EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0641

2013/641/EU: Sklep Komisije z dne 7. novembra 2013 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za stranišča na splakovanje in pisoarje (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7317) Besedilo velja za EGP

OJ L 299, 9.11.2013, p. 38–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/641/oj

9.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/38


SKLEP KOMISIJE

z dne 7. novembra 2013

o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje za stranišča na splakovanje in pisoarje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7317)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/641/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 se lahko znak EU za okolje podeli proizvodom, ki imajo zmanjšan vpliv na okolje v celotnem življenjskem krogu.

(2)

Uredba (ES) št. 66/2010 določa, da se uvedejo posebna merila za podelitev znaka EU za okolje po skupinah proizvodov.

(3)

Ker poraba vode znatno prispeva k skupnim vplivom stanovanjskih in nestanovanjskih stavb na okolje, je ustrezno, da se oblikujejo merila za podelitev znaka EU za skupino proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“. Merila naj bi predvsem spodbujala proizvode z učinkovito rabo vode, ki prispevajo k zmanjšanju porabe vode in so povezani z drugimi koristmi, kot je manjša poraba energije.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Skupina proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“ zajema: opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje, ki je opredeljena v členu 2. Ta skupina proizvodov zajema proizvode za domačo uporabo in proizvode, ki niso namenjeni za domačo uporabo.

2.   Skupina proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“ ne zajema:

(a)

straniščnih desk in pokrovov, razen če so bili dani v promet ali se prodajajo posebej, ne skupaj z opremo za stranišča na splakovanje ali pisoarje;

(b)

opreme za stranišča, ki ne uporablja vode, uporablja kemikalije in vodo za splakovanje, ter stranišč, kjer splakovalni sistemi potrebujejo pomožno energijo.

Člen 2

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„oprema za stranišče na splakovanje“ pomeni bodisi straniščni komplet, straniščno školjko ali splakovalni sistem stranišča;

2.

„straniščni komplet“ pomeni sanitarno napravo, ki v funkcionalno enoto združuje splakovalni sistem in straniščno školjko, ki sprejme in odplakne človeški urin in blato ter ju usmeri v odtočni sistem;

3.

„straniščna školjka“ pomeni sanitarno napravo, ki sprejme in odplakne človeški urin in blato ter ju usmeri v odtočni sistem;

4.

„oprema za pisoarje“ pomeni bodisi pisoarni komplet, pisoar, pisoar brez vodnega splakovanja ali splakovalni sistem pisoarja;

5.

„oprema za pisoarje na splakovanje“ pomeni bodisi pisoarni komplet, pisoar ali splakovalni sistem pisoarja;

6.

„pisoarni komplet“ pomeni sanitarno napravo, ki v funkcionalno enoto združuje splakovalni sistem in pisoar, ki sprejme in odplakne človeški urin in ga usmeri v odtočni sistem;

7.

„pisoar“ pomeni sanitarno napravo, ki sprejme človeški urin in vodo, ki se uporablja za splakovanje, ter ju usmeri v odtočni sistem;

8.

„talni pisoar“ pomeni sanitarno napravo z ali brez splakovalnega sistema, ki vključuje talni kanal in ploščo ali ploskev, pritrjeno na steno, ki sprejme urin in vodo, ki se uporablja za splakovanje, ter ju usmeri v odtočni sistem;

9.

„pisoar brez vodnega splakovanja“ pomeni sanitarno napravo, ki sprejme urin in ga usmeri v odtočni sistem ter deluje brez vode;

10.

„splakovalni sistem“ pri opremi za stranišča na splakovanje in za pisoarje na splakovanje pomeni bodisi splakovalnik z vgrajeno prelivno cevjo – ali napravo, ki ne šteje za nič manj učinkovito, ter naprave za dovod/odvod ali tlačni splakovalni ventil;

11.

„naprava za varčevanje z vodo“ pomeni splakovalno napravo, ki omogoča, da se celotna količina vode za splakovanje izpusti prek mehanizma z dvojnim delovanjem (s prekinitvijo) ali mehanizma z dvojnim krmiljenjem (dvojno splakovanje);

12.

„celotni volumen splakovanja“ pomeni celotno količino vode, ki se izpusti iz splakovalnega sistema v splakovalnem ciklu;

13.

„zmanjšani volumen splakovanja“ pomeni del celotnega volumna splakovanja, ki ga izpusti naprava za varčevanje z vodo v splakovalnem ciklu in ki obsega največ dve tretjini celotnega volumna splakovanja;

14.

