EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0742

2013/742/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 7. novembra 2013 o sprejetju sedmega posodobljenega seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7361)

OJ L 350, 21.12.2013, p. 555–758 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2014; razveljavil 32015D0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/742/oj

21.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 350/555


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 7. novembra 2013

o sprejetju sedmega posodobljenega seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7361)

(2013/742/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (1), zlasti tretjega pododstavka člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Borealna biogeografska regija iz člena 1(c)(iii) Direktive 92/43/EGS zajema ozemlji Unije na območju Finske in Švedske ter ozemlja Unije na območju Estonije, Latvije in Litve, kakor je določeno na biogeografski karti, ki jo je 20. aprila 2005 odobril odbor, ustanovljen v skladu s členom 20 navedene direktive (v nadaljnjem besedilu: Odbor za habitate).

(2)

Pri postopku, ki se je začel izvajati leta 1995, je treba doseči nadaljnji napredek pri dejanskem vzpostavljanju omrežja Natura 2000, ki je bistveni element varstva biotske raznovrstnosti v Uniji.

(3)

Prvotni seznam in nadaljnjih šest posodobljenih seznamov območij v borealni biogeografski regiji, ki so v skladu z Direktivo 92/43/EGS pomembna za Skupnost, je Komisija sprejela z odločbami 2005/101/ES (2), 2008/24/ES (3), 2009/94/ES (4), sklepoma 2010/46/EU (5) in 2011/84/EU (6) ter izvedbenima sklepoma 2012/11/EU (7) in 2013/27/EU (8). Na podlagi členov 4(4) in 6(1) Direktive 92/43/EGS zadevna država članica čim prej in najpozneje v šestih letih s seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biografski regiji določi območja za posebna ohranitvena območja ter opredeli prednostne naloge za ohranjanje teh območij in potrebne ohranitvene ukrepe.

(4)

V okviru dinamičnega prilagajanja omrežja Natura 2000 se pregledujejo seznami območij, pomembnih za Skupnost. Zato je posodobitev seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji nujno potrebna.

(5)

Seznam območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji je po eni strani treba posodobiti, da bi nanj vključili dodatna območja, ki so jih države članice od leta 2011 predlagale kot taka območja v skladu s členom 1 Direktive 92/43/EGS. Za navedena dodatna območja je treba čim prej, najpozneje pa v šestih letih po sprejetju tega sklepa, izpolniti obveznosti iz členov 4(4) in 6(1) Direktive 92/43/EGS.

(6)

Po drugi strani pa je treba seznam območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji posodobiti, da se upoštevajo spremenjene informacije o območjih, ki so jih države članice predložile po sprejetju prvotnega in nadaljnjih šestih posodobljenih seznamov Unije. Ta posodobljeni seznam območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji je tako prečiščena različica seznama območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji. Poudariti je treba, da bi bilo treba za vsa območja iz tega sklepa čim prej, najpozneje pa v šestih letih po sprejetju seznama območij, pomembnih za Skupnost, na katerega je bilo območje prvič vključeno, izpolniti obveznosti iz členov 4(4) in 6(1) Direktive 92/43/EGS.

(7)

Zadevne države članice so za borealno biogeografsko regijo v skladu s členom 4(1) Direktive 92/43/EGS Komisiji od januarja 2003 do oktobra 2012 poslale sezname območij, ki so jih v smislu člena 1 navedene direktive predlagale za območja, pomembna za Skupnost.

(8)

Seznamom predlaganih območij so bile priložene informacije o vsakem območju. Od leta 2012 so bile navedene informacije predložene v obliki, ki je določena v Izvedbenem sklepu Komisije 2011/484/EU z dne 11. julija 2011 o obliki informacij za območja Natura 2000 (9).

(9)

Navedene informacije vključujejo karto območja, ki so jo poslale zadevne države članice, njegovo ime, lokacijo, obseg in podatke, zbrane ob upoštevanju meril iz Priloge III k Direktivi 92/43/EGS.

(10)

Na podlagi osnutka seznama, ki ga je pripravila Komisija v dogovoru z vsako zadevno državo članico in v katerem so določena tudi območja s prednostnimi naravnimi habitatnimi tipi ali prednostnimi vrstami, bi bilo treba sprejeti posodobljeni seznam območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji.

(11)

Poznavanje obstoja in razširjenosti naravnih habitatnih tipov ter vrst se nenehno dopolnjuje zaradi spremljanja stanja v skladu s členom 11 Direktive 92/43/EGS. Ocenjevanje in izbira območij na ravni Unije sta bila zato opravljena na podlagi najboljših informacij, ki so bile takrat na voljo.

(12)

Nekatere države članice niso predlagale zadostnega števila območij in s tem niso izpolnile zahtev iz Direktive 92/43/EGS za nekatere habitatne tipe in vrste. Zato za navedene habitatne tipe in vrste ni mogoče sklepati, da je omrežje Natura 2000 dokončno oblikovano. Ob upoštevanju zamude pri prejemanju informacij in doseganju dogovora z državami članicami je treba sprejeti posodobljeni seznam območij, ki ga bo treba pregledati v skladu s členom 4 Direktive 92/43/EGS.

(13)

Ker je poznavanje obstoja in razširjenosti nekaterih naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in nekaterih vrst iz Priloge II k Direktivi 92/43/EGS še vedno pomanjkljivo, se ne bi smelo sklepati, da je omrežje Natura 2000 dokončano ali nedokončano. Seznam bi bilo treba v skladu s členom 4 Direktive 92/43/EGS po potrebi pregledati.

(14)

Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo treba Izvedbeni sklep 2013/27/EU razveljaviti.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za habitate –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sedmi posodobljeni seznam območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji je v skladu s tretjim pododstavkom člena 4(2) Direktive 92/43/EGS naveden v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Izvedbeni sklep 2013/27/EU se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(2)  UL L 40, 11.2.2005, str. 1.

(3)  UL L 12, 15.1.2008, str. 118.

(4)  UL L 43, 13.2.2009, str. 245.

(5)  UL L 30, 2.2.2010, str. 403.

(6)  UL L 40, 12.2.2011, str. 1.

(7)  UL L 10, 13.1.2012, str. 130.

(8)  UL L 24, 26.1.2013, str. 464.

(9)  UL L 198, 30.7.2011, str. 39.


PRILOGA

Sedmi posodobljeni seznam območij, pomembnih za Skupnost, v borealni biogeografski regiji

Vsako območje, pomembno za Skupnost (OPS), je določeno na podlagi informacij, predloženih v obliki obrazca Natura 2000, vključno z ustrezno karto. Te informacije pošljejo pristojni nacionalni organi v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1) Direktive 92/43/EGS.

V spodnji preglednici so navedene naslednje informacije:

A

:

oznaka OPS, ki vsebuje devet znakov, od katerih sta prva dva oznaka ISO države članice;

B

:

ime OPS;

C

:

*= prisotnost najmanj enega prednostnega naravnega habitatnega tipa in/ali vrste na OPS v smislu člena 1 Direktive 92/43/EGS;

D

:

površina OPS v hektarjih ali njegova dolžina v km;

E

:

zemljepisne koordinate OPS (zemljepisna širina in dolžina) v decimalnih stopinjah.

Vse informacije na spodnjem seznamu Unije temeljijo na podatkih, ki so jih predlagale, poslale in potrdile Estonija, Latvija, Litva, Finska in Švedska.

A

B

C

D

E

Oznaka OPS

Ime OPS

*

Površina OPS

(ha)

Dolžina OPS

(km)

Zemljepisne koordinate OPS

 

 

 

 

 

Zemljepisna dolžina

Zemljepisna širina

EE0010101

Tuhala

*

188,07

 

24,9603

59,2011

EE0010102

Paraspõllu

*

476,5

 

25,1044

59,2933

EE0010103

Kämbla

*

163,84

 

25,0158

59,2178

EE0010104

Paunküla

*

619,41

 

25,2781

59,1414

EE0010105

Tammiku

*

379,3

 

24,9086

59,2158

EE0010106

Põhja-Kõrvemaa

*

13 420,72

 

25,6803

59,3811

EE0010107

Alema

*

59,89

 

24,3431

59,0903

EE0010108

Laukesoo

*

2 711,66

 

25,305

59,0431

EE0010109

Anija

*

71,77

 

25,2767

59,3728

EE0010110

Kiviloo

*

25,52

 

25,2397

59,3022

EE0010111

Parila

*

198,24

 

25,2397

59,3269

EE0010112

Ardu

*

42,26

 

25,3275

59,0981

EE0010113

Maapaju

*

448,49

 

25,5192

59,3214

EE0010114

Kostivere

*

96,57

 

25,1156

59,4361

EE0010116

Ülgase

*

49,31

 

25,0972

59,4839

EE0010120

Pirita

*

688,05

 

24,9053

59,4556

EE0010121

Valgejärve

*

719,41

 

24,1314

59,1122

EE0010122

Laulasmaa

*

129,72

 

24,2411

59,3928

EE0010123

Türisalu

*

164,62

 

24,2931

59,4083

EE0010124

Ruila

*

826,14

 

24,4175

59,1633

EE0010125

Vääna

*

853,36

 

24,3811

59,3839

EE0010126

Prangli

*

1 311,37

 

24,9778

59,6314

EE0010127

Naissaare

*

1 887,57

 

24,52

59,5714

EE0010129

Pakri

*

20 472,24

 

23,9422

59,3475

EE0010132

Rannamõisa

*

65,64

 

24,5225

59,4406

EE0010133

Orkjärve

*

1 163,74

 

24,2356

59,1447

EE0010136

Püümetsa

*

31,15

 

25,0981

59,4075

EE0010137

Niitvälja

 

24,86

 

24,3767

59,3094

EE0010138

Naage

*

4,61

 

24,3561

59,4083

EE0010140

Suurupi

*

190,55

 

24,3658

59,4692

EE0010141

Kiruvere

 

20,96

 

