EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0391

Sklep Sveta 2013/391/SZVP z dne 22. julija 2013 za podporo pri praktičnem izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev

OJ L 198, 23.7.2013, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/391/oj

23.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/40


SKLEP SVETA 2013/391/SZVP

z dne 22. julija 2013

za podporo pri praktičnem izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) o neširjenju orožja za množično uničevanje in njegovih nosilcev

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 26(2) in 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 12. decembra 2003 sprejel strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki v poglavju III našteva ukrepe zoper njegovo širjenje, ki jih je treba sprejeti tako v Uniji kot tudi v tretjih državah.

(2)

Unija dejavno izvaja to strategijo in ukrepe iz poglavja III, zlasti s finančnimi sredstvi za podporo posebnim projektom, ki jih izvajajo multilateralne institucije, tako da zagotavlja tehnično pomoč in strokovno znanje v zvezi z različnimi ukrepi za neširjenje orožja državam, ki to potrebujejo, ter spodbuja vlogo Varnostnega sveta Združenih narodov.

(3)

Varnostni svet Združenih narodov je 28. aprila 2004 soglasno sprejel Resolucijo 1540 (2004) (v nadaljnjem besedilu: RVSZN 1540 (2004)), prvi mednarodni instrument, ki na enoten in celovit način obravnava orožje za množično uničevanje, njegove nosilce in z njim povezane materiale. Z RVSZN 1540 (2004) so bile za vse države uvedene zavezujoče obveznosti, katerih cilj je nedržavnim akterjem preprečiti dostop do takšnega orožja in z njim povezanega materiala ter jih od tega odvrniti. V Resoluciji je zapisan tudi poziv državam, naj Odboru Varnostnega sveta, ustanovljenem z RVSZN 1540 (2004) (v nadaljnjem besedilu: Odbor 1540), predložijo poročilo o ukrepih, ki so jih sprejele ali jih nameravajo sprejeti za izvajanje RVSZN 1540 (2004).

(4)

Varnostni svet Združenih narodov je 27. aprila 2006 sprejel Resolucijo 1673 (2006) in sklenil, da bi si moral Odbor 1540 intenzivneje prizadevati za spodbujanje doslednega izvajanja RVSZN 1540 (2004), in sicer s programi dela, obveščanjem javnosti o pomembnosti resolucije, podporo, dialogom in sodelovanjem. Odbor 1540 je tudi pozval, naj z državami ter mednarodnimi, regionalnimi in podregionalnimi organizacijami preuči možnost izmenjave pridobljenih izkušenj in znanja ter ugotovi, s katerimi razpoložljivimi programi bi lahko olajšali izvajanje RVSZN 1540 (2004).

(5)

Varnostni svet ZN je 20. aprila 2011 sprejel Resolucijo 1977 (2011) in sklenil podaljšati mandat Odbora 1540 za deset let, to je do 25. aprila 2021. Sklenil je tudi, da bo Odbor 1540 še bolj intenzivno spodbujal vse države k doslednemu izvajanju RVSZN 1540 (2004), zlasti na področjih, kot so: (a) odgovornost, (b) fizična zaščita, (c) nadzor meja in ukrepi na področju kazenskega pregona ter (d) državni nadzor izvoza in pretovarjanja, vključno z nadzorom zagotavljanja finančnih sredstev in storitev, kot je financiranje takega izvoza in pretovarjanja.

(6)

Izvajanje Skupnega ukrepa Sveta 2006/419/SZVP z dne 12. junija 2006 za podporo pri izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) ter v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (1) in Skupnega ukrepa Sveta 2008/368/SZVP z dne 14. maja 2008 za podporo pri izvajanju Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) ter v okviru izvajanja Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (2) je prispevalo k znatnemu zmanjšanju števila držav, ki niso predložile poročila, in držav, ki niso posredovale dodatnih informacij, ki jih je po predložitvi nepopolnih poročil zahteval Odbor 1540.

