EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0764

2013/764/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 13. decembra 2013 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8667) Besedilo velja za EGP

OJ L 338, 17.12.2013, p. 102–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/764/oj

17.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/102


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 13. decembra 2013

glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8667)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/764/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 2001/89/ES (3) določa minimalne ukrepe Unije za nadzor klasične prašičje kuge, vključno z ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primeru izbruha navedene bolezni. Navedeni ukrepi vključujejo načrte držav članic za izkoreninjenje klasične prašičje kuge pri divjih prašičih in pod določenimi pogoji njihovo cepljenje v nujnih primerih.

(2)

Ukrepi iz Direktive 2001/89/ES so bili izvedeni z Odločbo Komisije 2008/855/ES (4), ki je bila sprejeta kot odziv na pojav klasične prašičje kuge v nekaterih državah članicah. Navedena odločba določa ukrepe za nadzor bolezni v zvezi s klasično prašičjo kugo na območjih tistih držav članic, na katerih je pri divjih prašičih prisotna navedena bolezen, da se prepreči širjenje bolezni na druga območja Unije. Države članice ali njihova območja, na katerih se uporabljajo navedeni ukrepi, so določeni v Prilogi k navedeni odločbi.

(3)

Odločba 2008/855/ES je bila večkrat spremenjena kot odziv na spreminjajoče se epidemiološke razmere v Uniji v zvezi s klasično prašičjo kugo. V zadnjih letih so se razmere v Uniji bistveno izboljšale in zdaj je mogoče opredeliti le nekaj območij s posebnimi težavami, povezanimi s posebnimi skupnimi tveganji za klasično prašičjo kugo.

(4)

Zato je primerno z enim seznamom določiti območja držav članic, kjer so epidemiološke razmere v zvezi s klasično prašičjo kugo na gospodarstvih s prašiči na splošno ugodne, položaj pa se izboljšuje tudi pri populaciji divjih prašičev.

(5)

Zaradi tveganja in ker na splošno velja, da premiki živih prašičev in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov z okuženih območij ali območij z negotovimi epidemiološkimi razmerami pomenijo večje tveganje kot premiki svežega prašičjega mesa ter mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, bi bilo treba prepovedati premike živih prašičev in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov z območij s seznama. Vendar je primerno določiti pogoje, pod katerimi se lahko z odstopanjem živi prašiči odpošljejo v klavnice ali na gospodarstva zunaj območij s seznama v isti državi članici.

(6)

Da se prepreči širjenje klasične prašičje kuge na druga območja Unije, je poleg tega primerno zagotoviti, da za odpošiljanje svežega prašičjega mesa ter mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, ki izvira od prašičev z gospodarstev na območjih s seznama, veljajo nekateri pogoji. Prašičje meso ter mesne pripravke in proizvode, ki ne izvirajo od prašičev z gospodarstev, ki izpolnjujejo nekatere dodatne pogoje za preprečevanje klasične prašičje kuge, ali niso obdelani na način, ki odpravlja tveganje za klasično prašičjo kugo v skladu s členom 4 Direktive Sveta 2002/99/ES (5), bi bilo treba pridobiti, obdelati, prevažati in hraniti ločeno ali ob drugem času kot proizvode, ki ne izpolnjujejo istih pogojev, in jih nato označiti s posebnimi oznakami, ki jih ni mogoče zamenjati z identifikacijsko oznako iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6) ter oznako zdravstvene ustreznosti za sveže prašičje meso iz Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(7)

V skladu s členom 5 Direktive 2002/99/ES bi bilo treba nekatere zahteve za izdajo spričeval določiti tudi za odpošiljanje prašičjega mesa ter mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, ki izvira od prašičev z gospodarstev na območjih s seznama, in so bili obdelani v skladu s členom 4 Direktive 2002/99/ES.

(8)

Odločba 2008/855/ES je bila večkrat spremenjena. Zato jo je primerno razveljaviti in nadomestiti s tem sklepom.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta sklep določa nekatere nadzorne ukrepe v zvezi s klasično prašičjo kugo, ki jih je treba izvajati v državah članicah ali na njihovih območjih iz Priloge („zadevne države članice“).

Uporablja se brez poseganja v načrte za izkoreninjenje klasične prašičje kuge in cepljenje proti navedeni bolezni v nujnih primerih, ki jih je Komisija odobrila v skladu z Direktivo 2001/89/ES.

