EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0410

2013/410/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 10. julija 2013 o finančnem prispevku Unije državam članicam za programe nadzora ribištva za leto 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4256)

OJ L 204, 31.7.2013, p. 54–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 204, 31.7.2013, p. 46–60 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/410/oj

31.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/54


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 10. julija 2013

o finančnem prispevku Unije državam članicam za programe nadzora ribištva za leto 2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4256)

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2013/410/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (1) ter zlasti člena 21 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v svojem dopisu z dne 9. oktobra 2012 določila prednostna področja, ki jih Unija financira v okviru programov nadzora ribištva. Med temi prednostnimi področji so izboljšanje nadzornega sistema države članice, meritve moči motorja in sledljivost ribiških proizvodov. Komisija je v dopisu z dne 14. maja 2012 določila tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in države članice, ki vlagajo v projekte v zvezi s sledljivostjo.

(2)

Države članice so v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 861/2006 Komisiji predložile programe nadzora ribištva za leto 2013, skupaj z zahtevki za finančni prispevek Unije k izdatkom za izvajanje projektov iz teh programov.

(3)

Na tej podlagi in ob upoštevanju proračunskih omejitev so bili zahtevki v programih za finančni prispevek Unije, povezani z neprednostnimi dejavnostmi, kot so namestitev avtomatskih naprav za določanje položaja na ribiških plovilih, projekti usposabljanja, ki niso povezani z morebitnimi izboljšavami nadzornih sistemov držav članic, ter nakup ali posodobitev patruljnih plovil in zrakoplovov, zavrnjeni, ker se niso nanašali na prednostna področja.

(4)

Primerno je določiti najvišje zneske in stopnjo finančnega prispevka Unije v okviru omejitev iz člena 15 Uredbe (ES) št. 861/2006 ter pogoje za odobritev navedenega prispevka.

(5)

Pri projektih v zvezi s sledljivostjo je treba zagotoviti, da so razviti na podlagi mednarodno priznanih standardov, kot to zahteva člen 67(8) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (2).

(6)

Zahtevki za finančni prispevek Unije so bili ocenjeni glede na njihovo skladnost s predpisi Uredbe Komisije (ES) št. 391/2007 z dne 11. aprila 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 glede izdatkov držav članic za izvajanje sistemov spremljanja in nadzora, ki se uporabljajo v skupni ribiški politiki (3).

(7)

Komisija je ocenila projekte, katerih izdatki ne presegajo 40 000 EUR brez DDV, in izbrala tiste, ki so upravičeni do sofinanciranja Unije na podlagi verjetnih izboljšav nadzornih sistemov držav članic prosilk.

(8)

Za spodbujanje naložb v prednostna področja, ki jih je določila Komisija, in zaradi negativnega učinka finančne krize na proračune držav članic bi morali biti izdatki za navedena prednostna področja upravičeni do visoke stopnje sofinanciranja v okviru omejitev iz člena 15 Uredbe (ES) št. 861/2006.

(9)

Za upravičenost do prispevka bi morale avtomatske naprave za določanje položaja ter naprave za elektronsko zapisovanje in poročanje na ribiških plovilih izpolnjevati zahteve iz Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Vsebina

Ta sklep določa finančni prispevek Unije v letu 2013 za izdatke držav članic v letu 2013 pri izvajanju sistemov spremljanja in nadzora, ki se uporabljajo v skupni ribiški politiki, kakor je navedeno v členu 8(1)(a) Uredbe (ES) št. 861/2006.

Člen 2

Poravnava neporavnanih obveznosti

Zadevne države članice do 30. junija 2017 opravijo vsa plačila, za katera se zahteva povračilo. Plačila, ki jih države članice opravijo po tem roku, niso upravičena do povračila. Odobrena proračunska sredstva v zvezi s tem sklepom se razveljavijo najpozneje 31. decembra 2018.