25,3358

59,1256

EE0010142

Muraste

*

140,48

 

24,4642

59,4642

EE0010143

Rahumäe

 

23,87

 

24,6958

59,395

EE0010144

Pakasjärve

 

18,42

 

25,8211

59,3156

EE0010148

Kuivajõe

*

1,55

 

25,0947

59,2033

EE0010150

Jägala

 

29,24

 

25,1653

59,4631

EE0010152

Ubari

*

58,33

 

25,2967

59,4903

EE0010153

Aegviidu

*

1,13

 

25,6583

59,2886

EE0010154

Krassi

 

79,86

 

23,7742

59,3442

EE0010155

Vasalemma

 

15,22

 

24,1781

59,3089

EE0010156

Valgejõe

 

32,44

 

25,8472

59,335

EE0010171

Kolga lahe

*

2 435,44

 

25,2369

59,5594

EE0010173

Lahemaa

*

74 420,94

 

25,8622

59,5647

EE0010175

Vääna-Posti

*

58,16

 

24,5028

59,3669

EE0010176

Vansi

*

140,04

 

24,3453

59,2172

EE0010177

Kaberla

*

52,32

 

25,2842

59,4714

EE0010184

Pedase

*

13,55

 

23,9003

59,2658

EE0010187

Vääna jõe

 

29,57

 

24,4161

59,405

EE0010188

Aegna saare

*

301,08

 

24,7622

59,5811

EE0010190

Valkla klindi

*

5,11

 

25,3611

59,4775

EE0010191

Vääna-Viti

 

15,9

 

24,3806

59,4394

EE0010192

Suure-Aru

*

698,1

 

24,4003

59,2331

EE0020205

Ohepalu

*

5 896,61

 

25,93

59,3492

EE0020301

Maidla-Iganõmme

*

331,2

 

24,2081

58,9369

EE0020302

Kohatu

*

969,91

 

24,2483

59,0039

EE0020303

Angasilla

*

292,23

 

24,2606

58,895

EE0020304

Paeküla

*

263,91

 

24,3044

58,8867

EE0020305

Pilkuse

*

483,51

 

24,2547

58,8

EE0020306

Konuvere

*

477,72

 

24,3622

58,7778

EE0020307

Selja-Põdra

*

1 655,58

 

24,4939

58,7344

EE0020311

Pajaka-Vardi

*

316,31

 

24,3936

59,0461

EE0020312

Linnuraba

*

3 375,67

 

24,5931

59,0631

EE0020313

Jalase

*

2 728,78

 

24,5964

58,9783

EE0020314

Salavalge-Tõrasoo

*

4 511,57

3,6

24,6917

58,8417

EE0020315

Taarikõnnu

*

2 842,6

 

24,8731

58,7056

EE0020316

Rabivere

*

2 157,59

 

24,7261

59,1089

EE0020317

Lümandu

*

106,3

 

24,5708

59,1717

EE0020318

Kurtna-Vilivere

*

70,71

 

24,7128

59,215

EE0020319

Rahaaugu

*

470,59

 

24,8092

59,2003

EE0020321

Ridaküla

*

142,63

 

24,8489

59,0181

EE0020322

Raikküla-Paka

*

138,22

 

24,7481

58,9428

EE0020324

Mahtra

*

7 569,42

 

25,0372

59,0994

EE0020325

Kõnnumaa

*

11 337,29

 

25,0408

58,9206

EE0020326

Tillniidu

*

345,43

 

25,0158

58,8167

EE0020327

Mukri

*

2 201,11

 

24,9961

58,7386

EE0020328

Linnumängu

*

2 078,44

 

25,1494

58,7244

EE0020329

Piiumetsa

*

1 129,81

 

25,2539

58,8997

EE0020330

Pae

*

32,96

 

24,9125

58,9967

EE0020331

Sonni

*

12,77

 

25,1472

58,9039

EE0020332

Sulu

*

262,2

 

24,5122

58,8303

EE0020333

Karitsu

 

50,62

 

25,0008

58,9931

EE0020334

Nurtujõe

*

35,03

 

24,5856

58,7694

EE0020335

Kastna-Rapla

*

837,19

 

25,0697

58,8656

EE0020336

Kuusiku

*

120,22

 

24,7122

58,9631

EE0020337

Nõlvasoo

*

1 100,39

 

24,8581

58,765

EE0020338

Avaste

*

8 450,62

 

24,2086

58,6825

EE0020342

Urevere

*

17,63

 

24,6747

58,6956

EE0020408

Märjamaa järtade

*

113,23

 

25,0439

58,9103

EE0020409

Rangu

*

826,92

 

24,2722

58,8333

EE0020410

Rahula-Napanurga

*

213,8

 

24,4581

58,9033

EE0020411

Vardi

*

678,56

 

24,3953

58,9497

EE0040002

Väinamere

*

252 138,03

 

24,3633

59,0528

EE0040111

Põdrapao

*

2,48

 

24,4586

59,0081

EE0040112

Paope

*

2 231,43

 

22,4225

58,9808

EE0040113

Vanamõisa

*

1 532

 

22,4803

58,7297

EE0040114

Tilga

*

101,36

 

22,6161

58,7211

EE0040115

Undama soo

*

81,42

 

22,8647

58,8942

EE0040116

Pihla-Kaibaldi

*

3 760,22

 

22,6719

58,9342

EE0040117

Sepaste

*

36,46

 

22,5203

58,7203

EE0040118

Luidja

*

55,46

 

22,405

58,9394

EE0040119

Leigri

*

458,67

 

22,5806

58,8928

EE0040120

Tihu

*

1 414,89

 

22,5139

58,8683

EE0040121

Paope loo

*

157,85

 

22,4367

58,9433

EE0040122

Kõrgessaare-Mudaste

*

2 885

 

22,5025

59,0061

EE0040123

Pihla-Kurisu

*

275,44

 

22,5433

58,9672

EE0040124

Tareste

*

452,5

 

22,7083

59,0181

EE0040125

Vilivalla

*

15,63

 

22,8253

58,9081

EE0040126

Kuri Hellamaa

*

56,82

 

22,9186

58,945

EE0040127

Pühalepa

*

43,73

 

22,9567

58,8911

EE0040128

Kukka-Luhastu

*

254,79

 

22,8661

58,9683

EE0040129

Hiiu madala

 

4 484,14

 

22,2817

59,0422

EE0040131

Viilupi

*

30,44

 

22,4753

58,995

EE0040133

Tahkuna

*

1 868,73

 

22,9114

58,8711

EE0040134

Jausa

*

39,15

 

22,6436

59,0628

EE0040135

Kõpu

*

3 634,54

 

22,6756

58,7856

EE0040136

Hüti

*

31,13

 

22,1878

58,9308

EE0040141

Klaasrahu

 

2 674,44

 

22,3856

58,7892

EE0040201

Nõva-Osmussaare

*

24 612,28

 

23,4439

59,1897

EE0040202

Suursoo-Leidissoo

*

22 508,2

 

23,9044

59,1258

EE0040203

Marimetsa-Õmma

*

7 826,75

 

23,9842

58,9389

EE0040204

Ehmja-Turvalepa

*

2 405,68

 

23,7947

58,8956

EE0040205

Kuke-Kiili

*

884,24

 

23,5675

58,66

EE0040206

Poanse

*

310,79

 

23,6719

58,6725

EE0040207

Karuse-Linnuse

*

411,18

 

23,6828

58,6392

EE0040209

Käntu-Kastja

*

3 125,26

 

24,0842

58,7656

EE0040210

Luiste

*

1 074,25

 

24,1808

58,8889

EE0040211

Laiküla

*

1 091,78

 

23,9989

58,7967

EE0040212

Mustjärve raba

*

1 080,35

 

24,1164

59,0631

EE0040213

Lihula

*

6 718,91

 

23,9486

58,6553

EE0040214

Tuhu

*

4 027,4

 

23,8608

58,5769

EE0040215

Einbi

*

8,67

 

23,4694

58,9961

EE0040301

Allikukivi

*

16,5

 

25,0078

58,1556

EE0040302

Metsaääre

*

158,83

 

24,7033

58,2878

EE0040303

Järveotsa

*

27,05

 

24,9875

58,0469

EE0040305

Kabli

*

733,23

 

24,4275

58,0086

EE0040306

Kaisma

*

3 155,25

 

24,6758

58,695

EE0040307

Mihkli

*

88,91

 

24,1128

58,6219

EE0040308

Kalita

*

145,33

 

24,85

58,0681

EE0040309

Laulaste

*

1 060,46

 

24,5419

57,9786

EE0040310

Kanaküla

*

55,55

 

25,1833

58,275

EE0040311

Karinõmme

*

386,73

 

23,9856

58,6106

EE0040312

Kastna

*

122,63

 

23,9072

58,3292

EE0040313

Kihnu

*

9 135,55

 

23,9464

58,1592

EE0040314

Siiraku

*

682,3

 

24,7933

58,2322

EE0040315

Koonga tammiku

*

27,07

 

24,1117

58,5886

EE0040317

Kivikupitsa

*

134,92

 

24,4622

57,9286

EE0040318

Kolga

*

274,36

 

23,8531

58,3842

EE0040319

Kosemäe

*

47,03

 

25,1489

58,2486

EE0040320

Kuiaru

*

220,54

 

24,7219

58,4881

EE0040321

Kõrissoo

 

32,24

 

24,6764

58,5686

EE0040322

Laiksaare

*

399,24

 

24,6267

58,0981

EE0040323

Lao

 

18,88

 

24,115

58,2389

EE0040324

Lavassaare

*

9 866,11

 

24,2764

58,5539

EE0040326

Lindi

*

1 624,64

 

24,2181

58,3133

EE0040327

Madissaare

*

100,91

 

24,0247

58,6044

EE0040328

Manilaiu- Hanilaiu

*

203,56

 

24,1228

58,2189

EE0040329

Haapsi

*

60

 