Člen 2

Prepoved odpošiljanja živih prašičev z območij iz Priloge v druge države članice

1.   Zadevna država članica zagotovi, da se živi prašiči z območij iz Priloge ne odpošiljajo v druge države članice ali na druga območja iste države članice, ki niso navedena v Prilogi.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko zadevne države članice dovolijo odpošiljanje živih prašičev z gospodarstev na območjih iz Priloge na druga območja iste države članice, če je splošno stanje v zvezi s klasično prašičjo kugo na območjih iz Priloge ugodno in:

(a)

se prašiči prepeljejo neposredno v klavnico za takojšnji zakol; ali

(b)

so prašiči z gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz točke (a) člena 4.

Člen 3

Prepoved odpošiljanja pošiljk semena, jajčnih celic in zarodkov prašičev z območij iz Priloge v druge države članice

Zadevne države članice zagotovijo, da s svojega ozemlja v druge države članice ne odpošiljajo nobenih pošiljk:

(a)

semena prašičev, razen če seme izvira od prašičev iz odobrenega osemenjevalnega središča iz člena 3(a) Direktive Sveta 90/429/EGS (8), ki se ne nahaja na območjih iz Priloge k temu sklepu;

(b)

jajčnih celic in zarodkov prašičev, razen če jajčne celice in zarodki izvirajo od prašičev z gospodarstev, ki se ne nahajajo na območjih iz Priloge.

Člen 4

Odpošiljanje svežega prašičjega mesa ter nekaterih mesnih pripravkov in mesnih proizvodov z območij iz Priloge

Zadevne države članice zagotovijo, da se pošiljke svežega prašičjega mesa ter mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, ki izvira od prašičev z gospodarstev na območjih iz Priloge, odpošljejo v druge države članice le, če:

bodisi

(a)

so zadevni prašiči bivali na gospodarstvih:

na katerih ni bil v preteklih 12 mesecih zabeležen noben dokaz klasične prašičje kuge, zadevno gospodarstvo pa se nahaja zunaj okuženega ali ogroženega območja, vzpostavljenega v skladu z Direktivo 2001/89/ES,

na katerih so bivali vsaj 90 dni, v 30 dneh neposredno pred odpošiljanjem v klavnico pa na gospodarstvo niso bili vneseni nobeni živi prašiči,

ki izvajajo načrt biološke zaščite, ki ga je odobril pristojni organ,

ki jih je vsaj dvakrat letno pregledal pristojni organ:

(i)

ob upoštevanju smernic iz poglavja III Priloge k Odločbi Komisije 2002/106/ES (9);

(ii)

pregled vključuje klinični pregled v skladu s postopkoma preverjanja in vzorčenja iz dela A poglavja IV Priloge k Odločbi Komisije 2002/106/ES;

(iii)

ki preveri izvajanje določb iz druge in četrte do sedme alineje člena 15(2)(b) Direktive 2001/89/ES; ter

za katera se uporablja načrt spremljanja klasične prašičje kuge, ki ga izvaja pristojni organ v skladu s postopki vzorčenja iz točke F.2 poglavja IV Priloge k Odločbi Komisije 2002/106/ES, in na katerih so rezultati laboratorijskih testov negativni najmanj tri mesece pred premikom v klavnico, ali

za katera se uporablja načrt spremljanja klasične prašičje kuge, ki ga izvaja pristojni organ v skladu s postopki vzorčenja iz točke F.2 poglavja IV Priloge k Odločbi Komisije 2002/106/ES in laboratorijskim testiranjem, rezultati pa so negativni najmanj eno leto pred premikom v klavnico, pred odobritvijo odpošiljanja prašičev v klavnico pa je uradni veterinar v skladu s postopkoma preverjanja in vzorčenja iz točk 1 in 3 dela D poglavja IV Priloge k Odločbi Komisije 2002/106/ES opravil klinični pregled za klasično prašičjo kugo;

ali

(b)

zadevno prašičje meso, mesni pripravki in mesni proizvodi:

so bili proizvedeni in predelani v skladu s členom 4(1) Direktive 2002/99/ES,

zanje veljajo pravila za izdajanje veterinarskih spričeval v skladu s členom 5 Direktive 2002/99/ES,

jih spremlja ustrezno zdravstveno spričevalo za trgovino znotraj Unije iz Uredbe Komisije (ES) št. 599/2004 (10), del II spričevala pa se dopolni z naslednjim besedilom:

