EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0333

2013/333/EU: Sklep Sveta z dne 25. junija 2013 o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP v zvezi s spremembo Protokola 30 k Sporazumu EGP o posebnih določbah glede organizacije sodelovanja na področju statistike

OJ L 177, 28.6.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 302 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/333/oj

28.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/25


SKLEP SVETA

z dne 25. junija 2013

o stališču, ki ga je treba v imenu Evropske unije sprejeti v Skupnem odboru EGP v zvezi s spremembo Protokola 30 k Sporazumu EGP o posebnih določbah glede organizacije sodelovanja na področju statistike

(2013/333/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 338(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2894/94 z dne 28. novembra 1994 o pravilih za izvajanje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti člena 1(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP) je začel veljati 1. januarja 1994.

(2)

V skladu s členom 98 Sporazuma EGP se lahko Skupni odbor EGP med drugim odloči spremeniti Protokol 30 k Sporazumu.

(3)

Protokol 30 k Sporazumu EGP vsebuje posebne določbe glede organizacije sodelovanja na področju statistike.

(4)

Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (3) določa finančni okvir za izvajanje evropskega statističnega programa za obdobje 2013–2017 v letu 2013. Finančna sredstva za obdobje 2014–2017 še niso dodeljena.

(5)

Statistični program EGP za leto 2013 bi moral temeljiti na Uredbi (EU) št. 99/2013 ter vključevati tiste dele programa, ki so potrebni za opis in spremljanje vseh ustreznih gospodarskih, socialnih ter okoljskih vidikov Evropskega gospodarskega prostora.

(6)

Protokol 30 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja od 1. januarja 2013, bi se morala ta sprememba uporabljati od 1. januarja 2013.

(8)

Stališče Unije v Skupnem odboru EGP bi moralo temeljiti na priloženem osnutku sklepa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče o predlagani spremembi Protokola 30 k Sporazumu EGP, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Skupnem odboru EGP, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora EGP, priloženega k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 25. junija 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 305, 30.11.1994, str. 6.

(2)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.

(3)  UL L 39, 9.2.2013, str. 12.


OSNUTEK

SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP št. …/…

z dne …

o spremembi Protokola 30 k Sporazumu EGP o posebnih določbah glede organizacije sodelovanja na področju statistike

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum EGP), zlasti člena 98 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15 januarja 2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (1) določa finančni okvir za izvajanje evropskega statističnega programa za obdobje 2013–2017 v letu 2013. Finančna sredstva za obdobje 2014–2017 še niso dodeljena.

(2)

Statistični program EGP za leto 2013 bi moral temeljiti na Uredbi (EU) št. 99/2013 ter vključevati tiste dele programa, ki so potrebni za opis in spremljanje vseh ustreznih gospodarskih, socialnih ter okoljskih vidikov Evropskega gospodarskega prostora.

(3)

Protokol 30 k Sporazumu EGP bi bilo zato treba spremeniti, da se omogoči začetek tega razširjenega sodelovanja od 1. januarja 2013 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za členom 4 (Program za posodobitev evropskih statistik podjetij in trgovine (MEETS)) Protokola 30 k Sporazumu EGP se vstavi naslednje:

„Člen 5

Statistični program za leto 2013

1.   Ta člen velja za naslednji akt:

32013 R 0099: Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15 januarja 2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, str. 12).

2.   Evropski statistični program za obdobje 2013–2017, kakor je določen z Uredbo (EU) št. 99/2013 sestavlja okvir za ukrepe EGP na področju statistike, ki so se izvajali med 1. januarjem 2013 in 31. decembrom 2013. Vsa glavna področja evropskega statističnega programa za obdobje 2013–2017 se štejejo kot pomembna za statistično sodelovanje EGP in države Efte pri njih lahko polno sodelujejo.

3.   Poseben statistični program EGP za leto 2013 skupaj oblikujeta Statistični urad Efte in Eurostat. Statistični program EGP za leto 2013 temelji na delu letnega delovnega programa, ki ga oblikuje Komisija v skladu z Uredbo (EU) št. 99/2013 in se pripravi sočasno z njim. Pogodbenice v skladu s svojimi notranjimi postopki odobrijo statistični program EGP za leto 2013.

4.   Države Efte za leto 2013 finančno prispevajo v skladu s členom 82(1)(a) Sporazuma EGP in njegovih finančnih pravil do zneska, ki pomeni 75 % zneska proračunskih vrstic 29 02 05 (Evropski statistični program 2013–2017) in 29 01 04 05 (Evropski statistični program 2013–2017 – Odhodki za upravno poslovodenje) v proračunu Evropske unije za leto 2013.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po predložitvi zadnjega uradnega obvestila v skladu s členom 103(1) Sporazuma EGP (2).

Uporablja se od 1. januarja 2013.

Člen 3

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Sekretarja Skupnega odbora EGP


(1)  UL L 39, 9.2.2013, str. 12.

(2)  [Navedena ni nobena ustavna zahteva.] [Navedene so ustavne zahteve.]


Top