23,7419

58,3903

EE0040330

Metsapoole

*

60,43

 

24,3672

57,8978

EE0040331

Mõrdama

*

1 517,05

 

24,8561

58,6006

EE0040332

Naissoo

*

115,71

 

24,1731

58,6092

EE0040333

Navesti

 

9,7

2

24,9442

58,5033

EE0040334

Nedrema

*

2 429,28

 

24,0772

58,5414

EE0040335

Nepste

*

34,02

 

24,6561

58,0881

EE0040336

Nätsi-Võlla

*

11 499,4

 

24,0969

58,4536

EE0040338

Oese soo

*

196,07

 

24,5183

58,6519

EE0040339

Oidrema

*

35,14

 

23,9128

58,5994

EE0040340

Orajõe

*

115,54

 

24,3972

57,9431

EE0040341

Paadrema

*

1 360,28

 

23,765

58,5097

EE0040342

Lemmejõe

 

5,87

 

24,4939

57,9658

EE0040343

Pootsi

 

8,21

 

24,1197

58,2681

EE0040345

Pärnu jõe

*

855,49

 

25,1797

58,6358

EE0040347

Pärnu

*

516,78

 

24,5942

58,3447

EE0040348

Rannaniidu

*

371,39

 

24,55

58,3564

EE0040349

Raespa

*

243,72

 

23,8172

58,3503

EE0040351

Luitemaa

*

12 945,13

 

24,54

58,1508

EE0040352

Varbla

*

278,97

 

23,7144

58,4233

EE0040353

Kurese

*

521,88

 

24,1169

58,6414

EE0040354

Saunametsa

*

9,9

 

24,865

58,2258

EE0040355

Ura

*

309,59

 

24,2022

58,5872

EE0040356

Sõmeri

*

360,64

 

23,7561

58,3492

EE0040357

Tellissaare

*

350,87

 

25,1067

58,575

EE0040358

Sorgu

 

3,14

 

24,1992

58,1786

EE0040359

Tolkuse

*

806,13

 

24,6658

58,1558

EE0040360

Tori põrgu

 

2,07

 

24,8186

58,4836

EE0040361

Tõhela-Ermistu

*

3 133,58

 

23,9731

58,3911

EE0040362

Sanga

*

151,58

 

25,0883

58,1228

EE0040363

Tõstamaa

*

1 281,65

 

24,0011

58,3033

EE0040364

Uulu-Võiste

*

718,6

 

24,5425

58,2519

EE0040365

Vahenurme

*

221,31

 

24,3933

58,6458

EE0040366

Vaiste

*

159,97

 

23,8678

58,3636

EE0040367

Valgeranna

*

97,79

 

24,425

58,3886

EE0040368

Ämmamäe

*

41,91

 

24,7272

58,6161

EE0040369

Sookuninga

*

5 868,56

 

24,7589

59,8644

EE0040370

Nigula

*

6 397,77

 

24,6817

58,0108

EE0040375

Valgeraba

*

440,77

 

24,7342

58,2983

EE0040384

Reiu jõe

 

104,83

 

24,6497

58,2667

EE0040387

Alva-Kärsu

*

142,43

 

25,0619

58,2364

EE0040401

Abruka

*

963,34

 

22,5078

58,1408

EE0040402

Allirahu

 

1 960,36

 

22,7989

58,1575

EE0040403

Asva

*

63,19

 

23,0214

58,4081

EE0040404

Haavassoo

*

429,1

 

22,2025

58,2481

EE0040405

Ranna

*

22,81

 

22,2172

58,0461

EE0040406

Siplase

*

205,59

 

22,0825

57,9883

EE0040407

Järise

*

1 053,16

 

22,4003

58,4767

EE0040408

Järve

*

118,38

 

22,2831

58,1975

EE0040409

Kaarma

*

71,67

 

22,5231

58,3547

EE0040410

Kaarmise

*

265,28

 

22,3494

58,3519

EE0040412

Kahtla-Kübassaare

*

14 017,83

 

23,1308

58,4147

EE0040414

Karala-Pilguse

*

2 644,35

 

21,905

58,2478

EE0040415

Karida

*

29,72

 

22,33

58,3108

EE0040416

Karujärve

*

352,81

 

22,2158

58,3797

EE0040418

Kasti lahe

*

3 939,16

 

22,6233

58,2225

EE0040420

Kaunispe

*

125,81

 

22,0594

58,0289

EE0040421

Kerju

 

78,57

 

22,5581

58,0981

EE0040422

Kesknõmme

*

337,11

 

22,0361

58,4475

EE0040423

Kingli

*

515,4

 

23,0817

58,4447

EE0040425

Koigi

*

2 359,23

 

22,9639

58,4919

EE0040426

Kooljamägede

*

8,27

 

22,5747

58,5061

EE0040427

Kasemetsa

*

8,05

 

22,2119

58,4633

EE0040428

Koorunõmme

*

3 665,73

 

22,1544

58,4978

EE0040429

Kotlandi

*

74,18

 

22,0756

58,2256

EE0040430

Küdema

 

21,35

 

22,3064

58,4742

EE0040432

Küdema lahe

*

4 478,63

 

22,2597

58,5314

EE0040433

Kudjape

*

17,03

 

22,5247

58,2619

EE0040435

Laasu

*

33,21

 

22,2742

57,9683

EE0040436

Laidunina

*

91

 

23,0283

58,4217

EE0040437

Lannasmaa

*

14,2

 

22,2569

58,1378

EE0040438

Liigalaskma-Orinõmme

*

334,46

 

22,0181

58,2844

EE0040439

Liiva-Putla

*

101,33

 

23,0014

58,5622

EE0040440

Lindmetsa

*

84,51

 

22,6636

58,3925

EE0040441

Kaugatoma-Lõu

*

5 374,94

 

22,0731

58,0522

EE0040442

Mäe

*

41,74

 

22,1553

58,1125

EE0040443

Mullutu-Loode

*

5 787

 

22,355

58,25

EE0040445

Nässumaa

*

272,61

 

22,7642

58,2756

EE0040446

Nihatu

*

49,66

 

22,7867

58,5372

EE0040447

Nõmmküla

*

135,81

 

23,2061

58,6658

EE0040448

Odalätsi

*

282,29

4

22,1228

58,4025

EE0040449

Ohessaare

*

20,04

 

22,0181

57,9981

EE0040451

Paatsa

*

98,49

 

22,3439

58,5078

EE0040452

Pammana

*

1 123,64

 

22,5289

58,6275

EE0040454

Põduste luha

 

30,77

 

22,4747

58,2586

EE0040455

Põduste-Upa

*

356,26

 

22,5119

58,3019

EE0040456

Pühametsa

*

26,71

 

22,6864

58,3564

EE0040457

Rannaniidi

*

395,83

 

23,3486

58,6394

EE0040458

Ranna-Põitse

*

231,71

 

23,1644

58,6422

EE0040461

Riksu ranniku

*

2 183,38

 

22,0478

58,1878

EE0040462

Ruhnu

*

868,07

 

23,2272

57,8028

EE0040463

Saaremetsa

*

84,37

 

23,1194

58,4531

EE0040464

Säärenõmme

*

392,77

 

22,9708

58,5847

EE0040465

Sandla

*

13,57

 

22,8153

58,2933

EE0040466

Sepa

*

324,25

 

22,4906

58,3456

EE0040467

Sepamaa

*

60,29

 

22,5458

58,2531

EE0040469

Siiksaare-Oessaare

*

3 952,35

 

22,8828

58,3044

EE0040470

Simiste-Oina

*

99,6

 

23,3436

58,5725

EE0040472

Sutu lahe

*

2 140,78

 

22,7364

58,2425

EE0040473

Suuremõisa lahe

*

370,93

 

23,2331

58,5528

EE0040474

Suurissoo

 

12,32

 

22,0661

58,2856

EE0040475

Uustalu

 

9,95

 

22,1406

58,4306

EE0040476

Tagamõisa

*

13 482,43

 

21,9217

58,4725

EE0040477

Tahula-Reo

*

579,35

 

22,6214

58,3064

EE0040478

Tammese

*

158,8

 

22,0267

58,4233

EE0040479

Tammuna

*

55,91

 

22,0483

57,9481

EE0040480

Teesu

*

152,3

 

22,0756

58,4211

EE0040481

Tehu

 

4

 

22,1778

58,3056

EE0040482

Tõnija

*

180,71

 

22,9314

58,4092

EE0040483

Kalli soo

*

477,62

 

22,8847

58,3908

EE0040484

Tumala

*

149,72

 

23,0406

58,5458

EE0040485

Vahtrissoo

*

47,05

 

22,1494

58,3119

EE0040486

Väikese väina

*

17 639,31

 

23,3708

58,5319

EE0040487

Vana-Lahetaguse

*

41,6

 

22,1178

58,1925

EE0040488

Vanalõve

*

69

 

22,8192

58,3656

EE0040489

Vedruka raba

*

109,25

 

22,0594

58,3297

EE0040490

Vesitükimaa

*

1 260,71

 

22,0203

57,9203

EE0040492

Viidu

 

28,94

 

22,1467

58,2831

EE0040493

Viidumäe

*

2 488,34

 

22,0975

58,2953

EE0040494

Viieristi

*

377,94

 

22,1783

58,0206

EE0040495

Koimla

*

31,67

 

22,1622

58,2175

EE0040496

Vilsandi

*

18 234,08

 

21,8983

58,3506

EE0040497

Võrsna

*

535,04

 

22,7586

58,3836

EE0040498

Laasi

*

8,74

 

22,2622

58,3161

EE0040499

Raudrahu

 

978,69

 

22,4531

58,6642

EE0040500

Gretagrund

 

14 650

 

23,3306

57,7072

EE0060101

Esna

*

225,2

 

25,7772

58,9811

EE0060102

Määru

*

7,94

 

25,6969

58,6864

EE0060103

Kurisoo

*

47,16

 

25,7683

59,1256

EE0060104

Kareda

*

360,88

 