(7)

Urad za razorožitev, ki deluje v okviru Sekretariata ZN in je pristojen za zagotavljanje strokovne in logistične podpore Odboru 1540 in njegovim strokovnjakom, bi moral biti zadolžen za tehnično izvajanje projektov, ki se bodo izvajali v skladu s tem sklepom.

(8)

Ta sklep bi bilo treba izvajati v skladu s finančnim in upravnim okvirnim sporazumom, sklenjenim med Evropsko komisijo in Združenimi narodi, glede upravljanja finančnih prispevkov Unije k programom ali projektom, s katerimi upravljajo Združeni narodi –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   V skladu s strategijo EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, v kateri je določen cilj spodbujanja vloge Varnostnega sveta ZN in izboljšanja njegovega strokovnega znanja pri soočanju z izzivi, povezanimi s širjenjem orožja, EU še naprej podpira izvajanje Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) (v nadaljnjem besedilu: RVSZN 1540 (2004)) in Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1977 (2011).

2.   Projekti za podporo RVSZN 1540 (2004), ki so skladni z ukrepi iz strategije EU, vključujejo podregionalne delavnice, obiske držav, srečanja, prireditve, usposabljanje in stike z javnostmi.

3.   Cilji teh projektov so:

intenzivnejša ustrezna prizadevanja in boljša usposobljenost na nacionalni in regionalni ravni, zlasti z izboljšanjem zmogljivosti in omogočanjem pomoči,

prispevek k praktičnemu izvajanju posebnih priporočil iz celovitega pregleda izvajanja RVSZN 1540 (2004) iz leta 2009, zlasti na področju tehnične pomoči, mednarodnega sodelovanja in večje ozaveščenosti javnosti,

začetek, priprava in izvajanje nacionalnih akcijskih načrtov na prošnjo držav.

4.   Projekti so podrobneje opisani v Prilogi.

Člen 2

1.   Za izvajanje tega sklepa je odgovoren visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik).

2.   Za tehnično izvajanje projektov iz člena 1(2) skrbi Sekretariat ZN (Urad za razorožitev) (v nadaljnjem besedilu: Sekretariat ZN (ODA)). Za njegovo delo in nadzor je odgovoren visoki predstavnik.

3.   Visoki predstavnik v ta namen sklene potrebne dogovore s Sekretariatom ZN (ODA).

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje projektov iz člena 1(2) znaša 750 000 EUR in se krije iz splošnega proračuna Evropske unije.

2.   Izdatki, financirani z zneskom iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki veljajo za splošni proračun Unije.

3.   Komisija nadzira pravilno upravljanje izdatkov iz odstavka 2. Za te namene Komisija sklene sporazum o financiranju s Sekretariatom ZN (ODA). V temu sporazumu je določeno, da Sekretariat ZN (ODA) zagotavlja razpoznavnost prispevka Unije,ustrezno njegovemu obsegu.

4.   Komisija si prizadeva skleniti sporazum o financiranju iz odstavka 3 v čim krajšem času po začetku veljavnosti tega sklepa. Komisija obvesti Svet o kakršnih koli težavah v tem postopku in o datumu sklenitve sporazuma o financiranju.

Člen 4

Visoki predstavnik poroča Svetu o izvajanju tega sklepa na podlagi rednih poročil, ki jih pripravi Sekretariat ZN (ODA). Ta poročila so podlaga za ocenjevanje, ki ga opravi Svet. Komisija zagotovi podatke o finančnih vidikih projektov iz člena 1(2).

Člen 5

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep preneha veljati 24 mesecev po sklenitvi sporazuma o financiranju iz člena 3(3) ali tri mesece po datumu sprejetja, če v tem času ni sklenjen sporazum o financiranju.

V Bruslju, 22. julija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL 165, 17.6.2006, str. 30.

(2)  UL 127, 15.5.2008, str. 78.