„povprečni volumen splakovanja“ pomeni aritmetično sredino enega celotnega volumna splakovanja in treh zmanjšanih volumnov splakovanja, izračunano v skladu z metodologijo, ki je opredeljena v Dodatku 1 k Prilogi;

15.

„krmilnik splakovanja na zahtevo“ pomeni splakovalno napravo sanitarne naprave, s katero lahko uporabnik upravlja ročno z ročko, vzvodom, gumbom, nožnim pedalom ali katerim koli enakovrednim sprožilcem splakovanja, ali prek senzorja, ki zazna uporabo sanitarne naprave;

16.

„prilagoditvena naprava“ pomeni napravo, ki omogoča prilagoditev celotnega volumna splakovanja in po potrebi zmanjšanega volumna splakovanja v splakovalnem sistemu.

Člen 3

Merila za podelitev znaka EU za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 66/2010 za proizvod, ki sodi v skupino proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“, opredeljeno v členu 1 tega sklepa, kot tudi s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje so opredeljeni v Prilogi.

Člen 4

Merila in povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje, ki so opredeljeni v Prilogi, veljajo štiri leta od 7. novembra 2013.

Člen 5

Za upravne namene se skupini proizvodov „stranišča na splakovanje in pisoarji“ dodeli kodna številka 41.

Člen 6

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2013

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.


PRILOGA

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA EU ZA OKOLJE IN ZAHTEVE ZA OCENJEVANJE

Merila za podelitev znaka EU za okolje za opremo za stranišča na splakovanje in pisoarje:

1.

učinkovita raba vode;

2.

učinkovitost proizvoda;

3.

izključene ali omejene snovi in zmesi;

4.

les kot surovina iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem;

5.

dolga življenjska doba proizvoda;

6.

zmanjšani vplivi izrabljenega proizvoda;

7.

navodila za montažo in informacije za uporabnika;

8.

informacije na znaku EU za okolje.

Preglednica 1 navaja veljavnost različnih meril za vsako kategorijo opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje.

Pri vsakem merilu so navedene posebne zahteve za ocenjevanje in preverjanje.

Če se od vlagatelja zahteva, da predloži izjave, dokumentacijo, analize, poročila o preskusih ali druga dokazila o izpolnjevanju meril, lahko ti po potrebi izvirajo od vlagatelja in/ali njegovega dobavitelja.

Kadar je mogoče, preskuse opravijo laboratoriji, ki izpolnjujejo splošne zahteve iz evropskega standarda EN ISO 17025 ali enakovrednega standarda.

Po potrebi se lahko namesto preskusnih metod, navedenih za posamezno merilo, uporabijo tudi druge, če njihovo enakovrednost potrdi pristojni organ, ki ocenjuje vlogo.

Po potrebi lahko pristojni organi zahtevajo dokazno dokumentacijo in opravijo neodvisna preverjanja.

Vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s pravnimi zahtevami države (držav), kjer namerava proizvod dati v promet.

V standardih za preskuse se straniščni kompleti, straniščne školjke, pisoarji in splakovalni sistemi razlikujejo po vrsti in/ali tipu. Zadevna vrsta ali vrste ali tip ali tipi proizvoda se prijavijo pristojnemu organu, ki ocenjuje vlogo, in vsi preskusi, ki jih je treba izvesti, se opravijo za vsako vrsto in/ali tip, ki ga vlagatelj prijavi, v skladu z zadevnim standardom.

Preglednica 1

Veljavnost različnih meril za vsako kategorijo opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje

Oprema za stranišča na splakovanje in pisoarje

Merila

Straniščni kompleti

Straniščne školjke

Splakovalni straniščni sistemi

Pisoarni kompleti

Pisoarji

Pisoarji brez vodnega splakovanja

Splakovalni sistemi za pisoarje

1(a)

– Celotni volumen splakovanja

x

x

x

x

x

 

x

1(b)

– Varčevanje z vodo

x

x

x

x

x

 

x

1(c)

– Povprečni volumen splakovanja

x

x

x

 

 

 

 

1(d)

– Prilagajanje volumna splakovanja

x

 

x

x

 

 

x

2(a)

– Zahteve glede splakovalnega sistema

x

 

x

x

 

 

x

2(b)

– Učinkovitost splakovanja

x

x

 

x

x

 

 

2(c)

– Zahteve za pisoarje brez vodnega splakovanja

 

 

 

 

 

x

 

3(a)

– Nevarne snovi in zmesi

x

x

x

x

x

x

x

3(b)