25,7731

58,93

EE0060105

Rava

*

16,23

 

26,8506

59,1247

EE0060106

Tudre

*

59,76

 

25,9411

58,9672

EE0060107

Vulbi

*

10,66

 

25,6897

59,1847

EE0060108

Prandi

*

871,37

 

25,62

58,8289

EE0060109

Lüsingu

*

107,87

 

25,8911

59,1628

EE0060110

Kiigumõisa

*

169,07

 

25,6556

59,0519

EE0060112

Jalgsema

*

41,26

 

25,9039

59,0839

EE0060113

Silmsi soo

*

145,61

 

25,9347

58,8744

EE0060114

Nõmme raba

*

434,52

 

25,4511

58,6992

EE0060115

Iidva

*

805,8

 

25,2994

58,8547

EE0060116

Väätsa

*

416,22

 

25,4617

58,935

EE0060117

Türi-Karjaküla

*

97,16

 

25,4472

58,8022

EE0060119

Kõrvemaa

*

20 542,99

 

25,5539

59,2231

EE0060120

Roosna-Alliku

*

42,76

 

25,6997

59,0278

EE0060121

Saarjõe

*

1 749,81

 

25,2467

58,6153

EE0060122

Preedi jõe

 

1,11

 

26,1269

58,9214

EE0060123

Võlingi oja

 

3,19

 

26,0564

58,8428

EE0060202

Mõdriku-Roela

*

1 621,02

 

26,5089

59,2803

EE0060203

Neeruti

*

1 271,34

 

26,1331

59,2939

EE0060204

Mädapea

*

71,71

 

26,2617

59,3225

EE0060206

Lasila

*

336,99

 

26,1897

59,2542

EE0060207

Haavakannu

*

1 206,5

 

26,4256

59,1956

EE0060208

Suurekivi

*

272,46

 

26,4083

59,2289

EE0060209

Tudusoo

*

5 279,4

 

26,7517

59,15

EE0060210

Ilmandu

*

168,41

 

26,1217

59,0967

EE0060211

Seljamäe

*

213,28

 

26,2419

58,9367

EE0060212

Äntu

*

388,95

 

26,2444

59,0519

EE0060213

Padaoru

*

176,73

 

26,7011

59,4231

EE0060214

Porkuni

*

314,76

 

26,2528

59,2386

EE0060215

Ebavere

 

38,89

 

26,2217

59,1033

EE0060216

Suigu

*

137,26

 

26,8222

59,1519

EE0060217

Luusika

*

439,58

 

26,5856

59,0081

EE0060218

Selja jõe

*

639,36

2

26,3244

59,5108

EE0060219

Sämi

*

941,08

 

26,6617

59,3936

EE0060220

Uhtju

 

2 429,44

 

26,5075

59,6772

EE0060221

Viitna

*

311,62

 

26,0094

59,4425

EE0060223

Mahu-Rannametsa

*

426,39

 

26,7169

59,4703

EE0060224

Tammelehe

 

4,15

 

26,3156

58,995

EE0060225

Varangu

*

104,22

 

26,1067

59,04

EE0060226

Jäola

 

34,72

 

26,3

59,0178

EE0060227

Vinni-Pajusti

*

92,71

 

26,4369

59,2931

EE0060229

Järveoja

 

0,81

1

26,3381

59,5511

EE0060230

Võlumäe

*

16,96

 

26,6064

59,3361

EE0060231

Letipea

*

513,59

 

26,5794

59,5431

EE0060232

Noonu

*

204,76

 

26,2089

59,5061

EE0060271

Toolse

*

465,26

 

26,4836

59,5219

EE0060279

Loobu jõe

 

13,17

 

25,9853

59,4397

EE0060280

Salla

*

141,74

 

26,4067

58,9614

EE0070101

Smolnitsa

*

239,45

 

27,6842

59,0025

EE0070103

Muraka

*

16 355,83

 

27,1247

59,1561

EE0070104

Sirtsi

*

6 055,95

 

26,8336

59,2675

EE0070105

Mustajõe

*

77,28

 

27,8883

59,2856

EE0070106

Puhatu

*

12 717,23

 

27,7331

59,1494

EE0070108

Ontika

*

253

 

27,4247

59,4283

EE0070109

Pangametsa

*

179,54

 

27,1858

59,4403

EE0070110

Udria

*

374,59

 

27,9319

59,4042

EE0070111

Mäetaguse

*

52,86

 

27,3219

59,2244

EE0070112

Aseri

*

651,14

 

26,8683

59,4242

EE0070113

Edise

 

4,53

 

27,3858

59,3844

EE0070115

Kauksi

*

9,64

 

27,2058

58,9969

EE0070117

Atsalama

*

9,18

 

27,3889

59,2403

EE0070118

Änniksaare

 

3,18

 

26,9581

59,0192

EE0070119

Jõuga

*

62,67

 

27,4717

59,1803

EE0070120

Kurtna

*

416,27

 

27,5761

59,2375

EE0070122

Järvevälja

*

316,58

 

27,1547

58,9811

EE0070123

Päite

*

128,1

 

27,5769

59,4172

EE0070124

Selisoo

*

1 418,68

 

27,2719

59,185

EE0070125

Uljaste

*

254,97

 

26,7731

59,3608

EE0070126

Sahmeni

 

27 316,53

 

27,2703

58,8978

EE0070127

Avijõe

 

28,73

28

26,7628

58,9883

EE0070128

Struuga

 

1 715,03

16

27,7792

59,0736

EE0070129

Pühajõe

 

5,76

5

27,5239

59,4153

EE0070132

Uhaku

*

32,58

 

27,0281

59,3728

EE0070171

Agusalu

*

11 950,84

 

27,5514

59,0867

EE0070175

Adraku

*

224,32

 

26,8425

58,9458

EE0070179

Alajõe

*

110,4

 

27,4311

59,0308

EE0070187

Karusoo

*

10,65

 

26,9653

58,9211

EE0070189

Viivikonna

*

28,37

 

27,7344

59,3203

EE0080101

Saarjärve

*

158,34

 

26,7633

58,6569

EE0080102

Võtikvere

*

115,86

 

26,8192

58,8786

EE0080103

Tellise

*

236,83

 

26,8822

58,8389

EE0080104

Aidu

*

310,52

 

26,2239

58,6972

EE0080106

Padinasaare

*

40,51

 

26,2028

58,7617

EE0080107

Andressaare

*

3,6

 

25,7617

58,6064

EE0080108

Kääpa

*

2 284,33

 

26,8506

58,625

EE0080109

Mustallika

*

49,44

 

26,4322

58,7156

EE0080110

Vooremaa järvede

*

2 098,68

 

26,6481

58,5397

EE0080111

Kaasiku

*

3,74

 

26,1858

58,7083

EE0080172

Endla

*

10 107,99

 

26,1278

58,8658

EE0080173

Aidu soo

*

330,86

 

26,1581

58,7208

EE0080177

Oti

*

54,35

 

26,7069

58,9036

EE0080178

Tooni

*

21,9

 

26,3608

58,6411

EE0080179

Kirikuraba

*

440,71

 

26,3892

58,5839

EE0080201

Kooraste Pikkjärve

 

14,59

 

26,5947

57,9714

EE0080202

Ihamaru-Tilleoru

*

414,22

 

26,9433

58,0481

EE0080203

Meelva

*

2 072,87

 

27,34

58,1572

EE0080204

Meenikunno

*

2 649,4

 

27,3211

57,9425

EE0080205

Valgesoo

*

352,19

 

27,0733

58,1456

EE0080206

Veski

*

62,98

 

26,7864

58,125

EE0080207

Mooste

*

16,82

 

27,1319

58,1617

EE0080208

Peramaa

*

29,13

 

27,2486

58,2408

EE0080209

Kirmsi

*

218,7

 

27,4169

58,0522

EE0080210

Päevakese

*

62,4

 

27,5039

57,93

EE0080211

Väikõ-Nedsäjä

 

2,52

 

27,5878

57,8931

EE0080212

Rebasmäe

*

31,96

 

27,44

57,9539

EE0080213

Tahkjärve soo

*

31,16

 

26,9756

57,9436

EE0080214

Hauka

*

50,66

 

26,6294

58,0542

EE0080215

Värska

 

41,39

 

27,6275

57,9581

EE0080216

Räpina

 

55,95

 

27,4536

58,0953

EE0080217

Ahja

*

1 147,26

 

26,9647

58,1311

EE0080218

Karste

 

1,4

 

26,67

58,0103

EE0080220

Kanepi järvede

 

109,5

 

26,7425

58,0006

EE0080221

Valgjärve

 

66,2

 

26,6389

58,0894

EE0080222

Palojärve

 

8

 

26,9119

58,0839

EE0080223

Kivijärve

 

6,08

 

27,1983

58,0411

EE0080224

Akste järve

 

5,54

 

27,0511

58,1694

EE0080225

Laho

 

2,68

 

27,1397

58,1494

EE0080226

Virosi

 

11,59

 

27,2553

58,0297

EE0080227

Pahtpää

 

4,75

 

27,3806

58,0569

EE0080229

Osõtsuu

*

26,01

 

26,8731

58,09

EE0080230

Kuulmajärve

*

1 010,98

 

27,1544

57,9725

EE0080231

Lüübnitsa

*

1 542,18

 

27,5633

58,0667

EE0080232

Uiakatsi

 

19,26

 

26,6306

57,9514

EE0080233

Kooraste Kõvvõrjärve

 

12,91

 

26,6639

57,9664

EE0080234

Mustoja

*

3 499,9

 

27,6572

57,8931

EE0080235

Võhandu jõe ürgoru

*

248,36

 

27,2061

57,9544

EE0080236

Võhandu jõe

 

22,13

 

26,7575

57,9192

EE0080237

Mädajõe

 

23,33

 

27,4892

58,0031

EE0080239

Karisilla oja

 

10,62

 