Člen 3

Nove tehnologije in omrežja IT

1.   Za izdatke v zvezi s projekti iz Priloge I za vzpostavitev novih tehnologij in omrežij IT, da se omogoči učinkovito in varno zbiranje in upravljanje podatkov v zvezi s spremljanjem, nadzorom in pregledom ribolovnih dejavnosti, ter za preverjanje moči motorja znaša finančni prispevek 90 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene priloge.

2.   Pri projektih v zvezi s sledljivostjo je prispevek Unije za naložbe organov držav članic omejen na 1 000 000 EUR, za zasebne naložbe pa na 250 000 EUR. Sprejmeta se lahko največ dva projekta zasebnih izvajalcev na državo članico in na sklep o financiranju. Skupno število projektov v zvezi s sledljivostjo, ki jih izvajajo zasebni izvajalci, je omejeno na osem projektov na državo članico in na sklep o financiranju.

3.   Za upravičenost do finančnega prispevka iz odstavka 2 vsi projekti, ki se sofinancirajo na podlagi tega sklepa, izpolnjujejo veljavne zahteve iz Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (4) in Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011.

4.   Za vse ostale izdatke v zvezi s projekti iz Priloge I znaša finančni prispevek 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene priloge.

Člen 4

Avtomatske naprave za določanje položaja

1.   Za izdatke v zvezi s projekti iz Priloge II za nakup avtomatskih naprav za določanje položaja in njihovo namestitev na ribiška plovila, da lahko center za spremljanje ribištva na daljavo spremlja plovila s sistemom za spremljanje plovil (VMS), znaša finančni prispevek 90 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene priloge.

2.   Finančni prispevek iz odstavka 1 se izračuna na podlagi cene, ki je omejena na 2 500 EUR na plovilo.

3.   Za upravičenost do finančnega prispevka iz odstavka 1 avtomatske naprave za določanje položaja izpolnjujejo zahteve iz Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003 (5).

Člen 5

Sistemi elektronskega zapisovanja in poročanja

Za izdatke v zvezi s projekti iz Priloge III za razvoj, nakup in namestitev sestavnih delov, potrebnih za sisteme elektronskega zapisovanja in poročanja (ERS), ter tehnično pomoč v zvezi z njimi, da se omogoči učinkovita in varna izmenjava podatkov v zvezi s spremljanjem, nadzorom in pregledom ribolovnih dejavnosti, znaša finančni prispevek 90 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene priloge.

Člen 6

Naprave za elektronsko zapisovanje in poročanje

1.   Za izdatke v zvezi s projekti iz Priloge IV za nakup naprav za elektronsko zapisovanje in poročanje ter njihovo namestitev na ribiška plovila, da lahko plovila elektronsko zapisujejo in sporočajo podatke o ribolovnih dejavnostih centru za spremljanje ribištva, znaša finančni prispevek 90 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene priloge.

2.   Finančni prispevek iz odstavka 1 se izračuna na podlagi cene, ki je omejena na 3 000 EUR na plovilo, brez poseganja v odstavek 4.

3.   Za upravičenost do finančnega prispevka naprave za elektronsko zapisovanje in poročanje izpolnjujejo zahteve iz Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011.

4.   Za naprave, ki združujejo sistem elektronskega zapisovanja in poročanja ter sistem za spremljanje plovil in izpolnjujejo zahteve iz Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011, se finančni prispevek iz odstavka 1 tega člena izračuna na podlagi cene, ki je omejena na 4 500 EUR na plovilo.

Člen 7

Pilotni projekti

Za izdatke v zvezi s pilotnimi projekti iz Priloge V o novih tehnologijah nadzora znaša finančni prispevek 50 % upravičenih izdatkov v okviru omejitev iz navedene priloge.