– Snovi, navedene v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

x

x

x

x

x

x

x

4

– Les kot surovina iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem

x

x

x

x

x

x

x

5(a)

– Možnost popravila in razpoložljivost nadomestnih delov

x

x

x

x

x

x

x

5(b)

– Garancija

x

x

x

x

x

x

x

6

– Zmanjšani vplivi izrabljenega proizvoda

x

x

x

x

x

x

x

7

– Navodila za montažo in informacije za uporabnika

x

x

x

x

x

x

x

8

– Informacije na znaku EU za okolje

x

x

x

x

x

x

x

Merilo 1.   Učinkovita raba vode

(a)   Celotni volumen splakovanja

Celotni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati vrednosti, podane v preglednici 2, ne glede na tlak vode.

Preglednica 2

Najvišja omejitev celotnega volumna splakovanja za opremo za stranišča na splakovanje in pisoarje na splakovanje

Proizvod

Celotni volumen splakovanja [l/splakovanje]

Oprema za stranišča na splakovanje

6,0

Oprema za pisoarje na splakovanje

1,0

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in navede celotni nominalni volumen splakovanja (v l/splakovanje) proizvoda, skupaj z rezultati preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v ustreznih standardih EN za takšen proizvod (glej preglednico 3). Pri talnih pisoarjih se celotni volumen splakovanja nanaša na vodo, ki se splakne v širini 60 cm neprekinjene stene.

Preglednica 3

Standardi EN za merjenje celotnega volumna splakovanja opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje

Proizvod

Standard

Naslov standarda

Straniščni kompleti in straniščne školjke

EN 997

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

Pisoarni kompleti in pisoarji

EN 13407

Zidni pisoar – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

Splakovalni sistemi, sestavljeni iz splakovalnika

EN 14055

Splakovalniki za WC in pisoarje

Splakovalni sistemi, sestavljeni iz splakovalnega ventila z ročnim sprožilcem

EN 12541

Sanitarne armature – Tlačni izplakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10

Splakovalni sistemi, sestavljeni iz brezkontaktnega splakovalnega ventila

EN 15091

Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur

(b)   Varčevanje z vodo

Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg, zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.

Straniščne školjke morajo omogočati uporabo naprave za varčevanje z vodo, katere zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.

Pisoarni kompleti in splakovalni sistemi za pisoarje morajo biti opremljeni s posameznim krmilnikom splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji s splakovalnim sistemom morajo imeti posamezen krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene.

Pisoarji morajo omogočati uporabo posameznega krmilnika splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji brez splakovalnega sistema morajo omogočati namestitev posameznih krmilnikov splakovanja na zahtevo na največ vsakih 60 cm širine neprekinjene stene.

Vsak krmilnik splakovanja s senzorjem mora onemogočati lažno sprožitev in zagotavljati, da se splakovanje izvede šele po dejanski uporabi proizvoda.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje dokumentacijo, ki opisuje tehnologijo ali napravo, uporabljeno v proizvodu. Za opremo za stranišče na splakovanje mora vlagatelj navesti zmanjšani volumen splakovanja (v l/splakovanje) proizvoda, skupaj z rezultati preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v ustreznih standardih EN za takšen proizvod (glej preglednico 4). Za proizvode, opremljene s krmilnikom splakovanja s senzorjem, mora vlagatelj predložiti kratek opis ukrepov, sprejetih pri oblikovanju proizvoda, da se prepreči lažna sprožitev in zagotovi izvedba splakovanja šele po dejanski uporabi proizvoda.

Preglednica 4

Standardi EN za merjenje zmanjšanega volumna splakovanja opreme za stranišča na splakovanje

Proizvod

Standard

Naslov standarda

Straniščni kompleti in straniščne školjke

EN 997

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

Splakovalni straniščni sistem, sestavljen iz splakovalnika

EN 14055

Splakovalniki za WC in pisoarje

(c)   Povprečni volumen splakovanja

Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja, izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1, ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in navede izračunani povprečni volumen splakovanja (v l/splakovanje) proizvoda, skupaj z rezultati preskusov, ki so bili izvedeni v skladu z metodologijo, ki je opredeljena v Dodatku 1.

(d)   Prilagajanje volumna splakovanja

Splakovalni sistemi morajo biti opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 6 l/splakovanje za opremo za stranišče na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni komplet ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, in 1 l/splakovanje za opremo za pisoarje na splakovanje. Zmanjšani volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje za opremo za stranišče na splakovanje.