27,5806

57,9872

EE0080272

Maruoru

*

33,12

 

26,6808

57,9894

EE0080274

Oodsipalo

*

74,61

 

27,3692

57,9075

EE0080275

Akste

 

7,58

 

27,1119

58,1503

EE0080277

Krüüdneri

 

2,64

 

26,6967

58,1217

EE0080301

Pähklisaare

*

643,24

 

27,0067

58,4347

EE0080302

Age oru

 

22,39

 

26,8492

58,2992

EE0080303

Väägvere

 

6,2

 

26,8378

58,4756

EE0080304

Sootaga

 

59,11

 

26,7372

58,4831

EE0080305

Konguta

 

32,43

 

26,2792

58,2125

EE0080306

Padakõrve

*

1 547,14

 

26,9803

58,6006

EE0080307

Järvselja

*

186,95

 

27,3242

58,2781

EE0080309

Vapramäe

 

99,15

 

26,4583

58,2475

EE0080310

Anne

 

15,68

 

26,7783

58,3642

EE0080311

Alatskivi

*

381,32

 

27,1172

58,6083

EE0080312

Lavatsi järve

 

8,95

 

26,9531

58,3114

EE0080313

Ropka-Ihaste

*

755,42

 

26,7517

58,3175

EE0080314

Pangodi

 

100,8

 

26,5703

58,1958

EE0080315

Mustjärve

 

20,27

 

26,1419

58,2075

EE0080316

Keeri-Karijärve

*

1 925,52

 

26,4356

58,3072

EE0080317

Viisjaagu

 

25,46

 

26,4336

58,2625

EE0080318

Elva-Vitipalu

*

921,4

 

26,4278

58,1989

EE0080319

Lahepera

 

14 056,37

 

27,32

58,5875

EE0080320

Kallaste

 

1,04

 

27,1647

58,6567

EE0080322

Välgi

*

758,07

 

26,9047

58,5608

EE0080323

Emajõe-Suursoo

*

22 868,13

 

27,2619

58,3836

EE0080324

Peeda jõe

 

5,64

 

26,6972

58,2211

EE0080371

Kärevere

*

2 497,08

 

26,5236

58,4344

EE0080374

Alam-Pedja

*

34 493,4

 

26,2378

58,4683

EE0080375

Tatra

 

2,79

 

26,68

58,2503

EE0080376

Siniküla

*

34,71

 

26,3564

58,5306

EE0080401

Otepää

*

22 794,07

 

26,4306

58,0989

EE0080402

Lubjaahujärve

 

1,17

 

26,5722

57,975

EE0080403

Lambahanna järve

 

4,07

 

26,5569

57,9847

EE0080404

Voki

 

16,56

 

26,5353

57,9883

EE0080405

Vidrike

 

13,74

 

26,5239

57,9853

EE0080407

Prange

 

37,87

 

26,2039

58,0422

EE0080408

Sauniku

*

120,56

 

26,14

58,0042

EE0080410

Soontaga-Sauniku

*

1 544,76

 

26,0931

58,0317

EE0080411

Kurematsi

*

8,26

 

26,1161

58,0914

EE0080412

Andresjärve

 

3,4

 

26,1036

58,0925

EE0080413

Palakmäe

 

138,2

 

25,9708

58,0942

EE0080414

Tikste

*

37,96

 

25,9006

57,9983

EE0080415

Tündre

*

1 837,28

 

25,6231

57,9567

EE0080416

Lasa

*

471,31

 

25,7808

57,9217

EE0080417

Pikre järve

 

12,35

 

25,91

57,9178

EE0080418

Roksi järve

 

2,93

 

25,9139

57,9178

EE0080419

Linaleo järve

 

0,96

 

25,9294

57,9417

EE0080420

Koorküla

*

351,08

 

25,8642

57,8947

EE0080421

Koiva-Mustjõe luha

*

3 179,38

 

26,2511

57,6419

EE0080422

Aheru

 

231,31

 

26,3497

57,6864

EE0080423

Kiiviti järve

 

12,67

 

26,3319

57,7214

EE0080424

Karula-Pikkjärve

*

359,85

 

26,3111

57,7706

EE0080425

Kuritse järve

 

12,06

 

26,3472

57,8631

EE0080426

Tagula

 

21,18

 

26,37

57,8775

EE0080427

Valli soo

 

26,59

 

26,2697

57,8817

EE0080428

Õru

 

11,99

 

26,1742

57,9125

EE0080429

Kada järve

 

8,45

 

26,0567

57,9925

EE0080430

Koikküla

*

3,52

 

26,2583

57,6856

EE0080432

Väike-Emajõe

 

19,72

 

26,055

58,0681

EE0080433

Purtsi jõe

 

8,07

 

26,1117

58,0786

EE0080472

Mõneku

*

48,07

 

26,2275

57,9011

EE0080474

Kakulaane

*

38,82

 

26,3872

57,8872

EE0080475

Kirbu soo

*

67,7

 

26,3525

57,7833

EE0080476

Keisripalu

*

32,67

 

25,915

58,0181

EE0080477

Riidaja

*

12,96

 

25,9058

58,1033

EE0080501

Rubina

*

2 097,11

 

25,7653

58,0756

EE0080502

Rutu

 

328,44

 

25,6589

58,0439

EE0080503

Kullamäe

 

5,33

 

25,8767

58,2186

EE0080504

Teringi

*

320,7

 

25,5531

57,9761

EE0080505

Lopa paljandi

 

0,77

 

25,4558

58,1169

EE0080506

Kiviaru

*

32,63

 

25,9092

58,4428

EE0080507

Tilli

 

6,24

 

25,6839

58,3111

EE0080509

Kurimetsa

*

56,64

 

25,6794

58,0794

EE0080510

Leppoja

*

376,07

 

25,3342

58,3839

EE0080511

Tänassilma

 

113

 

25,9253

58,4142

EE0080512

Ruhijärve

 

87,12

 

25,5117

58,0147

EE0080514

Viljandi

 

155,37

 

25,5917

58,3478

EE0080515

Kariste järve

 

61,62

 

25,3356

58,1458

EE0080516

Õisu

*

592,43

 

25,5161

58,2072

EE0080517

Muti

 

154,16

 

25,6806

58,1442

EE0080518

Paistu

*

53,2

 

25,5992

58,2717

EE0080519

Sinialliku

*

98,81

 

25,5653

58,2989

EE0080520

Heimtali

*

218,64

 

25,5056

58,3275

EE0080521

Kahvena

*

717,24

 

25,2358

58,2789

EE0080523

Lepakose

*

27,03

 

25,3197

58,5808

EE0080524

Võrtsjärve

*

29 584,21

 

26,0464

58,2336

EE0080573

Parika

*

2 186,07

 

25,7808

58,5039

EE0080574

Soomaa

*

40 033,55

 

25,1094

58,4486

EE0080576

Päidre

*

43,12

 

25,4958

58,2561

EE0080577

Otiküla

*

62,19

 

25,9406

58,4303

EE0080578

Maalasti

*

528,07

 

25,6936

58,5931

EE0080579

Pillu

*

25,17

 

25,6569

58,6533

EE0080601

Luhasoo

*

798,3

 

26,9139

57,6453

EE0080602

Hino

*

697,67

 

27,2031

57,5828

EE0080603

Kisejärve

*

664,93

 

27,2114

57,6289

EE0080604

Murati

*

181,58

 

27,0897

57,5819

EE0080605

Pärlijõe

 

26,46

 

26,8539

57,7081

EE0080606

Väike-Palkna

*

24,57

 

26,9708

57,6067

EE0080607

Kirikumäe

*

367,14

 

27,2506

57,6819

EE0080608

Peetri jõe

*

497,2

 

26,5297

57,5653

EE0080610

Hintsiko

*

29,16

 

26,6911

57,6083

EE0080611

Hurda

*

213,06

 

26,8239

57,7114

EE0080612

Vagula järve

 

597,98

 

26,9125

57,8464

EE0080613

Haanja

*

16 902,65

 

27,035

57,7258

EE0080614

Sadramõtsa

*

360,76

 

26,7628

57,6647

EE0080615

Sadrametsa

*

242,45

 

26,8044

57,6531

EE0080616

Pähni

*

276,92

 

26,775

57,6383

EE0080617

Parmu

*

1 021,26

 

27,3214

57,5378

EE0080618

Verijärve

*

77,72

 

27,0542

57,8086

EE0080619

Mõisamõtsa

*

229,29

 

26,6483

57,5806

EE0080620

Pullijärve

 

62,77

 

27,2153

57,6042

EE0080621

Piusa-Võmmorski

*

489,57

 

27,3806

57,8361

EE0080622

Piusa

*

1 219,49

 

27,3547

57,7747

EE0080623

Uhtjärve

 

44,48

 

26,5653

57,8983

EE0080624

Lõõdla

 

98,2

 

26,6553

57,8681

EE0080625

Pabra järve

 

57,86

 

27,39

57,6086

EE0080626

Karsna järve

 

16,71

 

27,0958

57,9294

EE0080627

Kubija järve

 

17,38

 

27,0011

57,8156

EE0080628

Kärnjärve

 

7,83

 

27,1619

57,9011

EE0080629

Majori järve

 

17,78

 

27,0556

57,5917

EE0080630

Lasva tammiku

*

19,02

 

27,1981

57,8386

EE0080631

Kaasjärve

 

2,94

 

27,0722

57,7992

EE0080632

Paganamaa

*

199,72

 

26,8372

57,585

EE0080635

Timmase

*

388,33

 

26,8794

57,815

EE0080637

Tamula järve

 

209,81

 

26,9847

57,8392

EE0080638

Pärlijõe luha

 

40,32

 

26,9758

57,6128

EE0080671

Karula

*

13 189,24

 

26,5014

57,7047

FI0100001

Bölsviken-Stormossen

*

282

 

22,9719

59,9436

FI0100002

Tapelsåsen-Lindöviken-Heimlax

*

516

 