Člen 8

Najvišji prispevek Unije

Najvišji prispevek Unije na državo članico je:

(EUR)

Država članica

Načrtovani izdatki v nacionalnem programu nadzora ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Belgija

1 369 250

1 369 250

1 232 325

Bolgarija

15 339

15 339

13 805

Danska

6 801 633

5 226 502

4 691 350

Nemčija

17 502 400

4 291 800

3 794 200

Estonija

280 000

280 000

252 000

Irska

1 200 000

1 200 000

1 080 000

Grčija

1 370 029

1 370 029

1 153 026

Španija

12 186 266

9 137 042

7 562 370

Francija

5 373 796

5 363 796

4 811 416

Italija

7 480 000

2 160 000

1 944 000

Ciper

600 000

600 000

540 000

Latvija

192 735

192 735

173 462

Litva

389 539

389 539

350 585

Malta

1 375 002

1 228 802

636 605

Nizozemska

3 264 205

2 389 410

2 142 252

Poljska

3 422 251

3 322 251

2 990 026

Portugalska

1 608 900

703 500

633 150

Romunija

769 000

419 000

313 100

Slovenija

315 100

293 400

241 500

Finska

1 682 500

1 682 500

1 514 250

Švedska

1 392 838

1 392 838

1 253 555

Združeno kraljestvo

1 039 444

1 039 444

816 423

Skupaj

69 630 227

44 067 177

38 139 400

Člen 9

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Ciper, Italijansko republiko, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Poljsko, Republiko Portugalsko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 10. julija 2013

Za Komisijo

Maria DAMANAKI

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 112, 30.4.2011, str. 1.

(3)  UL L 97, 12.4.2007, str. 30.

(4)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(5)  UL L 333, 20.12.2003, str. 17.


PRILOGA I

NOVE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA IT

(EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki v nacionalnem programu nadzora ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Belgija

