EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0470

2013/470/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 20. septembra 2013 o spremembi sklepov Komisije 2010/470/EU in 2010/472/EU glede zahtev zdravstvenega varstva živali v zvezi s praskavcem za trgovino s semenom, jajčnimi celicami in zarodki ovc in koz ter za njihov uvoz v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 5917) Besedilo velja za EGP

OJ L 252, 24.9.2013, p. 32–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/470/oj

24.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/32


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 20. septembra 2013

o spremembi sklepov Komisije 2010/470/EU in 2010/472/EU glede zahtev zdravstvenega varstva živali v zvezi s praskavcem za trgovino s semenom, jajčnimi celicami in zarodki ovc in koz ter za njihov uvoz v Unijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 5917)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/470/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), ter zlasti četrte alinee člena 11(2), tretje alinee člena 11(3), člena 17(2)(b), prve alinee člena 18(1) ter uvodnega stavka in točke (b) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2010/470/EU (2) določa vzorce veterinarskih spričeval za trgovino znotraj Unije, med drugim s pošiljkami semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz. Prilogi III in IV k navedenemu sklepu določata ustrezne vzorce veterinarskih spričeval.

(2)

Sklep Komisije 2010/472/EU (3) med drugim določa zahteve za izdajo veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo pošiljk semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz. Del 2 Priloge II in del 2 Priloge IV k navedenemu sklepu določata ustrezne vzorce veterinarskih spričeval.

(3)

Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa predpise za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri govedu, ovcah in kozah. Poglavje A Priloge VIII k navedeni uredbi določa pravila za trgovino znotraj Unije z živimi živalmi, semenom in zarodki. Poleg tega Priloga IX k navedeni uredbi določa pogoje za uvoz živih živali, zarodkov, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Unijo.

(4)

Zaradi novih znanstvenih dokazov je bila Uredba (ES) št. 999/2001 spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 630/2013 (5). S spremembami Uredbe (ES) št. 999/2001 je bila odpravljena večina omejitev v zvezi z atipičnim praskavcem. Prav tako pravila, povezana s trgovino znotraj Unije in uvozom ovc in koz ter njihovega semena in zarodkov, prilagajajo standardom Mednarodne organizacija za zdravje živali (OIE), da odražajo strožji pristop glede klasičnega praskavca.

(5)

Vzorce veterinarskih spričeval za trgovino znotraj Unije s pošiljkami semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz, ki so določeni v prilogah III in IV k Sklepu 2010/470/EU, in vzorce veterinarskih spričeval za uvoz v Unijo pošiljk semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz, ki so določeni v prilogah II in IV k Sklepu 2010/472/EU, bi bilo zato treba spremeniti, da odražajo zahteve iz Uredbe (ES) št. 999/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 630/2013.

(6)

Sklepa 2010/470/EU in 2010/472/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Za preprečitev motenj v trgovini in pri uvozu v Unijo pošiljk semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz bi bilo treba v prehodnem obdobju pod nekaterimi pogoji odobriti uporabo veterinarskih spričeval, izdanih v skladu s Sklepom 2010/470/EU in Sklepom 2010/472/EU v različici pred spremembami, ki jih uvaja ta sklep.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi III in IV k Sklepu 2010/470/EU se spremenita v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

Člen 2

Prilogi II in IV k Sklepu 2010/472/EU se spremenita v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 3

1.   V prehodnem obdobju do 31. decembra 2014 države članice odobrijo trgovino znotraj Unije s pošiljkami:

(a)

semena ovc in koz, ki je bilo odvzeto, pripravljeno in skladiščeno v skladu z Direktivo 92/65/EGS do 31. decembra 2013 in ga spremlja veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 31. decembra 2014 v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz dela A Priloge III k različici Sklepa 2010/470/EU pred spremembami, ki jih uvaja ta sklep;

(b)

jajčnih celic in zarodkov ovc in koz, ki so bili odvzeti, pripravljeni in skladiščeni v skladu z Direktivo 92/65/EGS do 31. decembra 2013 in jih spremlja veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 31. decembra 2014 v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz dela A Priloge IV k različici Sklepa 2010/470/EU pred spremembami, ki jih uvaja ta sklep.

2.   V prehodnem obdobju do 31. decembra 2014 države članice odobrijo uvoz v Unijo pošiljk:

(a)

semena ovc in koz, ki je bilo odvzeto, pripravljeno in skladiščeno v skladu z Direktivo 92/65/EGS do 31. decembra 2013 in ga spremlja veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 31. decembra 2014 v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz oddelka A dela 2 Priloge II k različici Sklepa 2010/472/EU pred spremembami, ki jih uvaja ta sklep;

(b)

jajčnih celic in zarodkov ovc in koz, ki so bili odvzeti, pripravljeni in skladiščeni v skladu z Direktivo 92/65/EGS do 31. decembra 2013 in jih spremlja veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 31. decembra 2014 v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz dela 2 Priloge IV k različici Sklepa 2010/472/EU pred spremembami, ki jih uvaja ta sklep.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 20. septembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  Sklep Komisije 2010/470/EU z dne 26. avgusta 2010 o vzorcih veterinarskih spričeval za trgovino znotraj Unije s semenom, jajčnimi celicami in zarodki enoprstih kopitarjev, ovc in koz ter jajčnimi celicami in zarodki prašičev (UL L 228, 31.8.2010, str. 15).

(3)  Sklep Komisije 2010/472/EU z dne 26. avgusta 2010 o uvozu semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo (UL L 228, 31.8.2010, str. 74).

(4)  Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 630/2013 z dne 28. junija 2013 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 179, 29.6.2013, str. 60).


PRILOGA I

Prilogi III in IV k Sklepu 2010/470/EU se spremenita:

1.

v Prilogi III se del A nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Vzorec veterinarskega spričevala IIIA za trgovino znotraj Unije s pošiljkami semena ovc in koz, odvzetega po 31. avgustu 2010 v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS, ki so odpremljene iz odobrenega osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, kjer je bilo seme odvzeto

Image

Image

Image

2.

v Prilogi IV se del A nadomesti z naslednjim:

„DEL A

Vzorec veterinarskega spričevala IVA za trgovino znotraj Unije s pošiljkami jajčnih celic in zarodkov ovc in koz, odvzetih ali pridobljenih v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS po 31. avgustu 2010, ki jih je odpremila odobrena skupina za zbiranje ali pridobivanje zarodkov, ki je jajčne celice ali zarodke odvzela

Image

Image

Image


PRILOGA II

Prilogi II in IV k Sklepu 2010/472/EU se spremenita:

1.

v delu 2 Priloge II se oddelek A nadomesti z naslednjim:

Oddelek A

Vzorec 1 – Veterinarsko spričevalo za seme, odpremljeno iz odobrenega osemenjevalnega središča za pridobivanje semena, kjer je bilo seme odvzeto

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

v Prilogi IV se del 2 nadomesti z naslednjim:

„DEL 2

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz pošiljk jajčnih celic in zarodkov ovc in koz

Image

Image

Image

Image

Image


Top