23,2053

60,0294

FI0100003

Harpar Storträsket ja Lillträsket

*

225

 

23,3214

59,9406

FI0100005

Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue

*

52 630

 

23,3964

59,8464

FI0100006

Tulliniemen linnustonsuojelualue

*

2 566

 

22,8594

59,8133

FI0100007

Santalankorpi

*

73

 

23,1072

59,8611

FI0100008

Bengtsårin lehto

*

17

 

23,1094

59,9008

FI0100009

Varvarinsuo

*

60

 

23,8136

60,1192

FI0100010

Tulijärvi-Makubergen

*

47

 

23,6586

60,1694

FI0100011

Läppträsket

*

199

 

23,6575

60,0469

FI0100012

Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet

*

120

 

23,7975

60,2408

FI0100013

Puujärvi

*

694

 

23,7092

60,2536

FI0100014

Kalkkimäki ja Laukmäki

*

67

 

23,6661

60,1972

FI0100015

Myllymäki

 

7

 

24,0083

60,3425

FI0100016

Elisaaren ja Rövassin lehdot

*

23

 

23,9050

59,9822

FI0100017

Inkoon saaristo

*

203

 

24,0711

59,9414

FI0100018

Stormossen

*

107

 

24,0814

60,0711

FI0100021

Meiko-Lappträsk

*

1 949

 

24,3514

60,1492

FI0100022

Finnträskin vanhat metsät

*

154

 

24,5528

60,1300

FI0100023

Mustionjoki

 

187,71

32,1

23,6933

60,0961

FI0100024

Medvastö-Stormossen

*

821

 

24,5714

60,0731

FI0100025

Saltfjärdenin-Tavastfjärdenin lintuvedet

*

260

 

24,4892

60,0900

FI0100026

Kirkkonummen saaristo (SCI)

*

1 750

 

24,4533

59,9772

FI0100027

Espoonlahti-Saunalahti

*

223

 

24,5639

60,1678

FI0100028

Laajalahden lintuvesi

*

192

 

24,8233

60,1953

FI0100029

Pohjan-Kiskon järvialue

*

1 038

 

23,5383

60,1769

FI0100030

Pikkujärvi

 

87

 

23,9386

60,1750

FI0100031

Lohjanharju ja Ojamonkangas

 

272

 

24,1617

60,2858

FI0100032

Lintukiimanvuori

 

42

 

23,8997

60,4344

FI0100033

Åkärr, Strykmossen ja Pytberg

*

73

 

23,9425

60,1469

FI0100034

Karstunlahden metsä ja kalliot

*

34

 

23,9364

60,2869

FI0100035

Lakimäen metsä

*

50

 

23,9672

60,2903

FI0100036

Lohjanjärven alueet

*

213

 

23,8892

60,2017

FI0100037

Kaanaan vanha metsä

*

17

 

24,8494

60,4428

FI0100038

Klaukkalan Isosuo

*

148

 

24,7219

60,3739

FI0100039

Konianvuori

*

123

 

24,4047

60,4678

FI0100040

Nuuksio

*

5 644

 

24,5208

60,3142

FI0100041

Vanjärvi, Märjäntienmäki ja Laukkamäki

*

180

 

24,2333

60,4450

FI0100043

Keräkankare ja Kylmälähde

*

171

 

23,9039

60,4908

FI0100044

Lemmenlaakson lehto

*

94

 

25,1483

60,4775

FI0100045

Keravanjokikanjonin lehto

 

54

 

25,0347

60,5664

FI0100047

Asemansuo

*

18

 

24,2058

60,5414

FI0100048

Vaskijärven metsä

*

106

 

24,3850

60,5839

FI0100049

Keihässuo

*

127

 

24,4067

60,5672

FI0100050

Haaviston alueet

*

59

 

24,4008

60,5344

FI0100051

Kytäjän-Usmin metsäalue

*

2 266

 

24,6850

60,6333

FI0100052

Järvisuo-Ridasjärvi

*

686

 

24,9778

60,6392

FI0100053

Petkelsuo

*

284

 

24,7633

60,5911

FI0100054

Svinberget-Lagerholmen

*

56

 

23,0253

60,0722

FI0100055

Långån kosteikko

*

46

 

23,7858

60,0658

FI0100056

Kalkkilammi-Sääksjärvi

*

976

 

24,6661

60,5103

FI0100057

Vähäjärvenkallioiden vanha metsä

*

74

 

25,4292

60,7244

FI0100058

Kotojärvi-Isosuo

*

365

 

25,2494

60,6686

FI0100059

Kivilamminsuo-Pitkästenjärvet

*

220

 

25,1067

60,6411

FI0100060

Mustametsä

*

30

 

25,1506

60,6225

FI0100061

Ohkolanjokilaakso

*

22

 

25,1703

60,5492

FI0100062

Vanhankaupunginlahden lintuvesi

*

316

 

25,0075

60,2106

FI0100063

Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet

*

251

 

25,1486

60,1850

FI0100064

Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät

*

369

 

24,7689

60,3242

FI0100065

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet

*

355

 

25,1569

60,2356

FI0100066

Sipoonkorpi

*

1 267

 

25,1728

60,3094

FI0100067

Gästerbyn järvet ja suot

*

199

 

25,3050

60,3133

FI0100068

Boxin suot

*

156

 

25,4703

60,2992

FI0100069

Rörstrandin vanha metsä

*

287

 

25,1939

60,4572

FI0100070

Lampisuo

*

120

 

25,3894

60,5217

FI0100071

Venunmetsä

*

41

 

25,4536

60,6567

FI0100072

Kanteleenjärven lintuvesi

 

93

 

25,6756

60,6633

FI0100073

Mieliäissuo

*

170

 

25,8692

60,8156

FI0100074

Porvoonjoen suisto-Stensböle

*

1 331

 

25,7014

60,3572

FI0100075

Tungträsketin vanha metsä

*

20

 

25,7408

60,4167

FI0100076

Emäsalon suot

*

100

 

25,6092

60,2544

FI0100077

Söderskärin ja Långörenin saaristo

*

18 219

 

25,6356

60,1383

FI0100078

Pernajanlahtien ja Pernajan saariston merensuojelualue

*

65 775

 

26,1778

60,2733

FI0100079

Ilveskallion vanha metsä

*

21

 

26,1183

60,6583

FI0100080

Källaudden-Virstholmen

*

87

 

26,3047

60,3844

FI0100081

Kullafjärdenin lintuvesi

*

185

 

26,4125

60,4244

FI0100083

Vahterpään fladat

*

104

 

26,5156

60,3578

FI0100085

Siuntionjoki

 

303

47,59

24,2753

60,1181

FI0100086

Sipoonjoki

 

 

69,16

25,2764

60,3819

FI0100088

Kairassuon vanha metsä

*

9

 

25,3106

60,7164

FI0100089

Kallbådanin luodot ja vesialue

 

1 520

 

24,3061

59,8706

FI0100090

Haukkamäki

*

23

 

23,8694

60,5564

FI0100091

Bånbergetin aarnialue

*

18

 

24,7000

60,2697

FI0100092

Matalajärvi

*

112

 

24,6906

60,2519

FI0100093

Stormossenin aarnialue

*

93

 

23,1736

59,8492

FI0100094

Metsäkulma

*

151

 

25,4094

60,6456

FI0100095

Peltolan vanha metsä

*

48

 

25,4011

60,5983

FI0100096

Tomasbölebäcken

*

10

 

23,4872

60,0631

FI0100097

Rientolan metsä

*

39

 

25,2856

60,4931

FI0100098

Byträsket

 

18,5

 

25,4117

60,2669

FI0100099

Kummelbergen

*

166

 

25,2411

60,4808

FI0100100

Torsgårdin metsä

*

44

 

24,3081

60,2406

FI0100101

Österfjärden

*

95

 

23,8033

59,9817

FI0100102

Vaanilanlahti

 

68

 

24,1183

60,3103

FI0200001

Puurijärvi-Isosuo

*

3 204

 

22,5703

61,2536

FI0200002

Rauman diabaasialue

*

76

 

21,5450

61,1753

FI0200003

Stormossen

*

139

 

22,5314

60,0642

FI0200004

Stormossen (Kemiö)

*

191

 

22,6067

60,1842

FI0200005

Koskossuo

*

41

 

23,3806

60,1833

FI0200007

Rehtisuo

*

226

 

22,2517

60,6044

FI0200008

Himmaistenrahka

*

383

 

22,7414

60,9292

FI0200009

Lastensuo

*

279

 

21,8406

61,2931

FI0200010

Hyyppärän harjualue

*

2 468

 

23,6678

60,4828

FI0200011

Varesharju

*

271

 

23,7111

60,4336

FI0200012

Pyysuo

*

192

 

23,3397

60,2122

FI0200013

Raadesuo

*

213

 

23,3947

60,2825

FI0200014

Rimpisuo-Siikelisuo

*

584

 

22,3589

61,4975

FI0200015

Karhuperänrahka

*

909

 

23,0053

60,5606

FI0200016

Eksyssuo

*

497

 

23,1419

60,7703

FI0200017

Kukilankeidas

*

331

 

21,6883

61,9497

FI0200018

Mankaneva

*

454

 

21,5275

61,9447

FI0200019

Pitkäsuo

*

448

 

22,2758

61,6425

FI0200020

Myllylähde

 

15

 

22,7069

60,9031

FI0200021

Haapakeidas

*

5 779

 

21,9869

61,9858

FI0200022

Pohjankangas

*

3 837

 

22,4644

61,9375

FI0200023

Sinahmi

*

467

 

22,1583

61,7875

FI0200024

Hämeenkangas

*

4 369

 

22,6300

61,7803

FI0200025

Vakka-Suomen kedot

*

3

 

21,4722

60,6794

FI0200026

Harolanlahti

*

343

 

22,1853

61,0956

FI0200028

Kaarinan metsät

*

57

 

22,4647

60,4061

FI0200030

Omenajärvi

*

230

 