BE/13/01

240 000

240 000

216 000

BE/13/02

30 000

30 000

27 000

BE/13/03

30 000

30 000

27 000

BE/13/05

60 000

60 000

54 000

BE/13/06

30 000

30 000

27 000

BE/13/08

4 250

4 250

3 825

BE/13/09

825 000

825 000

742 500

Vmesni seštevek

1 219 250

1 219 250

1 097 325

Bolgarija

BG/13/01

15 339

15 339

13 805

Vmesni seštevek

15 339

15 339

13 805

Danska

DK/13/01

536 215

536 215

482 593

DK/13/03

402 161

402 161

361 945

DK/13/04

335 134

0

0

DK/13/05

268 107

268 107

241 297

DK/13/06

335 134

335 134

301 621

DK/13/07

536 215

0

0

DK/13/08

201 080

201 080

180 972

DK/13/09

134 054

134 054

120 648

DK/13/10

335 134

335 134

301 621

DK/13/11

402 161

402 161

361 945

DK/13/12

100 540

0

0

DK/13/13

134 054

0

0

DK/13/14

536 215

536 215

482 593

DK/13/15

201 080

0

0

DK/13/16

268 107

0

0

DK/13/17

1 125 000

1 125 000

1 000 000

DK/13/18

73 000

73 000

65 700

DK/13/19

275 000

275 000

247 500

DK/13/20

268 107

268 107

241 296

Vmesni seštevek

6 466 498

4 891 368

4 389 731

Nemčija

DE/13/09

60 000

60 000

54 000

DE/13/10

75 000

75 000

67 500

DE/13/12

90 000

90 000

81 000

DE/13/15

2 880 000

2 880 000

2 592 000

DE/13/14

170 000

170 000

153 000

DE/13/17

353 800

353 800

250 000

DE/13/18

110 000

110 000

99 000

DE/13/19

350 000

0

0

DE/13/20

95 000

0

0

DE/13/21

443 100

0

0

DE/13/22

650 000

0

0

DE/13/23

970 000

0

0

DE/13/24

275 000

0

0

DE/13/25

420 000

0

0

DE/13/26

250 000

0

0

DE/13/27

105 500

105 500

94 950

Vmesni seštevek

7 297 400

3 844 300

3 391 450

Grčija

EL/13/02

300 000

300 000

270 000

EL/13/03

200 000

200 000

100 000

EL/13/04

300 000

300 000

270 000

EL/13/05

50 000

50 000

45 000

EL/13/06

50 000

50 000

45 000

EL/13/08

169 694

169 694

152 724

EL/13/09

230 335

230 335

207 302

Vmesni seštevek

1 300 029

1 300 029

1 090 026

Irska

IE/13/01

50 000

50 000

45 000

IE/13/02

50 000

50 000

45 000

Vmesni seštevek

100 000

100 000

90 000

Španija

ES/13/01

651 500

651 500

325 750

ES/13/02

205 971

205 971

185 374

ES/13/03

377 698

377 698

339 928

ES/13/04

252 976

252 976

227 678

ES/13/05

256 514

256 514

230 863

ES/13/06

527 423

527 423

474 680

ES/13/07

298 291

298 291

268 462

ES/13/09

353 996

353 996

318 596

ES/13/10

63 457

63 457

57 111

ES/13/11

72 922

72 922

65 630

ES/13/12

183 900

183 900

165 510

ES/13/13

215 814

215 814

194 233

ES/13/14

786 000

786 000

707 400

ES/13/15

186 567

186 567

167 910

ES/13/16

367 543

367 543

330 789

ES/13/17

186 754

186 754

168 079

ES/13/18

178 000

178 000

160 200

ES/13/20

115 000

115 000

103 500

ES/13/21

230 000

230 000

207 000

ES/13/22

142 400

0

0

ES/13/23

25 000

25 000

22 500

ES/13/24

90 000

90 000

81 000

ES/13/25

250 000

0

0

ES/13/27

160 000

0

0

ES/13/29

95 557

95 557

86 001

ES/13/30

95 410

95 410

85 869

ES/13/33

33 000

33 000

29 700

ES/13/34

54 000

54 000

48 600

ES/13/35

681 000

0

0

ES/13/36

780 000

0

0

ES/13/37

518 710

518 710

250 000

ES/13/39

258 000

258 000

232 200

ES/13/40

481 698

481 698

250 000

ES/13/41

379 119

263 294

236 966

Vmesni seštevek

9 554 220

7 424 995

6 021 529

Francija

FR/13/02

180 000

180 000

162 000

FR/13/03

150 000

150 000

135 000

FR/13/04

400 000

400 000

360 000

FR/13/06

1 000 300

1 000 300

900 270

FR/13/07

1 080 600

1 080 600

972 540

FR/13/08

1 080 600

1 080 600

972 540

FR/13/09

211 500

211 500

190 350

FR/13/10

269 350

269 350

242 415

FR/13/11

51 446

51 446

46 301

Vmesni seštevek

4 423 796

4 423 796

3 981 416

Italija

IT/13/01

260 000

260 000

234 000

IT/13/02

120 000

0

0

IT/13/03

500 000

500 000

450 000

IT/13/04

1 000 000

1 000 000

900 000

IT/13/05

300 000

300 000

270 000

IT/13/07

800 000

0

0

