščobe ter naravne delce semen, sadežev ali živalskih tkiv, kot so mono- in digliceridi, lecitin in vlakna.

vlaga, če < 40 % in > 50 %

Ca ali Na ali K ali Mg (kjer je ustrezno)

13.6.9

mono- in digliceridi maščobnih kislin, esterificirani z organiskimi kislinami  (39)  (40)

Mono- in digliceridi maščobnih kislin z najmanj štirimi ogljikovimi atomi, esterificirani z organiskimi kislinami.

surove maščobe

13.6.10

saharozni estri maščobnih kislin  (39)

Estri saharoze in maščobnih kislin.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

surove maščobe

13.6.11

sladkorni gliceridi maščobnih kislin  (39)

Mešanica estrov saharoze ter mono- in digliceridov maščobnih kislin.

celokupni sladkorji, izraženi kot saharoza

surove maščobe

13.8.1

glicerin, surov

Stranski proizvod iz:

oleokemične predelave cepitve olja/maščobe za pridobivanje maščobnih kislin in sladke vode, čemur sledi koncentriranje sladke vode za pridobitev surovega glicerola ali transesterifikacija (lahko vsebuje do 0,5 % metanola) naravnih olj/maščob za pridobitev metil estrov maščobnih kislin in sladke vode, čemur sledi koncentriranje sladke vode za pridobitev surovega glicerola;

pridobivanja biodizla (metil ali etil estri maščobnih kislin), pridobljen s transesterifikacijo olj in maščob nedoločenega rastlinskega in živalskega izvora. V glicerinu lahko ostanejo minerali in organske soli (do 7,5 %).

Vsebuje lahko do 0,5 % metanola in do 4 % organskih snovi, ki niso gliceroli (MONG) in ki vsebujejo metil estre maščobnih kislin, etil estre maščobnih kislin, proste maščobne kisline in gliceride;

saponifikacije olj/maščob rastlinskega ali živalskega izvora, običajno z alkalijskimi/zemljoalkalijskimi kovinami za pridobitev mil.

Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.

glicerol

kalij, če > 1,5 %

natrij, če > 1,5 %

nikelj, če > 20 ppm

13.8.2

glicerin

Proizvod iz:

oleokemične predelave a) cepitve olja/maščobe, čemur sledi koncentriranje sladke vode in rafiniranje z destilacijo (glej del B, glosar postopkov, vnos št. 20) ali postopkom ionske izmenjave; b) transesterifikacije naravnih olj/maščob za pridobitev metil estrov maščobnih kislin in surove sladke vode, čemur sledi koncentriranje sladke vode za pridobitev surovega glicerola in rafiniranje z destilacijo ali postopkom ionske izmenjave;

pridobivanja biodizla (metil ali etil estri maščobnih kislin) s transesterifikacijo olj in maščob nedoločenega rastlinskega in živalskega izvora z naknadnim rafiniranjem glicerina. Minimalna vsebnost glicerola: 99 % v suhi snovi;

saponifikacije olj/maščob rastlinskega ali živalskega izvora, običajno z alkalijskimi/zemljoalkalijskimi kovinami za pridobitev mil, čemur sledi rafiniranje surovega glicerola in destilacija.

Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.

glicerol, če < 99 % na suhi osnovi

natrij, če > 0,1 %

kalij, če > 0,1 %

nikelj, če > 20 ppm

13.9.1

metil sulfonil metan

Organožveplena spojina ((CH3)2SO2), pridobljena na sintetičen način, ki je enaka naravnemu viru v rastlinah.

žveplo

13.10.1

šota

Proizvod naravnega razkroja rastlin (predvsem šotni mah) v anaerobnem in oligotrofičnem okolju.

surove vlaknine

13.10.2

humusni premog

Proizvod, ki je naravni rudninski kompleks iz fenolnih ogljikovodikov, znan tudi kot humat, ki izvira iz razkrajanja organskih snovi skozi več milijonov let.

surove vlaknine

13.11.1

propilen glikol; [1,2-propandiol; propan-1,2-diol]

Organska spojina (diol ali dvojni alkohol) s formulo C3H8O2. To je viskozna tekočina rahlo sladkobnega okusa, higroskopska, ki jo je mogoče mešati z vodo, acetonom in kloroformom. Vsebuje lahko do 0,3 % dipropilen glikola.

propilen glikol

13.11.2

monoestri propilen glikola in maščobnih kislin  (39)

Monoestri propilenglikola in maščobnih kislin, sami ali v mešanici z diestri.

propilen glikol

surove maščobe


(1)  UL L 35, 8.2.2005, str. 1.

(2)  Tako nizke ravni, kot jih je razumno še mogoče doseči.

(3)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.

(4)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(5)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(6)  Z odstopanjem od te obveznosti se lahko doda za postopek „sušenja“.