V primeru splakovalnih sistemov, sestavljenih iz splakovalnika, je največji celotni volumen splakovanja po prilagoditvi označen na splakovalniku s črto ali oznako za vodo.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje dokumentacijo, ki opisuje tehnologijo ali napravo, uporabljeno v proizvodu.

Merilo 2.   Učinkovitost proizvoda

(a)   Zahteve glede splakovalnega sistema

Splakovalni sistemi morajo izpolnjevati zahteve iz ustreznih standardov EN, naštetih v preglednici 5. Deli ustreznih standardov EN, naštetih v preglednici 5, ki se nanašajo na celotni in zmanjšani volumen splakovanja, so izključeni iz tega merila.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v ustreznih standardih EN za takšen proizvod (glej preglednico 5).

Preglednica 5

Skladnost splakovalnega sistema s standardi EN

Splakovalni sistem

Standard

Naslov standarda

Splakovalniki za stranišča in pisoarje

EN 14055

Splakovalniki za WC in pisoarje

Splakovalni ventili z ročnim sprožilcem za stranišča in pisoarje

EN 12541

Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10

Brezkontaktni splakovalni ventili za stranišča in pisoarje

EN 15091

Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur

(b)   Učinkovitost splakovanja

Učinkovitost splakovanja straniščnih in pisoarnih kompletov, straniščnih školjk in pisoarjev mora biti skladna z zahtevami ustreznih standardov EN, ki so navedeni v preglednici 6.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v ustreznih standardih EN za takšen proizvod (glej preglednico 6). Straniščni kompleti in straniščne školjke, ki niso zajeti v nobenem standardu EN, morajo imeti izkazano učinkovitost splakovanja, ki je podobna enakovrednemu razredu in tipu, zajetem v standardu EN 997. V tem primeru vlagatelj predloži rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v standardu EN 997 za proizvode enakovrednega razreda in tipa. Pisoarni kompleti in pisoarji, ki niso zajeti v nobenem standardu EN, morajo imeti izkazano učinkovitost splakovanja, ki je podobna enakovrednemu razredu in tipu, zajetem v standardu EN 13407. V tem primeru vlagatelj predloži rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, navedenim v standardu EN 13407 za proizvode enakovrednega razreda in tipa.

Preglednica 6

Skladnost učinkovitosti splakovanja proizvoda s standardi EN

Proizvod

Standard

Naslov standarda

Straniščni kompleti in straniščne školjke

EN 997

WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom

Pisoarni kompleti in pisoarji

EN 13407

Zidni pisoar – Funkcionalne zahteve in preskusne metode

(c)   Zahteve za pisoarje brez vodnega splakovanja

Pisoarji brez vodnega splakovanja izpolnjujejo zahteve, opredeljene v Dodatku 2.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in posreduje rezultate preskusov, ki so bili izvedeni v skladu s postopkom preskušanja, opredeljenim v Dodatku 2. Sprejme se tudi vsaka enakovredna metodologija, s katero se dokaže, da so izpolnjene zahteve, opredeljene v Dodatku 2.

Merilo 3.   Izključene ali omejene snovi in zmesi

(a)   Nevarne snovi in zmesi

V skladu s členom 6(6) Uredbe (ES) št. 66/2010 se znak EU za okolje ne sme dodeliti nobenemu izdelku ali kateremu koli njegovemu delu, kot je opredeljen v členu 3(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ali njegovemu homogenemu delu, ki vsebuje snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev v spodaj navedene stavke o nevarnosti ali opozorilne stavke iz preglednice 7 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ali Direktivo Sveta 67/548/EGS (3), ali snovi iz člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Če se mejna vrednost za razvrstitev snovi ali zmesi iz razreda nevarnosti razlikuje od vrednosti iz opozorilnega stavka, prevlada prva. Opozorilni stavki, navedeni v preglednici 7, se na splošno nanašajo na snovi. Če informacij o snoveh ni mogoče pridobiti, se uporabljajo pravila za razvrščanje zmesi. Snovi ali zmesi, katerih lastnosti se spremenijo z obdelavo in tako niso več biološko razpoložljive, ali se kemično spremenijo tako, da predhodno ugotovljena nevarnost ni več prisotna, so izvzete iz merila 3(a).

Preglednica 7

Stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Stavek o nevarnosti

Opozorilni stavek

H300 Smrtno pri zaužitju.

R28

H301 Strupeno pri zaužitju.

R25

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

R65

H310 Smrtno v stiku s kožo.

R27

H311 Strupeno v stiku s kožo.

R24

H330 Smrtno pri vdihavanju.

R23/26

H331 Strupeno pri vdihavanju.