IT/13/08

2 000 000

0

0

IT/13/09

2 400 000

0

0

Vmesni seštevek

7 380 000

2 060 000

1 854 000

Ciper

CY/13/01

50 000

50 000

45 000

CY/13/02

150 000

150 000

135 000

CY/13/03

400 000

400 000

360 000

Vmesni seštevek

600 000

600 000

540 000

Latvija

LV/13/01

11 200

11 200

10 080

LV/13/02

58 350

58 350

52 515

LV/13/03

123 185

123 185

110 867

Vmesni seštevek

192 735

192 735

173 462

Litva

LT/13/01

144 810

144 810

130 329

LT/13/03

13 033

13 033

11 730

Vmesni seštevek

157 843

157 843

142 059

Malta

MT/13/01

55 510

55 510

49 959

MT/13/02

1 173 292

1 173 292

586 646

Vmesni seštevek

1 228 802

1 228 802

636 605

Nizozemska

NL/13/01

278 172

278 172

250 000

NL/13/02

277 862

277 862

250 000

NL/13/03

286 364

286 364

250 000

NL/13/04

276 984

276 984

249 285

NL/13/05

129 398

129 398

116 458

NL/13/06

200 000

0

0

NL/13/07

230 000

0

0

NL/13/08

36 120

36 120

32 508

NL/13/09

89 860

0

0

NL/13/10

129 500

129 500

116 550

NL/13/11

125 010

125 010

112 450

NL/13/12

72 908

0

0

NL/13/13

282 027

0

0

NL/13/14

200 000

200 000

180 000

NL/13/15

400 000

400 000

360 000

NL/13/16

50 000

50 000

45 000

Vmesni seštevek

3 064 205

2 189 410

1 962 251

Poljska

PL/13/04

1 000 000

1 000 000

900 000

PL/13/05

540 000

440 000

396 000

PL/13/06

227 350

227 350

204 615

PL/13/07

240 300

240 300

216 270

PL/13/08

172 600

172 600

155 340

PL/13/09

323 000

323 000

290 700

PL/13/10

208 760

208 760

187 884

PL/13/11

416 000

416 000

374 400

PL/13/12

40 500

40 500

36 450

Vmesni seštevek

3 168 510

3 068 510

2 761 659

Portugalska

PT/13/01

834 000

0

0

Vmesni seštevek

834 000

0

0

Romunija

RO/13/03

155 000

155 000

139 500

RO/13/04

120 000

120 000

60 000

RO/13/05

40 000

40 000

20 000

RO/13/06

104 000

104 000

93 600

Vmesni seštevek

419 000

419 000

313 100

Slovenija

SI/13/01

42 000

42 000

37 800

SI/13/02

7 300

0

0

SI/13/03

1 200

1 200

600

SI/13/04

14 400

0

0

SI/13/05

5 000

5 000

2 500

SI/13/06

1 200

1 200

600

SI/13/07

40 000

40 000

36 000

SI/13/08

40 000

40 000

36 000

SI/13/10

45 000

45 000

40 500

SI/13/12

49 000

49 000

24 500

SI/13/13

20 000

20 000

18 000

Vmesni seštevek

265 100

243 400

196 500

Finska

FI/13/01

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/13/03

200 000

200 000

180 000

FI/13/04

150 000

150 000

135 000

Vmesni seštevek

1 350 000

1 350 000

1 215 000

Švedska

SE/13/01

348 210

348 210

313 389

SE/13/02

464 280

464 280

417 852

SE/13/03

580 348

580 348

522 314

Vmesni seštevek

1 392 838

1 392 838

1 253 555

Združeno kraljestvo

UK/13/01

496 155

496 155

446 539

Vmesni seštevek

496 155

496 155

446 539

Skupaj

50 925 720

36 617 770

31 570 012


PRILOGA II

AVTOMATSKE NAPRAVE ZA DOLOČANJE POLOŽAJA

(EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki v nacionalnem programu nadzora ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Nemčija

DE/13/08

12 500

12 500

11 250

DE/13/28

367 500

0

0

DE/13/02

493 500

0

0

DE/13/04

50 000

50 000

45 000

Vmesni seštevek

923 500

62 500

56 250

Malta

MT/13/03

146 200

0

0

Vmesni seštevek

146 200

0

0

Romunija

RO/13/07

100 000

0

0

Vmesni seštevek

100 000

0

0

Slovenija

SI/13/09

10 000

10 000

9 000

Vmesni seštevek

10 000

10 000

9 000

Španija

ES/13/19

1 256 340

1 256 340

1 130 706

ES/13/31

326 124

326 124

293 512

Vmesni seštevek

1 582 464

1 582 464

1 424 218

Združeno kraljestvo

UK/13/03

245 597

245 597

221 037

Vmesni seštevek

245 597

245 597

221 037

Skupaj

3 007 761

1 900 561

1 710 505


PRILOGA III

SISTEMI ELEKTRONSKEGA ZAPISOVANJA IN POROČANJA

(EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki v nacionalnem programu nadzora ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Belgija