23,5403

60,4175

FI0200031

Otajärvi

*

581

 

21,6553

60,9919

FI0200032

Köyliönjärvi

*

303

 

22,3453

61,1319

FI0200033

Kasalanjokisuu

*

1 061

 

21,3917

61,9217

FI0200037

Tapilanlahti

*

314

 

22,6369

60,2853

FI0200038

Aasla - Kramppi

*

338

 

21,9942

60,2906

FI0200040

Kolkanaukko

*

429

 

21,5511

60,5914

FI0200041

Kulju

*

472

 

21,3769

60,9275

FI0200042

Ahmasvesi

*

259

 

21,5006

60,6639

FI0200045

Pirilänkoski

*

147

 

22,0994

61,3422

FI0200046

Houtskärin lehdot

*

256

 

21,3197

60,2833

FI0200047

Iniön saaret

*

239

 

21,1694

60,3956

FI0200048

Lemulanrinne

 

79

 

23,5631

60,3111

FI0200049

Vanhakoski

*

101

 

22,6833

61,1633

FI0200050

Korkeaniemenkallio

*

80

 

23,5942

60,2203

FI0200052

Åvensorin lehto

*

70

 

21,5481

60,2919

FI0200053

Hulaholmi - Kluuvi

*

56

 

21,2933

60,5514

FI0200056

Orikvuori

*

20

 

21,6686

60,6031

FI0200057

Ruissalon lehdot

*

852

 

22,1519

60,4278

FI0200059

Säkylänharju

*

1 311

 

22,5753

61,0042

FI0200060

Rauvolanlahti

*

366

 

22,2608

60,3831

FI0200061

Pomponrahka

*

135

 

22,2578

60,5036

FI0200062

Ölmos-Purunpää

*

1 056

 

22,3825

60,0069

FI0200063

Lenholm

*

129

 

22,2106

60,2431

FI0200064

Seilin saaristo

*

4 687

 

21,9483

60,2400

FI0200065

Pakinaisten saaristo

*

571

 

21,6842

60,3308

FI0200066

Untamala

*

27

 

21,6803

60,8967

FI0200067

Lövskärsfjärdenin reunasaaret

*

80

 

21,3992

60,1422

FI0200068

Nauvon kluuvijärvet

*

124

 

21,8081

60,2000

FI0200069

Biskopsön kluuvijärvet

*

237

 

22,5225

59,9769

FI0200070

Vansorin kluuvijärvi

*

188

 

21,8375

60,1258

FI0200071

Keistiön fladat

*

156

 

21,3128

60,3722

FI0200072

Uudenkaupungin saaristo

*

56 992

 

21,0769

60,9075

FI0200073

Rauman saaristo

*

5 350

 

21,3447

61,1828

FI0200074

Luvian saaristo

*

7 602

 

21,3544

61,4100

FI0200075

Gummandooran saaristo

*

3 294

 

21,3869

61,6917

FI0200076

Pooskerin saaristo

*

3 151

 

21,4553

61,7697

FI0200077

Ouran saaristo

*

3 073

 

21,3586

61,8458

FI0200078

Pinkjärvi

*

1 681

 

21,7267

61,2936

FI0200079

Kokemäenjoen suisto

*

2 885

 

21,6203

61,5789

FI0200080

Preiviikinlahti

*

5 552

 

21,5217

61,5247

FI0200081

Kuuminaistenniemi

*

274

 

21,4581

61,5067

FI0200082

Alhonmäki

*

62

 

23,1661

60,1731

FI0200083

Kiskonjoen vesistö

*

309

 

23,2642

60,1511

FI0200084

Kurjenrahka

*

3 093

 

22,4031

60,7256

FI0200085

Vaskijärvi

*

2 120

 

22,2350

60,8358

FI0200086

Teijon ylänkö

*

3 457

 

22,9872

60,2361

FI0200087

Huhdansuo - Kakkeriansuo

*

365

 

21,8733

61,2442

FI0200088

Kakossuo

*

223

 

23,0839

60,5128

FI0200090

Saaristomeri

*

49 735

 

21,7956

59,7972

FI0200091

Karvian luomat

 

 

41,08

22,5014

62,2047

FI0200093

Kontolanrahka

*

857

 

22,7889

60,7817

FI0200094

Punkalaitumen Isosuo

*

419

 

23,0033

61,0831

FI0200095

Reksuo

*

411

 

23,2694

60,6308

FI0200096

Nukinrahka - Hirvilamminsuo

*

861,2

 

21,9883

60,8564

FI0200097

Koskeljärvi

*

1 821

 

22,1192

60,9339

FI0200098

Kolkansuo

*

1 091

 

22,1247

60,8303

FI0200099

Iso-Hölö

*

941

 

21,9386

60,9139

FI0200100

Telkunsuo

*

902

 

23,1817

61,0042

FI0200101

Isoneva (Pomarkku)

*

934

 

21,9836

61,6664

FI0200102

Rekijokilaakso

*

1 209

 

23,4164

60,5556

FI0200103

Paimionjokilaakso

 

156

 

22,6931

60,5117

FI0200104

Houtskarin pohjoiset saaret

*

93

 

21,1636

60,3542

FI0200105

Houtskärin nummisaaret

*

80

 

21,1286

60,2972

FI0200106

Kivijärven metsät

*

174

 

21,7844

60,7344

FI0200107

Laitilan metsät

*

108

 

21,8078

61,0300

FI0200108

Mustfinnträsket

*

113

 

22,1242

60,3067

FI0200109

Maisaarensuo

*

201

 

22,6272

60,9281

FI0200111

Paraisten harjusaaret

*

211

 

22,1175

60,1728

FI0200112

Langstet

*

206

 

21,3700

60,4989

FI0200113

Kemiönsaaren kalliot

*

195

 

22,7144

60,0206

FI0200114

Kustavin vuoret

 

45

 

21,4206

60,5417

FI0200117

Laukkallio

 

39

 

23,6033

60,3156

FI0200119

Pukanluoma

 

 

44,92

22,3661

61,9078

FI0200120

Kiskonjoen latvavedet

*

55,66

15,22

23,6561

60,3781

FI0200123

Kalafjälli

*

25

 

21,4892

61,8322

FI0200125

Vaisakko

*

82

 

23,0503

60,3617

FI0200126

Uudenkaupungin saarnimetsät

*

57

 

21,2567

60,8775

FI0200127

Paraisten kalliot

 

39

 

22,2342

60,2331

FI0200128

Lemun lehdot

*

26

 

21,9842

60,5372

FI0200129

Paraisten orkidea-alue

 

4

 

22,2919

60,2889

FI0200130

Karvianjoen kosket

*

80,07

40,09

22,2625

62,0425

FI0200131

Merikarvian laitumet

*

21

 

21,5261

61,7650

FI0200132

Somerniemen metsä

*

16

 

23,7514

60,5811

FI0200133

Särkisalon kalliot

*

203

 

22,8536

60,0825

FI0200134

Paraisten kalkkialueet

*

42

 

22,2433

60,2844

FI0200137

Jäkäläneva - Isoneva

*

346

 

22,6553

62,2817

FI0200138

Palanutkangas

*

18

 

22,2833

61,5094

FI0200141

Sänkorna

*

26

 

22,4333

60,2794

FI0200143

Kaasmarkunmäki

*

14

 

22,0203

61,4717

FI0200146

Lohm-Kulm-Ängö

*

341

 

21,7333

60,0981

FI0200147

Siikaisten laitumet

*

37

 

21,8175

61,9603

FI0200148

Kokemäenjoki

 

187

 

22,5633

61,2375

FI0200154

Harsholm

*

18

 

22,3233

60,3642

FI0200155

Pitkäniemenkeidas

*

803

 

22,5606

62,0250

FI0200156

Rastiaisneva

*

311

 

22,6639

62,1306

FI0200157

Lavijärven-Palojärven kalliot

*

233

 

22,6831

61,5692

FI0200158

Matovuori

*

51

 

21,9514

61,8500

FI0200159

Kotkavuori

 

119

 

22,5233

60,3875

FI0200160

Kallavuori

*

12

 

22,0050

60,6461

FI0200161

Pyhäjärvi

 

15 297

 

22,2933

60,9994

FI0200163

Porsmusan suo

*

21

 

21,5856

61,4092

FI0200165

Isoniemi

*

18

 

23,4006

60,3272

FI0200166

Saarikonmäki

*

15

 

22,8758

61,0536

FI0200167

Valkaman metsä

*

44

 

23,8775

60,6128

FI0200168

Lumikallio

*

17

 

22,5647

60,8072

FI0200169

Hallonnäs

*

9

 

21,3147

60,3342

FI0200171

Helvetinkorpi

*

19,2

 

23,1542

60,5008

FI0200172

Katanpää

*

364

 

21,1694

60,6114

FI0200174

Vuonajärvi

*

24

 

21,6561

61,2586

FI0200175

Päivärinteen laidun

*

2

 

23,0042

60,4772

FI0200176

Vaajalan laitumet

*

10

 

22,1647

61,4178

FI0200177

Lassasin metsä

*

60,3

 

21,4231

60,1897

FI0200178

Kiettareen korvet

*

2

 

22,5061

61,2556

FI0200179

Hannasin keto

*

0,6

 

21,5069

60,1811

FI0200180

Järventausta

*

20

 

22,1219

61,5111

FI0200181

Hallusvuori

*

19,1

 

22,0269

60,5564

FI0200182

Protson letto

*

9

 

21,8747

61,3986

FI0200183

Kuivakosken niitty

*

5

 

23,2539

60,4581

FI0200184

Ylijoen laidun

*

3,2

 

23,2969

60,4583

FI0200185

Ajolan laitumet

*

4,7

 

21,8172

60,4036

FI0200186

Uutiskuuva

*

4

 

22,0031

60,3361

FI0200187

Viuvalannummi

 

6

 

23,8586

60,5094

FI0200188

Pitkäkallio

*

38

 