R23

H340 Lahko povzroči genetske okvare.

R46

H341 Sum povzročitve genetskih okvar.

R68

H350 Lahko povzroči raka.

R45

H350i Lahko povzroči raka pri vdihavanju.

R49

H351 Sum povzročitve raka.

R40

H360F Lahko škoduje plodnosti.

R60

H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.

R61

H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku.

R60/61/60-61

H360Fd Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

R60/63

H360Df Lahko škoduje nerojenemu otroku. Sum škodljivosti za plodnost.

R61/62

H361f Sum škodljivosti za plodnost.

R62

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

R63

H361fd Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

R62-63

H362 Lahko škoduje dojenim otrokom.

R64

H370 Škoduje organom.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Lahko škoduje organom.

R68/20/21/22

H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

R48/25/24/23

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

R48/20/21/22

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

R50

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

R50-53

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

R51-53

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

R52-53

H413 Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.

R53

EUH059 Nevarno za ozonski plašč.

R59

EUH029 V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

R29

EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

R31

EUH032 V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

R32

EUH 070 Strupeno ob stiku z očmi.

R39-41

Mejne koncentracije za snovi ali zmesi, ki se jim lahko dodelijo oziroma so jim bili dodeljeni stavki o nevarnosti ali opozorilni stavki, navedeni v preglednici 7, ali ki izpolnjujejo merila za razvrstitev v razrede ali kategorije nevarnosti, ter za snovi, ki izpolnjujejo merila iz točk (a), (b) ali (c) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ne presegajo splošnih ali posebnih mejnih koncentracij, določenih v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008. Če so določene posebne mejne koncentracije, imajo prednost pred splošnimi.

Mejne koncentracije za snovi, ki izpolnjujejo merila iz točk (d), (e) ali (f) člena 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, ne presegajo 0,1 % mase na maso.

Končni proizvod se ne označi s stavkom o nevarnosti.

Za opremo za stranišče na splakovanje in opremo za pisoarje so snovi/sestavine iz preglednice 8 izvzete iz obveznosti iz člena 6(6) Uredbe (ES) št. 66/2010 po uporabi člena 6(7) iste uredbe:

Preglednica 8

Izvzete snovi/sestavine

Snov/sestavina

Stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Proizvodi z maso pod 25 g

Vsi stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Homogeni deli kompleksnih proizvodov z maso pod 25 g

Vsi stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Nikelj in nerjavno jeklo vseh vrst

H351, H372 in R40/48/23

Elektronski sestavni deli opreme za stranišča na splakovanje in pisoarje, ki izpolnjujejo zahteve, določene v členu 4 Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4)

Vsi stavki o nevarnosti in opozorilni stavki

Ocenjevanje in preverjanje: za proizvod ali kateri koli njegov del ali homogeni del vlagatelj predloži izjavo o skladnosti z merilom 3(a), skupaj s pripadajočo dokumentacijo, kot so izjave o skladnosti, ki jih podpišejo njegovi dobavitelji, izjave, da snovi ali materiali niso uvrščeni v nobenega od razredov nevarnosti, ki ustrezajo stavkom o nevarnosti iz preglednice 7 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kolikor je to mogoče določiti vsaj na podlagi podatkov, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Tej izjavi priloži povzetek informacij o ustreznih lastnostih, povezanih s stavki o nevarnosti iz preglednice 7, in sicer z natančnostjo iz oddelkov 10, 11 in 12 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

Informacije o intrinzičnih lastnostih snovi se lahko razen s preskusi pridobijo tudi na druge načine, na primer z uporabo alternativnih metod, kot so metode in vitro, s kvantitavnimi modeli razmerja med strukturo in aktivnostjo ali z razvrščanjem v skupine ali navzkrižnim branjem v skladu s Prilogo XI k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Priporoča se izmenjava ustreznih podatkov v dobavni verigi.

Predložene informacije se nanašajo na oblike ali fizikalno stanje snovi ali zmesi, kot se uporabljajo v končnem proizvodu.

Za snovi iz Prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ki so na podlagi točk (a) in (b) člena 2(7) navedene uredbe izvzete iz obveznosti za registracijo, za dokazovanje skladnosti z merilom 3(a) zadostuje izjava vlagatelja.

(b)   Snovi, razvrščene v skladu s členom 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006

Za snovi, opredeljene kot snovi, ki lahko vzbujajo veliko zaskrbljenost in so vključene na seznam iz člena 59(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (5), odstopanje od izvzetja iz člena 6(6) Uredbe (ES) št. 66/2010 ni mogoče, če koncentracija teh snovi v zmeseh, proizvodu ali katerem koli homogenem delu kompleksnega proizvoda presega 0,1 %. Če je koncentracija nižja od 0,1 %, veljajo posebne mejne koncentracije, določene v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1272/2008.