PRILOGA

1.   CILJI

Glavni cilji tega sklepa so spodbujanje izvajanja resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1540 (2004) (v nadaljnjem besedilu: RVSZN 1540 (2004)) in 1977 (2011) (v nadaljnjem besedilu:RVSZN 1977 (2011)) v okviru izvajanja strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje s posebnimi ukrepi, ki imajo naslednje konkretne cilje: zagotoviti intenzivnejša ustrezna prizadevanja in boljšo usposobljenost na nacionalni in regionalni ravni, zlasti z izboljšanjem zmogljivosti in omogočanjem pomoči; prispevati k praktičnemu izvajanju posebnih priporočil iz celovitega pregleda izvajanja RVSZN 1540 (2004) iz leta 2009, zlasti na področju tehnične pomoči, mednarodnega sodelovanja in boljšega obveščanja javnosti.

2.   OPIS UKREPOV

2.1   Izboljšanje zmogljivosti za izvajanje na nacionalni ravni in podregionalno usklajevanje

2.1.1   Cilj ukrepa:

podpora izvedbenim dejavnostim za posamezno državo, vključno z razvojem nacionalnih akcijskih načrtov in trajnega procesa izvajanja na nacionalni in podregionalni ravni,

okrepitev mednarodnega sodelovanja, vključno z vlogo Odbora 1540, pri izvajanju RVSZN 1540 (2004).

2.1.2   Opis ukrepa

Urad Združenih narodov za razorožitev po potrebi v sodelovanju z drugimi mednarodnimi, regionalnimi ter podregionalnimi organizacijami in subjekti zagotavlja praktične ukrepe za izvajanje ključnih zahtev iz RVSZN 1540 (2004) na nacionalni ravni, zlasti s podporo obiskom držav ali dejavnostim, prilagojenim posameznim državam, ki jih bo izvajal Odbor 1540,ob soglasju zadevnih držav. Predvidena je podpora za pet obiskov držav (vsak naj bi trajal štiri dni). Glede na posamezne države in sklepe Odbora 1540 bodo obisk držav ali dejavnosti, prilagojene posamezni državi, prispevali k postopku nacionalnega izvajanja na naslednje načine: (a) s prispevanjem k obveščanju javnosti v okviru dialoga z različnimi akterji, ki sodelujejo pri izvajanju RVSZN 1540 (2004) na nacionalni ravni; (b) s pregledom nacionalnih ukrepov in mehanizmov, ki se uporabljajo pri izvajanju navedene resolucije in opredeljevanju konkretnih ovir, s katerimi se soočajo nacionalni organi, ter možnosti za njihovo odpravo, ter (c) s podporo pri pripravi prostovoljnih nacionalnih načrtov in drugih ukrepov, o katerih odloča obiskana država.

Urad Združenih narodov za razorožitev po potrebi v sodelovanju z drugimi mednarodnimi, regionalnimi ter podregionalnimi organizacijami in subjekti organizira srečanja v posameznih podregijah, na podlagi izida prejšnjih delavnic za krepitev zmogljivosti v posameznih podregijah. V izbranih podregijah (Afrika, Zaliv in Bližnji vzhod, jugovzhodna Evropa in Latinska Amerika) so predvidena tri srečanja v zvezi z nadaljnjim ukrepanjem. Vsako bo prilagojeno dejanskim potrebam podregije, pri čemer bo največ pozornosti namenjene področjem, na katerih bi lahko dosegli praktične rezultate. Srečanja bodo potekala v povezavi s tehničnimi razpravami v posameznih državah, da bi preučili konkretne ukrepe za zagotavljanje napredka pri izvajanju RVSZN 1540 (2004). Te razprave bodo organizirane na povabilo zainteresiranih držav članic.

Urad Združenih narodov za razorožitev bo izvajal dejavnosti iz RVSZN 1540 (2004) v sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami in agencijami, vključno z OVSE, MAAE, OPCW, SZO, FAO in OIE, da se zagotovijo učinkovite sinergije in prepreči podvajanje.

Po potrebi bi lahko poskušali zagotoviti sinergije z dejavnostmi regionalnih kemičnih, biološki, radiacijski in jedrskih „centrov odličnosti“, ki se trenutno ustanavljajo v okviru instrumenta za stabilnost, kakor tudi z drugimi programi s tega področja, ki jih podpira EU.