„Proizvod je v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/764/EU z dne 13. decembra 2013 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah.“

Člen 5

Posebne oznake zdravstvene ustreznosti in zahteve za izdajo spričeval za sveže prašičje meso, mesne pripravke in mesne proizvode, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, razen za proizvode iz člena 4

Zadevne države članice zagotovijo, da so sveže prašičje meso ter mesni pripravki in mesni proizvodi, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, razen proizvodi iz člena 4, označeni s posebno oznako zdravstvene ustreznosti, ki ne sme biti ovalna in je ni mogoče zamenjati z:

(a)

identifikacijsko oznako za mesne pripravke in mesne proizvode, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, kakor je določena v oddelku I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004, ter

(b)

oznako zdravstvene ustreznosti za sveže prašičje meso, kakor je določena v poglavju III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 6

Zahteve za gospodarstva in prevozna sredstva na območjih iz Priloge

Zadevne države članice zagotovijo:

(a)

da se na gospodarstvih s prašiči na območjih iz Priloge k temu sklepu uporabljajo določbe iz druge in četrte do sedme alineje člena 15(2)(b) Direktive 2001/89/ES;

(b)

da se vozila, ki so bila uporabljena za prevoz prašičev z gospodarstev na območjih iz Priloge k temu sklepu, takoj po vsakem prevozu očistijo in razkužijo ter da prevoznik takšno čiščenje in razkuževanje dokaže.

Člen 7

Zahteve po informacijah za zadevne države članice

Zadevne države članice v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali obvestijo Komisijo in države članice o rezultatih spremljanja klasične prašičje kuge na območjih iz Priloge, kakor je določeno v načrtih za izkoreninjenje klasične prašičje kuge ali za cepljenje proti navedeni bolezni v nujnih primerih, ki jih je odobrila Komisija in so navedeni v drugem odstavku člena 1.

Člen 8

Skladnost

Države članice spremenijo svoje trgovinske ukrepe tako, da so skladni s tem sklepom, in jih nemudoma objavijo na primeren način.

O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 9

Razveljavitev

Odločba 2008/855/ES se razveljavi.

Člen 10

Uporaba

Ta sklep se uporablja do 31. decembra 2017.

Člen 11

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Direktiva Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (UL L 316, 1.12.2001, str. 5).

(4)  Odločba Komisije 2008/855/ES z dne 3. novembra 2008 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (UL L 302, 13.11.2008, str. 19).

(5)  Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11).

(6)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(7)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 139, 30.4.2004, str. 206).

(8)  Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (UL L 224, 18.8.1990, str. 62).

(9)  Odločba Komisije 2002/106/ES z dne 1. februarja 2002 o odobritvi Diagnostičnega priročnika, ki določa diagnostične postopke, metode vzorčenja in merila za ocenjevanje rezultatov laboratorijskih preiskav za potrjevanje klasične prašičje kuge (UL L 39, 9.2.2002, str. 71).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 599/2004 z dne 30. marca 2004 o sprejetju usklajenega vzorca spričevala in inšpekcijskega poročila, povezanih s trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora med državami članicami Skupnosti (UL L 94, 31.3.2004, str. 44).


PRILOGA

1.   Bolgarija

Celotno ozemlje Bolgarije.

2.   Hrvaška

Ozemlje županij Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina in Vukovar-Srijem.

3.   Latvija

V okrožju Alūksne okraja Pededze in Liepna.

V okrožju Rēzekne okraji Puša, Mākoņkalna in Kaunata.

V okrožju Daugavpils okraji Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene in Laucesa.

V okrožju Balvi okraji Vīksna, Kubuļi, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi in Bērzpils.

V okrožju Rugāji okraja Rugāji in Lazdukalna. V okrožju Viļaka okraji Žīguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva in Šķilbēni.

V okrožju Baltinava okraj Baltinava.

V okrožju Kārsava okraji Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene in Mežvidi. V okrožju Cibla okraji Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene in Blonti.

V okrožju Ludza okraji Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni in Istra.

V okrožju Zilupe okraji Zaļesje, Lauderi in Pasiene.

V okrožju Dagda okraji Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova in Andrupene.

V okrožju Aglona okraji Kastuļina, Grāveri, Šķeltova in Aglona.

V okrožju Krāslava okraji Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši in Izvalta.

4.   Romunija

Celotno ozemlje Romunije.


Top