Ocenjevanje in preverjanje: sklicevanje na seznam snovi, ki so opredeljene kot snovi, ki lahko vzbujajo veliko zaskrbljenost, se navede na datum vloge. Vlagatelj predloži izjavo o skladnosti z merilom 3(b), skupaj s pripadajočo dokumentacijo, vključno z izjavami o skladnosti, ki jih podpišejo dobavitelji materialov, in izvode ustreznih varnostnih listov za snovi ali zmesi v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 za snovi in zmesi. Mejne koncentracije se v varnostnih listih določijo v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006 za snovi in zmesi.

Merilo 4.   Les iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem

Les ali lesni deli, ki se uporabljajo v straniščih na splakovanje in pisoarjih, so lahko iz recikliranega ali neobdelanega materiala.

Za neobdelan les morajo biti izdani veljavni certifikati, ki dokazujejo, da izvira iz gozdov in proizvodnih verig s trajnostnim gospodarjenjem. Certifikate izdajo neodvisne organizacije, ki upravljajo s shemami certificiranja, kot so FSC, PEFC ali podobne.

Toda kjer shema certificiranja dopušča mešanje certificiranega in necertificiranega materiala v proizvodu ali družini proizvodov, delež necertificiranega materiala ne presega 50 %. Takšen necertificiran material je zajet v nadzorni sistem, ki zagotavlja, da je bil pridobljen na zakonit način in izpolnjuje vse ostale zahteve za necertificiran material iz sheme certificiranja.

Organi, ki izdajajo certifikate v zvezi z gozdovi in/ali proizvodno verigo, so akreditirani oz. priznani s strani zadevne sheme certificiranja.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži ustrezno dokumentacijo, v kateri so navedeni vrste, količine in poreklo lesa ali lesnih delov, ki se uporabljajo v straniščih na splakovanje in pisoarjih.

Kadar se uporabi neobdelan les, morajo za proizvod biti izdani veljavni certifikati, ki dokazujejo, da izvira iz gozdov in proizvodnih verig s trajnostnim gospodarjenjem. Certifikate izdajo neodvisne organizacije, ki upravljajo s shemami certificiranja, kot so FSC, PEFC ali podobne. Če je proizvod ali družina proizvodov tudi iz necertificiranega materiala, je treba predložiti dokazilo, da delež necertificiranega materiala ne presega 50 % in je zajet v nadzorni sistem, ki zagotavlja, da je bil pridobljen na zakonit način in izpolnjuje vse ostale zahteve za necertificiran material iz sheme certificiranja.

Merilo 5.   Dolga življenjska doba proizvoda

(a)   Možnost popravila in razpoložljivost nadomestnih delov

Proizvod je oblikovan tako, da lahko končni uporabnik ali strokovni pooblaščeni serviser njegove zamenljive sestavne dele zamenja na preprost način. Podatki o tem, katere elemente se lahko zamenja, so jasno navedeni v informacijskem listu, ki se predloži v tiskani in/ali elektronski obliki. Vlagatelj zagotovi tudi jasna navodila, ki končnemu uporabniku ali usposobljenim strokovnjakom omogočajo, da opravijo osnovna popravila.

Vlagatelj zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in predloži vzorec ali vzorce informacijskega lista proizvoda, ki se predloži v tiskani in/ali elektronski obliki.

(b)   Garancija

Za proizvod velja garancija za popravila ali zamenjavo najmanj pet let.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in predloži vzorec garancijskih pogojev.

Merilo 6.   Zmanjšani vplivi izrabljenega proizvoda

Plastični deli z maso 25 g ali več, se označijo v skladu z zahtevami standarda EN ISO 11469, tako da se lahko materiale opredeli za reciklažo, predelavo ali odstranjevanje, ko se izrabijo.

Pisoarji brez vodnega splakovanja uporabljajo lahko biološko razgradljivo tekočino ali delujejo povsem brez tekočine.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami. Za pisoarje brez vodnega splakovanja vlagatelj predloži tudi dokumentacijo, ki opisuje uporabljeno tehnologijo, in v primeru uporabe tekočine poročilo o preskusu, ki dokazuje, da je tekočina lahko biološko razgradljiva, v skladu z opredelitvijo in preskusnimi metodami, predvidenimi v „Smernicah o uporabi meril za razvrščanje, označevanje in pakiranje“ (6), v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.