2.1.3   Rezultati ukrepa

Boljše izvajanje RVSZN 1540 (2004) z dodatnimi ukrepi držav za njeno dosledno izvajanje;priprava učinkovitih in realističnih nacionalnih akcijskih načrtov ali programov izvajanja ključnih zahtev iz te resolucije; okrepljeni usklajeni regionalni pristopi k izvajanju RVSZN 1540 (2004) ter vzpostavitev učinkovitih partnerstev med sodelujočimi državami in tistimi, ki zagotavljajo pomoč.

2.2   Izboljšanje zmogljivosti za vzpostavitev in vzdrževanje fizične zaščite ter evidentiranje uporabe občutljivih materialov z dvojno rabo

2.2.1   Cilj ukrepa

Spodbujati izboljšanje zmogljivosti na nacionalni in regionalni ravni za dosledno izvajanje RVSZN 1540 (2004) z usmeritvijo na eno od ključnih področij Resolucije, npr. fizično zaščito ali evidentiranje „povezanih materialov“. RVSZN 1540 (2004) vsebuje posebne določbe (pododstavka (a) in (b) operativnega odstavka 3), na podlagi katerih morajo vse države vzpostaviti ustrezen nadzor nad materiali, opremo ali tehnologijo, ki bi se lahko uporabili za oblikovanje, razvoj, proizvodnjo ali uporabo jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja in njegovih nosilcev. Zato se od držav zahteva, da (a) pripravijo ter uvedejo ustrezne in učinkovite ukrepe za evidentiranje in zavarovanje takšnih predmetov med njihovo proizvodnjo, uporabo, shranjevanjem ali prevozom, ter (b) pripravijo ter uvedejo ustrezne in učinkovite ukrepe za fizično zaščito.

2.2.2   Opis ukrepa

Urad Združenih narodov za razorožitev organizira dve podregionalni delavnici (Srednja Amerika, jugovzhodna Azija in Latinska Amerika), namenjeni fizični zaščiti in evidentiranju „povezanih materialov“. Ukrep, ki bo vključeval izmenjavo izkušenj o nacionalnih politikah in praksah, povezanih z evidentiranjem, varovanjem in zaščito ustreznih bioloških, kemičnih in jedrskih materialov, bo namenjen spodbujanju integriranih nacionalnih pristopov na podlagi dobrih praks in pridobljenih izkušenj.

Po potrebi bo poudarjen tudi pomen sodelovanja in povezovanja med mednarodnimi organizacijami, kot so MAAE, OPCW, SZO, FAO, OIE in OVSE. Vse delavnice bodo organizirane v povezavi z zadevnimi krogi tehničnih razprav s sodelujočimi državami in ob doslednem upoštevanju nacionalnih posebnosti. Te razprave v posameznih državah bodo organizirane na povabilo zainteresiranih držav članic v ustreznih podregijah.

Po potrebi bi lahko poskušali zagotoviti sinergije z dejavnostmi regionalnih kemičnih, biološki, radiacijski in jedrskih „centrov odličnosti“, ki se trenutno ustanavljajo v okviru instrumenta za stabilnost, ter drugimi programi s tega področja, ki jih podpira EU.

2.2.3   Rezultati ukrepa

Intenzivnejša prizadevanja na nacionalni ravni in večje zmogljivosti za izvajanje ustreznega nadzora nad materiali, opremo in tehnologijo, ki bi jih lahko uporabili za oblikovanje, razvoj, proizvodnjo ali uporabo jedrskega, kemičnega in biološkega orožja in njegovih nosilcev; opredelitev uspešnih in učinkovitih praks za evidentiranje, varovanje in zaščito „povezanih materialov“; večja varnost zadevnih materialov na nacionalni in regionalni ravni; tesnejša regionalna in mednarodna partnerstva na zadevnih področjih ter prispevek k prizadevanjem za večjo kemično, biološko, radiacijsko in jedrsko varnost.

