EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0013

Direktiva Sveta 2013/13/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Republike Hrvaške

OJ L 141, 28.5.2013, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/13/oj

28.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/30


DIREKTIVA SVETA 2013/13/EU

z dne 13. maja 2013

o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Republike Hrvaške

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 50 Akta o pristopu Hrvaške določa, da kadar je treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi pristopa prilagoditi in navedeni akt o pristopu ali njegove priloge potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne akte v ta namen, če izvirnega akta ni sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena in sprejeta Pogodba o pristopu Hrvaške, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politični dogovor o nizu prilagoditev aktov institucij, potrebnih zaradi pristopa, ter pozvale Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dopolnjene in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Direktive 83/182/EGS (1), 2003/49/ES (2), 2008/7/ES (3), 2009/133/ES (4) in 2011/96/EU (5) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktive 83/182/EGS, 2003/49/ES, 2008/7/ES, 2009/133/ES in 2011/96/EU se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do dne pristopa Hrvaške k Uniji sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Države članice uporabljajo te predpise od dne pristopa Hrvaške k Uniji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati pod pogojem in na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. maja 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28. marca 1983 o davčnih oprostitvah znotraj Skupnosti za določena prevozna sredstva, začasno uvožena iz ene države članice v drugo (UL L 105, 23.4.1983, str. 59).

(2)  Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (UL L 157, 26.6.2003, str. 49).

(3)  Direktiva Sveta 2008/7/ES z dne 12. februarja 2008 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (UL L 46, 21.2.2008, str. 11).

(4)  Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami (UL L 310, 25.11.2009, str. 34).

(5)  Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 345, 29.12.2011, str. 8).


PRILOGA

1.

V Prilogi k Direktivi 83/182/EGS se doda naslednje:

„HRVAŠKA

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13))“.

2.

Direktiva 2003/49/ES se spremeni:

(a)

v členu 3(a)(iii) se po vnosu za Francijo vstavi naslednje:

„—

‚porez na dobit‘ na Hrvaškem,“;

(b)

v Prilogi se doda naslednja točka:

„(z)

družbe po hrvaškem pravu: ‚dioničko društvo‘, ‚društvo s ograničenom odgovornošću‘ in druge družbe, ustanovljene po hrvaškem pravu, ki so zavezanke za hrvaški davek od dobička“.

3.

V Prilogi I k Direktivi 2008/7/ES se vstavi naslednja točka:

„(11a)

družbe po hrvaški zakonodaji:

(i)

dioničko društvo;

(ii)

društvo s ograničenom odgovornošću;“.

4.

Priloga I k Direktivi 2009/133/ES se spremeni:

(a)

v del A se vstavi naslednja točka:

„(ka)

družbe po hrvaškem pravu: ‚dioničko društvo‘, ‚društvo s ograničenom odgovornošću‘ in druge družbe, ustanovljene po hrvaškem pravu, ki so zavezane za hrvaški davek od dobička;“;

(b)

v del B se po vnosu za Francijo vstavi naslednje:

„—

porez na dobit na Hrvaškem,“.

5.

Priloga I k Direktivi 2011/96/EU se spremeni:

(a)

v delu A se vstavi naslednja točka:

„(ka)

družbe v skladu s hrvaško zakonodajo: ‚dioničko društvo‘, ‚društvo s ograničenom odgovornošću‘ in druge družbe, ustanovljene v skladu s hrvaško zakonodajo, ki so zavezane za hrvaški davek od dobička;“;

(b)

v delu B se po vnosu za Francijo vstavi naslednje:

„—

porez na dobit na Hrvaškem,“.


Top