Merilo 7.   Navodila za montažo in informacije za uporabnika

Proizvodu se priložijo ustrezne informacije o montaži in informacije za uporabnika, ki vsebujejo vse potrebne tehnične podrobnosti za ustrezno montažo in napotke o ustrezni in okolju prijazni uporabi proizvoda kot tudi o njegovem vzdrževanju. Navodila za montažo in informacije za uporabnika zajemajo vsaj navodila in informacije o naslednjih točkah, navedene na embalaži ali v dokumentaciji, ki je priložena proizvodu v tiskani ali elektronski obliki:

(a)

navodila za ustrezno montažo, vključno z:

v primeru straniščnih školjk, pisoarjev in splakovalnih sistemov, ki se dajo na trg posebej, podatek o tem, s katerimi proizvodi tvorijo popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo,

podatek o tem, kateri razred(i) in/ali tip(i) proizvodov so bili preskušeni,

podatek o posebnem obratovalnem tlaku, za katerega je proizvod primeren,

podatek o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema na podlagi standarda EN 12056 lahko proizvod deluje,

podatke, ki opisujejo, kako prilagoditi volumen splakovanja kot tudi posledice v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja,

opombo, ki navaja, da se je treba pred montažo proizvodov seznaniti z ustreznimi nacionalnimi in lokalnimi predpisi;

(b)

podatek, ki navaja, da je glavni vpliv na okolje povezan s porabo vode, in napotek o tem, kako je mogoče z racionalno uporabo čim bolj zmanjšati vpliv na okolje, predvsem podatek o ustrezni uporabi proizvoda, da se čim bolj zmanjša poraba vode;

(c)

podatek, da je bil proizvodu podeljen znak EU za okolje, skupaj s kratko, vendar natančno razlago pomena znaka, in splošni podatki, navedeni poleg logotipa znaka EU za okolje;

(d)

celotni volumen splakovanja v l/splakovanje (preskušen, kot je navedeno v merilu 1(a));

(e)

za opremo za stranišča na splakovanje, ki so opremljena z napravo za varčevanje z vodo ali omogoča njeno uporabo, zmanjšani in povprečni volumen splakovanja v l/splakovanje (preskušen, kot je navedeno v merilu 1(b) oziroma 1(c));

(f)

za straniščne školjke in pisoarje, dane na trg posebej, podatek, da je treba proizvod kombinirati z ustreznim splakovalnim sistemom, ki ima znak za okolje, da tvori popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo, predvsem podatek o celotnem volumnu splakovanja in po potrebi podatek o zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja splakovalnega sistema, s katerim ga je treba kombinirati;

(g)

za splakovalne sisteme, dane na trg posebej, podatek, da je treba proizvod kombinirati z ustrezno straniščno školjko in/ali pisoarjem, ki ima znak za okolje, da tvori popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo, predvsem podatek o celotnem volumnu splakovanja in po potrebi podatek o zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja straniščne školjke in/ali pisoarja, s katero oz. katerim ga je treba kombinirati;

(h)

priporočila o ustrezni uporabi in vzdrževanju proizvoda z navedbo vseh ustreznih navodil, predvsem:

napotka o vzdrževanju in uporabi proizvodov,

podatka o tem, katere nadomestne dele je mogoče zamenjati,

navodil o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če proizvod pušča,

napotka o čiščenju proizvoda z ustreznimi orodji in čistili, da se preprečijo poškodbe površine proizvoda;

(i)

za pisoarje brez vodnega splakovanja navodila o sistemu vzdrževanja, vključno z, če je to primerno, podatki o ohranjanju in vzdrževanju zamenljive kartuše ter o tem, kako in kdaj jo zamenjati, ter seznam ponudnikov storitev rednega vzdrževanja.

(j)

za pisoarje brez vodnega splakovanja se posredujejo ustrezna priporočila o odlaganju zamenljivih kartuš, zlasti s podrobnostmi o vzpostavljenem programu oz. programih vrnitve;

(k)

priporočila o ustreznem odlaganju izrabljenega proizvoda.

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in zagotovi vzorec ali vzorce podatkov za uporabnika in/ali povezavo do spletne strani proizvajalca, ki vsebuje te podatke.

Merilo 8.   Informacije, ki so navedene na znaku EU za okolje

Neobvezni del nalepke s poljem za besedilo vsebuje naslednje besedilo:

zelo učinkovita raba vode in zmanjšanje odpadne vode,

s tem proizvodom, ki ima znak za okolje, prihranite vodo in denar,

zmanjšani vplivi izrabljenega proizvoda.