BE/13/04

70 000

70 000

63 000

BE/13/07

80 000

80 000

72 000

Vmesni seštevek

150 000

150 000

135 000

Danska

DK/13/02

335 134

335 134

301 619

Vmesni seštevek

335 134

335 134

301 619

Nemčija

DE/13/11

75 000

75 000

67 500

DE/13/13

140 000

140 000

126 000

DE/13/16

170 000

170 000

153 000

Vmesni seštevek

385 000

385 000

346 500

Estonija

EE/13/01

110 000

110 000

99 000

EE/13/02

90 000

90 000

81 000

EE/13/03

80 000

80 000

72 000

Vmesni seštevek

280 000

280 000

252 000

Irska

IE/13/03

1 100 000

1 100 000

990 000

Vmesni seštevek

1 100 000

1 100 000

990 000

Francija

FR/13/05

910 000

900 000

810 000

Vmesni seštevek

910 000

900 000

810 000

Italija

IT/13/06

100 000

100 000

90 000

Vmesni seštevek

100 000

100 000

90 000

Litva

LT/13/02

231 696

231 696

208 526

Vmesni seštevek

231 696

231 696

208 526

Nizozemska

NL/13/17

200 000

200 000

180 000

Vmesni seštevek

200 000

200 000

180 000

Poljska

PL/13/01

170 948

170 948

153 853

PL/13/02

60 000

60 000

54 000

PL/13/03

27 793

27 793

20 514

Vmesni seštevek

253 741

253 741

228 367

Portugalska

PT/13/03

492 500

492 500

443 250

PT/13/05

211 000

211 000

189 900

Vmesni seštevek

703 500

703 500

633 150

Slovenija

SI/13/11

40 000

40 000

36 000

Vmesni seštevek

40 000

40 000

36 000

Španija

ES/13/08

129 582

129 582

116 624

Vmesni seštevek

129 582

129 582

116 624

Skupaj

4 818 653

4 808 653

4 327 786


PRILOGA IV

NAPRAVE ZA ELEKTRONSKO ZAPISOVANJE IN POROČANJE

(EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki v nacionalnem programu nadzora ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Finska

 

 

 

FI/13/02

157 500

157 500

141 750

FI/13/05

175 000

175 000

157 500

Vmesni seštevek

332 500

332 500

299 250

Skupaj

332 500

332 500

299 250


PRILOGA V

PILOTNI PROJEKTI

(EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki v nacionalnem programu nadzora ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Španija

ES/13/28

100 000

0

0

ES/13/32

530 000

0

0

ES/13/38

250 000

0

0

Vmesni seštevek

880 000

0

0

Francija

FR/13/01

40 000

40 000

20 000

Vmesni seštevek

40 000

40 000

20 000

Združeno kraljestvo

UK/13/02

297 693

297 693

148 846

Vmesni seštevek

297 693

297 693

148 846

Skupaj

1 217 693

337 693

168 846


PRILOGA VI

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZMENJAV

(EUR)

Država članica in šifra projekta

Načrtovani izdatki v nacionalnih programih nadzora ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Nemčija

DE/13/03

15 000

0

0

DE/13/06

1 500

0

0

Vmesni seštevek

16 500

0

0

Grčija

EL/13/01

70 000

70 000

63 000

Vmesni seštevek

70 000

70 000

63 000

Romunija

RO/13/01

200 000

0

0

RO/13/02

50 000

0

0

Vmesni seštevek

250 000

0

0

Španija

ES/13/26

40 000

0

0

Vmesni seštevek

40 000

0

0

Skupaj

376 500

70 000

63 000


PRILOGA VII

ZNESKI, POVEZANI S PILOTNIMI PROGRAMI INŠPEKCIJ IN OPAZOVANJA, POBUDAMI ZA OZAVEŠČANJE O PRAVILIH SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE TER NAKUPOM ALI POSODOBITVIJO PATRULJNIH PLOVIL IN ZRAKOPLOVOV, KI SO BILI ZAVRNJENI

(EUR)

Vrsta izdatkov

Načrtovani izdatki v nacionalnih programih nadzora ribištva

Izdatki za projekte, izbrane v skladu s tem sklepom

Najvišji prispevek Unije

Pilotni programi inšpekcij in opazovanja

36 000

0

0

Pobude za ozaveščanje o pravilih skupne ribiške politike

35 400

0

0

Patruljna plovila in zrakoplovi

8 880 000

0

0

Skupaj

8 951 400

0

0


Top