(7)  V nemščini se lahko, kjer je ustrezno, „Konzentrieren“ nadomesti z „Eindicken“, pri čemer je v takšnem primeru skupno poimenovanje „eingedickt“.

(8)  „Luščenje“ se lahko, kjer je ustrezno, nadomesti z „lupljenje“ ali „ličkanje“, in v takšnem primeru je skupno poimenovanje „olupljeno“ ali „ličkano“.

(9)  V primeru riža je ta postopek „luščenje“, pri čemer je splošno poimenovanje „oluščeno“.

(10)  V francoščini se lahko uporabi izraz „issues“.

(11)  V nemščini se lahko uporabljata poimenovanje „aufgeschlossen“ in ime „Quellwasser“ (ki se nanaša na škrob). V danščini se lahko uporabljata poimenovanje „Kvældning“ in ime „Kvældet“ (ki se nanaša na škrob).

(12)  V francoščini se lahko, kjer je ustrezno, „Pressage“ nadomesti z „Extraction mécanique“.

(13)  Imenu se lahko doda vrsta žita.

(14)  V angleškem jeziku je koruza lahko „maize“ ali „corn“. To velja za vse proizvode iz koruze.

(15)  Če je bil ta proizvod fino mlet, se lahko imenu doda beseda „drobno mleti“ ali se ime nadomesti z ustreznim opisom.

(16)  Imenu se lahko doda vrsta zrnja.

(17)  Navedba „nizka vsebnost glukozinata“, kakor je opredeljena v zakonodaji Evropske skupnosti, se lahko doda, kjer je ustrezno. To velja za vse proizvode iz semena oljne ogrščice.

(18)  Imenu se doda vrsta rastline.

(19)  Imenu se doda vrsta rastline.

(20)  Imenu se doda vrsta rastline.

(21)  Imenu se mora dodati navedba vrste izvedene obdelave.

(22)  Imenu se lahko doda vrsta trave.

(23)  Izraz „moka“ se lahko nadomesti z izrazom „peleti“. Doda se lahko tudi način sušenja.

(24)  Imenu se doda vrsta.

(25)  Imenu se doda vrsta rastline.

(26)  Izraza nimata istega pomena in se razlikujeta predvsem glede vsebnosti vlage; posamezna izraza naj se ustrezno uporabita.

(27)  Brez poseganja v obvezne zahteve glede komercialnih dokumentov in veterinarskih spričeval za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, kot je določeno v Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 (Priloga VIII, poglavje III) (UL L 54, 26.2.2011, str. 1), če se katalog uporablja za namene označevanja, se ime

ustrezno nadomesti z:

živalsko vrsto in

delom proizvoda iz živali (npr. jetra, meso (le skeletne mišice)) in/ali

poimenovanjem živalske vrste, ki ni predelana v skladu s prepovedjo recikliranja znotraj iste živalske vrste (npr. brez perutnine), ali

se imenu ustrezno doda naslednje:

živalska vrsta in/ali

del proizvoda iz živali (npr. jetra, meso (le skeletne mišice)) in/ali

poimenovanje živalske vrste, ki ni predelana v skladu s prepovedjo recikliranja znotraj iste živalske vrste.

(28)  Brez poseganja v obvezne zahteve glede komercialnih dokumentov in veterinarskih spričeval za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 142/2011 (Priloga VIII, poglavje III), če se katalog uporablja za namene označevanja, se imenu ustrezno doda naslednje:

predelana živalska vrsta (npr. prašič, prežvekovalec, perutnina) in/ali

predelana snov (npr. kosti) in/ali

uporabljen postopek (npr. razmaščeno, rafinirano) in/ali

poimenovanje živalske vrste, ki ni predelana v skladu s prepovedjo recikliranja znotraj iste živalske vrste (npr. brez perutnine).

(29)  Imenu se doda vrsta.

(30)  Imenu se doda vrsta, če gre za gojene ribe.

(31)  V imenu se lahko dodatno navede vrsta vira ali pa se ime v celoti nadomesti.

(32)  Ime se spremeni ali dopolni, da se navede organska kislina.

(33)  V imenu se lahko navede proizvodni postopek.

(34)  Celice mikroorganizmov so bile inaktivirane ali uničene.

(35)  Ime sevov kvasovk se lahko razlikuje od znanstvene taksonomije, zato se lahko uporabijo tudi sopomenke navedenih sevov kvasovk.

(36)  Imenu se doda vrsta sadja, zelenjave, rastline, začimb in zelišč, kot je primerno.

(37)  Imenu se doda navedba botaničnega porekla.

(38)  Imenu se doda navedba botaničnega ali živalskega porekla.

(39)  Ime se spremeni ali dopolni, da se navedejo uporabljene maščobne kisline.

(40)  Ime se spremeni ali dopolni, da se navede organska kislina.


Top