2.3   Podpora praktičnemu izvajanju priporočil iz celovitega pregleda izvajanja RVSZN 1540 (2004) iz leta 2009

2.3.1   Cilja ukrepa:

podpora praktičnemu izvajanju priporočil iz celovitega pregleda iz leta 2009;

ter tesnejše mednarodno sodelovanje in boljše obveščanje javnosti o pomembnosti izvajanja RVSZN 1540 (2004).

2.3.2   Opis ukrepa

V RVSZN 1977 (2011) in zaključnem dokumentu celovitega pregleda iz leta 2009 je predvidena vrsta posebnih dejavnosti za izvajanje ključnih zahtev iz RVSZN 1540 (2004). Ukrep vključuje posebne projekte za podporo takšnim dejavnostim, tudi s sponzoriranjem srečanj/prireditev ter usposabljanjem in stiki z javnostmi. Projekti bi, po potrebi na podlagi sklepov in priporočil Odbora 1540, vključevali:

dogodke, ki bi jih organiziral Urad Združenih narodov za razorožitev in bi bili namenjeni srečanju tistih, ki ponujajo in iščejo pomoč, ter srečanja sedanjih ali morebitnih partnerjev (držav, mednarodnih in regionalnih organizacij),

srečanja, ki bi jih organiziral Urad Združenih narodov za razorožitev, s katerimi bi podprli prizadevanja za tesnejše sodelovanje Odbora 1540 z mednarodnimi mehanizmi za neširjenje orožja ter drugimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami,

delavnica predstavnikov civilne družbe, akademskega sveta in industrije, ki bi jo organiziral ali sponzoriral Urad Združenih narodov za razorožitev,

sodelovanje nacionalnih uradnikov na tečajih usposabljanja in drugih dejavnostih za krepitev zmogljivosti, ki bi jih sponzoriral Urad Združenih narodov za razorožitev,

sponzorstvo elektronskega dnevnika o vprašanjih v zvezi z izvajanjem RVSZN (1540) 2004.

Po potrebi bi lahko poskušali zagotoviti sinergije z dejavnostmi regionalnih kemičnih, biološki, radiacijski in jedrskih „centrov odličnosti“, ki se trenutno ustanavljajo v okviru instrumenta za stabilnost, ter drugimi programi s tega področja, ki jih podpira EU.

2.3.3   Rezultati ukrepa

Izvajanje posebnih ukrepov, dogovorjenih v okviru celovitega pregleda iz leta 2009; bolj raznolika sredstva za omogočanje tehnične pomoči; zagotavljanje usposabljanja nacionalnih uradnikov v zvezi z RVSZN 1540 (2004); večja vključenost predstavnikov civilne družbe, akademskega sveta in industrije v prizadevanja za izvajanje RVSZN 1540 (2004) na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni; boljše obveščanje javnosti o pomembnosti izvajanja RVSZN 1540 (2004).

3.   PARTNERJI PRI UKREPIH

Varnostni svet ZN in njegov Odbor 1540,

sodelujoče vlade iz ustreznih podregij,

vlade in organizacije, ki zagotavljajo pomoč,

Združeni narodi, ustrezne mednarodne, regionalne in podregionalne organizacije,

nevladne organizacije in subjekti civilne družbe.

4.   UPRAVIČENCI DO UKREPOV

države članice, vladni uradniki,

Odbor 1540 in drugi subjekti ZN,

mednarodne, regionalne in podregionalne organizacije,

vlade in organizacije, ki zagotavljajo in prejemajo tehnično pomoč v skladu z RVSZN 1540 (2004),

civilna družba, akademiki in zadevne industrijske panoge.

5.   PRIZORIŠČE

Urad Združenih narodov za razorožitev bo izbral možna prizorišča srečanj, delavnic in drugih prireditev. Med merili za izbor teh prizorišč bodo med drugim pripravljenost in zagotovila ustreznih držav v posameznih regijah, da bodo gostile prireditev. Natančne lokacije za obiske držav ali dejavnosti, prilagojene posameznim državam, bodo odvisne od povabila zainteresiranih držav članic in po potrebi odločitev Odbora 1540.

6.   TRAJANJE

Predvideni skupni čas trajanja projekta je 24 mesecev.


Top