22,2972

60,9061

FI0200189

Horjunkeidas

*

250

 

22,6203

62,0453

FI0200190

Nautelankoski

*

8

 

22,4556

60,5569

FI0200191

Salajärven korpi

*

2

 

22,0014

61,0869

FI0200192

Vuorelanmäki

*

37

 

23,0628

60,4333

FI0200193

Örö

*

376

 

22,3208

59,8136

FI0301001

Riihikallio-Pilkanmäki

*

64

 

25,7836

61,0992

FI0301003

Mukkulammi

*

60

 

25,7669

61,2722

FI0301005

Aurinkovuori

 

764

 

25,4708

61,1967

FI0301007

Rominoja

*

78

 

25,7161

61,1906

FI0301009

Pitkäkallion metsä

*

28

 

25,6664

61,2531

FI0301010

Asikkalan letot

*

34

 

25,6419

61,1656

FI0301011

Kalkkistenkoski

*

27

 

25,5964

61,2844

FI0301012

Tupsuvuori

 

36

 

25,5961

61,3406

FI0301014

Valtionkärki

*

18,5

 

25,7728

61,2528

FI0301016

Urajärvi

*

447

 

25,7925

61,1589

FI0301017

Vanhakartanon idänverijuurialue

*

0,26

 

25,4414

61,2644

FI0302001

Koijärvi

*

242

 

23,7308

60,9783

FI0303003

Sattula-Ilveskallio

 

48

 

24,3242

61,0211

FI0303006

Vanajaveden alue

*

1 341

 

24,1197

61,1567

FI0303007

Lehijärvi

 

52

 

24,2992

61,0528

FI0303010

Ylisen Savijärven suot

*

21

 

24,2683

61,0078

FI0303011

Taipaleensuo-Kolisevankorpi

*

84

 

24,1114

60,9903

FI0303013

Hanhisuo-Saunasuo-Alajoki

*

146

 

24,2342

60,9783

FI0303016

Vinjalamminharju

*

56

 

24,1811

61,0028

FI0303018

Kyöpelinvuori-Fagerinmäki

 

3

 

24,5208

61,0617

FI0303019

Onkilammi-Tunturilammi

 

15,8

 

24,1514

60,9392

FI0303020

Hervannonkorpi

*

1,43

 

24,3914

61,1167

FI0304001

Jokijärvi

 

101

 

24,3833

61,2011

FI0304003

Ruskeanmullanharju

 

6,4

 

24,6333

61,1383

FI0304004

Söyliönkorpi

*

4,2

 

24,6417

61,2278

FI0305004

Mustasuo

*

214

 

24,9839

60,6878

FI0305005

Kilpisuo (Hausjärvi)

*

333

 

25,1350

60,7272

FI0306003

Tiirismaa

*

245

 

25,5200

61,0078

FI0306004

Pähkinäkukkula

 

13

 

25,6175

61,0497

FI0306006

Kutajärven alue

 

1 051

 

25,4531

61,0608

FI0306009

Kotajärvi

*

11

 

25,3792

61,0100

FI0309001

Vatulanharju-Ulvaanharju

*

1 089

 

22,9597

61,7100

FI0309008

Huutisuo-Sasi

*

60

 

23,3242

61,5850

FI0310001

Karittainmäki-Ahvenistonlampi

*

134

 

24,6008

61,0589

FI0310002

Hattelmalanharju

*

39

 

24,4569

60,9769

FI0310003

Ahvenistonharju-Vuorenharju

*

130

 

24,4147

60,9967

FI0310005

Raimansuo-Miemalanharju

*

131

 

24,5525

60,9381

FI0310006

Aulangon alue

*

353

 

24,4633

61,0217

FI0310008

Matinsilta

 

14,3

 

24,4644

60,9417

FI0311001

Lymylampi

*

63

 

23,5811

61,8244

FI0311002

Seitseminen

*

4 530

 

23,4253

61,9278

FI0312002

Toivanjoen kalliot

*

126

 

24,6056

60,7947

FI0312003

Janakkalan Suurisuo

*

232

 

24,7967

60,9958

FI0312005

Hyvä-Valkeen laskupuro

*

3,8

 

24,8797

60,9153

FI0312006

Tunturinvuori

 

5,6

 

24,6261

60,9592

FI0312007

Linnamäki

 

2,1

 

24,7161

60,8428

FI0312008

Mäyränlammi

 

2,95

 

24,8353

60,9097

FI0315001

Kaskenmäki

*

45

 

24,0869

61,1161

FI0315002

Kalliomaa (Kalvola)

*

94

 

24,0761

61,0903

FI0315005

Peurasuo

*

95

 

24,0308

60,9797

FI0315007

Porttilanharju

 

4,1

 

24,1344

61,0169

FI0316001

Keisarinharju-Vehoniemenharju

*

267,8

 

24,1814

61,4000

FI0316004

Hepomäki-Kalkunvuori

*

18

 

24,2222

61,4153

FI0316005

Kirkkojärven alue

*

305

 

24,0600

61,4558

FI0316007

Salmuksen alue

*

364

 

23,9136

61,4094

FI0316008

Hautalammi

*

2,1

 

23,9764

61,3694

FI0317001

Päretkivenneva-Teerineva-Pohjasneva

*

565

 

23,1175

62,2928

FI0318001

Kiikoisten metsä

*

23

 

22,6017

61,4128

FI0319004

Sipilän niitty

*

7,3

 

24,7947

61,5417

FI0320001

Matolammi-Mäntymäki

*

122

 

24,8464

62,0447

FI0320002

Väärä-Väihi

*

37

 

24,6400

61,8875

FI0321001

Petäjäjärvi

*

254

 

23,5783

61,9083

FI0321002

Pitämävuoret

*

59

 

23,6106

62,0422

FI0321003

Raattaniemi-Vekaraniemi

*

89

 

23,3761

62,0064

FI0321004

Pikku-Suolijärvi

*

197,5

 

23,6400

61,8550

FI0321007

Isoneva-Raitakulonneva

*

139

 

23,5747

62,0983

FI0321008

Aurejärvi

 

717

 

23,3628

62,0856

FI0321009

Pitkäkangas

*

34

 

23,6289

61,9400

FI0321010

Metsäopiston metsä

*

8

 

23,7139

61,8686

FI0323001

Koivumäki-Luutasuo

*

287

 

25,2161

60,8431

FI0324001

Linnaistensuo

*

201

 

25,7536

60,9408

FI0324002

Pesäkallio

*

68,2

 

25,6964

61,0269

FI0325001

Evon alue

*

7 860

 

25,1247

61,2286

FI0325002

Ormajärvi-Untulanharju

*

709

 

24,9692

61,1006

FI0325006

Letku-Pappila-Mattila

*

35

 

25,0464

61,0544

FI0325007

Kaurastensuo-Kantosuo

*

77

 

24,9833

61,0314

FI0325008

Lamminjärvi-Halila

*

56

 

25,0508

61,0767

FI0326001

Peräkulo

*

26

 

23,9294

61,3739

FI0327002

Vojakkala

*

97

 

24,1625

60,7914

FI0327003

Maakylän-Räyskälän alue

*

5 861

 

24,1275

60,7303

FI0327004

Lopen Isosuo

*

138

 

24,3603

60,6175

FI0327006

Karjusuo

*

66

 

24,2967

60,7386

FI0327007

Kyläntaustanjärvet

*

16

 

24,1008

60,7836

FI0327008

Mustinsuo

*

69

 

24,3728

60,6653

FI0328001

Kuohijoen kalkkilehto

*

12

 

24,7783

61,3072

FI0328004

Kukkiajärvi

 

3 892

 

24,7017

61,3350

FI0328005

Kurkisuo

*

162

 

24,8933

61,3925

FI0329001

Sinivuori

*

97

 

24,7283

61,5750

FI0329002

Hepojärvi

 

3

 

24,8142

61,7139

FI0331002

Mäntänvuori

*

284

 

24,6556

62,0089

FI0333001

Lapinvuori

*

14

 

23,2142

61,4208

FI0333003

Luotosaari

*

84

 

23,4989

61,4353

FI0333004

Kaakkurijärvet

*

574

 

23,4647

61,5175

FI0333006

Pöllönvuori

 

24

 

23,4211

61,4625

FI0334003

Harjunvuori-Viitapohja

*

183

 

24,1292

61,6506

FI0334004

Kullanpää

*

28

 

24,5417

61,6236

FI0335001

Ammajanvuori

*

183,3

 

25,1575

61,3042

FI0335003

Päijänne

*

10 857

 

25,4439

61,3731

FI0335004

Vesijako

*

114

 

25,1039

61,3511

FI0335006

Auttoinen

 

4

 

25,0919

61,2986

FI0335009

Kasiniemen niityt

*

4,5

 

24,9356

61,4267

FI0335010

Jussilan keto

*

0,7

 

25,0447

61,3508

FI0336001

Isonkivenneva-Marjakangas

*

254

 

23,2931

62,0533

FI0336002

Nälkähittenkangas

*

33

 

23,0914

62,0867

FI0336003

Rengassalo

*

109

 

22,8856

62,1192

FI0336004

Häädetkeidas

*

2 011

 

22,7628

62,0461

FI0336005

Kaidatvedet

*

244

 

23,0581

62,0678

FI0336006

Puurokeidas-Hannankeidas

*

574

 

22,6847

62,0247

FI0336007

Raatosulkonneva

*

31

 

22,8539

62,1597

FI0336008

Ahvenus

*

12

 

23,0831

62,0492

FI0337002

Pulkajärvi

*

49

 

23,6839

61,4206

FI0338003

Äimälä

*

76

 

24,2133

61,3019

FI0338005

Keiniänranta

*

27

 

24,2533

61,3428

FI0339001

Heinisuo

*

391,9

 

24,3828

60,9039

FI0339004

Seitsemänlamminsuo-Korpilamminsuo

*

572

 

24,2944

60,9294

FI0339005

Paloniitunjärvi

 

92