Navodila za uporabo neobvezne oznake z besedilnim poljem so na voljo v „Navodilih za uporabo logotipa znaka EU za okolje“ na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj poda izjavo o skladnosti proizvoda s temi zahtevami in predloži vzorec znaka.


(1)  OJ L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(3)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.

(4)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Dodatek 1

Metodologija za merjenje in izračun povprečnega volumna splakovanja

1.   Preskusne metode

Namestite stranišče na splakovanje ali opremo v skladu z navodili za montažo, ki jih je posredoval proizvajalec. V primeru straniščnih školjk se oprema namesti s preskusnim splakovalnim sistemom, kot je opisano v ustreznih standardih EN.

Montirajte nameščeno opremo na trdno vodoravno ali navpično ravno površino, kot je ustrezno.

Povežite dovodni ventil z dovodom vode s statičnim tlakom 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar) in odprite ventil za dovod vode. Ventil za dovod vode pustite odprt med vsemi preskusi.

Sprožite krmilni mehanizem za celotno splakovanje, zberite izpuščeno vodo in jo zavrzite.

1.1   Ocena celotnega volumna splakovanja

Sprožite krmilni mehanizem za celotno splakovanje in zberite izpuščeno vodo.

Izmerite volumen s kalibriranim zbiralnikom.

Zabeležite izmerjeni volumen.

Preskus opravite trikrat.

Če se izpuščeni volumen razlikuje, izračunajte celotni volumen splakovanja (Vf) kot aritmetično sredino treh zabeleženih volumnov.

1.2   Ocena zmanjšanega volumna splakovanja

Sprožite krmilni mehanizem za zmanjšano splakovanje in zberite izpuščeno vodo.

Izmerite volumen s kalibriranim zbiralnikom.

Zabeležite izmerjeni volumen.

Preskus opravite trikrat.

Če se izpuščeni volumen razlikuje, izračunajte zmanjšani volumen splakovanja (Vr) kot aritmetično sredino treh zabeleženih volumnov.

2.   Izračun povprečnega volumna splakovanja

Izračunajte povprečni volumen splakovanja (Va) na naslednji način:

Formula

Dodatek 2

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pisoarji brez vodnega splakovanja, in preskusne metode

1.   Zahteve za pisoarje brez vodnega splakovanja

Pisoarji brez vodnega splakovanja morajo prestati vse naslednje preskuse:

preskus obremenitve,

preskus odvajanja,

preskus tesnosti,

preskus preprečevanja povratnega toka zraka z neprijetnimi vonjavami in vodni preskus.

2.   Preskusne metode za pisoarje brez vodnega splakovanja

2.1   Preskus obremenitve

Šteje se, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus obremenitve, če izpolnijo zahteve o obremenitvi tako, da prestanejo preskus statične obremenitve, ki je podoben preskusom, opredeljenim v EN 13407. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.

2.2   Preskus odvajanja

Šteje se, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus odvajanja, če izpolnijo zahteve o odvajanju vode tako, da prestanejo preskus odvajanja vode, ki je podoben preskusom, opredeljenim v EN 14688. Ker je preskus v EN 14688 opredeljen za umivalna korita, se sprejme vsaka prilagoditev preskusa za namen preskušanja pisoarjev brez vodnega splakovanja. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.

2.3   Preskus tesnosti

Šteje se, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus tesnosti, če zagotavljajo, da se vsa tekočina, ki steče vanje, odstrani samo prek izhodnega priključka. Za ta preskus se uporablja obarvana voda, ki pripomore k zaznavi morebitnega puščanja. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.

Šteje se tudi, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus tesnosti, če izpolnijo zahteve o absorpciji vode tako, da prestanejo preskus za določitev absorpcije vode, ki je podoben preskusom, opredeljenim v EN 13407. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.

2.4   Preskus preprečevanja povratnega toka zraka z neprijetnimi vonjavami in vodni preskus

Šteje se, da pisoarji brez vodnega splakovanja prestanejo preskus preprečevanja povratnega toka zraka z neprijetnimi vonjavami in vodni preskus, če izpolnijo zahteve o neprepuščanju vonja in odpornosti vodnega tesnila na tlak, podobne tistim, ki so opredeljene v EN 1253-1, tako da prestanejo preskus o neprepuščanju vonja oziroma odpornosti vodnega tesnila na tlak, ki je podoben preskusom, opredeljenim v EN 1253-2. Sprejme se vsaka enakovredna metoda.


Top